Тема 26
Скачати 171.59 Kb.
НазваТема 26
Дата конвертації24.06.2013
Розмір171.59 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. Аналіз собівартості та фінансових результатів

ТЕМА 26. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства (2 год.)

 1. Завдання, об’єкти, джерела аналізу

 2. Поняття капіталу. Джерела формування власного і позикового капіталу

 3. Аналіз структури власного капіталу

 4. Аналіз структури позикового капіталу

 5. Аналіз вартості капіталу й оптимізація його структури


Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 26.

 1. Визначте поняття – прибуток та основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності.

 2. З’ясуйте основні джерела інформації аналізу фінансових результатів.

 3. Поясніть яким чином для аналізу класифікують показники прибутку.

 4. Проаналізуйте структурно-логічну модель формування показників прибутку.

 5. Проаналізуйте структурно-логічну модель факторного аналізу прибутку.

 6. З’ясуйте вплив облікової політики підприємства на обсяги прибутку.

 7. Визначте які фактори та в якій мірі впливають на прибуток від реалізації продукції.

 8. Оцініть вплив доходів від інвестиційної і фінансової діяльності, а також інших операційних доходів і витрат на прибуток підприємства.

 9. Визначте фактори які впливають на прибуток від акцій та процентний дохід за депозитами.

 10. Дайте визначення поняття рентабельності та з’ясуйте підходи групування показників рентабельності


Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 26.

 1. Охарактеризуйте показники рентабельності, що базуються на витратному підході

 2. Охарактеризуйте показники рентабельності, що базуються на ресурсному підході

 3. Визначте показники рентабельності, що характеризують прибутковість продажів

 4. Проаналізуйте методику розрахунку впливу структури продажів на зміну суми прибутку від однорідної і неоднорідної продукції

 5. Проаналізуйте методику розрахунку впливу якості реалізованої продукції, ринків збуту, термінів реалізації, рівня інфляції на зміну середнього рівня цін

 6. З’ясуйте фактори, які впливають на рівень рентабельності продукції в цілому по підприємству та кожного виду продукції (наданих послуг)

 7. Проаналізуйте структурно-логічну факторну модель рентабельності продажів (обороту)

 8. Проаналізуйте структурно-логічні факторні моделі рентабельності операційного та сукупного капіталу

 9. Охарактеризуйте основні напрями пошуку резервів збільшення прибутку від операційної діяльності

 10. Визначте основні джерела резервів підвищення рівня рентабельності продукції (послуг)


Термінологічний словник ключових понять з теми 26.

  1. Прибуток від основної (операційної) діяльності

  2. Прибуток від інвестиційної діяльності

  3. Прибуток від фінансової діяльності

  4. Чистий прибуток

  5. Облікова політика підприємства

  6. Прибуток від реалізації продукції

  7. Рентабельність продукції

  8. Рентабельність продажів (обороту)

  9. Рентабельність операційного капіталу

  10. Рентабельність сукупного капіталу


Перелік контрольних питань з теми 26.

 1. Визначте поняття – прибуток та основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності.

 2. З’ясуйте основні джерела інформації аналізу фінансових результатів.

 3. Проаналізуйте структурно-логічну модель факторного аналізу прибутку.

 4. Визначте які фактори та в якій мірі впливають на прибуток від реалізації продукції.

 5. Оцініть вплив доходів від інвестиційної і фінансової діяльності, а також інших операційних доходів і витрат на прибуток підприємства.

 6. З’ясуйте фактори, які впливають на рівень рентабельності продукції в цілому по підприємству та кожного виду продукції (наданих послуг)

 7. Проаналізуйте структурно-логічну факторну модель рентабельності продажів (обороту)

 8. Проаналізуйте структурно-логічні факторні моделі рентабельності операційного та сукупного капіталу

 9. Охарактеризуйте основні напрями пошуку резервів збільшення прибутку від операційної діяльності

 10. Визначте основні джерела резервів підвищення рівня рентабельності продукції (послуг)


Тестові завдання з теми 26.


    1. За якими ознаками класифікують показники прибутку?

А) По видам гос.діяльності, по складу елементів, що включаються, по характеру діяльності підприємства, по мірі обліку інфляційного чинника, за економічним змістом, за характером використання;

В) По видам гос.діяльності, залежно від характеру діяльності підприємства, за характером оподаткування, по мірі обліку інфляційного чинника, за економічним змістом, за характером використання;

С) По видам гос.діяльності, по складу елементів, що включаються, залежно від характеру діяльності підприємства, за характером оподаткування, по мірі обліку інфляційного чинника, за економічним змістом;

D) По видам гос.діяльності, по складу елементів, що включаються, залежно від характеру діяльності підприємства, за характером оподаткування, по мірі обліку інфляційного чинника, за економічним змістом, за характером використання.


    1. Які чинники впливають на прибуток від акцій?

А) Кількість акцій в портфелі підприємства, структура акцій, середня ціна однієї акції, рівень дивідендної прибутковості;

В) Кількість акцій в портфелі підприємства, середня ціна однієї акції, рівень дивідендної прибутковості;

С) Кількість акцій в портфелі підприємства, структура акцій, середня ціна однієї акції;

D) Кількість акцій в портфелі підприємства, середня ціна однієї акції, рентабельність акцій.
3. Середній рівень депозитного відсотка рівний:

А) Відношенню суми отриманих відсотків по депозитах до суми депозитних внесків;

В) Відношенню суми депозитних внесків до суми отриманих відсотків по депозитах;

С) Різниці між сумою отриманих відсотків по депозитах і сумою депозитних вкладів;

D) Різниці між сумою депозитних вкладів і сумою отриманих відсотків по депозитах.


 1. Різниця між виручкою і прямими виробничими витратами на реалізовану продукцію, це:

А) Чистий прибуток;

В) Маржинальний прибуток;

С) Нерозподілений прибуток;

D) Брутто-прибуток.


 1. Чим відрізняється економічний прибуток від бухгалтерського?

А) В процесі підрахунку враховують тільки постійні витрати;

В) В процесі підрахунку враховують явні і неявні витрати;

С) В процесі підрахунку враховують тільки прямі витрати;

D) В процесі підрахунку враховують тільки поточні явні витрати.


 1. Використання методу прискореної амортизації в обліковій політиці підприємства призводить до:

А) Збільшення собівартості;

В) Зменшення собівартості;

С) Збільшення податків на прибуток;

D) До збільшення суми прибутку.


 1. Від яких чинників залежить прибуток по депозитах?

А) Від суми депозитних вкладів, структури депозитів, середньої вартості депозиту, від середнього рівня депозитного відсотка;

В) Від суми депозитних вкладів і від середнього рівня депозитного відсотка;

С) Від суми депозитних вкладів, структури депозитів і середньої вартості депозиту;

D) Від суми депозитних вкладів, структури депозитів і від середнього рівня депозитного відсотка.


 1. Частина чистого прибутку підприємства, який використовують для фінансування приросту активів підприємства?

А) Капіталізований прибуток;

В) Нерозподілений прибуток;

С) Реінвестований прибуток;

D) Усі варіанти вірні.


 1. Прибуток, це:

А) Частина чистого доходу, який отримують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності;

В) Різниця між сукупними доходами (після сплати податків, акцизу та ін. відрахувань) і сукупними витратами поточного періоду;

С) Різниця між виручкою і сумою постійних і змінних витрат підприємства;

D) Правильні варіанти А) і В).


 1. Прибуток від реалізації продукції залежить від таких чинників:

А) Об'єму реалізації продукції, структури продукції, собівартості і рівня середньореалізаційних цін;

В) Об'єму реалізації продукції, собівартості і рівня середньореалізаційних цін;

С) Об'єму реалізації продукції, рівня рентабельності окремих видів продукції, собівартості і рівня середньореалізаційних цін;

D) Об'єму реалізації продукції, структури продукції, рентабельності продукції і рівня середньореалізаційних цін.
^ Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 26.
Задача 1

Варіант 1

  1. Вихідні дані

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+/-)

Темп росту %

Факт

сума, тис.грн.

План, тис.грн.

Факт

сума, тис.грн.

Вико-нання плану, %

від плану

від минулого року

Прибуток від реалізації продукції (послуг)

57098,9

99440,0

108716,8

Сальдо інших операційних доходів і витрат

-167,5

120,0

-113,2

Прибуток від основної операційної діяльності

  1. Завдання до ситуації

 1. Визначити фактичну суму прибутку від основної операційної діяльності за минулий та звітний рік, також планову суму прибутку за звітний рік;

 2. Розрахувати абсолютні відхилення від плану та минулого року;

 3. Проаналізувати процент виконання плану та темпи росту прибутку від основної операційної діяльності.Задача 1

Варіант 2

I. Вихідні дані

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+/-)

Темп росту %

Факт

сума, тис.грн.

План, тис.грн.

Факт

сума, тис.грн.

Вико-нання плану, %

від плану

від минулого року

Прибуток від основної операційної діяльності

125000,2

110050,0

95079,0

Прибуток від інвестиційної діяльності

120,4

100,0

-88,5

Загальна сума брутто-прибутку від звичайної діяльності до виплати відсотків і податківII. Завдання до ситуації

   1. Визначити фактичну суму прибутку від основної операційної діяльності за минулий та звітний рік, також планову суму прибутку за звітний рік;

   2. Розрахувати абсолютні відхилення від плану та минулого року;

   3. Проаналізувати процент виконання плану та темпи росту прибутку від основної операційної діяльності.


Задача 1

Варіант 3

I.Вихідні дані

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+/-)

Темп росту %

Факт

сума, тис.грн.

План, тис.грн.

Факт

сума, тис.грн.

Вико-нання плану, %

від плану

від минулого року

Загальна сума брутто-прибутку від звичайної діяльності до виплати відсотків і податків

190034,2

200564,0

203000,4

Проценти до сплати

244,5

-299,3

-304,2

Прибуток звітного періоду від звичайної діяльності до оподаткуванняII. Завдання до ситуації

    1. Визначити фактичну суму прибутку від основної операційної діяльності за минулий та звітний рік, також планову суму прибутку за звітний рік;

    2. Розрахувати абсолютні відхилення від плану та минулого року;

    3. Проаналізувати процент виконання плану та темпи росту прибутку від основної операційної діяльності.


Задача 1

Варіант 4

I. Вихідні дані

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+/-)

Темп росту %

Факт

сума, тис.грн.

План, тис.грн.

Факт

сума, тис.грн.

Вико-нання плану, %

від плану

від минулого року

Прибуток звітного періоду від звичайної діяльності до оподаткування

48013,6

52014,0

45077,2

Податок на прибуток і економічні санкції за платежами в бюджет

247,8

334,7

-263,5

Чистий прибуток від звичайної діяльностіII.Завдання до ситуації

  1. Визначити фактичну суму прибутку від основної операційної діяльності за минулий та звітний рік, також планову суму прибутку за звітний рік;

  2. Розрахувати абсолютні відхилення від плану та минулого року;

  3. Проаналізувати процент виконання плану та темпи росту прибутку від основної операційної діяльності.


Задача 1

Варіант 5

I.Вихідні дані

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+/-)

Темп росту %

Факт

сума, тис.грн.

План, тис.грн.

Факт

сума, тис.грн.

Вико-нання плану, %

від плану

від минулого року

Чистий прибуток від звичайної діяльності

568400,7

560023,0

550044,4

Сальдо надзвичайних доходів і витрат

-1230,5

-

2153,2

Чистий прибуток звітного періодуII.Завдання до ситуації

  1. Визначити фактичну суму прибутку від основної операційної діяльності за минулий та звітний рік, також планову суму прибутку за звітний рік;

  2. Розрахувати абсолютні відхилення від плану та минулого року;

  3. Проаналізувати процент виконання плану та темпи росту прибутку від основної операційної діяльності.


Творчі задачі/ситуаційні вправи з теми 26.
Завдання 1


 1. З’ясуйте які статті ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2) впливають на формування валового прибутку підприємства. Дайте повну відповідь.

 2. З’ясуйте які статті ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2) впливають на формування фінансових результатів від операційної діяльності підприємства. Дайте повну відповідь.

 3. З’ясуйте які статті ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2) впливають на формування фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування підприємства. Дайте повну відповідь.

 4. З’ясуйте які статті ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2) впливають на формування фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства. Дайте повну відповідь.

 5. З’ясуйте які статті ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2) впливають на формування чистого прибутку підприємства. Дайте повну відповідь.


Завдання 2


 1. Проаналізуйте зміни у структурі валового прибутку підприємства та з’ясуйте які фактори вплинули на зміну прибутку і в якому розмірі, використовуючи дані ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2).

 2. Проаналізуйте зміни у структурі фінансових результатів від операційної діяльності підприємства та з’ясуйте які фактори вплинули на їх зміну і в якому розмірі, використовуючи дані ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2).

 3. Проаналізуйте зміни у структурі фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування підприємства та з’ясуйте які фактори вплинули на їх зміну і в якому розмірі, використовуючи дані ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2).

 4. Проаналізуйте зміни у структурі фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства та з’ясуйте які фактори вплинули на їх зміну і в якому розмірі, використовуючи дані ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2).

 5. Проаналізуйте зміни у структурі чистого прибутку підприємства та з’ясуйте які фактори вплинули на зміну прибутку і в якому розмірі, використовуючи дані ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток 2).

Схожі:

Тема 26 iconТема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська...
Тема VI. Українські землі у складі російської та австро- угорської імперій (ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тема 26 icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
Тема 26 iconТема 23
Тема 23. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та оцінка ефективності їх використання (2 год.)
Тема 26 iconЛекція 6 Тема 6
Тема Організація роботи практичного психолога по забезпеченню готовності дитини до навчання
Тема 26 iconТема 1 9
Тема 19. Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів авіапідприємства (2 год.)
Тема 26 iconТема 3
Тема 79: Процесуальні наслідки неявки у судове засідання осіб, які беруть участь у справі
Тема 26 iconТема Вступ. Журналістика як система
Тема Масово-інформаційний характер журналістської діяльності. Журналістська спеціалізація
Тема 26 iconТема : Тема №1 Поняття, значення І система Особливої частини Кримінального...

Тема 26 iconТема Судження та його характеристика
Тема Модальність суджень, розподіленість термінів у судженнях, відношення між ними
Тема 26 iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка