Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності”
Скачати 247.65 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності”
Дата конвертації24.06.2013
Розмір247.65 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Кафедра обліку і аудиту

Методичні рекомендації


щодо організації самостійної роботи студентів

з дисципліни “Аналіз господарської діяльності”

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

денної форми навчання

2013
Укладач доцент кафедри обліку і аудиту, канд. екон. наук, доц. Приходько Н.І.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

від протокол №1

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” напряму підготовки 6.030601«Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»


Зміст

Вступ 4

 1. Пошук та використання літературних джерел 5

 2. Обробка матеріалів та складання конспектів, доповідей,

рефератів. Перевірка роботи, її оцінка 5

3. Тематика самостійної роботи з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” 6

 1. Список використаних джерел 19


Вступ
Основним способом розвитку творчого мислення майбутніх фахівців є участь їх у самостійній дослідницькій діяльності, яка сприяє прагненню до самоосвіти та самовдосконаленню. У процесі самостійної роботи у студентів розвиваються такі цінні якості особистості, як відповідальність, наполегливість, точність, уважність.

Відповідно до навчального плану з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів IIІ курсу напряму підготовки 6.030601«Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» передбачається самостійна робота, яка є одним із основних засобів оволодіння навчальним матеріалом, поглиблює знання особливо важливих тем з точки зору їх практичної значимості.

При виконанні самостійної роботи студенти оволодівають навичками роботи з законодавчим та інструктивним матеріалом, підручниками, додатковою літературою, формують свої теоретичні знання та практичні навички з вибраної професії, розширюють свій кругозір з питань історії, перспективи розвитку, методів та прийомів економічного аналізу.

Студенти вчаться добирати необхідний матеріал з декількох джерел, систематизувати його та робити відповідні висновки.

При виконанні самостійної роботи з дисципліни потрібно враховувати зміни законодавчого матеріалу.
^

Етапи виконання самостійної роботи:


 1. Пошук та використання літературних джерел.

 2. Обробка матеріалів та складання конспектів, доповідей, повідомлень, рефератів, схем.

1. Пошук та використання літературних джерел


 1. Рекомендована викладачем література з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” (закони, постанови, інструктивний матеріал, підручники та посібники).

 2. Статті з питань фінансово-господарської діяльності підприємств і галузевих журналів (“Економіка України”, “Фінанси України” та ін.).

 3. Статистичні збірники.

 4. Газети (“Урядовий кур’єр”, “Фінансова Україна”, “Бізнес”, “Галицькі контракти” тощо).


^ 2. Обробка матеріалів та складання конспектів, доповідей, рефератів. Перевірка роботи, її оцінка
У процесі роботи з рекомендованою літературою потрібно робити виписки на окремих листках паперу, бажано з одного боку аркуша, щоб з другого - можна було зробити необхідні помітки, що значно полегшить процес подальшої роботи. Зверху листка вказують усі вихідні дані використаної літератури – прізвище та ініціали автора, повну назву книги або статті, місце видання, видавництва та рік видання. Ці дані заносяться до переліку використаної літератури, що дає можливість вести облік опрацьованої літератури.

У конспекті цитату чи фразу автора беруть в лапки і вказують назву джерела та номер сторінки. Можна робити копії таблиць, схем, але обов’язково вказати їх джерело.

Після обробки матеріалу та їх достатнього накопичення приступають до написання конспекту, доповіді, повідомлення, реферату, складання схем.

Конспект – короткий письмовий виклад якоїсь теми (лекції, частини посібника, тощо).

Доповідь – розгорнутий письмовий виклад визначеної теми.

^ Реферат – творча робота над рекомендованою літературою до відповідної теми.

Схема – виклад визначеної теми в головних рисах (спрощено).

Виконувати самостійну роботу потрібно в окремих зошитах, або в зошитах для лекції, але з обов’язковою поміткою самостійна робота на тему „........”, дата її виконання.

Реферати оформлюють відповідно до вимог.

Оцінка самостійної роботи проводиться викладачем шляхом включення питань до поточної перевірки знань, модульного контролю, контрольно-залікових робіт.
^ 3. Тематика самостійної роботи з дисципліни “Аналіз господарської діяльності”
Змістовий модуль 1. Наукові основи аналізу господарської діяльності

Мета: ознайомлення зі науковими основами аналізу господарської діяльності.
Питання

1.1. Історія становлення, сучасний стан та перспективи розвитку аналізу господарської діяльності.
^ Форма організації самостійної роботи

З даного питання рекомендується законспектувати питання щодо історії становлення, сучасного стану та перспективи розвитку аналізу господарської діяльності.
Змістовий модуль 2. Складові аналізу господарської діяльності

Мета: ознайомлення зі складовими аналізу господарської діяльності.
Питання

  1. Об’єкти і суб’єкти аналізу.

  2. Зв’язок аналізу господарської діяльності з іншими науками та дисциплінами (економікою, галузевими економіками, статистикою, бухгалтерським обліком, маркетингом, фінансами, організацією виробництва й управління, аудитом тощо).


^ Форма організації самостійної роботи

З першого та другого питань рекомендується законспектувати поняття сутності об’єктів і суб’єктів аналізу, зв’язку аналізу господарської діяльності з іншими науками та дисциплінами.
Змістовий модуль 3. Основні категорії аналізу господарської діяльності

Мета: ознайомлення зі поняттями: ресурси, фактори, резерви виробництва та показники.
Питання

3.1. Ресурси виробництва, їх класифікація.

3.2. Фактори (чинники) та їх класифікація.

3.3. Резерви виробництва, їх класифікація.

3.4. Показники, їх класифікація.

Форма організації самостійної роботи

З цих чотирьох питань рекомендується зробити схеми класифікації ресурсів, факторів, резервів виробництва та показників.
Змістовий модуль 4. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності

Мета: знати види аналізу, різні ознаки класифікації його, застосування електронно - обчислювальних машин (ЕОМ) в аналізі господарської діяльності, етапи і послідовність проведення аналізу.
Питання

4.1. Класифікація аналізу за різними ознаками.

4.2. Застосування електронно - обчислювальних машин в аналізі господарської діяльності.

4.3. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської діяльності.

Форма організації самостійної роботи

З першого та з третього питань рекомендується зробити схеми класифікації видів аналізу й основних етапів і послідовності проведення його.

З другого питання рекомендується законспектувати основні положення зі застосування електронно - обчислювальних машин в аналізі господарської діяльності.

Змістовий модуль 5. Організація аналізу господарської діяльності

Мета: знати організацію аналізу господарської діяльності.
Питання
5.1. Етапи аналітичної роботи.
Форма організації самостійної роботи

З цього питання рекомендується зробити схему етапів аналітичної роботи.
Змістовий модуль 6. Метод і методичні прийоми аналізу господарської діяльності

Мета: знати аналітичний метод, деталізації, економіко-математичні методи, які застосовуються в аналізі господарської діяльності, використовувати методи абсолютних різниць та ланцюгових підстановок.

Питання

6.1. Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. Деталізація звітних показників.

6.2. Економіко-математичні методи, які застосовуються в аналізі.

6.3. Рішення задач з використанням методів абсолютних різниць та ланцюгових підстановок.

6.4. Балансовий прийом.

6.5. Соціологічні та інші методи.

6.6. Статистичні методи, які застосовуються в аналізі.

Форма організації самостійної роботи

З першого питання рекомендується законспектувати поняття аналітичного методу та деталізації показників, принципи аналітичного дослідження.

З другого питання рекомендується написати доповіді на визначену тему.

З третього та четвертого питань рекомендується виконати розрахунки показників, використовуючи методи абсолютних різниць, ланцюгових підстановок та балансовий прийом у наступних таблицях, дати оцінку отриманим результатам.

З п’ятого та шостого питань рекомендується законспектувати основні поняття.

Завдання 1

Визначити виконання плану з виробництва продукції на 1 грн. промислово-виробничих засобів (фондовіддачу). Розрахувати вплив на виробництво продукції змін середньорічної вартості промислово-виробничих основних засобів та фондовіддачі.

Для виконання завдання рекомендується використати аналітичну таблицю 1:

Таблиця 1

^ Аналіз впливу факторів на виробництво продукції


Показник


План


Фактично

Відхилення від плану (+,-)

% виконання плану

1.Середньорічна вартість промислово-виробничих засобів, тис. грн.


44200


428202.Фондовіддача, грн. (з точністю до 0,0001

3.Обсяг продукції (робіт, послуг), у порівняльних цінах, тис. грн.

у тому числі за рахунок змін :


22400


26540а)середньорічної вартості основних засобів;

б)фондовіддачі.

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Визначити відхилення звітного року від плану (+,-) та процент виконання плану з усіх показників.

1.2. Розрахувати фондовіддачу за планом і фактично, а також вплив факторів на обсяг продукції методом абсолютних різниць.

1.3. Зробити висновки та розробити пропозиції щодо збільшення обсягу продукції і ефективності використання довгострокових активів.

1.4. Навести нижче таблиці розрахунки показників, яких не вистачає.

Завдання 2

Дайте оцінку рівня рентабельності реалізованої продукції. Розрахуйте вплив на зміну рівня рентабельності суми чистого прибутку та витрат на виробництво (собівартості) реалізованої продукції.

Для виконання завдання рекомендується використати аналітичну таблицю 2:

Таблиця 2

^ Аналіз рівня рентабельності реалізованої продукції


Показник


За планом

При плановому прибутку і фактичній собівартості


Фактично

Відхилення від плану

1.Чистий прибуток, тис. грн.

2480

Х

2900
2.Витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн.13350Х15600
Рентабельність реалізованої продукції, %

у т. ч. за рахунок зміни:

а) суми прибутку

б) витрат (собівартість)Для розрахунківПри виконанні завдання необхідно:

2.1. Розрахувати рівень рентабельності реалізованої продукції за планом, фактично та при плановому прибутку і фактичній собівартості.

2.2. Визначити відхилення від плану (+,-) з наведених показників.

2.3. Розрахувати вплив на зміну рівня рентабельності чинників (суми прибутку та витрат) методом ланцюгових підстановок.

2.4. Навести нижче таблиці розрахунки показників, яких не вистачає.

2.5. Зробити висновок за результатами розрахунків.

Завдання 3

Визначте балансовим методом реалізацію товарів за звітний період на основі таких даних наведених у таблиці 3.

Для виконання завдання рекомендується використати аналітичну таблицю 3:

Таблиця 3

^ Аналіз реалізації товарів

Показник

План,

тис. грн.

Фактично,

тис. грн.

Відхилення від плану (+,-),

тис. грн.

1. Запас товарів на початок звітного року

2. Надходження товарів

3. Інше вибуття товарів

4. Запас товарів на кінець року

5. Реалізація товарів

8600

9860

540

7600

?

8800

12200

610

8400

?
При виконанні завдання необхідно:

3.1. Визначити реалізацію товарів за планом і фактично, використовуючи балансовий метод.

3.2. Визначити відхилення від плану (+,-) за наведеними у таблиці показниками.

3.3. Навести нижче таблиці формулу товарного балансу.

3.4. Зробити висновок.
Змістовий модуль 7. Аналіз фінансового стану підприємства

Мета: знати показники та методику аналізу ділової активності підприємства, дебіторської і кредиторської заборгованості, склад й структуру їх, причини виникнення заборгованості.
Питання

7.1. Проаналізувати ділову активність підприємства (рішення задач).

7.2. Проаналізувати дебіторську та кредиторську заборгованості підприємства (рішення задач).

Форма організації самостійної роботи

З першого питання рекомендується виконати розрахунки показників, які характеризують ділову активність підприємства у таблиці №4, дати оцінку отриманим результатам.

З другого питання рекомендується зробити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства у таблиці №5, дати оцінку отриманим результатам.
Завдання 4

За наведеними даними обчисліть швидкість обороту у днях та коефіцієнт оборотності оборотних коштів. Дати оцінку ділової активності підприємства.

Для виконання завдання рекомендується використати аналітичну таблицю 4:

Таблиця 4

^ Аналіз ділової активності підприємства
Показник

Фактично за

Відхилення (+,-) від минулого року

минулий рік

звітний рік

1.Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) (без ПДВ), тис. грн.


140000


142100
2.Одноденний оборот, тис. грн.


3.Середні залишки оборотних коштів, тис. грн.

88200

87800
4.Швидкість обороту, дні


5.Коефіцієнт оборотності (до 0,01) оборотних коштів, об.


При виконанні завдання необхідно:

4.1. Визначити відхилення звітного року від минулого (+,-) з усіх показників.

4.2. Розрахувати одноденний оборот за минулий і звітний рік.

4.3. Розрахувати показники ділової активності підприємства (швидкість обороту у днях та коефіцієнт оборотності оборотних коштів в оборотах) за минулий і звітний рік.

4.4. Зробити висновки та розробити пропозиції щодо підвищення ділової активності підприємства.
Завдання 5

Проаналізувати дебіторську та кредиторську заборгованість за даними балансу підприємства. Дати оцінку отриманим результатам.

Для виконання завдання рекомендується використати таблицю 5:

Таблиця 5

^ Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

На початок року

На кінець року

Зміни за рік (+,-)

Кредиторська заборгованість


На початок року

На кінець року

Зміни за рік (+,-)

1.


1.


2.


2.


3. І т.д.


3. І т.д.


Всього


Всього


Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською


Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською


Баланс


Баланс


При виконанні завдання необхідно:

5.1. Визначити зміни за рік (+,-) з усіх показників.

5.2. Визначити перевищення кредиторської над дебіторської заборгованістю або навпаки.

5.3 Зробити висновки та розробити пропозиції.
Змістовий модуль 8. Аналіз прибутку і рентабельності

Мета: знати види та формування прибутку, методику проведення аналізу фінансових результатів підприємства та показників рентабельності.

Питання

8.1. Види прибутку, їх формування.

8.2. Проаналізувати фінансові результати підприємства.

8.3. Проаналізувати показники рентабельності.

Форма організації самостійної роботи

З першого питання рекомендується скласти схему формування видів прибутку на підприємстві

З другого та третього питань виконати розрахунки показників, які характеризують фінансові результати підприємства у таблиці №6 та рентабельності у таблиці №7, дати оцінку отриманим результатам.

Завдання 6.

Проаналізувати показники, пов’язані з реалізацією продукції. Розрахувати вплив факторів на величину прибутку від реалізації товарної продукції.

Для виконання завдання рекомендується використати аналітичну таблицю 6:

Таблиця 6

^ Аналіз впливу факторів на прибуток від реалізації товарної продукції


Показник


План


Фактично

Відхилення (+,-) від плану

1 Реалізовано продукції:

а) у тис. грн.

б) в одиницях


950

12000


900

9000
2 Ціна за одиницю продукції, грн.


3 Собівартість реалізованої одиниці, грн.

87

86
4 Прибуток на одиницю продукції, грн.


5 Прибуток від реалізації всієї товарної продукції, тис. грн.


в т. ч. за рахунок змін:


а) обсягу реалізації продукції в натуральному вимірі


б) собівартості продукції


в) цін


При виконанні завдання необхідно:

6.1. Визначити відхилення (+,-) від плану за наведеними показниками.

6.2. Визначити ціну та прибуток за одиницю продукції за планом і фактично.

6.3. Розрахувати вплив змін окремих факторів на прибуток від реалізації.

6.4. Навести нижче таблиці розрахунки показників, яких не вистачає.

6.5. Зробити висновок і розробити пропозиції за результатами аналізу.

Завдання 7

Проаналізувати рентабельність підприємства. Розрахувати вплив факторів на величину рентабельності підприємства.

Для виконання завдання рекомендується використати таблицю 7:

Таблиця 7

^ Аналіз рентабельності підприємства


Показник

Фактично за

Відхилення (+,-) від минулого року

минулий рік

звітний рік
1 Чистий прибуток, тис. грн.

34200

35400
2 Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. грн.


366200


386400
3 Обсяг реалізації продукції, тис. грн.

130400

133200
4 Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, коп.


5 Прибуток на 1 грн. реалізації, коп.


6. Рентабельність підприємства, %


у т. ч. за рахунок змін:


а) реалізації на 1 грн. виробничих фондів

б) прибутку на 1 грн. реалізації продукції


При виконанні завдання необхідно:

7.1. Визначити відхилення (+,-) від минулого року за наведеними показниками.

7.2. Визначити рентабельність підприємства у процентах фактично за минулий та звітний рік.

7.3. Визначити реалізація на 1 грн. виробничих фондів та прибуток на 1 грн. реалізації фактично за минулий та звітний роки.

7.4. Розрахувати вплив факторів на величину рентабельності підприємства методом абсолютних різниць.

7.5. Навести нижче таблиці розрахунки показників, яких не вистачає.

7.6. Зробити висновки та розробити пропозиції за результатами аналізу.

Змістовий модуль 9. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

Мета: знати методику проведення аналізу реалізації продукції; завдання та джерела аналізу.

Питання

9.1. Проаналізувати реалізацію продукції.

Форма організації самостійної роботи

З даного питання зробити аналіз виконання плану з обсягу реалізації продукції у таблиці №8, дати оцінку отриманим результатам.
Завдання 8

Проаналізувати виконання плану з обсягу реалізації продукції. Встановити залежність обсягу реалізації від залишків нереалізованої продукції та обсягу продукції.

Для виконання завдання рекомендується використати таблицю 8:

Таблиця 8

^ Аналіз виконання плану обсягу реалізації продукції

Показник

План,

тис. грн.

Фактично,

тис. грн.

Відхилення від плану (+,-),

тис. грн.

1 Залишки нереалізованої продукції на початок року


20400


17000
2 Випуск продукції (робіт, послуг)

160100

160800
3 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

?

?
4 Залишки нереалізованої продукції на кінець року

32000

35000
При виконанні завдання необхідно:

8.1. Скласти товарний баланс продукції.

8.2. Зробити висновок і розробити пропозиції.

8.3. Навести нижче таблиці розрахунки показників, яких не вистачає.
Змістовий модуль 10. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

Мета: знати методику проведення аналізу трудомісткості продукції.

Питання

10.1. Аналіз трудомісткості продукції, що випускається.

10.2. Проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та кваліфікаційний склад робочих.
Форма організації самостійної роботи

З першого питання рекомендується законспектувати матеріал.

З другого питання виконати розрахунки показників, які характеризують забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за складом та кількістю у таблиці № 9, дати оцінку отриманим результатам.

Завдання 9

Проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за складом та за кількістю за даними фінансової звітності підприємства.

При виконанні завдання необхідно:

9.1. Визначити відхилення звітного року від минулого та плану у сумі та у процентах.

9.2. Привести під таблицею розрахунки показників, яких не вистачає.

9.3. Зробити висновок та розробити пропозиції.

Для виконання завдання рекомендується використати таблицю 9:

^ Таблиця 9

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсамиПоказник

Фактично за минулий рік

План за звітний рік

Фактично за звітний рік

Відхилення (+,-) від

минулого року

плану

у сумі

у %

у сумі

у %

Середньосписочна чисельність працівників, чол., всього

у тому числі:

- працівники основної діяльності

з них:

- робітників

- ІТР

- МОП

- учнів


210

200
165

30

10

5


185

170
142

32

7

4


184

174
140

34

7

3


Змістовий модуль 11. Аналіз довгострокових активів підприємства

Мета: знати методику проведення оцінки активної частини основних виробничих засобів.

Питання

11.1. Оцінка активної частини основних виробничих засобів.
Форма організації самостійної роботи

З даного питання законспектувати матеріал щодо оцінки активної частини основних виробничих засобів.
Змістовий модуль 12. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання

Мета: знати основні напрямки матеріально-технічного забезпечення підприємства

Питання

12.1. Основні напрямки матеріально-технічного забезпечення.
Форма організації самостійної роботи

З даного питання зробити схему основних напрямків матеріально-технічного забезпечення.

Змістовий модуль 13. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації

Мета: знати методику проведення аналізу витрат на виробництво, собівартості і реалізації.
Питання

13.1. Аналіз витрат на гривню товарної продукції.

13.2. Аналіз окремих виробів.
Форма організації самостійної роботи

З даних питань законспектувати матеріал щодо проведення аналізу витрат на гривню товарної продукції та аналізу окремих виробів.
Список використаних джерел

Основна література


 1. Господарський кодекс України. Х., 2003 – 243 с.

 2. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. № 108/95-ВР [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 3. Про внесення змін у Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.97 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 №996-ХІУ зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1999.-№40.

 5. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет КМУ від 10.05.93р. №46-93 // Відомості Верховної Ради України (ВВР).-1993.- №27.- С.289.

 6. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України 26 січня 2001 року №49/121.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 // Офіційний вісник України. - 1999. - №25.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 // Офіційний вісник України. - 1999. - №25.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №242.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 №318.

 11. Економічний аналіз діяльності підприємства / [Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г., Лазаренкова Г.Ф., Ганін В.І.]. – Х.:АТЗТ „Саміт-Харків”, 2001. – 302 с.

 12. Ганін В.І. Курс економічного аналізу: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ганін В.І., Прокопенко І.Ф., Петряєва З.Ф. – Харків: Легас, 2004. – 384 с.

 13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб пособие / Г.В. Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002 – 704 с.

 14. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак. / Н.В Тарасенко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.

Додаткова література

 1. Баканов М. Теория экономического анализа: учебник. (4-е изд.) /

М. Баканов. – М.: ФиС, 2000. – 416 с.

 1. Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник / М.А. Болюх, В.І.Іващенко. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2001. – 204 с.

 2. Болюх М.Н. Збірник задач з курсу “Економічний аналіз”: навч. посібник / М.Н. Болюх, М.І. Горбатюк. – К.: КНЕУ. – 2002. – 232 с.

 3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб. – 2-е вид. / В.М. Івахненко. – К.: Знання-прес, 2001. – 206 с.

 4. Кожанова Е.Ф. Экономический анализ: учеб. пособие / Е.Ф. Кожанова., И.П. Отенко. - Х.: ИД «Инжэк».- 2003. – 207 с.


Інтернет – ресурси

 1. Верховна Рада України - http://rada.gov.ua/

 2. Журнал «Дебет-Кредет» - http://www.dtkt.com.ua/
Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Курсова робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів І передбачає досягнення мети закріпити теоретичні знання з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з навчальної...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Спеціалізоване м’ясне скотарство» / О. О. Держговський – Полтава,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” iconМетодичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з...
Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів усіх спеціальностей денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка