Вінницький технічний коледж Робочий зошит
НазваВінницький технічний коледж Робочий зошит
Сторінка1/18
Дата конвертації26.06.2013
Розмір3.33 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький технічний коледжРобочий зошитЗ дисципліни “Фінанси підприємств”

ст. групи

________________


Вінниця 2013 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси підприємтсв».

Виконання запропонованих в робочому зошиті завдань забезпечить, поглиблене розуміння теоретичних основ курсу, створить передумови для використання запропонованих методик при написанні курсової роботи, застосуванні матеріалів аналізу в практичній діяльності майбутніх фахівців.

Універсальність даного зошита полягає в тому, що наведені в ньому завдання бутуть виконані студентами на основі показників фінансової діяльності різних підприємств без можливості застосування однаковості варіантів.

Робочий зошит може бути використаний студентами всіх економічних напрямів денної та заочної форми навчання.

Практичні роботи виконуються на основі фінансової звітності підприємств будь-якої організаційно-правової форми. Для виконання практичних робіт необхідно ознайомитись з такими документами фінансово-економічної діяльності підприємства:

 1. Статут підприємства;

 2. Організаційна структура підприємства;

 3. Організаційна структура фінансового відділу підприємства;

 4. Наказ „Про облікову політику підприємства”;

 5. Форма № 1 „Баланс” за два роки;

 6. Форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за два роки;

 7. Форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за два роки;

 8. Форма № 4 „Звіт про власний капітал” за два роки;

 9. Форма № 5 „Примітки до річної фінансової звітності” за два роки.

Студентами обирається підприємство для аналізу його фінансово-господарської діяльності за даними таблиці.

Порядковий номер студента

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

Код підприємства
^

на smida.gov.ua

00182768

00240017

00292385

00375763

00382013

00418018

00424444

00452995

00902139

00914591


Робочий зошит дозволяє полегшити роботу студентів та підвищити її ефективність в процесі вивчення курсу.

Усі записи в робочому зошиті повинні бути зроблені акуратно, а допущені помилки слід виправляти належним чином

^ ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

ТЕМА: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА. СКЛАД ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА.

ЗАВДАННЯ:
1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2. Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства.

3. Склад та структура фінансових ресурсів.
^ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

Методичні вказівки до виконання 1-го завдання практичної роботи

На базі статуту та історичної довідки про діяльність конкретного підприємства (код підприємства вказаний в передмові), варто вказати:

 1. назву підприємства, історію його розвитку, дату заснування і реєстрації, юридичну адресу;

 2. величину статутного капіталу;

 3. мету та предмет діяльності;

 4. організаційно-правову форму господарювання;

 5. охарактеризувати виробничу діяльність підприємства, його продукцію: призначення, ринки збуту, конкурентоспроможність;

 6. дослідити основних конкурентів та постачальників;

 7. описати організаційну структуру підприємства.


Висновок

^ Методичні вказівки до виконання 2-го завдання практичної роботи
Оцінювання основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства необхідне для того, щоб одержати певну кількість основних, найінформативніших параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансово-господарського стану підприємства.

З метою виявлення тенденцій розвитку підприємства проводиться аналіз основних фінансових показників за даними Форми № 1 та № 2 за два останні періоди (роки). Оцінку та аналіз основних показників необхідно здійснювати методом горизонтального (часового) аналізу, суть якого полягає в порівнянні кожної позиції звітності з відповідним показником за попередні періоди та визначенні відхилення значення показника поточного періоду від відповідного значення показника попередніх періодів.

Оцінювання основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства здійснюється за такими показниками фінансових результатів.

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД(В)Р) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. Джерело інформації: Форма № 2 ряд 035.

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (СРПр), яка показує виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Джерело інформації: Форма № 2 ряд 040.

3. Валовий прибуток (збиток) (ВП(З)) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Джерело інформаціії: Форма № 2 ряд 050 і 055.

4. Фінансовий результат від операційної діяльності (ФРопер) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Джерело інформації: Форма № 2 ряд 100 і 105.

5. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (ФРзвич) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Джерело інформації: Форма № 2 ряд 170 і 175.

6. Чистий прибуток (збиток) (ЧП(З)) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку. Джерело інформації: Форма № 2 ряд 220 і 225.

7. Загальний капітал підприємства (валюта балансу) (ВБ) – засоби підприємства, вкладені в суб’єкт господарювання для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. Це підсумок балансу, який з одного боку показує загальну суму засобів підприємства (актив), а з іншого – суму джерел утворення цих засобів (власний капітал і зобов’язання). Джерело інформації: Форма № 1 ряд 280 або 640.

8. Власний капітал (ВК) – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Джерело інформації: Форма № 1 (ряд 380).

9. Залучений капітал (ЗК) – це зобов’язання підприємства, тобто заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Залучений капітал включає забезпечення наступних витрат і платежів (Ф№ 1 ряд 430), довгострокові зобов’язання (Ф№ 1 ряд 480), поточні зобов’язання (Ф№ 1 ряд 620) та доходи майбутніх періодів (Ф№ 1 ряд 630).

10. Необоротні активи (На) – це всі активи, що не є оборотними. Джерело інформації: Форма № 1 р. 80.

11. Оборотні активи (Оа) – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Джерело інформації: Форма № 1 р. 260.

Методика аналізу основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства

„....”, тис. грн.


№ з/п
Показники


Базовий рік

Звітний рік

Показники приросту

Структура,%

абс. приріст, тис. грн.

темп при-росту, %

Базовий рік

Звітний рік

порівнян-ня, +-

1

2

3

4

(4-3)

(4/3*100-100)

5

6

(6-5)

1

Чистий дохід від реалізації


2

Собівартість реалі-зованої продукції


3

Валовий прибуток


4

Фінансовий ре-зультат від опера-ційної діяльності


5

Фінансовий ре-зультат від зви-чайної діяльності до оподаткування


6

Чистий прибуток


7

Валюта балансу


8

Власний капітал


9

Залучений капітал


10

Необоротні активи


11

Оборотні активи


*Звернути увагу, що у Формі № 1 відображена інформація на початок та кінець звітного періоду. Для аналізу слід брати середнє значення, тобто:

(значення на початок року + значення на кінець року) / 2 (1.1)

За результатами аналізу необхідно:

 1. зробити висновки стосовно величини та динаміки наведених в таблиці показників;

 2. визначити фактори та причини зміни в обсягах досліджуваних показників;

 3. оцінити тенденції змін фінансово-економічних показників діяльності підприємства в цілому.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Вінницький технічний коледж Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка