Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік
НазваРозділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік
Сторінка1/71
Дата конвертації20.06.2013
Розмір7.85 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Фінанси > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


РОЗДІЛ І. ЗАКОН УКРАЇНИ ”ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ”


(зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 травня 2000 року № 1707-111,

від 8 червня 2000 року № 1807-111, від 22 червня 2000 року № 1829-111)


Цей Закон визначає правові засади регулювання, орга­нізації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів


Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

активи ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очі­кується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

бухгалтерський обпік - процес виявлення, вимірю­вання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збері­гання та передачі інформації про діяльність підприєм­ства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прий­няття рішень;

внутрішньогосподарський (управлінський) обпік - система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

господарська операція - дія або подія, яка викли­кає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства;

зобов'язання - заборгованість підприємства, що ви­никла внаслідок минулих подій і погашення якої в май­бутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

економічна вигода - потенційна можливість отри­мання підприємством грошових коштів від використан­ня активів;

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для скла­дання та подання фінансової звітності;

первинний документ - документ, який містить відо­мості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, резуль­тати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

користувачі фінансової звітності (далі — користу­вачі) - фізичні або юридичні особи, які потребують інфор­мації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

^

Стаття 2. Сфера дії Закону


1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, неза­лежно від їх організаційно-правових форм і форм влас­ності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зо­бов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінан­сову звітність згідно із законодавством.

2. Частину другу статті 2 виключено

3. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відпо­відно до законодавства надано дозвіл на ведення спро­щеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встанов­леному законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

^

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності


1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прий­няття рішень повної, правдивої та неупередженої інфор­мації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом об­ліку, який ведеться підприємством. Фінансова, подат­кова, статистична та інші види звітності, що використо­вують грошовий вимірник, грунтуються на даних бух­галтерського обліку.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconПлан лекції Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів підприємства....
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р №966-хіv із змінами І доповненнями
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в...
Порядок зберігання бухгалтерських документів. Положення про документальне забезпечення у бухгалтерському обліку (затв. 24 травня...
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconЛекція №4 Тема: Подвійний запис І кореспонденція рахунків. Узагальнення даних поточного обліку
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року №996
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconЗаконом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
А законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999р.№996-хіv; *
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconБухгалтерський облік, його сутність І основи організації
Методичні вказівки «Бухгалтерський облік у схемах І таблицях» для самостійного вивчення студентами напряму підготовки 030509 «Облік...
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємства є заключним кроком системи бухгалтерського обліку, яка узагальнює І систематизує інформацію про діяльність...
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconЗ а к о н у к р а ї н и про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
...
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік iconТема Законодавство України про охорону праці
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці". Кодекс законів про працю. Закон України "Про забезпечення...
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік icon1. Господарський облік, його суть І характеристика
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Розділ І. Закон україни ”про бухгалтерський облік icon1. Законом України "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність"
Мамаєва О. О., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка