Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Скачати 284.93 Kb.
НазваРозділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Сторінка3/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір284.93 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3


Як бачимо на підприємстві ПП «Грона» використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство", що дає змогу вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО. В комплексну конфігурацію програми на підприємстві включені ділянки обліку „Зарплата+Кадри, що дозволяє повністю комп’ютеризувати бухгалтерський облік і максимально полегшити роботу бухгалтера.

Прибуток від реалізації розраховується виходячи з обсягів реалізації і собівартості реалізованої продукції.

Отже, облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Основної її метою є забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Отже, в результаті третього розділу можна зробити наступні висновки.

Як бачимо на підприємстві ПП «Грона» використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство", що дає змогу вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО. В комплексну конфігурацію програми на підприємстві включені ділянки обліку „Зарплата+Кадри, що дозволяє повністю комп’ютеризувати бухгалтерський облік і максимально полегшити роботу бухгалтера. На підприємстві ПП «Грона» використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство".

Даний аспект, тобто використання комплексної програми "1С: Підприємство", дає змогу вести наступний облік, чим покращує фінансовий стан підприємства:

- бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО;

- оперативний облік наявності та руху запасів, стану взаєморозрахунків з контрагентами;

- облік руху працівників підприємства, реєстрацію кадрових змін та розрахунок заробітної плати;

- податковий облік відповідно до податкового законодавства України.

При веденні автоматизованого обліку бухгалтерська служба має можливість швидко обробляти потрібну інформацію та одержувати проміжні результати діяльності, необхідні для потреб управління.
ВИСНОВОК

Проведений у роботі аналіз теми дає змогу розглянути основні методологічні особливості санаційного управління підприємством. Розглянута економічна сутність санації підприємств.

Отже, санація - це система фінансово- економiчнux, виробничо-технiчнux, органiзацiйно-право­вих та соцiальнux заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, лiквiдностi, прибутковості i конкурентоспроможності пiдприемства-боржника в довгостроковому періоді. Тобто санація - це сукупність ycix мож­ливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

Основною метою санаційного управління підприємством є розробка і першочергова реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш небезпечних ланок у ланцюгах економічних явищ, які призводять до кризового стану, заходів, спрямованих на швидке поновлення платоспроможності й відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, що забезпечить його вихід із кризового фінансового стану. Управління має поєднати стратегічний і тактичний аспекти. Суть стратегічного управління полягає у вживані заходів, що дають змогу запобігти настанню кризи. Тактичне управління має на меті розробку й реалізації. Заходів для виведення підприємства з кризового стану і ліквідації його наслідків.

Санаційні заходи поділяються на: соціальні, організаційно-правові, виробничо-технічні, фінансово-економічні.

Процес організації фінансової санації підприємств можна подати трьома основними функціональними блоками:

 1. Розробка санаційної концепції та плану санації.

 2. Проведення санаційного аудиту.

 3. Менеджмент санації.

Функціональні сфери менеджменту санації можна розглядати як окремі фази управлінського циклу, причому у процесі санації підприємства такі цикли перманентно повторюються при досягненні окремих стратегічних чи тактичних цілей.

До функціональних сфер менеджменту санації слід віднести такі:

 1. постановка цілей;

 2. формування та аналіз проблеми (головна проблема – фінансова криза);

 3. пошук альтернатив, прогнозування та оцінювання їх реалізації (добір і оцінювання необхідного каталогу санаційних заходів);

 4. прийняття рішення;

 5. реалізація (проведення конкретних санаційних заходів);

 6. контроль;

 7. аналіз відхилень.

Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики чи на умовах власності; на поворотній чи безповоротній основі.

Першочерговий завданням фінансової служби підприємства є фінансовий контроль за виконанням планів та завдань по випуску високорентабельної, конкуренто-спроможної продукції за зниженням витрат на виробництва, запровадження режиму економії матеріальних ресурсів та управління виробництвом.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності.

В об’єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі користувачі бухгалтерської (фінансово) звітності, які в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку об’єднані в три основні групи, а саме:

 • особи, які безпосередньо займаються бізнесом на даному підприємстві;

 • особи, які не працюють на підприємстві, але мають пряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі (наприклад, власники акцій);

 • особи, які мають не пряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі, тобто податкові служби, фондові біржі, що займаються купівлею-продажем цінних паперів, органи, які контролюють ціни, експорт і імпорт, профспілки, преса та інші.

Залежно від інформаційного забезпечення та поділу на різні групи користувачів у вивченні окремих питань аналізу фінансового стану останній поділяється на внутрішньо-господарський та зовнішній фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан будь-якого підприємства виражається у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто засобів підприємства і їх джерел.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансовий показників і розподіляються на такі аналітичні блоки, як:

 • структурний аналіз активів і пасивів підприємства;

 • аналіз фінансової стійкості;

 • аналіз платоспроможності, здатності (ліквідності);

 • аналіз необхідного прирості власного капіталу.

Інформаційними джерелами для розрахунку показників і проведення аналізу і річна і квартальна бухгалтерська звітність: Ф-1 “Баланс”, Ф-2 “Звіт про фінансові результати”, Ф-3 “Звіт про рух грошових коштів”, Ф-4 “Звіт про власний капітал”, Ф-5 “примітки для річної фінансової звітності”, а також дані бухгалтерського обліку і необхідні аналітичні розшифрування руху і залишків за синтетичними рахунками.

До основних методів аналізу фінансового стану відносять:

 • горизонтальний, тобто визначення абсолютних і відносних змін величин різних статей балансу за певний період;

 • вертикальний – обчислення питомої ваги окремих статей у підсумку балансу, тобто визначення структури активів і пасивів на певну дату;

 • трендовий полягає у зіставленні величин балансових статей за кілька років для виявлення тенденцій, що переважають у динаміці показників;

 • коефіцієнтний зводиться до вивчення рівнів і динаміки відносних показників фінансового стану, які вираховують, як співвідношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників одержаних на основі звітності і даних бухгалтерського обліку. При аналізу фінансових коефіцієнтів їх значення зіставляють з базовими величинами, а також вивчають динаміку за звітний період і за кілька суміжних звітних періодів.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

При цьому першочерговими завданнями аналізу насамперед є:

 • загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;

 • вивчення відповідності між коштами і джерелами регіональності їх розміщення та ефективності використання;

 • визначення причинно-наслідкових зв’язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану, щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції зміцнення фінансового стану підприємства;

 • дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;

 • визначення ліквідності і фінансової стабільності підприємства;

 • прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;

 • розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Це коло завдань визначається керівництвом підприємства і вирішується внутрішнім аналізом.

Отже, в результаті дипломної роботи мною було виконано і досягнуто основних завдань.

Що стосується аналізованого підприємства, відмічаємо позитивне зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками, але разом із цим, в результаті зростання дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги зростало витрачання коштів, що і зумовило збільшення потреби підприємства в оборотних коштах. Варто відмітити, взаємопов'язані процеси розвитку джерел фінансування і розміщення додатково утворених коштів в активах відповідають загальній стратегії підприємства щодо збільшення обсягів і підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності на основі зростання техніко-технологічного рівня виробництва. В свою чергу, на негативну оцінку заслуговують втрати від участі в капіталі, які підприємство отримувало в 2008-2009–рр. В 2008-му і 2009-му роках підприємство отримувало доход від участі в капіталі, але його розмір перевищував витрати лише в 2008-му році.

Грошові кошти є найбільш обмеженим ресурсом в перехідній до ринку економіці, і успіх підприємства у виробничо-комерційній діяльності визначається здатністю керівництва мобілізувати ці засоби і ефективно їх використовувати.

Проведення розрахунково-касових операцій через банк дозволяє державі всебічно контролювати господарчо-фінансову діяльність підприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із бюджетом по податках і платежам, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під визначені забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п.
1   2   3

Схожі:

Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconВступ 8
Економічна суть фінансового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством 12
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconОсновні аналітичні показники фінансового стану підприємства
Частка фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу; зменшення диверсифікацій-ного ризику
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconПлан лекційних занять: Мета І завдання фінансового обліку. Державне...
Облікова політика підприємства та порядок формування наказу про облікову політику підприємства
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconПроблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства І розробка пропозицій щодо її поліпшення
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconКонспект лекцій по навчальній дисципліні впп 21 «фінансовий аналіз»...
У сучасних умовах переходу до ринкових відносин суттєво зростає роль своєчасного І повного аналізу фінансового стану підприємств...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconФінанси одеської області статистичний збірник одеса
Висвітлено показники щодо зайнятості по підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, фінансового стану підприємств різних...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЛекція ІІІ
Навіть такі міри, як покращення матеріальних умов життя, розробка нових лікарських препаратів І методів хірургічного втручання, самі...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЕкономічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЕкологічна експертиза водяних джерел підприємства
При цьому експертиза прово­диться з метою визначення стану поверхневих, ґрунтових вод, ґрунтів І стану по­вітря
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка