1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства
Назва1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства
Сторінка1/9
Дата конвертації27.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Фінанси > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Донецький університет економіки та права
Кафедра економічної теорії
Д.В. Солоха, канд. екон. наук, доцент

Обґрунтування господарських рішень

і оцінювання ризиків
Навчальний посібник

для самостійного вивчення дисципліниДонецьк ДонУЕП 2008


ЗМІСТ

Вступ

5

Зміст дисципліни

6

Конспект лекцій

8

Змістовий модуль 1

8

^ Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

8

Питання для самоконтролю

10

Питання для самостійного вивчення

10

^ Тема 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

10

Питання для самоконтролю

12

Питання для самостійного вивчення

12

^ Тема 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

13

Питання для самоконтролю

15

Питання для самостійного вивчення

15

^ Тема 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

15

Питання для самоконтролю

19

Питання для самостійного вивчення

19

Змістовий модуль 2

19

^ Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

19

Питання для самоконтролю

23

Питання для самостійного вивчення

23

^ Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

24

Питання для самоконтролю

27

Питання для самостійного вивчення

27

^ Тема 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

28

Питання для самоконтролю

31

Питання для самостійного вивчення

31

Змістовий модуль 3

31

^ Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

31

Питання для самоконтролю

34

Питання для самостійного вивчення

34

^ Тема 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання

35

Питання для самоконтролю

38

Питання для самостійного вивчення

38

^ Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

38

Питання для самоконтролю

41

Питання для самостійного вивчення

41

^ Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

41

Питання для самоконтролю

44

Питання для самостійного вивчення

44

Змістовий модуль 4

44

^ Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу

44

Питання для самоконтролю

48

Питання для самостійного вивчення

48

^ Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

48

Питання для самоконтролю

51

Питання для самостійного вивчення

51

^ Тема 14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

51

Питання для самоконтролю

55

Питання для самостійного вивчення

55

^ Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

55

Питання для самоконтролю

62

Питання для самостійного вивчення

62

^ Завдання для індивідуальної роботи

63

Запитання для підготовки до екзамену

72

^ Список літератури

74

ВСТУП
Навчальна дисципліна „Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків” є нормативною професійно - орієнтованою дисципліною для студентів, які навчаються за бакалаврським програмами професійного напрямку „Економіка підприємства” і спрямована на вивчення теоретико – методологічних основ, практичних інструментів економічного обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків й управління ними.

Предмет дисципліни: методологія і методика обґрунтування госпо­дарських рішень та оцінювання пов’язаних з ними ризиків.

Мета дисципліни: формування знань і навичок стосовно обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику, засвоєння понятійного апарату, методології й прикладного інструментарію економічної оцінки господарських рішень та ризиків.

Завдання - засвоєння основних принципів економічного обґрунтування різних видів господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз ідентифікацію та оцінювання ризику, використовуючи комп‘ютерні техніку, технології та програмно-математичні комплекси.

Робоча навчальна програма курсу „Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, розроблена на основі типової навчальної програми, яка рекомендована Міністерством освіти та науки України, відповідає діючому законодавству України й іншим нормативним документам, що регулюють економіко – господарську діяльність підприємства, в умовах ринкового середовища.

Посібник включає перелік тем дисципліни „Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, стислий конспект лекцій, питання для закріплення знань, самостійного вивчення, та підготовки до іспиту, завдання для індивідуальної роботи студентів.

^ Зміст дисципліни
Змістовий модуль 1

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень

Система формування господарських рішень. Сутнісна характеристика та досвід прийняття господарських рішень. Передумови правильності прийняття господарських рішень.

^ Тема 2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності

Рішення в системі управляння виробництвом. Реформування відносин господарської діяльності за умов ринкового оточення. Основні теоретичні підходи прийняття господарських рішень.

^ Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень

Методологія розробки господарських рішень передумови правильності розробки господарських рішень. Аналіз стану організаційної структури підприємства. Основні вимоги до організаційної структури управління. Ос­новні напрями реорганізації системи управління.

^ Тема 4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності

Визначення чинників щодо обґрунтування господарських рішень. Розробка та прийняття господарських рішень за умов ринку. Формування системи оцінки ефективності господарських рішень. Основні чинники виміру ефективності господарських рішень.
Змістовний модуль 2

Тема 5. Прогнозування та аналіз господарських рішень

Основні методологічні засади прогнозування господарських рішень. Класифікація управлінських господарських рішень. Прогнозування як передумова розробки програми діяльності підприємства. Багатофакторність змісту господарських рішень.

^ Тема 6. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

Невизначеність, як складова ринкового середовища. Фактори, які відображують кризове становище підприємства, в умовах конкурентного оточення. Ринкове середовище як першопричина та відображення виникнення невизначеності та ризику. Розробка управлінських рішень у сучасних умовах господарювання.

^ Тема 7. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

Вимоги до якості прийняття господарських рішень. Формування системи чинників оцінки ступеня невизначеності за умов ринкового конкурентного середовища. Забезпечення співвідношення альтернативних варіантів господарських рішень. Урахування факторів невизначеності при прийнятті господарських рішень.

^ Тема 8. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень

Основні положення теорії корисності та її застосування до аналізу рішень. Визначення функцій корисності й її використання для аналізу проектів за умов невизначеності та ризику. Застосування наукових засад, щодо розробки господарських рішень.
Змістовний модуль 3

Тема 9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

Сутність та природа підприємницьких ризиків. Поняття підприємницького ризику. Класифікація підприємницьких ризиків. Основні види підприємницьких ризиків, шляхи та методологія їх прогнозування та попередження.

^ Тема 10. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику

Формування системи критеріїв щодо прийняття господарських рішень за умов невизначеності та ризику. Забезпечення функціонування механізму антикризового управління ризиками . Методологічні засади побудови „ дерева рішень”. Застосування методів експертних оцінок та метода Дельфі, щодо побудови критеріальної системи оцінки потреби господарського рішення.

^ Тема 11. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях

Природа виникнення конфліктних ситуацій. Методологічні засади виміру оцінки та аналізу конфліктних ситуацій. Формування системи важелів визначення сутності та глибини конфліктної ситуації, визначення основних шляхів, щодо її розв’язання. Пошук оптимальних господарських рішень за умов конфлікту.

^ Тема 12. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику

Сутнісна характеристика прийняття рішень, щодо фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Формування безризикової системи фінансів підприємства. Прогнозування наявності і руху особистих та запозичених коштів підприємства. Формування системи забезпечення інвестиційної привабливості підприємства
Змістовний модуль 4

Тема 13. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків

Визначення сутності та змісту поняття „якості підприємницького ризику” за умов ринкового, конкурентного середовища. Класифікація якісних чинників підприємницьких ризиків та визначення ступеня їх впливу на господарську діяльність підприємства, у ринкових умовах господарювання.

^ Тема 14. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків

Визначення сутності та змісту поняття „кількісної оцінки підприємницького ризику”. Формування системи чинників кількісної оцінки підприємницьких ризиків. Класифікація кількісних чинників та визначення ступеня їх впливу на господарську діяльність підприємства, у ринкових умовах господарювання.

^ Тема 15. Основи ризик – менеджменту

Визначення сутності ризик - менеджменту. Сучасна концепція ризик-менеджменту господарських структур. Зарубіжний досвід ризик-менеджменту, та оцінка можливостей його застосування за умов господарювання вітчизняних підприємств. Формування системи ризик-менеджменту підприємства.

^ Тема 16. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику

Формування механізму антикризового, ефективного управління функціонуванням підприємства в умовах ризику та невизначеності у пролонгованій, довгостроковій перспективі. Оптимізація функціонування інституційних структур як фактор антикризового управління.
^ Конспект лекцій
Змістовий модуль 1
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
Від прийняття господарських рішень, їх якості, раціональності й обґрунтованості в багатьох випадках залежать реальні можли­вості досягнення цілей організації, її ефективна діяльність. Звідси випливає необхідність розуміння сутності господарських рішень, вивчення основних правил, прийомів і наукових методів їх роз­робки.

Існування рішення як такого передбачає наявність певних елементів:

  • суб'єкта, що приймає рішення (менеджер, відділ, підприємство в цілому);

  • об'єкта – виконавця рішення (підлеглий, відділ, підприємство в цілому);

  • предмет рішення; мета й причини розробки рішення.

Господарське рішення (ГР) – це результат аналізу, прогнозу­вання, оптимізації економічного обґрунтування та вибору альтер­нативи із сукупності варіантів досягнення конкретної мети під­приємства.

Загалом господарське рішення характеризують такі ознаки:

  • можливість вибору єдиної дії з безлічі альтернатив (якщо немає альтернативи, то немає і вибору, а отже, немає і рішення);

  • наявність мети (безцільний вибір не вважається рішенням);

  • необхідність вольового акту особи, що приймає рішення (ОПР) стосовно його вибору, оскільки ОПР формує рішення че­рез боротьбу думок і мотивів.

Господарські рішення мають місце в управлінні процесами всередині організації, процесами взаємодії організації із зовніш­нім середовищем, в безпосередньому управлінні організацією.

Сутність господарських рішень проявляється в різних аспек­тах [i], які засвідчують вплив цих рішень на економічні, органі­заційні, правові та технологічні інтереси підприємства.

Економічна сутність полягає в тому, що на розробку та реалізацію будь-якого рі­шення необхідні фінансові, матеріальні й інші витрати. Тому кож­не рішення має реальну вартість, а його реалізація повинна при­носити підприємству прямий чи опосередкований прибуток. По­милкове або неправильно сприйняте підлеглими рішення може завдати компанії збитків чи навіть призвести до банкрутства.

Організаційна сутність полягає в тому, що для розробки та реаліза­ції рішення підприємство повинно мати: необхідний персонал; документи, які регламентують повноваження, права, обов'язки та відповідальність працівників і самого підприємства; налагоджену систему контролю, а також здійснювати координацію роботи пер­соналу.

Соціальну сутність закладено в механізмі управління персоналом задля узгодження їхньої діяльності всередині колек­тиву.

Правова сутність рішень полягає в можливості здійснення певних заходів у рамках законодавчого поля (виходячи із законо­давчих актів України, міжнародних зобов'язань, статутних та ін­ших документів власне підприємства).

Технологічна сутність рішень проявляється в можливості забезпечення персоналу, що здійснює розробку та реалізацію рішень, необхідними технічни­ми, інформаційними ресурсами.

Рішення, що приймаються в господарській практиці, характе­ризуються різноманітністю. Тож необхідність класифікації зумовлена потребою у визначеності термінологічного апарата, виборі оптимальних методів прийняття й обґрунтування рішень.

У цілому будь-яке господарське рішення має задовольняти певні вимоги. Перелік основних вимог та умови їх досягнення представлено в табл. 1.1.
Таблиця 1.1 Основні вимоги до господарських рішень та умови їх досягненняз/п

Вимоги до господарського рішення

Умови досягнення

1

2

3

1

Відповідність чинному законодавству та статутним документам підприємства

Контроль з боку юриста, референта

2

Вчасність (не можна поспішати або запізнюватися)

Знання та інтуїція керівника

3

Наявність чіткої цільової спрямованості та адресності (виконавці мають розуміти, на що спрямовано рішення та які засоби будуть використані)

Формування та доведення цілей, строків ви­конання до кожного працівника

1

2

3

4

Відсутність у тексті рішення суперечностей самому собі або раніше реалізованим

Контроль з боку юриста, референта

5

Організаційна виконуваність

Висновок експертів або спеціалістів

6

Наявність параметрів для зовнішнього або внутрішнього контролю його виконання

Складання робочих документів

7

Урахування можливих негативних наслід­ків в економічній, соціальній, екологічній та інших сферах у разі реалізації рішення

Висновок зовнішніх експертів

8

Наявність у керівників відповідних повноважень (прав та обов'язків) для реалізації господарських рішень

Впровадження посадових інструкцій та положень про відділи та служби

9

Наявність можливостей обґрунтування позитивних результатів

Низка розрахунків та припущень


Господарське рішення має бути оптимальним, ефективним і результативним.

Оптимальність ГР – властивість ГР бути най­кращим відповідно до критерію (системи критеріїв) оптимальності .

Ефективним є рішення, що приводить до потрібних і дієвих результатів.

Результативним можна назвати рішення, реалізація якого приводить до остаточних результатів.
Питання для самоконтролю

1. Характеристика системи господарських рішень.

2. Основні вимоги до господарських рішень та умови їх досягнення.

3. Соціальна складова процесу прийняття господарських рішень
Питання для самостійного вивчення

1. Визначте діалектику суб’єкту та об’єкту процесу прийняття господарських рішень

2. Дослідить сучасний стан системи господарських рішень в Україні.

3. Проаналізуйте закордонний досвід процесу прийняття господарських рішень
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства icon1. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
...
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Без характеристики накопиченого потенціалу підприємства неможливо висувати перспективні цілі, виробляти найбільш прийнятну стратегію...
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Важливе значення в процесі вибору стратегії відводиться аналізу стратегічного потенціалу підприємства
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2
Підхід до формування потенціалу підприємства, при реалізації якого виникає необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування...
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства iconБізнес-план у ринковій системі господарювання сутнісна характеристика...
Отже, за ринкової системи господарювання бізнес-план – це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової...
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства icon2. сутнісна характеристика господарських рішень
...
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства iconПрактичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства
Логістичний потенціал слід відрізняти від потенціалу функціональної області логістики, під яким мається на увазі максимальна можливість...
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства iconРозділ науково-теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу підприємства

1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства iconАналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка