Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки
НазваКонспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки
Сторінка25/25
Дата конвертації20.06.2013
Розмір3.87 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Фінанси > Конспект
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
^

Де, р.220ф.№2 – “Чистий прибуток”


р.280.ф.№1 – “Баланс”
Цей показник показує, скільки прибутку приносить кожна гривня, вкладена в актив.

Рентабельність продукції визначається відношенням величини при­бутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції
Рентабельність продукції =
^

Де, р.100.ф.№2 – “Прибуток” – Фінансові результати від операційної


іяльності;

р.040ф.№2 – “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,

послуг)”
Цей показник дозволяє визначити відносну величину прибутку, одержаного на кожну гривню, що була вкладена у виробництво кінцевого продукту. Рентабельність реалізації визначається співвідношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації (без ПДВ і акцизів). Можливий також розрахунок показників рентабельності окремих видів продукції, виробничих фондів тощо.
^ 10.3. Контроль і ревізія використання оборотних коштів.
У процесі вивчення фінансового стану підприємства насамперед пе­ревіряється достовірність даних про наявність коштів підприємства, ві­дображених у бухгалтерському балансі на звітну дату (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік), які беруться для розрахунку обігу коштів.

У балансі підприємства відображаються такі показники наявності ак­тивів, які використовуються ревізором при дослідженні використання оборотних коштів: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені ка­пітальні інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції тощо. Основні за­соби відображаються в балансі за фактичними витратами на їх придбан­ня, спорудження, що становить їх первісну вартість, але вона коригується на суму зносу основних засобів, що показують у активі балансу окремою статтею. Нематеріальні активи - це придбані підприємством права кори­стування землею, водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, товарними знаками, об'єктами промислової та інтелектуальної власності та інші аналогічні майнові права. Нематеріальні активи відо­бражаються у балансі в сумі витрат на придбання і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням. Вартість нематеріальних активів погашається списанням на витрати виробництва та обігу відрахувань за нормами, визначеними відповідно до строку їх використання. Кінцевий результат діяльності підприємства в балансі показується прибутком або збитком.

Для ревізії використання оборотних коштів вивчають такі джерела інформації: Баланс (ф.№ І); Звіт про фінансові результати (ф.№ 2); Звіт про рух грошових коштів підприємства (Ф.№ 3).

За даними активу балансу ревізор визначає наявність обо­ротних засобів підприємства. Далі необхідно перевірити виробничі за­паси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готову про­дукцію, товари, витрати обігу на залишок товарів, інші запаси і витрати. По кожному з названих ресурсів у балансі подають фактичну їх наяв­ність, яку зіставляють із розрахунками нормативів, розроблених підпри­ємством при складанні плану економічного і соціального розвитку на календарний рік.

Контроль використання оборотних коштів у сфері виробництва і обо­роту готового продукту здійснюється із застосуванням розрахунково-ана­літичних методичних прийомів, передусім економічного аналізу і ЕОМ по підрозділах і підприємству в цілому. Під час ревізії застосовуються документальні методичні прийоми для встановлення конкретних вину­ватців негативних явищ, визначаються розміри збитків, причини безгос­подарності.

^ 10.4. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства.
У процесі своєї діяльності підприємства вступають у різні розрахун­кові взаємовідносини. Внаслідок незавершення розрахунків на кінець звітного періоду вони у вигляді дебіторської і кредиторської заборгова­ності відображаються у розділі II активу і III та IV пасиву бухгалтерсь­кого балансу. Завданням ревізора є визначення величини, характеру і динаміки за­боргованості та причин її утворення. Крім того, у процесі ревізії необ­хідно встановити платоспроможність підприємства. Порушення розра­хункових взаємовідносин на підприємстві призводить до непередбаче­ного перерозподілу оборотних коштів, що негативно позначається на фі­нансовій і виробничій діяльності підприємства.

При перевірці стану дебіторської та кредиторської заборгованості осо­бливу увагу ревізор має зосередити на контролі позовної давності забор­гованості, що значиться на балансі як реальна, а насправді строки її стяг­нення через арбітраж чи суд адміністрацією підприємства пропущені, тому підлягає списанню на збитки. Ревізору необхідно виявити причини, місце утворення збитків та відповідальних за них осіб. При цьому застосовуються документальні методичні прийоми контролю. Аналогічно перевіряються розрахунки з відшкодування заподіяних збитків, розрахунки з іншими дебіторами. Перевіряючи дебіторську і кредиторську заборгованість за строками її виникнення, необхідно визначити поточну і очікувану платоспромож­ність підприємства.

Поточна платоспроможність — це стан розрахункових відносин, за яких відсутня прострочена кредиторська заборгованість підприємства і, навпаки, при наявності на балансі несплаченої заборгованості кредито­рам, за якою втрачені строки платежу, підприємство вважають неплато­спроможним. Очікувана платоспроможність — це забезпеченість підприємства ко­штами для погашення заборгованості, строки сплати якої настали. Для визначення платоспроможності підприємства використовуються дані бухгалтерського балансу. Застосовуючи методичні прийоми еконо­мічного аналізу для дослідження розрахунків підприємства, необхідно розробити заходи щодо повного погашення заборгованості по платежах до державного бюджету, що тісно пов'язано з економічним аналізом ста­ну коштів, що знаходяться на рахунках в банку, касі та у підзвітних осіб, а також інших активів і пасивів балансу.

При контролі коштів на розрахунковому рахунку та інших рахунках перевіряють забезпеченість коштами для виконання виробничого проце­су, своєчасність виплати заробітної плати працівникам, розрахунки з дер­жавним бюджетом і органами соціального страхування та інших розра­хунків. При цьому використовується інформація, відображена на рахун­ках “Рахунки в банках”, “Інші кошти”.

При контролі касових операцій визначається використання готівки для розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями, а також задоволення невідкладних потреб в коштах підприємства при роз­рахунках готівкою. Перевірка здійснюється за даними облікових регіст­рів по рахунку “Каса”.

При контролі розрахунків з підзвітними особами встановлюється не­обхідність цього виду розрахунків, їх своєчасність і цільове використан­ня коштів, виданих під звіт працівникам підприємства, згідно з даними на рахунку “Розрахунки з підзвітними особами”.

Контроль розрахункових взаємовідносин з державним бюджетом охо­плює операції, пов'язані з бюджетом по сплаті податку на прибуток, по­датку на додану вартість, акцизного збіру, а також місцевих податків і зборів, податків із заробітної плати робітників і службовців та інших платежів, відображених по рахунку “Розрахунки за податками й плате­жами”. За даними обліку необхідно встановити правильність і своєчас­ність нарахування та сплати у державний бюджет належних сум. При­чини затримання внесків платежів у бюджет перевіряються по кожному випадку окремо. За даними контролю в разі порушень накладаються певні штрафні санкції на винуватців.

Основною заключною стадією контролю фінансового стану є систематизація і групування результатів контролю, одержаних у процесі ревізії фінансо­во-господарської діяльності підприємства. При цьому складається ана­літична таблиця по розділах балансу доходів і видатків (фінансового плану), в якій подаються планові і звітні показники виконання фінансо­вого плану підприємства. Проте в балансі доходів і видатків не відобра­жаються такі важливі показники фінансової діяльності, як використання оборотних коштів не за призначенням, дотримання нормативів матеріа­льних запасів, їх завищення, кредити банків, розрахункові взаємовідно­сини та інші показники. Тому доцільно провести групування і зістав­лення позапланових вкладень в оборотні кошти, з одного боку, а позапланові джерел їх покриття - з іншого.

Як показала практика, позапланові вкладення в оборотні кошти негативно впливають на фінансовий стан підприємства, винятком є лише кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку в банку. Джерела покриття позапланових оборотних коштів бувають економічно обґрунтовані і необгрунтовані.

^ Економічно обґрунтовані джерела — це залишок власних оборотних коштів, незаповнення нормативу виробничих запасів, непрострочена кре­диторська заборгованість, невикористані залишки спеціальних фондів.

^ Економічно необґрунтовані джерела — це всі види простроченої заборгованості, а також нестачі, розтрати, крадіжки, різні претензійні суми, незаплановані вилучення власних оборотних коштів у різні активи, не пов'язані з основною діяльністю підприємства (капітальні вкладення).

Узагальнюючи подані у попередніх параграфах розрахунки, ревізор повинен дати інтегральну оцінку фінансової стабільності і платоспромо­жності підприємства. Зокрема, він має визначити у своєму висновку такі показники: кредитоспроможність підприємства — можливості своєчасно і по­вністю розрахуватися за своїми зобов'язаннями; ліквідність балансу - покриття зобов'язань підприємства його ак­тивами, строк перетворення яких у гроші відповідає строку погашення зобов'язань; ліквідність активів - величина, обернена часу, необхідного для пе­ретворення їх у грошові активи. Чим менше часу, необхідного для того, щоб цей вид активів перетворився у гроші, тим вища його ліквідність. Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні коштів по активу, згру­пованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за строками їх погашення і розташованими у порядку зростання строків.

В залежності від ступеня ліквідності активи підприємства поділяють на такі групи: активи найбільш ліквідні - кошти підприємства і поточні (короткострокові) фінансові інвестиції (цінні папери); активи, які швидко реалізуються: дебіторська заборгованість та інші активи, які визначаються відніманням від підсумку розділу II активу балансу величини найбільш ліквідних активів; активи, що повільно реалізуються: статті розділу II активу балансу, за винятком “Витрати майбутніх періодів”, а також статті “Довгостро­кові фінансові вкладення” розділу 1 активу балансу (зменшуються на величину вкладень до статутних фондів інших підприємств); активи, що важко реалізуються статті розділу І балансу “Основні засоби”, “Нематеріальні активи” тощо.

Пасиви балансу групуються ревізором за ступенем їх оплати за кале­ндарними періодами. Зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізовуваних ак­тивів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими па­сивами дає змогу визначити поточну ліквідність. Порівняння активів, які повільно реалізуються, з довго- і середньостроковими пасивами відо­бражає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність підприємства на найближчий період. Перспективна ліквідність є прогнозом плато­спроможності на підставі порівняння майбутніх надходжень і платежів.

Отже, ревізія фінансового стану підприємства завершується розробкою кон­кретних організаційно-технічних заходів щодо оздоровлення економіч­ного клімату підприємства в цілому і окремо по кожному підрозділу, а також вживанням запобіжних санкціонованих заходів щодо виявлених порушень.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів базового напряму «Менеджмент» Затверджено
Просович О. П., Лісовська Л. С. Управління банківською діяльністю: Конспект лекцій для студентів базового напряму «Менеджмент». –...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки 050201 «Менеджмент». Рівне: рдгу, 2010.–...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconМета та завдання навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна „Охорона праці в галузі” вивчається згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconЗадача. Ревізія каси
Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної дисципліни „ Контроль І ревізія” складено у відповідності до освітньо-професійної...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconНавчально-науковий інститут права та психології
«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»на ІІ семестр 2012-2013 н р
Конспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” базового напряму підготовки iconОпорний конспект лекціЙ дисципліни «Звітність підприємств» для спеціальності...
«Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка