Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз
НазваНаціональний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз
Сторінка1/4
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4


Національний університет водного господарства

та природокористування
Методичні вказівки

до самостійної роботи

з курсу
Проектний аналіз


Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Для студентів напряму підготовки


0501 „Економіка і підприємництво”

Р


івне – 2012


Зміст самостійної роботи в розрізі змістовних модулів дисципліни


Блоки змістовних модулей (теми)

Короткий зміст завдання

Кількість годин при формі навчання

денній

заочній

Змістовний модуль №1

Поняття про-екту та про-ектного аналізу

Роль проектного аналізу для розвитку економіки України. Зміст передпроектних досліджень.

6

11

Змістовний модуль №2

Методологія проектного аналізу

Поняття альтернативної вартості. Трансфертні платежі. Вексельне дисконтування. Фінансові таблиці при обрахунках дисконтного множника. Методи нарахування амор-тизації. Управління грошовими потоками. Постійні і змінні витрати. Термін окупності, як показник ефективності проектів.

11

20
Використання модифікованої внутрішньої норми рентабельності проектів. Номінальна величина грошових потоків у різноманітних інфляційних сценаріях: низька чи висока інфляція, відсутність чи наявність струк-турної інфляції.Змістовний модуль №3

Урахування ризику в проектному аналізі

Поняття ризику. Розрахунок показників ри-зику. Закон розподілу випадкової величини. Графічне відображення результатів аналізу чутливості.

5

9

Основи фінансового проектування

Показники фінансового стану підприємства. Види капіталу. Заходи щодо покращення фінансового стану.

9

11

Змістовний модуль №4

Аспекти проектного аналізу

Крива ринкової рівноваги. Дослідження ринку. Оцінка землі і нерухомості, що використовується в проекті. Сучасні соціальні проблеми України. Оцінка якостей керівника проекту. Екологічна експертиза проектів.

14

20

Управління проектом

Спеціальні і загальні функції управління. Організаційна структура. Основи календарного планування. Складання сіткових графіків.

5

6

РАЗОМ:
50

78

Опорний матеріал для самостійного вивчення дисципліни
Опорний матеріал для самостійного вивчення дисципліни включає в себе стислу характеристику змісту теми та її основні положення в схемах і таблицях. Короткий зміст дозволяє зосередитись на основних положеннях теми та зорієнтуватись у підборі літератури при самостійному опрацюванні матеріалу. Схеми та таблиці сприяють систематизації отриманих знань, полегшують їх засвоєння шляхом наочного представлення основних позицій змістовного модуля.
Змістовний модуль №1
Тема: Поняття проекту та проектного аналізу

Короткий зміст теми
Загальна характеристика предмета курсу «Проектний ана­ліз». Мета і завдання курсу. Змістовна наповнюваність курсу «Проектний аналіз». Складові дисципліни. Місце у підготовці фахівців з економіки підприємства. Взаємозв'язок курсу «Проек­тний аналіз» з іншими дисциплінами бакалаврського циклу.

Методологія проектного аналізу. Еволюція проектного аналі­зу. Взаємозв'язок методологій «проектний аналіз» і «вигоди — витрати». Використання методології проектного аналізу під час прийняття управлінських рішень.

Поняття проекту. Методологічні підходи до визначення по­няття «проект». Відмінність проекту від програми і плану. Взає­мозв'язок функціонування організації та проекту. Характеристи­ка різних аспектів діяльності підприємства та проекту. Співвід­ношення проектної та підприємницької діяльності.

Необхідність визначення загальних ознак проекту. Кількісна вимірюваність проекту. Часовий горизонт дії проекту. Цільова спрямованість проектних рішень. Розвиток проекту та його жит­тєвий цикл. Характеристика проекту як системи, визначення його елементного складу. Необхідність аналізу проекту у певному зо­внішньому середовищі.

Класифікація проектів за різними ознаками: класом, типом, видом, тривалістю, масштабом, складністю. Характеристика, від­мінність та умови реалізації інвестиційних та інноваційних про­ектів, проектів дослідження і розвитку, організаційних, економіч­них і соціальних проектів.

Поняття зовнішнього та внутрішнього середовищ проекту. Фактори зовнішнього середовища. Вплив політичних, економіч­них, соціальних, правових, культурологічних, екологічних, інфраструктурних чинників на проект. Внутрішнє середовище проекту. Вплив економічних і соціальних умов реалізації проекту, стилю його керівництва, організації мето­дів і засобів комунікації на успішне виконання проекту.

Активні та пасивні учасники проекту. Склад учасників прое­кту. Визначення ролі і відповідальності учасників під час підго­товки та реалізації проекту. Функції ініціатора, замовника, інвес­тора, керівника проекту та його команди, контакторів, підряд­ників, проектувальників, постачальників, консультаційних орга­нізацій, органів влади та ін.

Концепція проектного аналізу. Завдання проектних аналітиків під час підготовки проектних рішень. Проектний аналіз як внутріш­ня складова процесу управління проектом. Базові принципи проект­ного аналізу: альтернативності, обумовленості, прирістної природи (або маржинальний).

Стратегія фірми та інвестиційні рішення. Місце інвестиційних рішень у стратегічному плануванні. Поняття інвестиційної стратегії, основні принципи її опрацювання. Розвиток господарського портфелю фірми. Стратегія формування інвестиційних ресурсів.

Концепція життєвого циклу проекту як складова методології проектного аналізу. Поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу проекту на складові елементи. Складові проектного циклу. Поділ передінвестиційної, інвестиційної та експлуатацій­ної фаз на стадії.

Передінвестиційна фаза проекту. Підбір інформації виявлен­ня нових потенційних інвестиційних можливостей. Дослідження інвестиційних можливостей регіонів, галузі промисловості, природних ресурсів. Вибір цілей проекту та його завдань на стадії ідентифікації. Зміст робіт на попередньому етапі та етапі додат­кових досліджень стадії підготовки проекту. Розробка функціональної схеми об'єкта проектування. Склад робіт з календарного планування проекту та підготовки будівельної документації.

Інвестиційна фаза проекту. Принципи успішного впрова­дження проекту. Мета і правила організації та проведення тенде­рів. Порядок виконання робіт на стадіях інженерно-технічного проектування робіт і будівництва об'єкта. Необхідність прове­дення робіт з виробничого маркетингу та набору і навчання пер­соналу для успішної реалізації проекту.

Експлуатаційна фаза проекту. Види робіт, що охоплює стадія «здача в експлуатацію». Змістовна характеристика експлуатацій­ної фази проекту: виробнича експлуатація, заміна та оновлення, розширення та інновації. Комплексна заключна оцінка проекту. Формування інформаційної бази прийняття проектних рішень.

Визначення тривалості передінвестиційної та інвестиційної фаз для проектів різних видів, класів і масштабів. Чинники, які впливають на вартість передінвестиційних досліджень. Планування витрат на передінвестиційні роботи. Динаміка капіта­льних витрат і витрат з просування проекту за стадіями його життє­вого циклу. Фінансування витрат на передінвестиційні дослідження.

Основні положення теми в схемах та таблицях


Рис. 1.1. Трикутник обмежень проекту
^ Таблиця 1.1
Взаємозв’язок курсу “Проектний аналіз” з іншим дисциплінами№ з/п

Дисципліна

Опорна тема

1.

Мікроекономіка

Попит та пропозиція, ринкова рівновага.

Теорія граничних величин.

Вартість грошей у часі.

Альтернативна вартість.

2.

Макроекономіка

Теорія відсоткових ставок.

Державне регулювання ринку.

Інфляція.

3.

Маркетинг

Споживачі і конкуренти.

Сегментація ринку.

Маркетингова стратегія.

4.

Гроші й кредит

Джерела фінансування.

Кредитні ресурси та їх оцінка.

5.

Фінанси

Податкова система.

Податки та платежі до бюджету.

6.

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні ринки товарів, капіталу.

Міжнародні інвестиційні інституції.

7.

Інвестиційна діяльність

Інвестиційна стратегія.

Інструментарій інвестиційного менеджменту.

8.

Фінанси підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства.

Структура і вартість капіталу фірми.

9.

Економічний ризик

Кількісні методи оцінки ризику.

Управління ризиками.

10.

Менеджмент

Організаційні структури.

Функції управління.Рис. 1.2. Складові концепції розробки та оцінки ефективності проекту
^ Таблиця 1.2

Класифікація проектівКласифікаційна ознака

Види проектів

Сфера діяльності

 • промислові

 • дослідження та розвиту

 • організаційні

 • економічні

 • соціальні

Складність

 • монопроекти

 • мультипроекти

 • мегапроекти

Тривалість

 • короткострокові

 • середньострокові

 • довгострокові

Масштабність

 • малі

 • середні

 • крупні

Рівень ризику

 • безпечні

 • з мінімальним ризиком

 • з середнім ризиком

 • високоризикові

 • авантюрні

Мотивація

 • вимушені

 • з метою зниження витрат

 • з метою розширення виробництва

 • безприбуткові

 • інші


Рис. 1.2. Складові внутрішнього середовища проекту


Рис. 1.3. Рух коштів протягом життєвого циклу проекту


Рис. 1.4. Матриця Мак-Кінсі

^ Таблиця 1.3.

Стадії життєвого циклу згідно підходу ЄБРРНазва стадії

Зміст роботи

Ідентифікація

 • генерування ідей розвитку

 • визначення цілей проекту

 • “скринінг”, експрес-аналіз проектів

 • попередній аналіз здійсненності проекту

Підготовка

 • розробка техніко-економічного обґрунтування проекту

 • проведення доповнюючих ТЕО досліджень

 • складання проектів необхідних контрактів

Експертиза

 • перевірка вихідних даних, закладених в ТЕО проекту

 • перевірка розрахунків та кінцевих висновків обґрунтування

 • формування рекомендацій

 • складання фінансового проекту

 • оцінка основних ризиків

Переговори та затвердження

 • підготовка та затвердження кредитних угод

 • укладання реалізаційних угод

Реалізація

 • управління реалізацією проекту

 • контроль виконання угод

 • обґрунтування необхідності та здійснення координування

 • експлуатаційні впровадження

 • закриття контрактів підрядчиків

 • підготовка та оформлення акту прийняття об’єкту

 • складання звіту про завершення інвестиційної звітності

 • експлуатація об’єкту

Оцінка результатів

 • порівняння результатів реалізації проекту з плановими показниками

 • узагальнення досвіду розробки та реалізації проектів


Змістовний модуль №2
  1   2   3   4

Схожі:

Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconНаціональний університет водного господарства та природокористування Автотранспортний технікум
Щоденне обслуговування передбачає загальний контроль за технічним станом належного зовнішнього вигляду а також охолодною рідиною...
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу всіх спеціальностей. Синтаксичні особливості...
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми курсу «Банківське право», затвердженої...
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «релігієнавство»...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет...
Методичні вказівки до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Краєзнавчий...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Географія...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconІнтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна...
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування
Національний університет водного господарства та природокористування Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Проектний аналіз iconАнглійська мова для науковців Методичні вказівки до самостійної роботи...
Англійська мова для науковців: Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів 5 курсу фсп спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка