Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит»
НазваМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит»
Сторінка1/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут аграрної економіки

Факультет обліку та аудиту

Кафедра аудиту та державного контролю

АУДИТ

ЗВІТ-ЩОДЕННИК

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

Вінниця 2012
УДК: 657


Автори: Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О. Аудит. Звіт-щоденник про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О.– Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2012.– 51 с.


Рецензенти:


Коротка анотація
Викладені форми документів для проходження виробничої практики з курсу «Аудит» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності «Облік і аудит», відповідає програмі курсу та освітньо-професійній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».Рекомендовано навчально-методичною комісією ВНАУ

(протокол № ____ від __________________ 20__ р.)
Зав. видавничим Центром ВНАУ _________________

Підписано до друку __________ формат ________

Ум. друк. ар. ____ Обл. вид. арк. _________

Наклад. пр. Зам. № ____

Видавничий центр ВНАУ

вул. Сонячна, 3 м. Вінниця, 21008

тел. 330
^ 1. Направлення на практику
Прізвище ім’я по-батьковіВідділення

Група

Характер виробничої практики

Керівником практики від навчального закладу

Дата видачі направлення на практику « » 201 р.

Заст. директора з виробничого навчання
2 Відмітки про прибуття на місце практики, призначення,

переводи і вибуття
Прибув на місце практики « » 201 р.

Керівником практики від підприємства призначено


М.П. Керівник підприємства
Відмітки про переведення на іншу роботу, інший об’єкт практики

Керівник практики від підприємства

Відряджений у навчальний заклад « » 201 р.

М.П. Керівник підприємства

Методичні рекомендації
Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік і аудит» важливе значення має правильна організація переддипломної практики студентів.

У результаті проходження практики студенти повинні узагальнити і поглибити знання та практичні навики, одержані в процесі навчання.

Переддипломна практика проводиться відповідно до вимог Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України затверджено наказом Міносвіти України від 8 квітня 1993 року № 93.

На підприємствах з відповідною технологією обліково-обчислювальних робіт та обліку.

Перед направленням на практику студенти повинні ознайомитись із програмою практики, орієнтовним планом її виконання, формою і порядком ведення звіту-щоденника, діючими положеннями про виробничу практику, умови праці і побуту та пройти інструктаж з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 № 27.

Студенти повинні вміти складати плани і програми проведення аудиту, знати порядок проведення перевірок і надання інших ауди­торських послуг, права і обов’язки аудиторських фірм, відповідальність аудиторів та аудиторських фірм, проводити перевірки окремих видів діяльності і ресурсів, складати проміжні і загальні аудиторські висновки, письмові записи, пояснення, проекти наказів, розпоряджень по результатам аудиторських і контрольних дій.

Керівництво переддипломною практикою здійснюють викладачі спеціальних дисциплін. Вони періодично перевіряють хід практики, надають студентам необхідну методичну допомогу.

По закінченні практики студенти подають у навчальну частину звіт-щоденник з висновками керівника практики від господарств.

За результатами практики проводиться захист звітів, виставляється оцінка.

^ Зміст практики з курсу «АУДИТ»
Тривалість практики і календарний план

Тема

Кількість днів

Аудиторська діяльність в Україні та організація надання аудиторських послуг

1

Ознайомлення з внутрішньою нормативною базою, оцінка організаційно-правового статусу підприємства та його економічного стану

1

Оцінка стану внутрішнього контролю та системи обліку на підприємстві

1

Аудиторський ризик та методика його визначення

1

Планування, стадії та процедури аудиту

1

Докази та суттєвість в аудиті

1

Аудиторська думка та звітність аудитора

1

Оформлення звіту та пропозиції

*

Всього

7

Характеристика

студента практиканта(прізвище, ім’я, по-батькові)

Проходив виробничу практику вз по

види робіт в яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь, навичок, відношення до роботи, дисципліни, поведінки.

Виконання громадських доручень, контакт з колективом.

Зауваження щодо виконання програм практики та організаторських здібностей практиканта


М.П. Керівник практики від підприємства

РЕЦЕНЗІЯ

керівника практики від навчального закладу на звіт-щоденник студентаОцінка виконання програми переддипломної виробничої практики студентом за розділами програми і в цілому

Зауваження до звітуПідсумки виробничої практики

Відмітка про загальну оцінку звіту практики з урахуванням захисту перед комісією навчального закладу

Оцінка « » Дата « » 201 р.

Викладач Підпис


Тема 1. СУТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

1.1.Заява суб’єкта аудиторської діяльності


^ АУДИТОРСЬКІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
_________________________________

(ПІБ директора аудиторської фірми)
_________________________________

(Серія та № сертифіката)
ЗАЯВА

попередньо легалізованого суб’єкта аудиторської діяльності – аудиторської фірми

Прошу внести до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

_____________________________________________________________________________________________________________

(назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код)

Адреса_______________________________________________________________________________________________________

(місце розташування з поштовим індексом, телефон, факс)

Державна податкова районна інспекція___________________________________________________________________________

(назва, адреса)

Засновники фірми (учасники, акціонери) з числа сертифікованих аудиторів:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, відомості про сертифікат, частка в статутному капіталі фірми в % )

Відомості про філії, відділення, представництва фірми______________________________________________________________

Кількість аудиторів____________________________________________________________________________________________

До заяви додаються:

1. Реєстраційна картка

2. Копія чинної ліцензії на аудиторську діяльність

3. Звіт про аудиторську діяльність за 9 місяців 200_ року за затвердженою АПУ формою

4. Відгук РВ АПУ (РВ САУ) на подані документи

5. Документ про оплату за включення до реєстру

Аудиторська фірма зобов’язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України.

М.П.

«__»_______________20_ р. __________________________________

Дата і номер реєстраційної заяви «__»_______________20__р. №___

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв __________________________________________(ПІБ, підпис)


1.2.Реєстраційна картка

на внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності


1

Ідентифікаційний код/номер

2

Повне найменування українською мовою (назва фірми, ПІБ аудитора-суб’єкта підприємницької діяльності)


3

Поштовий індекс

4

Відділення зв’язку

5

Область Район Місто(село) Район міста

6

Вулиця /проспект Будинок Корпус Квартира

7

Телефон/факс

8

Форма власності: приватна, колективна, змішана

9

Організаційно-правова форма

10

Дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або свідоцтва)

11

Кількість підрозділів:

Відділень__________ , філій__________ , представництв__________, дочірніх підприємств__________

12

Назва посади, ПІБ керівника

Директор,________________________

13

Кількість працівників усього____________________________

у.т.ч. сертифікованих аудиторів______________

номери сертифікатів серії “А”______, серії “Б”­­­­­­________,(зазначають номери сертифікатів 11 аудиторів)

14

Найменування органу, який провів державну реєстрацію (перереєстрацію)

15

Дата державної реєстрації - ЧЧ.ММ.РР

16

Номер рішення про державну реєстрацію

17

Співзасновники

Найменування юридичної особи або прізвище ініціали фізичної особи

Адреса фактичного місцезнаходження

Ідентифікаційний код/номер

Номер сертифіката і дата видачі

Частка в статутному капіталі, %

Аудиторська фірма (аудитор) зобов’язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України. Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України.

М.П

Карту заповнив__________________ ___________________ ____________

(керівник) підпис прізвище та ініціали телефон
^ ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1.Довідка про клієнта

1. Назва підприємства (згідно із статутом) ___________________________________

 1. Вищестояща організація: _______________________________________________

 1. Юридична адреса підприємства:_________________________________________

 2. Розрахунковий рахунок, банк, (МФО): ____________________________________

 3. Свідоцтво про статистичні коди № ______ від _____________________________

 4. Код по ЗКПО ________________________________________________________

 5. Форма власності (підкреслити) – (державна, приватна, колективна)

 6. Організаційно-правова форма підприємства (державне підприємство; ВАТ, ЗАТ, ПСП, АКПП,СТОВ) (підкреслити)

 7. Керівник (Прізвище, ім'я та по-батькові) __________________________________

 8. Код, телефони _______________________________________________________

 9. Головний бухгалтер (прізвище, ім'я та по батькові) _________________________

 10. Код, телефони ______________________________________________________

 11. Головний економіст (прізвище, ім'я та по батькові) _________________________

 12. Код, телефони ______________________________________________________

 13. Коротка характеристика підприємства:

  1. Чисельність працюючих ___________чол., пенсіонерів _____________чол.

  2. Земельна площа ____________________га.

  3. Види продукції та послуг на підприємстві ______________________________

  4. Рівень рентабельності

  5. Вартість основних засобів (балансова/залишкова): _______________________

 1. Примітка: Вид договору ________________________________________________

Дата складання документа _________________________________________________

Довідку складав аудитор __________________________________________________

(підпис та прізвище)

2.2. Лист-пропозиція аудиторської фірми

по наданню клієнтам аудиторських послуг


_____________________________

__________________________________(адреса)

р/р __________________________________

КОФ ______________________ МФО ________ Сертифікат серії ______________ Рішенням АПУ від _______________. №___, термін дії сертифікату продовжено до _______________р..

Свідоцтво №3115 видано 26.12.2002р. Аудиторською Палатою України, Внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності терміном на 5 років

Т/факс (0472)76-17-97


Голові правління ____________________________________

Ми ___________________пропонуємо окремі пов'язані з аудитом (супутні) послуги, передбачені міжнародними стандартами та національними нормативами аудиту.

Ось основні:

• оглядову перевірку;

• узгоджені процедури (операційну перевірку);

• компіляцію.

• підтвердження формування Статутного фонду

^ Оглядова перевірка

Метою оглядової перевірки є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає порядок здійснення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності на підприємстві вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні чи міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

На відміну від аудиторської перевірки, об'єктом оглядової перевірки може бути не лише річна, але й проміжна фінансова звітність, а результатом перевірки є формування висновку не про достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, а про вірність методики (принципів) формування даної звітності.

^ Узгоджені процедури (операційна перевірка)

Узгоджені між аудитором і Замовником процедури перевірки здійснюються з метою задоволення інтересів Замовника стосовно дослідження інформації з окремих питань.

Наприклад:

1. Перевірка правовстановлюючих та внутрішніх документів:

• експертиза установчих документів;

• перевірка наявності та дотримання ліцензій, дозволів на здійснення відповідних видів діяльності;

• експертиза внутрішніх нормативів та положень.

2. Перевірка окремих питань бухгалтерського обліку:

• нематеріальних активів;

• основних засобів;

• фінансових інвестицій;

• інших необоротних активів;

• запасів;

• коштів і розрахунків (в т.ч. з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами);

• власного капіталу;

• доходів, витрат (в т.ч. порядку калькулювання собівартості продукції) та фінансових результатів.

 1. Перевірка іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємств та

фінансових установ:

 • операцій з валютними цінностями;

 • фондових операцій;

 • окремих господарських чи комерційних операцій;

 • порядку відображення касових операцій та організації готівкового

 • обігу;

 • організації системи документообігу;

 • оцінка формування обов'язкових резервів і фондів, тощо.

Аудит розрахунків з бюджетом включає:

• визначення податків, зборів, платежів, платниками яких відповідно до законодавства є підприємство з урахуванням встановлених пільг;

• перевірку правильності обліку податків (зборів, Платежів) та заповнення податкових звітів;

• перевірку повноти та своєчасності сплати податків.

Замовник визначає:

всі або окремі податки, збори та платежі підлягають перевірці

Компіляція

Процедури компіляції передбачають здійснення трансформації облікових даних у відповідності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (ІРК5) або прийнятих в Росії, Польщі, Канаді, США принципів, В ході компіляції аудитор залучається до виконання бухгалтерських робіт, що пов'язані зі збереженням, класифікацією і узагальненням фінансової інформації.

Компіляція не передбачає формування аудиторських доказів стосовно повноти та достовірності облікової інформації, однак користувачі трансформованої фінансової звітності отримують гарантію того, що інформація подана згідно з визначеними вимогами.

Звертайтесь до нас в будь-який час !

Будемо раді допомогти професійною порадою та кваліфікованим аудитом!
___________________________________________
Підпис _________________________

2.3. Анкета

для опитування керівника підприємства-замовника
^

при проведенні аудиторської перевірки


 1. Вид діяльності Вашого підприємства: виробнича, комерційна, наукова, інша (зазначити яка).________________________________________________________

 2. Форма власності ______________________________________________________

 3. Мета діяльності Вашого підприємства ___________________________________

 4. Чи проводилась реструктуризація підприємства і коли ? ____________________

 5. Якими формами прийняття рішення Виробництв віддаєте перевагу ?

Одноосібним, колегіальним, колективним.

 1. Які форми контролю застосовуються на Вашому підприємстві ?

Внутрішній аудит, зовнішній аудит, внутрішні ревізії (потрібне підкреслити).

 1. Чи організовано на Вашому підприємстві внутрішній аудит ? Так. Ні. (потрібне підкреслити).

 2. Хто на Вашому підприємстві здійснює облікову діяльність ? (потрібне підкреслити).

Штатний бухгалтер. Бухгалтер-сумісник. Бухгалтерія (штат). Інші (зазначте хто).

 1. Чи є у Вас труднощі в організації проведення обліку ? Так. Ні.

 2. Зазначте причини цих труднощів: ______________________________________

 3. Перелічіть джерела формування інформаційно-правової бази на підприємстві:

Законодавчі акти.

Органи державної влади.

Спеціальна література.

Інформаційні системи.

Інші _______________________________________________________________

 1. Чи є у Вас потреба в консультаційних послугах ?

Так. Ні.

 1. Консультаційні послуги з яких проблем Вам потрібні ?

Створення організаційної структури

Організації технологічного процесу

Аналізу результатів фінансової діяльності

Техніки ведення бухгалтерського обліку

Розробки стратегії розвитку підприємства
(ваш варіант)

 1. Освіта _______________________________________________________________

 2. Загальний стаж роботи _________________________________________________

 3. Стаж роботи на керівні посаді ___________________________________________

 4. Вік __________________________________________________________________


2.4. Лист-замовлення

на проведення аудиторських послуг

___________________ “___”_________р.
Клієнт _______________________________________________________

Адреса _______________________________________________________

Поточний рахунок _________________ у ________________ відділенні

Банку _______________________________________________________

м. (c/)______________________________ МФО ____________________

доручає аудиторській фірмі провести аудит відповідно до ліцензії______________________________________________________

(договір____________________ від _________________________20__р.)

такі аудиторські роботи:

Провести перевірку стану бухгалтерського обліку за період з ________

200_р. до ________200_р. в частині відповідності його чинним нормативно-правовим актам і законодавству.

Надати практичну допомогу для удосконалення бухгалтерського обліку

_______________________________________________

(підприємство)

Скласти висновки про відповідність даних балансу і фінансової звітності (декларації) аналітичному і синтетичному обліку у ____________________________________________________________

За період з ____________ 20__р. до __________20__р.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconРекомендовано методичною комісією за спеціальністю «Економіка підприємства»,...
Методичні вказівки для самостійної підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів...
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації до написання випускної роботи за окр «бакалавр»...
Методичні рекомендації до написання випускної роботи за окр «Бакалавр» для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» денної...
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» icon№2. Податок на прибуток підприємств
Завдання для практичних занять складено відповідно для навчальної програми дисципліни “Податкова система” для підготовки молодших...
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення І підготовки...
«Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси І кредит» (за спеціалізованими програмами), 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconБухгалтерський облік, його сутність І основи організації
Методичні вказівки «Бухгалтерський облік у схемах І таблицях» для самостійного вивчення студентами напряму підготовки 030509 «Облік...
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів...
Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит” освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів за спеціальністю «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка