Вступ
Скачати 229.06 Kb.
НазваВступ
Дата конвертації24.06.2013
Розмір229.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы

ВСТУП


Практика студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для одержання відповідного кваліфікаційного рівня і має за мету одержання студентом професійних навичок. Залежно від спеціальності та рівня програми підготовки практика може бути: навчальною, технологічною, експлуатаційною, конструкторською, науково-дослідною, переддипломною та ін. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності (спеціалізації), їх форми, тривалість та терміни проведення визначаються робочими і навчальними планами. Заключним етапом практичної підготовки є переддипломна практика студентів, що проводиться перед виконанням дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються знання дисциплін професійної підготовки, збирається фактичний матеріал для виконання дипломного проекту. Для тих, хто навчається в магістратурі, такі завдання може виконувати науково-дослідна практика.

^ Основна мета виробничої практики – практичне і творче застосування здобутих знань та набутих у процесі навчання вмінь, розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення практичних завдань, збагачення досвіду ділового спілкування, збирання матеріалів для бакалаврської роботи і, головне, підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації бакалавра зі спеціальності “Економіка підприємства”.

Згідно з програмою основною базою практики є промислове підприємство. Якщо за базу беруть інші підприємства (фірми), установи та організації, програма змінюється і доповнюється з урахуванням специфіки їх діяльності. Коригування програми здійснюється спільно керівником практики від інституту і базової організації (фірми).

^ Завдання виробничої практики полягає:

 • у практичному поглибленні знань з усіх професійно орієнтованих дисциплін навчального плану;

 • опануванні системи організації та механізму управління виробництвом;

 • ознайомленні з методологією аналізу та планування показників діяльності підприємства (фірми), установи, організації;

 • виборі теми та складанні плану бакалаврської роботи.

Під час практики студент вивчає комплекс питань з економічного управління підприємством за конкретних умов, навчається самостійно вирішувати реальні завдання і набуває відповідних навичок.

^ Після проходження виробничої практики студент зобов’язаний знати:

 • законодавчі акти та нормативні документи з напрямів діяльності базового підприємства, суміжних галузей, з якими воно співпрацює;

 • основні методологічні документи, положення, типові інструкції, що регулюють економічну, наукову і виробничу діяльність підприємства;

 • сферу і напрями діяльності підприємства;

 • склад майна підприємства та джерела його формування;

 • характеристику загальної, виробничої, управлінської та організаційної структури підприємства, механізм його функціонування;

 • систему взаємовідносин підприємства з зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою;

 • зовнішньоекономічну діяльність підприємства;

 • систему і стратегію маркетингу підприємства;

 • показники виробничої потужності в цілому по підприємству і в розрізі його підрозділів;

 • кадровий потенціал, структуру потенціалу і кадрову політику підприємства, форми й методи організації праці, її оплати та стимулювання;

 • стан інноваційно-інвестиційної діяльності та перспективи розвитку підприємства;

 • систему планів та організацію внутрішньофірмового планування;

 • формування собівартості товарної продукції, політику ціноутворення;

 • порядок формування та використання прибутку;

 • систему податків і обов’язкових платежів підприємства;

 • методи і прийоми аналізу процесів, що відбуваються в господарській діяльності підприємства.

уміти:

всебічно аналізувати ситуацію, що склалася на підприємстві, самостійно розв’язувати завдання економічної діяльності підприємства, проводити обґрунтування стратегій розвитку, джерел формування майна, виконувати необхідні розрахунки прогнозних, планових економічних показників, аналізувати фінансову діяльність підприємства з відповідною економічною оцінкою, складати аналітичні звіти про діяльність його підрозділів; визначати резерви виробництва і розробляти економічно обґрунтовані інноваційно-інвестиційні проекти, комплексні заходи з ресурсозбереження, підвищення якості продукції, результативності діяльності та поліпшення фінансового стану підприємства.
^

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

1. Загальна економічна характеристика підприємства


Оскільки передбачається, що студент проходить практику на тому ж підприємстві, що й минулого року, історія підприємства, розміщення, склад власників, організаційно-правова форма суб’єкта підприємницької діяльності, характеристика продукції, робот і послуг даються у стислій формі (не більше 2 сторінок). Основна увага приділяється методиці розрахунку та характеристиці основних економічних показників діяльності підприємства (табл. 1).
Таблиця 1

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

Показники

Роки

^ Відхилення 2010 рік до 2009 року

2008

2009

2010

+, –

%

1

2

3

4

5

6

1. Обсяги господарської діяльності (валова продукція), тис. грн.
2. Чистий дохід (виручка), тис. грн.
3. Валовий прибуток, тис. грн.
4. Операційний прибуток, тис. грн.
5. Чистий прибуток, тис. грн.
6. Середньооблікова чисельність працівників, чол.
7. Середньорічна вартість:

 • необоротних активів, тис. грн.

 • оборотних активів, тис. грн.
8. Фондовіддача
9. Коефіцієнт оборотності оборотних активів
10. Продуктивність праці, тис. грн./чол.
11. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.
12. Рентабельність господарської діяльності, %
13. Рентабельність активів підприємства, %
14. Рентабельність власного капіталу, %^

2. Характеристика зовнішнього середовища підприємства


Опис зовнішнього середовища студент проводить за наступним планом:

 1. Характеристика компонентів загального середовища та оцінка їх впливу на підприємство:

- політичний компонент;

- економічний компонент;

- соціальний компонент;

- правовий компонент;

- технологічний компонент.

2. Характеристика операційного середовища та оцінка його впливу на підприємство:

- постачальники;

- споживачі;

- конкуренти;

- робоча сила;

- міжнародна діяльність.
^

3. Системи планування та економічного аналізу на підприємстві


Для опрацювання цього розділу студент знайомиться з роботою підрозділів підприємства, які займаються плануванням та економічним аналізом діяльності підприємства та дає характеристику їх роботи за наступним планом:

 1. Основні завдання і цілі аналізу та планування діяльності підприємства.

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, які займаються аналізом і плануванням на підприємстві.

3. Основні економічні показники діяльності підприємства, які плануються і аналізуються.

4. Основні методи планування і економічного аналізу, які застосовуються на підприємстві, та їх характеристика.

5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства, для цього необхідно вивчити динаміку і структуру власного та позикового капіталу (табл. 2), з’ясувати причини змін окремих їх складових і дати оцінку цим змінам за аналізований період.

6. Аналіз динаміки основних економічних показників господарської діяльності підприємства (табл. 1):

а) оцінка динаміки показників (позитивна чи негативна);

б) причини негативних змін на підприємстві;

в) можливі заходи щодо подолання негативних наслідків.

7. Оцінка роботи систем планування та економічного аналізу та напрямки її покращання.

8. Інформаційні ресурси для планування і аналізу та їх джерела .

9. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства: об’єкти (товари, послуги, конкуренти, попит, пропозиція, споживачі, постачальники), суб’єкти, завдання.

10. Технічний аналіз: об’єкти (технічний знос основних засобів), суб’єкти, завдання.

Таблиця 2

Динаміка і структура власного капіталу
Показники

2008

2010

Відхилення

тис. грн.

питома вага,%

тис. грн.

питома вага,%

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

1

2

3

4

5

6

7

^ Власний капіталСтатутний капіталПайовий капіталДодатково вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталУсього


^

4. . Бухгалтерській облік на підприємстві


При виконанні цього розділу студент дає характеристику і оцінку роботи бухгалтерії на підприємстві за наступним планом:

1. Основні цілі та завдання бухгалтерського обліку на підприємстві.

2. Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Оцінка освітньо-кваліфікаційного рівня працівників бухгалтерії підприємства.

4. Оцінка ефективності роботи бухгалтерії.

5. Аналіз активів і зобов’язань підприємства за даними балансу (табл. 3).
^

Таблиця 3

Характеристика активів та зобов’язань

підприємства за балансом

Показники

На 31.12.2009 р.

На 31.12.2010 р.

Відхилення

тис. грн.

Питома вага, %

тис. грн.

Питома вага, %

+, –

%

Пунктів стр-ри

Активи


1.


2.


3.


4.


Разом


Зобов’язання


1.


2.


3.


Разом
^

5. Внутрішній механізм підприємства. Внутрішня економічна політика підприємства


При виконанні цього розділу студент описує та оцінює ефективність внутрішнього економічного механізму підприємства за наступним планом:

1. Сутність, форми, завдання і функції внутрішнього економічного механізму підприємства.

2. Принцип поділу підприємства на центри відповідальності та оцінка його доцільності.

3. Система зв’язків між структурними підрозділами (центрами відповідальності) підприємства.

4. Напрямки вдосконалення зв’язків між структурними підрозділами підприємства.

Опис внутрішньої економічної політики підприємства студент здійснює у наступній послідовності:

1. Метод оцінки матеріальних витрат.

При відпуску матеріальних цінностей у виробництво оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

 • ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці матеріальних цінностей;

 • середньозваженої собівартості;

 • собівартості перших за часом надходження матеріальних цінностей (ФІФО);

 • нормативних витрат.

2. Методи нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

Податковим Кодексом № 2775 від 02.12.2010 р. рекомендовано нарахування амортизації основних засобів за такими методами:

 • прямолінійним;

 • зменшення залишкової вартості;

 • прискореного зменшення залишкової вартості;

 • кумулятивним;

 • виробничим методом.

3. Форми і системи оплати праці на підприємстві.

Витрати на оплату праці на підприємстві визначаються виходячи з відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів, що встановлюються залежно від результатів праці, її кількості і якості, стимулюючих і компенсуючих виплат, систем преміювання робітників, керівників, спеціалістів, службовців за виробничі результати.

4. Метод розподілу непрямих витрат.

Непрямі витрати включаються до собівартості окремих видів продукції за такими методами (базами розподілу):

 • методом розрахунку кошторисних ставок (за цим методом розподіляються витрати на утримання і експлуатацію устаткування);

 • методом пропорційного віднесення непрямих витрат до суми основної заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг);

 • методом пропорційного віднесення непрямих витрат до прямих витрат.

5. Метод оцінки незавершеного виробництва.

 • за плановою (нормативною) виробничою собівартістю;

 • за плановими прямими витратами;

 • за собівартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

6. Метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.

 • система “директ-костінг”;

 • позамовний метод;

 • попередільний метод:

 • багатопередільний;

 • однопередільний.
^

6. Нормування і оплата праці


При опрацюванні цього розділу студент описує стан нормування та оплати праці на підприємстві за наступним планом:

1. Сутність, значення та організація нормування праці на підприємстві.

2. Об’єкти нормування праці на підприємстві.

3. Організація розрахунків з основної оплати праці.

4. Додаткова оплата праці працівників та система їх участі в доходах підприємства.
^

7. Норми та нормативи витрат матеріальних цінностей на підприємстві


При опрацюванні цього розділу студент дає оцінку діяльності підприємства у сфері нормування матеріальних витрат за наступним планом:

1. Характеристика нормативної бази підприємства.

2. Методи нормування витрат на підприємстві.

3. Оцінка прогресивності та економічності системи норм, що використовуються на підприємстві.
^

8. Фінанси підприємства.


При опрацюванні цього розділу студент повинен вивчити і описати фінанси підприємства за наступним планом:

1. Сутність і організація фінансів підприємства.

2. Фінансова робота на підприємстві: планування, аналіз, джерела інформації, звітність.

3. Розрахунки підприємства з постачальниками, покупцями та державою:

а) готівкові розрахунки: використання, контроль, звітність;

б) безготівкові розрахунки: види безготівкових розрахунків, використання, контроль.

4. Оподаткування та обов’язкові платежі підприємства (табл. 4).

5. Фінансовий контроль на підприємстві.

6. Фінансовий аналіз на підприємстві.

При виконанні п. 6 цього розділу студент повинен: розрахувати показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства за два роки, порівняти їх з нормативними значеннями, визначити відхилення, оцінити динаміку, дати оцінку фінансового стану підприємства за розрахованими показниками. Перелік показників студент обирає самостійно, але не менше 20 показників.

Таблиця 4


Система оподаткування та обов’язкових платежів підприємства у 2010 році

^ Види податків та обов’язкових платежів

Нараховано платежів

Сума, грн.

Питома вага, %


Разом
100,0
^

9. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства.


Для опрацювання цього розділу студент повинен дати визначення інноваційно-інвестиційній діяльності, вказати, якими напрямками цієї діяльності займається підприємство, дати характеристику суб’єктів та об’єктів, оцінити ефективність та доцільність інноваційно-інвестиційних проектів підприємства.
^

10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.


Для опрацювання цього розділу студент повинен дати визначення зовнішньоекономічній діяльності, вказати якими напрямками цієї діяльності займається підприємство, дати характеристику суб’єктів та об’єктів, оцінити ефективність та доцільність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
^

11. Правова робота на підприємстві


При написанні цього розділу студент характеризує роботу підприємства у правовій сфері. Він повинен зазначити, хто займається оформленням договорів підприємства з постачальниками та покупцями, представленням підприємства у господарському суді при рішенні спірних питань, які виникають в процесі господарської діяльності підприємства, тощо. Чи займається цим окремий підрозділ в структурі підприємства, юрисконсульт, чи підприємство користується послугами юридичної фірми? Якщо правовою діяльністю на підприємстві займається окремий підрозділ або посадова особа, студент описує та характеризує їх роботу. Якщо підприємство користується послугами сторонньої організації, студент вказує, на якій основі співпрацює підприємство з цією організацією, якими послугами воно користується, як проводиться оплата за ці послуги тощо.
^

12. Охорона праці та навколишнього середовища


При опрацюванні цього підрозділу студент повинен вивчити:

права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві, соціальне страхування, порядок забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, змиваючими та знешкоджувальними засобами, діючі на підприємстві пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці, фінансування охорони праці, службу охорони праці на підприємстві, розслідування та облік нещасних випадків, звітність про стан охорони праці, застосування штрафних санкцій за порушення нормативних актів по охороні праці, програму діяльності підприємства щодо охорони навколишнього природного середовища, ресурсні платежі.
^

Індивідуальне завдання


Кожен студент під час проходження практики виконує додатково індивідуальне завдання. Тему індивідуального завдання студент обирає самостійно з урахуванням виконання майбутньої бакалаврської роботи. При виконанні індивідуального завдання студент повинен:

1. Обрати тему майбутньої бакалаврської роботи з наведеного переліку приблизних тем або сформулювати її самостійно.

2. Обґрунтувати актуальність обраної теми.

3. Визначити напрямки та методи дослідження.

4. Зібрати необхідний матеріал для написання бакалаврської роботи.

5. Скласти план бакалаврської роботи.

Тематика бакалаврських робіт визначається змістом дисциплін навчального плану, розробляється і затверджується протокольно кафедрою. Тема бакалаврської роботи має становити інтерес для студента, бути пов’язаною з діяльністю підприємства та сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему бакалаврської роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати доцільність її розробки.

Студент повинен розкрити тему бакалаврської роботи на сучасному рівні розвитку економічної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, які пояснюють різні явища і події у практиці господарської діяльності підприємства з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття та терміни, що стосуються проблеми бакалаврської роботи, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

^ Бакалаврська робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосувати їх на практиці.

Основна мета виконання бакалаврської роботи – глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії та практики економічних дисциплін, оволодіти методами наукового дослідження.

Бакалаврську роботу студент денної форми навчання повинен виконувати на основі даних матеріалів практики з конкретного підприємства, ретельного вивчення й узагальнення передового досвіду господарювання, висвітленого в літературних джерелах, обов’язкового використання статистичних даних, наведених у науковій літературі, періодичній пресі та статистичних щорічних виданнях.
^

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИЗвіт про практику повинен відображати всі розділи програми: загальна частина із 12 розділів та індивідуальне завдання. Текст оформляється згідно вимог до оформлення наукових робіт на аркушах стандартного формату (210 х 297), з відповідною нумерацією сторінок.

Звіт складається із титульного аркуша, змісту, 13 розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Перелік додатків студент формує на свій розсуд, таким чином, щоб вони підтверджували виконану роботу (статутні документи, первинні документи, форми звітності та інші документи, що підтверджують діяльність підприємства: бізнес-план, аналітичні таблиці аналізу тощо).

В процесі виробничої практики студент аналізує і описує, які існують відхилення в практичній роботі технологічних і економічних служб підприємства від діючих положень нормативних активів, дає їм оцінку, висловлює свою думку, як вони впливають на результати підприємницької діяльності, визначає їх доцільність чи наслідки щодо ефективності господарських операцій.

Написаний звіт зшивається, подається студентом на кафедру економіки і підлягає рецензуванню керівником практики від інституту. Оцінка за практику ставиться під час захисту звіту. При цьому береться до уваги:

 • зміст звіту;

 • якість описаної інформації;

 • оформлення звіту згідно з вимогами;

 • навички студента пов’язувати теоретичні знання з практикою господарювання;

 • зміст доповіді при захисті матеріалів звіту;

 • повнота і точність відповідей на запитання.
Схожі:

Вступ iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ iconВступ

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗатверджено
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка