Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка1/17
Дата конвертації26.06.2013
Розмір2.49 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра економічної теорії та маркетингу


Ткаченко В.Г., Коваленко К.В.


РОБОЧИЙ ЗОШИТ
студентам економічного факультету

для виконання практичних робіт з дисципліни

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»

Студента ______ курсу _____ групи______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Викладач к.е.н., доцент Коваленко К.В.______________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Луганськ - 2013

Зміст
1. Демографічна ситуація……………………………………………………..….3

2. Доходи населення……………………………………………….…………....11

3. Ринок праці…………………………………………………………………....17
4. Туризм………………………………………………………………………....24

5. Охорона здоров’я……………………………………………………….…….31

6. Освіта……………………………………………………………………….….34

7. Культура…………………………………………………………………….…38

8. Соціальний захист населення……………………………………………..….42

Демографічна ситуація

Методологічні пояснення

 

^ Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць.

Адміністративно-територіальна одиниця автономна республіка, область, район, місто, район у місті, селище міського типу, село, селище.

До міст спеціального статусу відносяться – Київ та Севастополь; республіканського значення – міста, безпосередньо підпорядковані органам державної влади Автономної Республіки Крим; обласного – міста, безпосередньо підпорядковані органам державної влади області.

^ Поточні розрахунки чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення (Всеукраїнського перепису населення 2001 року), до яких щорічно додаються кількість народжених і прибулих та віднімаються кількість померлих і вибулих.

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих. Тимчасово проживаючі – це особи, які на момент перепису населення перебувають на території певного населеного пункту, але постійно проживають в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному місці проживання не більше, ніж 12 місяців).

^ Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх. Тимчасово відсутні – це особи, які постійно проживають у даному населеному пункті, але на момент перепису населення перебувають за його межами, якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців.

^ Міське і сільське населення. До міського населення відносяться особи, які проживають у міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській місцевості. Міські поселення – це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу. Всі інші населені пункти – сільські.

^ Щільність населення ступінь населеності певної території, розраховується діленням чисельності наявного населення на площу території країни в цілому чи окремого регіону. Площа територій наводиться за даними Державного агентства земельних ресурсів України.

^ Відомості про народження, смерті, шлюби та розлучення узагальнюються на підставі щорічної статистичної розробки даних других примірників записів актів цивільного стану, які заповнюють в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

В кількість народжених включаються тільки народжені живими.

Поточний облік шлюбів і розлучень враховує тільки укладання і припинення шлюбів, які оформлені юридично, і не включає випадки припинення шлюбів, якщо розлучення не були оформлені, а також припинення незареєстрованих шлюбів.

Починаючи з 27 липня 2010 року державна реєстрація розірвань шлюбу, здійснених у судовому порядку, не проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. № 2398-VI).

^ Кількість дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, включає народження, на час реєстрації яких походження дитини від батьків встановлюється шляхом подачі спільної заяви батьком і матір’ю або тільки за заявою матері чи за рішенням суду, про що записується в акті про народження. Якщо дитина народилася після смерті особи, яка перебувала з матір’ю новонародженого в шлюбі, у актовий запис померлий може бути записаний батьком дитини за умови, що з дня його смерті до народження дитини минуло не більше 10 місяців.

^ Природний приріст (скорочення) населення різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Середня чисельність населення розраховується як середня арифметична з чисельності на початок і кінець звітного періоду.

^ Народжуваність, смертність на 1000 осіб (загальні коефіцієнти народжуваності та смертності) розраховується як відношення відповідно кількості живонароджених і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.

^ Природний приріст на 1000 осіб (загальний коефіцієнт природного приросту) розраховується як відношення природного приросту населення до середньорічної чисельності наявного населення або як різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.

^ Шлюбність та розлучуваність на 1000 осіб (загальні коефіцієнти шлюбності та розлучуваності) розраховується як відношення кількості зареєстрованих протягом календарного року відповідно шлюбів і розлучень до середньорічної чисельності наявного населення.

^ Коефіцієнти народжуваності за віком матері розраховуються діленням кількості народжених живими за рік у жінок визначеної вікової групи на середньорічну постійну чисельність жінок відповідного віку за поточною оцінкою. Розрахунок показника для вікової групи 15–49 років здійснюється з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років і молодше 15 років, розрахунок показника для вікової групи 15–19 років здійснюється з урахуванням дітей, народжених жінками у віці молодше 15 років, розрахунок показника вікової групи 45–49 років – з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років.

^ Сумарний коефіцієнт народжуваності характеризує середню кількість дітей, народжених жінкою у гіпотетичному поколінні за все її життя, за умови збереження у кожній віковій групі існуючого рівня народжуваності. Розраховується як сума вікових коефіцієнтів народжуваності по всіх вікових інтервалах; його розмір не залежить від вікового складу населення і характеризує середній рівень народжуваності в календарному році, для якого він визначається.

^ Вік людини – період від народження до певного моменту її життя. Вік визначається кількістю повних років, прожитих людиною на цей момент.

Вікова група населення – сукупність людей певного віку.

Середня очікувана тривалість життя при народженні – кількість років, які в середньому належить прожити даному поколінню народжених за умови, що протягом всього життя цього покоління (при переході його від одного віку до іншого) рівень смертності в кожній віковій групі буде дорівнювати сучасному рівню смертності населення цих вікових груп. Розраховується в таблицях смертності. 

^ Джерелом інформації про причини смерті є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть, на підставі яких заповнюється графа "Причина смерті" в актовому записі про смерть.

^ Розробка причин смерті починаючи з 2005р. здійснюється у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.

Кількість померлих дітей у віці до 1 року на 1000 живонароджених (коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року) розраховується за формулою:

,

де М0 – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених у тому році, для якого обчислюється коефіцієнт;

     М" – кількість померлих дітей у віці до 1 року, рік народження яких невідомий;

     М1 – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених у попередньому році;

     N0 – кількість народжених у тому році, для якого обчислюється коефіцієнт;

     N1 – кількість народжених у попередньому році.

 ^ Дані з міграції населення в органах державної статистики розраховуються на базі талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні, а також талонів реєстрації місця проживання, які введені МВС України для забезпечення повноти інформації довідкових картотек обліку населення та розроблення статистики прибуття за всіма видами переміщень населення. Талони являють собою документи анкетної форми. Вони заповнюються у паспортних службах на всіх громадян, які прибули (вибули) з однієї місцевості в іншу на постійне або тимчасове проживання строком не менше 6 місяців.

^ Міграція населення територіальні переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживання.

Всі потоки (загальна міграція) за своїми складовими частинами поділяються на внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну (або зовнішню) міграції.

Міграційний потік "У межах України" складається з внутрішньорегіональної та міжрегіональної міграції.

^ Внутрішньорегіональна міграція – міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (Автономна Республіка Крим, область, м.Київ, Севастополь (міськрада)).

^ Міжрегіональна міграція міграція населення з одного регіону в інший у межах України.

Міждержавна міграція (зовнішня міграція) – міграція населення за межі України або прибуття до України з інших країн.

^ Число прибулих визначається за талонами реєстрації місця проживання в Україні.

Число вибулих визначається за талонами зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

^ Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.

Міграційний приріст (скорочення) населення на 10000 осіб розраховують як відношення міграційного приросту населення до середньорічної чисельності наявного населення або як різницю між загальними коефіцієнтами прибуття і вибуття.

^ Чисельність населення на 1 листопада 2012 (осіб)


Показники
Україна

Автономна Республіка Крим

Області

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано–Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Київ

Севастополь (міськрада)

^ Все населення

осіб %

45560255 100
1964154
1629203

1040120

3309907

4380162

1270051

1254140

1785968

1381381

1722526

996743

2258796

2540862

1174293

2391504

1469458

1157043

1145070

1078235

2741798

1079553

1315766

1271108

906818

1080259

2832398
382939

міське

осіб %

31363081 100
1232115
816230

541160

2764440

3967982

738930

466327

1375871

598678

1064604

621050

1960562

1545461

796260

1597748

901867

553158

776647

475268

2200976

660221

729316

716176

384942

685457

2832398
359237

сільське

осіб %

14197174 100
732039
812973

498960

545467

412180

531121

787813

410097

782703

657922

375693

298234

995401

378033

793756

567591

603885

368423

602967

540822

419332

586450

554932

521876

394802

х
23702


^ Чисельність населення на 1 листопада 2012 (осіб)


Показники
Україна

Автономна Республіка Крим

Області

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Київ

Севастополь (міськрада)

^ Все населення

осіб %

45560255 100
1964154 100
1629203 100

1040120 100

3309907 100

4380162 100

1270051 100

1254140 100

1785968 100

1381381 100

1722526 100

996743 100

2258796 100

2540862 100

1174293 100

2391504 100

1469458 100

1157043 100

1145070 100

1078235 100

2741798 100

1079553 100

1315766 100

1271108 100

906818 100

1080259 100

2832398 100
382939 100

міське

осіб %

31363081
1232115
816230

541160

2764440

3967982

738930

466327

1375871

598678

1064604

621050

1960562

1545461

796260

1597748

901867

553158

776647

475268

2200976

660221

729316

716176

384942

685457

2832398
359237

сільське

осіб %

14197174
732039
812973

498960

545467

412180

531121

787813

410097

782703

657922

375693

298234

995401

378033

793756

567591

603885

368423

602967

540822

419332

586450

554932

521876

394802

х
23702


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка