Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів
Скачати 234.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів
Дата конвертації20.06.2013
Розмір234.86 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку та фінансів

«Погоджено» «Затверджую»

В.о. директора ІФІМ ТНЕУ Проректор з науково-

педагогічної роботи

________ В.М. Островерхов ________ Г.П. Журавель

“____”_________20__ р. “____”_________20__ р.


П Р О Г Р А М А

державного комплексного кваліфікаційного екзамену

для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво”

напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

Розглянуто та схвалено на засіданні

науково-методичної комісії з фінансів і кредиту

протокол № __ від «___» _______ 20__ р.

Голова НМК _______________ Крисоватий А.І.
Івано-Франківськ – 2012

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра.


^ Програму підготували:

Алексеєнко Л.М., в.о. завідувача кафедри обліку та фінансів ІФІМ, докт. екон. наук, професор;

Стефанків О.М., канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та фінансів ІФІМ;

Данилишин В.І., канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та фінансів ІФІМ.

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри обліку та фінансів

Протокол № __ від «___» ______ 20__ р.


В.о. завідувача кафедри ____________________ Л.М. Алексеєнко


^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Загальні положення

Державна атестація - це вид підсумкового контролю, що проводиться після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки студентів вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Формою державної атестації на здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня є державний іспит.

Комплексний державний іспит із фахового спрямування 6.030508 "Фінанси і кредит" професійної орієнтації „Фінанси", який є складовою навчально-виховного процесу, проводиться на завершальному етапі навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Мета державного іспиту - оцінка рівня професійних знань та практичних навиків випускників. Іспит проводиться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної підготовки бакалаврів з частини програмного матеріалу загальнотеоретичних і спеціальних економічних дисциплін, їх готовності до самостійної роботи, вміння аналізувати і вирішувати конкретні економічні завдання з фінансів і кредиту.

Підсумки складання іспиту є основою для присвоєння студентам-випускникам кваліфікації "Бакалавр з фінансів і кредиту" і видачі диплому встановленого зразка для набуття відповідного рівня вищої освіти.

Комплексний державний іспит за фахом "Фінанси і кредит" передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатності творчо використовувати накопичені знання та уміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінка студенту за державний іспит виставляється за національною шкалою та за шкалою ЕСТ8.

Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою "відмінно", "добре", "задовільно" чи "незадовільно". Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії шляхом відкритого голосування по кожному студенту. Студенту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ДЕК. Оцінка "відмінно" може бути поставлена лише у тому випадку, якщо жодне із запитань екзаменаційного білета не оцінено нижче оцінки "добре".

При оцінюванні знань студентів використовуються наступні критерії.

Оцінка „відмінно" (за системою ЕСТ8 - А) виставляється, якщо студент при відповіді на теоретичні питання екзаменаційного білету чітко і послідовно викладає матеріал, виявляє всебічні, ґрунтовні, систематизовані знання програмного матеріалу з усіх дисциплін, виявляє творчий підхід до засвоєного матеріалу, правильно розв'язав практичне завдання, має пояснення до кожного етапу розв'язування, а також чітко і логічно відповів на поставлені екзаменаторами запитання. Студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно використовує на творчому рівні, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка „добре" (за системою ЕСТ8 - В) ставиться у випадку, коли при відповіді на теоретичні питання, студент допустив окремі неточності несуттєвого характеру за умови, що принципові моменти запитань були розкриті правильно. Студент дав відповіді на всі питання білету, має досить високий рівень основних знань з фахових дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв'язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, аналізує навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні. Задача білету розв'язана, але нераціонально або не має пояснень, при розв'язанні практичного завдання допущені лише арифметичні помилки.

Оцінка "добре" (за системою ЕСТ8 - С ) ставиться, якщо відповідаючи на білет, студент допускає несуттєві неточності і не може чітко відповісти на поставлені у білеті запитання, залишаючи тим самим нерозкритим до 25% їх змісту. Задача білету, в основному, розв'язана, з незначними помилками, нераціонально, без пояснень. Допущені несуттєві помилки при розв'язанні задачі усуваються самим студентом, коли на помилки вказує екзаменатор.

Оцінка "задовільно" (за системою ЕСТ8 - D) виставляється коли студентом недостатньо повно та нечітко викладається матеріал, спостерігається неглибоке знання основного матеріалу, у відповіді допускаються суттєві неточності та порушується логіка викладу матеріалу, в зв'язку з чим до 30% змісту білета залишається нерозкритою. Виникають складності при виконанні практичного завдання. Задача розв'язана неповністю, але шляхи розв'язання обрані вірно. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків.

Оцінка "задовільно" (за системою ЕСТ8 - Е) виставляється, якщо під час відповіді допущено ряд суттєвих помилок, або коли студент не розкриває до 50% змісту питань білета. На додаткові запитання екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. При нагадуванні екзаменатором назв, необхідних для розв'язання задачі коефіцієнтів, інших показників тощо, студент самостійно згадує їх суть і швидко знаходить правильне вирішення практичного завдання.

Оцінка "незадовільно" (за системою ЕСТ8 - FХ) виставляється студенту у випадку наявності лише фрагментарних знань з фахових дисциплін, не освоїв значної частини матеріалу, який винесено на екзамен, погано засвоїв основні принципові положення курсу, наявні грубі та суттєві помилки при викладенні теоретичних питань. Практичне завдання невиконане взагалі або виконане із значними помилками. На логічні запитання екзаменатора та членів ДЕК за програмою ДЕК студент часто не знає правильної відповіді. Не знає базових категорій та економічних показників, інших фундаментальних формул, потрібних для розв'язання практичного завдання.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТ8, національною системою і 100-бальною шкалою ТНЕУ. Підсумкова оцінка з дисципліни у балах (шкала ТНЕУ) переводиться у чотирибальну (державну) шкалу та оцінку за шкалою ЕСТ8.

Шкала оцінювання:

За шкалою університету

За державною

(національною)

шкалою

За шкалою ЕСТ8

90-100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75-84


С (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64


Е(достатньо)

35-59

незадовільно

FХ (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34


F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

Студентам, які не склали комплексний державний іспит за фахом з поважних причин, підтверджених документально, ректором університету може бути надана їм можливість складання іспиту під час підготовки до інших державних іспитів, а також захисту дипломної роботи.

Результати екзамену оформляються протоколами і підписуються головою і членами ДЕК. Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.

Результати комплексного державного іспиту за фахом оголошуються студентам у день його проведення після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відзначаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень фахової підготовки студентів загалом.

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії її голова складає звіт. Підсумки комплексного державного іспиту за фахом обговорюються на засіданнях Вченої ради ІФІМ ТНЕУ, кафедри обліку та фінансів.

^ 1.2. Порядок проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки/спеціальності

До комплексного державного іспиту за фахом "Фінанси і кредит" допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки та іспити, захистили курсові роботи згідно з навчальним планом бакалавра.

Іспит приймає державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Склад ДЕК і порядок її роботи затверджуються наказом по університету. Розклад проведення іспиту затверджується навчальним управлінням і доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до його початку. Результати роботи ДЕК оформляються протоколами.

Державний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів; на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканату та громадських організацій університету.

Комплексний державний іспит за фахом "Фінанси і кредит" проводиться усно у формі відповідей на питання білета. У процесі підготовки відповідей студент може користуватися навчальними програмами з відповідних курсів для вищих навчальних закладів. Тривалість комплексного державного іспиту за фахом одного студента - не більше 3О хвилин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

До початку іспиту група студентів, які складають його за розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ДЕК.

Голова комісії вітає студентів з початком держіспиту, знайомить їх зі складом ДЕК і коротко пояснює порядок її роботи.

Враховуючи режим роботи комісії, до іспиту запрошуються одночасно не більше 5-ти студентів. Кожному з них для підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Необхідні записи студент робить на стандартних аркушах, що видаються комісією.

Після підготовки студента, комісією заслуховуються його відповіді. Члени комісії, з дозволу голови ДЕК, мають право задавати додаткові запитання. Методично доцільно задавати питання після відповідей студента на всі запитання екзаменаційного білета.

Якщо студент допускає у відповіді помилки, його треба обов'язково поправляти. При необхідності можна супроводжувати свої зауваження короткими поясненнями, щоб запобігти можливим повторенням аналогічних помилок у наступних відповідях студента.

Додаткові питання члени комісії задають на держіспиті за таких обставин:

• відповідь студента недостатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;

• у відповіді допущені суттєві помилки;

• виникають сумніви в оцінці знань студента.

Запитання треба чітко сформулювати. Члени комісії повинні пам'ятати про необхідність підтримки на іспиті невимушеної, доброзичливої обстановки, яка сприятиме спокійній підготовці студентів до відповідей.

Разом з тим важливо органічно поєднувати на державному іспиті високу вимогливість і об'єктивність в оцінках, індивідуальний підхід до студентів у визначенні рівня їх знань з фахових дисциплін.

^ 1.3. Структура екзаменаційного завдання

Всього екзаменаційних білетів - ЗО. В екзаменаційний білет комплексного державного іспиту включено всього 5 питань, в тому числі: 4 теоретичні питання та 1 практичне завдання (розрахунково-аналітична задача), що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навиків студентів.

^ 1.4. Перелік дисциплін, що включені до екзамену

На державний комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом виносяться такі дисципліни:

1. Бюджетна система

2. Економічна теорія

3. Податкова система

4. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
^ 1.5. Порядок проведення консультацій

З метою належної підготовки студентів до комплексного державного іспиту необхідним є проведення консультацій.

На консультації студентів ознайомлюють із основними вимогами, що висуваються на іспиті, з переліком питань, які включаються в екзаменаційні білети на підставі програм навчальних курсів з відповідних дисциплін, пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту, зокрема які основні законодавчі та нормативні джерела необхідно опрацювати, інструктивні матеріали, методичні рекомендації з питань фінансів і кредиту, підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, публікації в газетах і журналах.

Звертається увага також на алгоритми розв'язку типових практичних завдань з фахових дисциплін, які будуть передбачені на іспиті.

На консультації викладач розповідає студентам:

• про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

• про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;

• про режим роботи в дні підготовки до іспиту;

• про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.

Консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні найбільш складних питань з фахових дисциплін.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні.

Студентам надається також можливість користуватися під час підготовки до комплексного державного іспиту аудиторіями з комп'ютерною технікою.

2. Перелік питань, що виносяться на екзамен
2.1. Дисципліна «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» 1. Соціально-економічна сутність та призначення бюджету.

 2. Функції бюджету та особливості їх прояву в ринкових умовах господарювання.

 3. Бюджетний механізм, характеристика його підсистем та організаційних форм.

 4. Бюджетна система: поняття, структура та принципи побудови. Поняття бюджетного устрою.

 5. Розмежування доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи.

 6. Бюджетні права, характеристика бюджетних прав органів управління бюджетом та розпорядників бюджетних коштів.

 7. Бюджетна класифікація. Необхідність, суть і принципи побудови бюджетної класифікації.

 8. Бюджетний процес в Україні, його стадії та учасники.

 9. Бюджетна політика. Загальні риси бюджетної політики України на сучасному етапі.

 10. Суть, принципи та завдання бюджетного планування. Етапи та методи бюджетного планування.

 11. Роль бюджетів у розвитку освіти. Особливості планування і фінансування видатків бюджету на утримання установ освіти.

 12. Видатки бюджету на утримання установ охорони здоров’я, особливості їх планування і фінансування.

 13. Фінансове забезпечення управлінських видатків.

 14. Складання проекту Державного бюджету України.

 15. Розгляд та затвердження Державного бюджету України.

 16. Виконання Державного бюджету України за доходами та видатками. Взаємодія фінансових органів у процесі виконання державного бюджету.

 17. Складання, розгляд, затвердження та виконання місцевих бюджетів.

 18. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції, права та обов’язки.

 19. Кошторис бюджетної установи. Загальний та спеціальний фонд кошторису.

 20. Державний борг, його структура. Управління державним боргом.

 21. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів, порядок та практика їх надання.

 22. Доходи бюджетів, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи.

 23. Класифікація доходів бюджетів.

 24. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, джерела покриття та соціально-економічні наслідки.

 25. Видатки бюджетів, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи.

 26. Класифікація видатків бюджетів.

 27. Принципи та форми бюджетного фінансування.

 28. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення.

 29. Особливості, форми, методи і джерела фінансового забезпечення соціальної сфери.

 30. Роль бюджетів у розвитку науки в Україні. Склад видатків на науку та джерела їхнього фінансування.


2.2. Дисципліна ^ «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

 1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.

 2. Принципи побудови і призначення системи оподаткування.

 3. Основи організації податкової роботи, її суб’єкти та основні елементи.

 4. Склад податкової служби і її функції.

 5. Сутність податкової політики та критерії її формування.

 6. Платники та ставки податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування.

 7. Механізм нарахування і сплати ПДВ.

 8. Елементи справляння акцизного податку.

 9. Механізм обчислення акцизного податку.

 10. Порядок та терміни сплати акцизного податку.

 11. Механізм обчислення збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

 12. Механізм обчислення збору за спеціальне використання води.

 13. Плата за користування надрами: сутність та механізм розрахунку.

 14. Сутність та форми податку на прибуток підприємств.

 15. Платники і ставки податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподаткування.

 16. Механізм розрахунку та порядок сплати податку на прибуток підприємств.

 17. Платники і ставки податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт оподаткування.

 18. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб.

 19. Особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю.

 20. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: суть та механізм справляння.

 21. Основи побудови плати за землю: платники, об’єкти оподаткування та ставки.

 22. Механізм розрахунку та порядок сплати земельного податку.

 23. Фіксований сільськогосподарський податок: умови переходу, порядок нарахування та сплати.

 24. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні.

 25. Порядок нарахування та сплати туристичного збору.

 26. Основи місцевого оподаткування в Україні.

 27. Умови переходу та порядок справляння єдиного податку.

 28. Елементи та порядок справляння збору за провадження деяких видів діяльності.

 29. Екологічний податок: порядок нарахування та сплати.

 30. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.


2.3. Дисципліна

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

 1. Поняття і основні ознаки суб’єктів підприємництва, їх класифікація.

 2. Зміст і значення фінансової діяльності для функціонування суб’єктів підприємництва.

 3. Форми фінансування суб’єктів підприємництва та критерії прийняття фінансових рішень.

 4. Особливості фінансового забезпечення державних і комунальних підприємств.

 5. Фінансова діяльність господарських товариств.

 6. Специфіка фінансового забезпечення підприємств колективної власності (кооперативів).

 7. Особливості фінансової діяльності малих підприємств.

 8. Види об’єднань підприємств та фінансові аспекти їх діяльності.

 9. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи.

 10. Поняття капіталу суб’єктів підприємництва. Статутний капітал суб’єктів підприємництва, його функції.

 11. Балансові моделі капіталу суб’єктів підприємництва. Вартість капіталу підприємства.

 12. Управління розміром капіталу суб’єктів підприємництва. Зменшення та збільшення статутного капіталу підприємства.

 13. Значення самофінансування суб’єктів підприємництва, характеристика його видів.

 14. Формування власних фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.

 15. Чистий прибуток унітарних і корпоративних підприємств. Прибуток підприємства від звичайної і надзвичайної діяльності.

 16. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів.

 17. Дивідендна політика акціонерного товариства. Обмеження при організації дивідендної політики.

 18. Оподаткування дивідендів суб’єктів підприємництва.

 19. Економічна доцільність залучення кредитів.

 20. Моніторинг платоспроможності суб’єктів підприємництва.

 21. Економічний зміст реструктуризації суб’єктів підприємництва. Види реструктуризації за формальними ознаками.

 22. Реорганізація підприємства шляхом його розукрупнення.

 23. Перетворення як спосіб реорганізації підприємства.

 24. Поняття фінансових інвестицій, класифікація та грошова оцінка.

 25. Оподаткування доходів від фінансових інвестицій.

 26. Інституційне забезпечення оцінювання вартості майна суб’єктів підприємництва.

 27. Вартість підприємства як цілісного майнового комплексу. Визначення розміру статутного фонду підприємства.

 28. Оцінювання основних засобів підприємства.

 29. Особливості оцінки нематеріальних активів (об’єктів права інтелектуальної власності) підприємств.

 30. Правове забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод і доручень та структура міжнародного господарського контракту.

 31. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.

 32. Оподаткування доходів від операцій із розрахунками в іноземній валюті.

 33. Сутність, необхідність, види та основні завдання і методи фінансового контролінгу.

 34. Вітчизняні та зарубіжні методики прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв розвитку підприємства, що можуть призвести до його неплатоспроможності та втрати ліквідності.

 35. Бюджетування на підприємстві як одна із ключових функцій фінансового контролінгу.


3. Список літературних джерел

3.1. ^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник. У 2-х книгах, Кн.1 : Макроекономіка / За ред. С.Панчишина, П.Островерха. - 4-е вид., випр., доп. - К. : Знання, 2006. -723 с.

 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник. У 2-х книгах, Кн.2 : Мікроекономіка / За ред. С.Панчишина, П.Островерха. - 4-е вид., випр., доп. - К. : Знання, 2006. -437 с.

 3. Ареф’єва О.В., Комарецька П.В. Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 9.-С.80-86.

 4. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн: навчальний посібник / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К. : Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

 5. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник. - К. : Знання, 2007. - 703 с.

 6. Баліцька В.В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- № 3.-С.141-150.

 7. Бечко П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко,
  О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

 8. Благун І. Г. Фінанси : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Бюджетний менеджмент : підруч. / [В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

 9. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. - К. : Основи, 2001. - 670 с.

 10. Бутук О.І., Волкова Н.І. Економічна теорія: тренінг-курс : Навч. посіб. - К. : Знання, 2007. - 291 с.

 11. Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456 – VІ // Київ: АЛЕРТА; КНТ ; ЦУЛ. – 2010. – 110 с.

 12. Бюджетна система. Вишкіл студії: Навчальний посібник / За ред. С.І.Юрія та О.П.Кириленко. – Тернопіль: Економічна думка, 2010.

 13. Бюджетний менеджмент: підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. ­– К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

 14. Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.

 15. Василик О.Д. Бюджетна система України: підручник / О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 16. Владимиров К. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – Херсон : «Олді-плюс», 2006. – 352 с.

 17. Гапонюк М. А. Місцеві фінанси: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А.Славкова. – К. : КНЕУ, 2002. – 184 с.

 18. Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України. Ч.1. // Фінанси України.-2008.-№2.-С.68.

 19. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.

 20. Економічна теорія: політекономія : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 7-ме вид., стереотипне. - К. : Знання-Прес, 2008. - 719 с.

 21. Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: Монографія. Економічна думка – Тернопіль. – 2006. – 388.

 22. Зятковський І.В., Зятковська Л.І., Романів М.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 274 с.

 23. Зятковський І. В., Зятковська Л.І., М.В.Романів Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / Навчальний посібник. Чернівці: ЗУЕПУ-КП, видавництво “Золоті литаври”.-2007.-274с.

 24. Іванов Ю.Б., Петросянц К.В. Малий бізнес: управління податками: Монографія.-Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2009.-352с.

 25. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування, Монографія. – Харків: ХДЕУ - Торнадо, 2003. – 517с.

 26. Іванов Ю.Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О.М. Податкова система. Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 920с.

 27. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 525с.

 28. Іванов Ю. Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект: монографія / Ю. Б. Іванов, О. Л. Єськов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 328с.

 29. Кравчук О.М., Лещук В.Г. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. Посіб. К.: центр учбової літератури, 2010.-504с.

 30. Карлін М.І. Бюджетна система України : навч. посіб. - К. : „Знання”, 2008. - 428 с . - Вища освіта ХХІ століття.

 31. Карлін М. І. Бюджетна система України : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : «Знання», 2008. – 428 с.

 32. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) : монограф. / О. П. Кириленко. – К. : НІОС, 2000. – 381 с.

 33. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. П. Кириленко. – Тернопіль : Астон, 2004. – 192 с.

 34. Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монограф. / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 286 с.

 35. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посіб. / В. І. Кравченко. – К. : Знання, 1999. – 487 с.

 36. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник. - К. : Знання, 2008. - 647 с.

 37. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум : Навч. посіб. - Львів : Магнолія 2006, 2007.

 38. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 331с.

 39. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 371 с.

 40. Крисоватий А. І., Десятнюк О.М. Податкова система Навчально - методичний посібник. Тернопіль: «Воля», 2007. – 232с.

 41. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. пос. - 3-е вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.

 42. Мікроекономіка : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 679 с.

 43. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи : Навчальний посібник. - 5-те вид., стереотипне. - К. : Знання, КОО, 2006. - 211 с.

 44. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія : Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 390 с. - Вища освіта ХХІ століття.

 45. Місцеві фінанси : підруч. / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

 46. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях : монограф. / за ред. проф. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.

 47. Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством : монограф. – К. : Атіка, 2004. – 344 с.

 48. Муниципальный менеджмент : учеб. пособ. / Под ред. Т. Т. Морозовой. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 263 с.

 49. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посіб. – К.: Знання–Прес, 2002. – 495 с.

 50. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. – Київ : Знання-Прес, 2008.– 670 с.

 51. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монограф. – К. : НДФІ, 2006. – 584 с.

 52. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 р. № 2755 – VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://zakon.rada.gov.ua.

 53. Податки. Податкова система. / Фінанси: підручник / [С.І. Юрій, В.М.Федосов, Л.М. Алексеєнко та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008.611 с.

 54. Політична економія / За ред. С.В. Мочерного. - Львів : Світ, 1990. - 680 с.

 55. Політична економія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К. : Академія, 2007. - 672 с.

 56. Політична економія : Навчальний посібник / Г.І.Башнянин. - 3-є вид., перероб., випр. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 306 с.

 57. Політична економія : Навчальний посібник / За ред. доктора Г.І. Башнянина і доцента Є.С. Шевчука. - Вид. 4-те, пероб. і доп. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 308 с.

 58. Політична економія : Навчальний посібник / За ред. доктора Г.І. Башнянина і доцента Є.С. Шевчука. - Вид. 4-те, пероб. і доп. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 308 с.

 59. Рева Т. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Т. Рева, К. Ковальчук, Н. Кучкова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

 60. Сазонець І. Л. , Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 264 с.

 61. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / І. Сазонець, Т. Гринько, Г. Придатко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

 62. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А. М. Соколовська. – К.: Знання_Прес, 2004. – 454 с.

 63. Старостенко Н. В. Методологія формування міжбюджетних трансфертів / Н. В. Старостенко // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 39–44.

 64. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / За заг. ред. Азарова М.Я. – К.: ЦУЛ, 2010. – 480 с.

 65. Фінанси : підруч. / За ред. Юрія С. І. , Федосова В. М. – К. : «Знання», 2008. – 611 с.

 66. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. 2-ге вид., перероб. та допов. Навч. пос. - К: Центр учбової літератури, 2009.-320 с.

 67. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.посібник. Терещенко О.О.— К.:КНЕУ,2003.

 68. Юрій С.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. / Юрій С.І., Бескид Й.М. та інші. – К: НІОС, 2000. – 400 с.


3.2. ^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.- К.: НІОС.- 2001.-416с.

 2. Вектори розбудови податкової системи / Становлення доктрини фінансової системи України: Монографія / За ред. С.І.Юрія, О.М.Десятнюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С.111-148.

 3. Вишневский В. П. Налогообложение: теорія, проблемы, решения: монография / В. П. Вишневський, А. С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под. общ. ред. Вишневского В.П. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

 4. Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П. та ін. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення. / Навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України Київ: В-во «Професіонал», 2005 - 736с.

 5. Десятнюк О. М. Прагматика розбудови податкової системи України в контексті нової концепції її реформування / О.М.Десятнюк // Становлення доктрини фінансової системи України : монографія ; за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С.113 – 125.

 6. Крисоватий А. І. Моніторинг реалізації податкової політики України / А. І. Крисоватий // Вісник ТНЕУ. – 2006. – № 1 – С. 18-30.

 7. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрушенко В.Л. Держава-податки-бізнес.- К.: Либідь, 1992.- 328 с.

 8. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование.- М.: Издательство НОРМА, 2001.- 336с.

 9. Податкова гармонізація на глобальному рівні / О. М. Десятнюк. - Економічні проблеми ХНІ століття: міжнародний та український виміри / За ред.. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: знання, 2007. – С.480-597.

 10. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / П.В.Мельник, Л.Л.Тарангул, З.С.Варналій [та ін.] ; за ред. З.С.Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 28. 09. 2012p., протокол №11, та на засіданні методичної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни івано-Франківський...
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни івано-Франківський...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів галузі знань 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство» – Івано-Франківськ:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Дніпропетровський...
Теоретична підготовка студентів за окр «бакалавр» з напряму 030508 «Фінанси І кредит» ґрунтується на формуванні сучасного типу економічного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни тернопільський...
Принципи програмування систем управління технологічним обладнанням на мові низького рівня iso 7bit
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
«стан І розвиток фінансової та банківської системи україни в умовах високої волатильності ринків»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет івано-франківський інститут менеджменту кафедра обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки україни Івано-Франківський національний...
Підземний ремонт свердловин; Методичні вказівки. Тарко Я. Б., Лагуш Р. Ф. Івано-Франківськ: іфнтунг, 2009. 56с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка