Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Скачати 68.79 Kb.
НазваТема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Дата конвертації24.06.2013
Розмір68.79 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури
1. Історичні аспекти виникнення інституту самоврядування та науки про місцеві фінанси.

2. Основи теорії місцевих фінансів.

3. Сутність місцевих фінансів: суб’єкт, об’єкт, предмет, мета, завдання та функції.

4. Принципи організації місцевих фінансів та склад місцевих фінансових інститутів.

5. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.
1. Історичні аспекти виникнення інституту самоврядування та науки про місцеві фінанси

Аналіз розвитку науки про місцеві фінанси, дає змогу стверджувати, що становлення науки про місцеві фінанси нерозривно пов’язано з науковими дослідженнями інституту місцевого самоврядування. Наука про місцеві фінанси бере свій початок з другої половини ХІХ cт., саме тоді завершився процес остаточного формування місцевого самоврядування [4, 5].

У історичному аспекті формування інституту самоврядування нерозривно пов'язане з так званим Магдебурзьким правом - це середньовічне міське право, за яким міста частково звільнялися від центральної адміністрації (королівської) або влади феодалів (приватної) і створювали органи місцевого самоврядування.

У Європі поняття "самоврядування", "самоуправління" почали використовуватися з другої половини 18 ст. саме щодо місцевого самоврядування. У 19 столітті в більшості країн світу, насамперед у Західній Європі, активізуються процеси демократизації суспільства. У цей період вже досить чітко визначається перелік справ, які в законодавстві багатьох країн належать до місцевих:

  • освіта,

  • медична та ветеринарна допомога,

  • утримання доріг та благоустрій населених пунктів,

  • опіка над бідними й сиротами.

Ключовою категорією місцевих фінансів є місцеві бюджети. Місцеві бюджети як економічна категорія відображає грошові відносини, що виникають між місцевими органами самоврядування та суб'єктами розподілу створеної вартості в процесі формування територіальних фондів для соціально-економічного розвитку регіонів та поліпшення добробуту їх населення.

Виділяють такі етапи розвитку місцевих бюджетів в Україні [4, 5]:

- 1864 по 1917 роки - вперше оформлено земства, яким було визначено напрямки використання коштів, доходних джерел, формування місцевого оподаткування.

- 1918-1930р - відновлено інститути місцевих фінансів, законодавчо оформлено місцеві бюджети, впорядковано місцеве оподаткування, виписано процедури бюджетного процесу, вдосконалено структуру доходів та видатків, визначено механізм надання субсидій.

- 1930-1959р. - поряд із зростанням обсягів місцевих бюджетів збільшилась їх залежність від державно бюджету, а згодом і включення місцевих бюджетів до державного бюджету, скорочення переліку місцевих податків і зборів.

- 1960-1990р. - послаблено централізоване управління, проведена економічна реформа, розширено права місцевих рад, проведено зміни у структурі доходів і бюджетному процесі, використано госпрозрахунковий та нормативний метод у бюджетному плануванні.

- 1990р. - у грудні 1990 р. було ухвалено Закон “Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування”. Відновлення місцевого самоврядування стало важливою передумовою соціально-економічної трансформації суспільства, законодавчо врегламентовано бюджетні відносини, система оподаткування, бюджетного регулювання.

- 2010 р . - ухвалено Бюджетний кодекс та Податковий кодекс. З 2010 року починається новий етап розвитку місцевих бюджетів.

На сучасному етапі підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів є надзвичайно актуальною темою дослідження науковців, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування [2,3,6].
^ 2. Основи теорії місцевих фінансів

Зростання ролі місцевих органів влади в управлінні фінансовими ресурсами держави сприяє вирішенню численних проблем у сфері місцевих бюджетів в Україні, а підвищення значимості місцевих фінансів у реалізації соціального й економічного реформування є визначальним чинником подальшого розвитку країни. Зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування передбачає посилення зацікавленості органів місцевого самоврядування у підвищенні рівня власних доходів шляхом стимулювання збільшення обсягів виробництва, обсягу інвестицій та рівня доходів населення. Забезпечення місцевого самоврядування фінансовими ресурсами виступає запорукою ефективної місцевої влади.

Протягом ХІХ-ХХ ст. розвиток поглядів на сутність місцевих фінансів, їх склад та принципи організації проходив від представлення їх як: 1 . Фінансового господарства територіальних одиниць – господарства місцевих спілок. 2. Сукупності умов для задоволення потреб місцевих самоврядних одиниць, матеріальних засобів місцевого самоврядування, доходів і видатків органів місцевого самоврядування.

3. Системи економічних відносин. У Росії процес формування теорії місцевих фінансів розпочався після земської реформи 1864 р. Саме в цей час проходив процес остаточного організаційного оформлення інституту місцевого самоврядування - земств. Після революції 1917 р. радянський уряд розробив заходи щодо подальшого розвитку місцевих фінансів- у процесі економічних відносин відбувається формування, розподіл і використання фінансових ресурсів; - цільова підпорядкованість цієї системи відносин пов'язана із забезпеченням органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на них функцій і завдань. Підсумовуючи сказане, можна дати визначення місцевим фінансам.^ МІСЦЕВІ ФІНАНСИ – ЦЕ:

  • явище об'єктивне, оскільки для здійснення покладених на місцеве самоврядування функцій потребує наявності відповідних фондів фінансових ресурсів у їхньому розпорядженні (Василик О.Д.);

  • система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення використання місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих (Кравченко В.І.);

  • зв'язок з фінансовою діяльністю підприємств муніципального господарства (Опарін В.М.);

  • система фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань.


^ 3. Сутність місцевих фінансів: суб’єкт, об’єкт, предмет, мета, завдання та функції

Предмет – фінансові відносини, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі формування та використання фінансових ресурсів.

Мета - визначення місця і ролі місцевих бюджетів в економічному розвитку країни, порядку формування і використання фондів фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, які є достатніми для виконання покладених на них завдань і функцій.

Місцеві фінанси включають у себе наступні елементи (за В.Кравченком):

1. Видатки:

1.1. відповідно їх економічного призначення:

- поточні або адміністративні

- розвитку (капітальні, інвестиційні)

1.2. залежно від завдань, які фінансуються:

- на фінансування власних повноважень

- на фінансування делегованих повноважень

1.3. за функціональним поділом:

- обов'язкові, тобто видатки, спрямовані на виконання обо'язкових завдань, покладених на всі органи місцевої влади .

- факультативні

2. Доходи:

за економічним призначенням:

- власні;

- передані;

- закріплені;

- регульовані;

за джерелами надходження:

- податкові

- неподаткові.

^ 3. Способи формування доходів:

- місцеві податки і збори

- частки загальнодержавних податків

- комунальні платежі

- доходи від майна, що належить місцевій владі

- доходи комунальних підприємств

- кредити

- позики

- трансферти

^ 4. Місцеві фінансові інститути:

- громадські послуги

- самостійні місцеві бюджети

- комунальна форма власності

- позабюджетні валютні, цільові фонди

- фінанси комунальних підприємств

5. Суб'єкти:

- територіальні громади

- міські, селищні, сільські Ради

- голови міст, селищ та сіл

- обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації

- обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві і Севастополі ради

- Рада Міністрів АРК

- Верховна Рада АРК

- Міністерство фінансів України

- Кабінет Міністрів України

- Верховна Рада України

6. Об'єкти:

- фінансові ресурси у матеріальній формі

- фінансові ресурси у не матеріальній формі

7. Взаємовідносини:

- між суб'єктами системи

- між місцевими фінансами та іншими ланками фінансової системи держави.

^ Мовою закону:

Стаття 142 Конституції України встановлює, що матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, природні ресурси, які є власністю територіальних громад. Територіальна громада має право на формування власного бюджету, створення позабюджетних, валютних, резервних фондів грошових коштів.

Фінансова система, що формується в Україні, тільки тоді стане ефективною, коли в її складі поряд із державними фінансами, чільне місце буде належати місцевим фінансам як самостійному інституту.
^ 4. Принципи організації місцевих фінансів та склад місцевих фінансових інститутіввання.


Центральне місце у системі місцевих фінансів займають місцеві бюджети, яких станом на 01.01.2012 р. налічується 12086. Згідно з Бюджетним кодексом


5. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів
Функціонування місцевих фінансів забезпечується чинною законодавчою базою. До базових нормативних актів слід віднести нормативно-правові акти, зображені в табл. 1

Схожі:

Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури icon1: Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Зв`язок навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” з іншими теоретичними та прикладними дисциплінами. Завдання курсу “Місцеві фінанси”...
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconРефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси,...
Роль місцевих фінансів у реалізації регіональної соціальної політики І зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних...
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури icon1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
...
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури icon1. Місцеві фінанси, їх сутність, функції та значення
Серед них забезпечення суспільних інтересів І потреб на місцевому рівні, сприяння соціально-економічному розвитку територій. Наявність...
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconЗагальні поняття економічної теорії
Чи існують галузі, які можна віднести як до виробничої інфраструктури, так І до соціальної? Наведіть приклади
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconМодуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconТема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві
Фінанси — це економічні відносини з приводу розподілу, перерозподілу І використання у грошовій формі вартості ввп, а в певних умовах...
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconТема Публічні фінанси: сутність та характерні риси
Білінський Д. О. Про фінанси як системне поняття / Д. О. Білінський // Право І суспільство. – 2011. № – С. 55-59
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconСписок використаної літератури
Андрющенко К. А. Науково-теоретичні аспекти класифікації розвитку виробничої інфраструктури в регіоні/ К. А. Андрющенко //Історія...
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури iconТема 2 «Методи та форми організації виробництва»
Спеціалізація, кооперування й конверсія виробничих підприємств, їх об’єктивна необхідність, сутність, показники рівня розвитку та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка