Питання до іспиту
Скачати 74.29 Kb.
НазваПитання до іспиту
Дата конвертації20.06.2013
Розмір74.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Питання до іспиту

 1. Предмет науки про фінанси. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин.

 2. Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення.

 3. Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв’язок з грошима.

 4. Фінансові категорії.

 5. Особливості фінансових категорій на макро- і мікрорівнях.

 6. Функції фінансів, їх зв’язок. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

 7. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність.

 8. Об’єктивне і суб’єктивне у фінансах.

 9. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток держави.

 10. Фінанси і фінансова система як об’єктивно існуюча реальність.

 11. Сутність, склад і характеристика фінансової системи.

 12. Державні фінанси, їх призначення і роль.

 13. Взаємозв’язок між сферами і ланками фінансових відносин.

 14. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її організаційною структурою.

 15. Об’єктивна необхідність створення правового поля для функціонування фінансових відносин.

 16. Поняття фінансового права і його джерела.

 17. Правове регламентування фінансових відносин та фінансової діяльності.

 18. Поняття і завдання фінансової політики, її зв’язок з економічною політикою. Фінансова стратегія і фінансова тактика.

 19. Характеристика типів фінансової політики.

 20. Зміст напрямів фінансової політики. Характеристика сучасної фінансової політики України за її окремими напрямами.

 21. Стабілізація фінансового стану в Україні і шляхи її забезпечення.

 22. Ефективність фінансової політики.

 23. Фінансова безпека держави, її складові.

 24. Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків.

 25. Класифікація податків за різними ознаками.

 26. Прямі і непрямі податки, їх сутність, переваги і недоліки.

 27. Елементи системи оподаткування.

 28. Взаємозв’язок між такими поняттями як податки, податкова система і податкова політика.

 29. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи.

 30. Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.

 31. Становлення та розвиток податкової системи України, її сучасний стан.

 32. Податкові пільги, їх види. Переваги і недоліки їх застосування.

 33. Ухилення від сплати податків і відповідальність платників за порушення податкового законодавства.

 34. Бюджет як фінансова категорія, його призначення і роль.

 35. Специфічні ознаки бюджету.

 36. Функції бюджету як економічної категорії.

 37. Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

 38. Державний бюджет як основний фінансовий план держави.

 39. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.

 40. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.

 41. Ієрархічна будова бюджетної системи України.

 42. Бюджетний устрій, його сутність і основи.

 43. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

 44. Міжбюджетні відносини і необхідність їх регулювання.

 45. Міжбюджетні трансферти. Зміст кожного з їх видів і практика використання в Україні.

 46. Поняття бюджетного процесу і його етапи.

 47. Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади (ВРУ, Президент, місцеві Ради народних депутатів, КМУ, фінансові управління і відділи місцевих Рад).

 48. Бюджетна резолюція, її зміст і призначення.

 49. Казначейська система виконання державного бюджету.

 50. Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх прояву і матеріального втілення.

 51. Взаємозв’язок бюджетних доходів і видатків з державними доходами і видатками.

 52. Роль доходів і видатків державного бюджету в соціально-економічному розвитку країни.

 53. Фактори, які визначають склад бюджетних доходів і вибір джерел їх формування.

 54. Фактори, які визначають склад і структуру видатків бюджету.

 55. Класифікація бюджетних доходів.

 56. Джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз тенденцій, які простежуються в доходній частині Державного бюджету України.

 57. Загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України.

 58. Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури видатків Державного бюджету України.

 59. Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Державного бюджету України.

 60. Місцеві бюджети як основа забезпечення місцевого самоврядування.

 61. Склад і структура доходів і видатків місцевих бюджетів.

 62. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

 63. Секвестр: зміст поняття, мета і умови проведення. Захищені статті державного бюджету України.

 64. Бюджетне фінансування: сутність поняття, принципи і форми.

 65. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення і заходи щодо зменшення його розміру. Поняття касового дефіциту бюджету.

 66. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслідки їх застосування..

 67. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту від банківського.

 68. Функції державного кредиту.

 69. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.

 70. Класифікація державних позик.

 71. Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний борг. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.

 72. Методи управління державним боргом, їх характеристика.

 73. Зовнішній і внутрішній державний борг України: склад, причини виникнення, наслідки існування та заходи щодо його скорочення.

 74. Обслуговування державного боргу.

 75. Об’єктивна необхідність страхового захисту і його роль у забезпеченні суспільного відтворення.

 76. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

 77. Економічна сутність категорії “страхування”, її ознаки.

 78. Суб’єкти страхових відносин.

 79. Форми створення страхових фондів, їх характеристика.

 80. Класифікація страхування по об’єктах і за ознакою ризику.

 81. Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків.

 82. Поняття страхового ринку, його організаційна структура.

 83. Страхове поле і страховий портфель.

 84. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, його організація і зміст.

 85. Розвиток страхового ринку в Україні, його стан на сучасному етапі.

 86. Сутність та суспільне призначення соціального страхування.

 87. Джерела формування доходів і напрями видатків державних соціальних фондів (Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві).

 88. Пенсійна реформа в Україні.

 89. Роль медичного страхування у забезпеченні послуг населенню з охорони здоров’я.

 90. Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини з приводу купівлі-продажу фінансових фондів.

 91. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринковій економіці.

 92. Місце фінансового ринку у розподільчих процесах.

 93. Сфери фінансового ринку.

 94. Класифікація ринку цінних паперів.

 95. Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів.

 96. Місце і роль держави на фінансовому ринку.

 97. Поняття та характеристика цінних паперів згідно чинного законодавства.

 98. Характеристика інструментів фінансового ринку, їх склад.

 99. Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери.

 100. Характеристика і призначення державних цінних паперів.

 101. Фондова біржа та її функції.

 102. Саморегулюючі організації ринку цінних паперів.

 103. Ринок фінансових послуг і його роль в функціонуванні економічної системи.

 104. Сегментарна структура ринку фінансових послуг.

 105. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні.

 106. Сутність і призначення фінансів суб’єктів господарювання.

 107. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання.

 108. Форми організації підприємництва і капіталу.

 109. Формування і обіг фінансових ресурсів як основа організації фінансів підприємств. Характеристика їх складу.

 110. Джерела формування фінансових ресурсів новостворюваних і функціонуючих підприємств.

 111. Грошові надходження, їх склад і економічна характеристика.

 112. Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікроекономічні чинники, які їх визначають.

 113. Характеристика методів організації фінансової діяльності підприємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу).

 114. Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності.

 115. Особливості фінансів установ і організацій соціальної сфери.

 116. Акціонерне товариство (корпорація) – основна форма організації капіталу та підприємництва в сучасній ринковій економіці.

 117. Особливості корпоративних фінансів.

 118. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів, їх зв’язок з глобалізацією економіки.

 119. Валютні відносини. Валютний курс..

 120. Глобальні фінансові інституції, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів (міжнародний валютний фонд, група Світового банку, банк міжнародних розрахунків).

 121. Регіональні міжнародні фінансові інституції ( Європейський центральний банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку).

 122. Фінанси ЄС.

 123. Світовий фінансовий ринок, його функції і структура.

 124. Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму. Методи фінансового регулювання.

 125. Фінансове планування: сутність, завдання, принципи і методи. Роль фінансового планування у ринкових умовах.

 126. Зміст і призначення фінансового контролю, його об’єкти і суб’єкти. Функції суб’єктів фінансового контролю.

 127. Характеристика видів, форм і методів фінансового контролю.

 128. Система фінансових планів, їх характеристика.

 129. Управління фінансами і його види. Об’єкти і суб’єкти управління.

 130. Менеджмент державних фінансів.

 131. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур.

 132. Податковий менеджмент.

 133. Характеристика фінансових важелів та стимулів як складових фінансового механізму. Фінансові показники. Фінансові норми і нормативи. Фінансові стимули.

Схожі:

Питання до іспиту iconІІ. Питання до кваліфікаційного іспиту
Питання до кваліфікаційного іспиту Жанр образотворчого мистецтва, у якому основним предметом зображення є природна або перетворена...
Питання до іспиту iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Контрольні питання для підготовки до державного іспиту з «Теорії права та держави»
Питання до іспиту iconПитання до іспиту

Питання до іспиту iconПитання іспиту з філософії

Питання до іспиту iconПитання до іспиту з курсу «Соціологія»

Питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни «Основи маркетингу»

Питання до іспиту iconПитання до іспиту з кримінального процесу 5 курс

Питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни “Комерційне товарознавство”

Питання до іспиту iconПитання до іспиту
Виробничі аспекти забезпечення конкурентоспроможності та конкуренте стійкості організації
Питання до іспиту iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка