Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Скачати 284.93 Kb.
НазваРозділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір284.93 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Проведений аналіз фінансово–господарської діяльності ПП «Грона» показує, що підприємство прибуткове, тому не потребує фінансової санації.

 До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності (прибутковості) та рентабельності. ПП «Грона» є прибутковим за рівнем рентабельності реалізованої продукції та нормою прибутку, але стан його є не найкращим для дальшого існування, тому слід задуматись про шляхи покращення фінансового стану ПП «Грона»

На мою думку, проаналізувавши показники діяльності ПП «Грона» для покращення фінансового стану підприємства потрібно:

1. Перш за все підприємство повинно реалізувати всю продукцію, що є на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається відділ маркетингу.

Саме цей відділ повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок, а й по можливості за кордон.

Даний відділ повинен розробити комплекс маркетингових досліджень і програм, які би допомогли нашому підприємству захопити частку на ринку. Тобто зацікавити споживачів нашою продукцією.

2. Зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту.

Це можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

3. Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства призведе до збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі.

Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

4. Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Для зростання прибутку ПП «Грона» повинне:

-           нарощувати обсяги виробництва, тобто збільшувати реалізацію своєї продукції;

-           впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників, мотивувати їх;

-           орієнтуватися на ринок та захопити якомога більшу його частку протягом 2 років;

-           розширювати асортимент продукції і підвищувати її якість;

-           зменшувати витрати на виробництво продукції, що відповідно знизить собівартість продукції;

-           з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, включаючи і фінансові ресурси;

-           грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями;

-           зі знанням справи вести цінову політику;

-           вміти найдоцільніше розміщувати одержаний раніше прибуток задля досягнення оптимального ефекту.

- реалізувати державну політику з питань управління і контролю за використанням, охороною та відтворенням ресурсів в межах своєї компетенції;

- надати пропозиції щодо розробки оптимальних режимів роботи, здійснити контроль за його дотриманням;

- поліпшити якість робіт з метою забезпечення єдиної технічної політики;

- організовувати і проводити роботу щодо підвищення кваліфікації працівників;

- здійснити заходи щодо екологічного оздоровлення об’єктів загальнодержавного значення та догляду за ними;

- замовити та виконати науково-дослідні, проектно-вишукувальні, роботи, спрямовані на підвищення експлуатаційної надійності та оздоровлення об’єкта;

- виконувати роботи з підвищення надійності технічного стану, вдосконалення і реконструкції об’єктів;

-розробляти та подавати пропозиції щодо фінансування робіт на об’єктах;

- забезпечити звітність про діяльність за напрямками в установлених строках, обсягах та формах;

- створювати комісії для проведення ревізій та перевірок підвідомчих підрозділів.

Слід врахувати, що є потреба систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.

Основні виробничі засоби в процесі експлуатації зазнають фізичного зносу і втрачають свої експлуатаційні якості. У зв'язку з цим ремонт основних засобів є необхідною умовою виробничого процесу. Від своєчасності та якості ремонту залежить ефективність використання основних виробничих засобів на підприємстві.Своєчасний ремонт основних виробничих засобів запобігає передчасному їх зносу та вибуттю, продовжує строк служби, підвищує виробничу потужність та скорочує потребу в нових капітальних вкладеннях.

Поточний ремонт здійснюється для забезпечення роботи основних виробничих засобів і полягає в усуненні окремих поломок основних засобів і заміні або поновленні їхніх окремих частин.

Середній ремонт провадиться для часткового поновлення основних засобів із заміною деталей, вузлів обмеженої номенклатури, яка визначається технічною документацією.

Капітальний ремонт машин, устаткувань провадиться для відновлення їх виробничого ресурсу. При цьому здійснюється, як правило, повне розбирання машини або верстата, виявлення дефектів, контроль технічного стану, власне ремонт, складання устаткування після ремонту, його регулювання та випробування.

Витрати на всі види ремонтів визначаються підприємствами самостійно, виходячи з технічного рівня, фізичного зносу основних виробничих засобів та забезпечення ремонтних робіт матеріально-технічними ресурсами.

Економічна доцільність капітального ремонту основних виробничих засобів визначається порівнюванням витрат на капітальний ремонт об'єкта з вартістю аналогічного нового устаткування. Якщо вартість капітального ремонту цього об'єкта перевищує вартість аналогічного нового устаткування, то такий ремонт робити недоцільно.

Важливим елементом є джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства залежить від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства; темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; структури активів підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; рівня управління фінансовими ресурсами підприємства; суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства тощо.

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел може бути детальний аналіз:
по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних вкладень; 

по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов'язаного із подорожчанням капітальних витрат.

Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може призвести до погіршання фінансового стану підприємства.

Фінансовий менеджер повинен визначити граничний розмір капітальних витрат виходячи з розміру та питомої ваги кожного джерела фінансування, які можна залучити для здійснення капітальних вкладень.

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути:

1) власні фінансові ресурси;

2) позичені фінансові ресурси;

3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів;

4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) кошти іноземних інвесторів.

Власні фінансові ресурси включають внески засновників підприємства, амортизаційні відрахування; прибуток, який використовується у вигляді засобів, резервів у процесі господарської діяльності.

Грошова частина внесків власників підприємства передовсім спрямовується на придбання основних засобів.

Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на капітальні вкладення, залежить від балансової вартості основних засобів, норм амортизаційних відрахувань, структури основних виробничих засобів.
Сума прибутку, що використовується на капітальні вкладення, залежить від розміру прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.
Коли капітальне будівництво здійснюється господарським способом, у підприємства утворюються специфічні джерела фінансування, які мобілізуються в процесі будівництва. До них належать: мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, планові нагромадження від виконання будівельно-монтажних робіт господарським способом та економія від зниження їх собівартості.

Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві є джерелом фінансування капітальних вкладень тоді, коли в процесі будівництва скорочується потреба в оборотних коштах на плановий період. Оборотні кошти необхідні будовам для створення запасів устаткування, придбання матеріалів, для витрат майбутніх періодів та формування незавершеного виробництва. Крім того, необхідно враховувати, що протягом планового періоду може статися приріст (зниження) стійкої кредиторської заборгованості. До її складу включають: заборгованість підрядним організаціям та постачальникам, строк сплати якої не настав; нормальну перехідну заборгованість робітникам та службовцям із заробітної плати; резерв для наступних платежів. Приріст такої заборгованості означає зменшення потреби в коштах для фінансування капітальних вкладень, а скорочення кредиторської заборгованості призводить до збільшення такої потреби.

Позичені та залучені кошти використовуються підприємством за браком власних фінансових ресурсів на капітальні вкладення.

Слід підвищити ефективность використання основних засобів підприємств що є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. 

Оскільки кругооборот коштів підприємства в процесі виробництва продукції, послуг та інших видів комерційної діяльності часто супроводжується тимчасовим браком фінансових ресурсів - покупець продукції з різних причин не може своєчасно розрахуватися з постачальником. Тоді виникає потреба у відстрочці платежу, тобто в комерційному кредиті.

Комерційний кредит - це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу. Основна мета комерційного кредиту - прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.

Комерційний кредит - це відповідна кредитна угода між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником). Інструментом комерційного кредиту традиційно є вексель, що визначає фінансові зобов 'язання позичальника стосовно кредитора.

Відсоток за комерційний кредит входить у ціну товару та суму векселя і, як правило, є меншим, ніж за кредит банківський. Погашення кредиту може здійснюватися:
- оплатою векселя;

- передаванням векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі;

- переоформленням комерційного кредиту на банківський.

Комерційний кредит має свої переваги:

- оперативність надання коштів у товарній формі;

- технічна нескладність оформлення угоди;

- надання підприємству ширших можливостей маневрування оборотними коштами;

- сприяння розвитку кредиткого ринку.

Недоліками комерційного кредиту є: обмежені можливості в часі та розмірах; наявність помітного ризику для кредитора; можливість небажаного впливу банків, що дисконтують векселі.

З проведеного в роботі аналізу можна зробити висновок про те, що однієї із самих гострих проблем підприємства є стан поточних активів і пасивів - дефіцит власних оборотних коштів, надзвичайно низькі показники ліквідності й оборотності, високий розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, що погіршується ситуація в сфері взаємних розрахунків фірми й ін.

Це свідчить як про несприятливість умов зовнішнього економічного, правового фінансового середовища (дефіцит оборотних коштів у покупців і постачальників, дорожнеча і важкоприступність довгострокових кредитів для інвестування виробничої діяльності підприємства, модернізації його технологій і відновлення застарілих основних фондів і ін.). Однак крім об'єктивних проблем функціонування виробничо-господарської діяльності підприємства, очевидні недоліки і прорахунки в керуванні оборотними активами і поточними зобов'язаннями, що, у сполученні з несприятливістю зовнішнього середовища, привели підприємство до досить хитливого фінансового стану.

Виходячи з вищевикладеного, одним з основних заходів щодо поліпшення фінансового положення підприємства є оптимізація керування його оборотними активами.

В залежності від змісту запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану підприємства, можливі різні кінцеві результати від їх впровадження:

- зростання продуктивності праці, обсягів виробництва і прибутку внаслідок повнішого завантаження виробничих потужностей;

- збільшення обсягів реалізації і прибутку внаслідок прискоренні обертання оборотних коштів, кращого їх використання;

- збільшення випуску традиційної продукції і прибутку внаслідої розширення виробничих потужностей, додаткових капітальних вкла день, залучення позикових коштів;

- збільшення прибутку від впровадження заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції;

- збільшення прибутку внаслідок зростання випуску вже освоєно конкурентоспроможної продукції;

- збільшення прибутку шляхом освоєння виробництва нових кон курентоспроможних виробів;

- покращення результатів діяльності внаслідок поліпшення структури власних і позичених коштів, підвищення ліквідності, більш раціонального використання коштів і т. ін.

Відповідно до цього застосовуються різні показники для розрахунків і фінансово-економічної оцінки очікуваних результатів: валовий дохід, валовий прибуток, чистий прибуток, чистий доход тощо.
  1   2   3

Схожі:

Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconВступ 8
Економічна суть фінансового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством 12
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconОсновні аналітичні показники фінансового стану підприємства
Частка фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу; зменшення диверсифікацій-ного ризику
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconПлан лекційних занять: Мета І завдання фінансового обліку. Державне...
Облікова політика підприємства та порядок формування наказу про облікову політику підприємства
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconПроблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства І розробка пропозицій щодо її поліпшення
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconКонспект лекцій по навчальній дисципліні впп 21 «фінансовий аналіз»...
У сучасних умовах переходу до ринкових відносин суттєво зростає роль своєчасного І повного аналізу фінансового стану підприємств...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconФінанси одеської області статистичний збірник одеса
Висвітлено показники щодо зайнятості по підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, фінансового стану підприємств різних...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЛекція ІІІ
Навіть такі міри, як покращення матеріальних умов життя, розробка нових лікарських препаратів І методів хірургічного втручання, самі...
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЕкономічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconЕкологічна експертиза водяних джерел підприємства
При цьому експертиза прово­диться з метою визначення стану поверхневих, ґрунтових вод, ґрунтів І стану по­вітря
Розділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка