Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Скачати 284.93 Kb.
НазваРозділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Сторінка2/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір284.93 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3

З урахуванням реалізації запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану ПП «Грона» припустимо основні доходи і витрати в 2009 році. Як наслідок активної діяльності відділу маркетингу, реалізації заходів підвищувальних якість, зовнішній вигляд, асортимент продукції планується підвищити обсяг реалізації продукції, при цьому недоліку чи потужностей недостачі оборотних коштів для виконання плану не відбудеться. Оскільки збільшення реалізації продукції вимагає незначних додаткових витрат, то збільшення собівартості реалізованої продукції буде прямо пропорційно збільшенню обсягу реалізації.


При веденні автоматизованого обліку бухгалтерська служба має можливість швидко обробляти потрібну інформацію та одержувати проміжні результати діяльності, необхідні для потреб управління.

При цьому ведення автоматизованого обліку в більшості випадків само собою виключає неправильне рознесення первинних даних на об­лікові регістри, оскільки коректність бухгалтерських записів контролюється програмою при введенні первинної документації в ПЕОМ. Зникає також можливість допущення помилки при підведенні підсумків (оборотів) та виведенні кінцевих результатів діяльності. Помилки можуть виникати лише у випадках, коли неправильно визначається економічна суть господарських операцій.

Комп'ютери зберігають величезні масиви даних і забезпечують доступ до них, виконують математичну обробку даних, здійснюють відбір даних згідно з встановленими критеріями, своєчасно оновлю­ють і модифікують дані. Завдяки цьому їх використовують як засіб дослідження при визначенні характеристик і встановленні взаємозалежностей між різними даними. Комп'ютер також використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

На підприємстві ПП «Грона» використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство".

Даний аспект, тобто використання комплексної програми "1С: Підприємство", дає змогу вести наступний облік, чим покращує фінансовий стан підприємства:

- бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО;

- оперативний облік наявності та руху запасів, стану взаєморозрахунків з контрагентами;

- облік руху працівників підприємства, реєстрацію кадрових змін та розрахунок заробітної плати;

- податковий облік відповідно до податкового законодавства України.

Програма "1С: Підприємство" забезпечує одночасну роботу праців­ників різних підрозділів підприємства: бухгалтерії, складу, відділу кадрів та інших, кожен з яких має доступ лише до своєї бази даних. Зведена інформація та загальна база даних доступні лише головному бухгалтеру.

Документ „Інвентаризація” використовується для формування і друку інвентаризаційної відомості при проведенні інвентаризації на підприємствах, а також виписки на його основі актів списання і оприбуткування лишків товарів при наявності невідповідності реальної і документальної наявності товарів.

Форму документу, яка визивається із меню „Документи” / „Складські” / „Акт інвентаризації”, потрібно почати з вибору в реквізиті „Тип запасів” значення „товари”.

За допомогою опцій заповнення (в реквізиті „Тип інвентаризації”): „по фірмі в цілому”, „по складу”, „по комітенту” або „по реалізатору”, можно автоматично внести в документ дані про обліковій наявності товарів кнопкою „Заповнити”. Вибір потрібного контрагента-комітента або реалізатора здійснюється в полі „Контрагент”. Облікова кількість товару буде відображена в стрічці „К-ть облік.” і недосяжене для редагування. В стрічці „Вартість” буде представлена облікова вартість товарного залишку в гривнях.

Реальні залишки товарів на складах, що виявлені в результаті проведення інвентаризації, заносяться в стрічку „Факт. к-ть”.

Проведення документа не призводить до руху в реєстрах, але по результатам інвентаризації можна виписати залежні документи: акт списання товарів і акт оприбуткування лишків (тільки в тому випадку, якщо „Інвентаризація” оформлюється по складу). Склад цих документів буде заповнений відповідно результатам проведення інвентаризації товарів, тобто до складу актів оприбуткування занесуться лишки товарів, виявлені в результаті інвентаризації, а до складу акту списання – ті товари, які необхідно списати по результатам проведеної інвентаризації. Після проведення цих документів, кількість товару на складі буде дорівнювати реальній кількості товарів, що зафіксовано в інвентаризаційній відомості.

Отже, як бачимо на підприємстві ПП «Грона» використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство", що дає змогу вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО. В комплексну конфігурацію програми на підприємстві включені ділянки обліку Зарплата+Кадри, що дозволяє повністю комп’ютеризувати бухгалтерський облік і максимально полегшити роботу бухгалтера.

Згідно із Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика підприємства – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку (залежно від поставлених цілей). Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а в вузькому – як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).

На вибір облікової політики підприємства впливають наступні фактори:

   • форма власності та організаційно-правова форма;

   • галузь або вид діяльності;

   • система оподаткування;

   • ступінь свободи дій в умовах переходу до ринку;

   • стратегія фінансово-господарського розвитку;

   • наявність матеріальної бази;

   • система інформаційного забезпечення підприємства;

   • рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості, ініціативності та підприємливості керівників;

   • система матеріальної зацікавленості працівників в ефективності роботи підприємства та матеріальної відповідальності за виконання своїх обов’язків;

   • обсяг діяльності, середньоспискова чисельність працівників;

   • господарська ситуація (стан господарського, податкового та бухгалтерського законодавства, сприятливість інвестиційного клімату, стан розрахункової дисципліни, наявність власних оборотних коштів тощо).

Облікова політика може формуватися на двох рівнях: макрорівні та мікрорівні. Рівні облікової політики зображено на рисунку 3.1.


 • визнання країною міжнародних бухгалтерських стандартів та впровадження їх в національну систему обліку;

 • вирішення питань щодо рівня регламентації обліку;

 • розробка національного плану рахунків чи його відсутність;

 • розробка та затвердження форм звітності;

 • методологічне та організаційне керівництво системою обліку в країні

 • сприяння підготовці кадрів та розвиток наукових досліджень з обліку;

 • програма книговидання, забезпечення методичною літературою бухгалтерів-практиків;

Рисунок 3.1 - Рівні облікової політики
Облікова політика охоплю принципи, методи та процедури, прийняті на даному підприємстві для складання та подання фінансових звітів.

Принципи – це основні, базові положення цієї політики, те, на основі чого будується політика.

Методи – це способи вирішення конкретних завдань, які постають перед підприємством при ведені бухгалтерського обліку.

Формування облікової політики полягає в тому, що з усіх сукупності способів реалізації названих прийомів обираються придатні на даний момент за конкретних умов. Обрані способи ведення бухгалтерського обліку повинні забезпечувати процес, в результаті якого формується повна і достовірна картина майнового і фінансового стану підприємства.

До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, відшкодування вартості майна, що амортизується, організація документообігу, інвентаризація, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи та прийоми.

Безпосередню участь при формуванні облікової політики, а також відповідальність за її формування, як правило, беруть на себе директор і головний бухгалтер. Інженерно-технічна, планово-економічна та інші служби підприємства, відповідальні за планування таких важливих показників, як собівартість виробленої і реалізованої продукції, класифікації витрат, амортизації тощо, розробляють і вносять свої пропозиції з питань формування облікової політики.

З обліковою політикою підприємства повинні бути ознайомлені:

- керівник підприємства, який несе відповідальність за її формування;

- бухгалтер підприємства, за участю якого можна грамотно та всебічно обґрунтувати зміст облікової політики;

- аудитор, оскільки облікова політика є одним з об’єктів дослідження, з вивченням яких розпочинається процес аудиторської перевірки;

- податковий інспектор, адже від багатьох принципів облікової політики залежить формування того чи іншого об’єкту оподаткування.

При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, обачності, принципам превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам, передбаченим Законом України „Про бухглтерький облік а фінансову звітність в Україні”.

У широкому розумінні облікова політика підприємства оформлюється системою внутрішньої документації за різними ділянками облікової роботи, її зміст частково розкривається і в установчих документах підприємства, які закладають основи побудови всієї господарської і управлінської системи підприємства. Облікова політика конкретного підприємства затверджується наказом керівника. Процес формування Наказу про облікову політику наведений на рисунку 3.2.Рисунок 3.2 - Схема формування Наказу про облікову політику
До документів, якими оформлюють облікову політику, належать не лише накази і розпорядження керівника підприємства, але й різноманітні внутрішні правила, інструкції, положення і процедури, рушення власникі (загальних зборів акціонерів) тощо. Вибір конкретного типу документу залежить від внутрішнього розпорядження підприємства і характеру питання облікової політики.

Велике значення для оформлення облікової політики мають проектні матеріали з організації бухгалтерського обліку, серед яких – графіки документообігу, план організації бухгалтерського обліку, робочі проекти автоматизованого ведення обліку, посадові інструкції тощо. Мета їх видання – оформити порядок застосування тих чи інших способів ведення, обраних підприємством; визначити, як технічно повинні використовуватися різні елементи облікової політики.

Наказ про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудитоськими фірмами та іншими відповідними службами при перевірці діяльності підприємства.

Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства, що передбачає наступні розділи:

 1. Організація роботи бухгалтерської служби.

 2. Методика бухгалтерського обліку.

 3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку.

Враховуючи те, що фінансова звітність складається для певного кола користувачів і повинна бути зрозумілою для нього, вона повинна містити вичерпні відомості про підприємство. У зв’язку з цим до наказу про облікову політику підприємства повинна бути включена наступна інформація:

   • назва, організаційно-правова форма і місцезнаходження підприємства;

   • короткий опис основної діяльності підприємства;

   • назва органу управління, у віданні якого знаходиться підприємство чи назва його материнської компанії;

   • середня чисельність персоналу протягом звітного періоду.

Перший розділ присвячений питанню регламентації порядку організації роботи облікового апарату: вказується форма організації бухгалтерського обліку, права та обов’язки головного бухгалтера, взаємодія з іншими підрозділами.

В другому розділі наказу „Методика бухгалтерського обліку” визначаються способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтеської звітності. До них відносять:

- оцінку запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції;

- методи амортизації основних засобів;

- методи амортизації нематеріальних активів та інших необоротних активів;

- визначення доходів та витрат від реалізації продукції, робіт і послуг;

- варіанти ведення обліку витрат виробництва;

- інші способи, що відповідають вимогам суттєвості.

Третій розділ наказу присвячується організаційно-технічним питанням бухгалтерського обліку. В ньому визначаються:

   • форма ведення бухгалтерського обліку;

   • розробка та затвердження робочого плану рахунків;

   • розробка систем і форм управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, звітності і контролю;

   • затвердження правил документообігу і технології обробки облікової інформації та регістрів аналітичного обліку;

   • кількість і дати проведення інвентаризації.

Оскільки способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством, повинні застосовувати з 1-го січня, то документація, якою оформлюються зміни в обліковій політиці, повинна підготовлюватися і затверджуватися до цієї дати. Цю роботу доцільно проводити в четвертому кварталі паралельно з підготовкою до складання річного бухгалтерського звіту. В той же час доцільно готувати відповідний розділ приміток до річної фінансової звітності з поясненням облікової політики, прийнятої у звітному році.

Таблиця 3.1 – Оцінка ефективності прийнятих рішень

п/п

Запропонований захід

Опис ефекту від запропонованих заходів


1

2

3


1

Організація раціональної системи керування збутом

Поліпшення роботи відділу маркетингу, розширення ринків збуту продукції


2

Диверсифікованість виробничої діяльності

Збільшення обсягу реалізації продукції Збільшення виторгу від реалізації продукції

Балансового прибутку3

Зменшення дебіторської заборгованості

Поповнення оборотних коштів

Тривалість обороту дебіторської заборгованості - зменшується;

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - збільшується.
1   2   3

Схожі:

Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconВступ 8
Економічна суть фінансового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством 12
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconОсновні аналітичні показники фінансового стану підприємства
Частка фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу; зменшення диверсифікацій-ного ризику
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconПлан лекційних занять: Мета І завдання фінансового обліку. Державне...
Облікова політика підприємства та порядок формування наказу про облікову політику підприємства
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconПроблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства І розробка пропозицій щодо її поліпшення
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconКонспект лекцій по навчальній дисципліні впп 21 «фінансовий аналіз»...
У сучасних умовах переходу до ринкових відносин суттєво зростає роль своєчасного І повного аналізу фінансового стану підприємств...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconФінанси одеської області статистичний збірник одеса
Висвітлено показники щодо зайнятості по підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, фінансового стану підприємств різних...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЛекція ІІІ
Навіть такі міри, як покращення матеріальних умов життя, розробка нових лікарських препаратів І методів хірургічного втручання, самі...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЕкономічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЕкологічна експертиза водяних джерел підприємства
При цьому експертиза прово­диться з метою визначення стану поверхневих, ґрунтових вод, ґрунтів І стану по­вітря
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка