На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
НазваНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Сторінка1/10
Дата конвертації27.03.2014
Розмір1.03 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький технічний коледж

„Затверджую”

Директор коледжу

_______________ О.С.Домінський

“____” _________________2011р.

РОБОЧИЙ ЗОШИТдля проведення практичних занять

з курсу “Економічний аналіз”
для студентів спеціальності 5.03050801 “Фінанси” та 5.03050401 “Економіка підприємства”

Розглянуто та погодженно


на засіданні циклової комісії

Економічних дисциплін


Протокол № ____________

від «___» ___________2011 р.

Голова ЦК Алєксєєнко О.А.
Підпис______________________

Вінниця 2011 р.

РЕЦЕНЗІЯна методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”

Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми предмета економічного аналізу.

Дані рекомендації з дисципліни „Економічний аналіз” дозволяють студентам поглибити теоретичні знання з оцінки поточного і перспективного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Позитивним є те, що методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни дозволяють студентам закріпити навички щодо аналізу господарської діяльності підприємства та фінансової діяльності підприємства, використовуючи при цьому статистичну та фінансову звітність підприємств Вінницької області.

Позитивним є те, що дані методичні рекомендації складені досить детально та мають конкретні приклади. Методичні рекомендації покликані допомогти студентам отримати практичні навички збору, перевірки, оброблення та аналізу фінансово-економічної інформації.

Канд. екон. наук

Доцент

В.О. зав. кафедри

Економіки підприємств і корпорацій

ТНЕУ ВІЕ Цихановська О.М.

Рецензент: Ціхановська О.М. кандидат економічних наук, доцент, зав. кафедри економіки підприємств та корпорацій ВІЕ ТНЕУ


^

Укладач: О.О. Попова – завідувач фінансово-економічним відділенням, викладач економічних дисциплін Вінницького технічного коледжу.


ЗМІСТ

Пояснювальна записка

5

Практичне заняття №1. Метод і методика економічного аналізу


6

Практичне заняття №2. Оцінка виконання плану за обсягом реалізованої продукції


9

Практичне заняття №3. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.


11

Практичне заняття №4. Аналіз використання трудових ресурсів.


17

Практичне заняття №5. Вплив трудових факторів на продуктивність праці та обсяг товарної продукції.


22

Практичне заняття №6. Аналіз використання основних фондів і устаткування.


26

Практичне заняття №7. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску продукції.


29

Практичне заняття №8. Оцінка виконання плану собівартості. аналіз витрат за елементами і статтями. аналіз матеріальних витрат.


32

Практичне заняття №9. Аналіз витрат на виробництво.


35

Практичне заняття №10. Написання ОКР з розділу „техніко-економічний аналіз”.


40

Практичне заняття №11 – 12. Аналіз рентабельності підприємства.


41

практичне заняття №13. Аналіз фінансового стану підприємства.


47

практичне заняття №14. Аналіз фінансового стану підприємства (оцінка ліквідності та платоспроможності балансу, дебіторської та кредиторської заборгованості).


52

Література

58

Пояснювальна записка

Курс економічного аналізу є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних наук і значною мірою узагальнюючи набуті раніше студентами знання, він дає змогу оцінювати окремі господарські ситуації та вирішува­ти комплексні економічні проблеми на підприємстві, в галузі тощо.

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ еко­номічного аналізу.

Успіх засвоєння теоретичного матеріалу курсу забезпечує про­ведення практичних занять. Тому в даній методичній розробці було поставлено за мету комплексно розробити практичні завдання до кожної з тем, що вивчаються. Зроблено акцент на їх методичне забезпечення, визначення обов'язкових питань для відпрацювання на заняттях в аудиторіях і через самостійну роботу. З метою найкращого використання часу, передбаченого навчальним планом, розроблено комплекс завдань і наведено не­обхідну для аналізу вихідну інформацію і таблиці. В деяких ви­падках вони повністю заповнені, і потрібно лише проаналізувати економічне явище або процес, розрахувати вплив чинників на результати і визначити резерви.
^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Метод і методика економічного аналізу

Мета: розкрити особливості дослідження економічних систем в умовах становлення ринкових відносин та сутність економічного аналізу як науки. Визначити предмет, об’єкт, завдання та напрямки цільової орієнтації економічного аналізу. Визначити сутність та особливості методу економічного аналізу, розкрити особливості дослідження функціональних зв’язків зміни та розвитку економічних явищ та процесів. Ознайомитись з видами економічного аналізу та їх значенням.
Хід заняття

  1. Питання для самоконтролю:

  1. Зміст економічного аналізу, як науки.

  2. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками.

  3. Предмет та об’єкт економічного аналізу.

  4. Завдання економічного аналізу, його функціональна роль та цільова орієнтація.

  5. Основні категорії економічного аналізу (ресурси, фактор, резерви).

  6. Методи економічного аналізу.

  7. Інформаційна база економічного аналізу.
  1. Розв’язок задач з використанням методів елімінування.


Задача 1.1

Визначити вплив трудових факторів на зміну обсягу товарної продукції, використовуючи методи елімінування. Зробити висновки.

Таблиця 1.1

Показники

За планом

Фактично

Відхилення від плану

Виконання плану

1. Товарна продукція за місяць, тис.грн

140,8

140,42. Середньооблікова чисельність робітників, осіб.

200

1803. Загальне число відпрацьованих усіма робітниками людино-днів

4400

36004. Загальне число відпрацьованих усіма робітниками людино-годин.

35200

280805. Середнє число днів відпрацьованих.

22

206. Середня тривалість робочого дня.

8

7,87. Середній виробіток робітника, грн.

а) місячний

704

780б) денний

32

39в) годинний

4

5______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 1.2.

Розрахувати за даними таблиці 1.2, вплив факторів на відхилення від плану фактичної суми транспортних витрат способами:

Ланцюгових підстановок

Абсолютних різниць

Відносних різниць.

Таблиця 1.2.

Показник

За планом

Фактично

Відхил. від плану

% виконання плану

1) транспортні витрати, тис.грн.

80

962)обсяг перевезених вантажів, т

1000

8003) середня дальність перевезень, км

200

2404) середній транспортний тариф, 1т/км

0,4

0,55) Вантажооборот тис.т/км

200

192__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання
Задача 1.3

Проаналізувати вплив на приріст об’єму товарної продукції зміни кількості промислово-виробничого персоналу (ПЗП) та їх продуктивності праці.

Таблиця 1.3.

Показник

План

Звіт

1

2

3

1

2

3

Об’єм товарної продукції, грн.

2400

2430

3000

2835

2400

3100

Загальна чисельність ПВП, чол.

800

730

820

810

740

740

Частка робочих в загальній чисельності ПВП, чол.

80

80

80

85

85

85

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва» для студентів галузі знань 0305...
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни
Будівельне матеріалознавство – наука, завданням якої є встановлення існуючих зв’язків між складом, структурою І властивостями будівельних...
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної...
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення І підготовки...
«Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси І кредит» (за спеціалізованими програмами), 03050901 «Облік І аудит»
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації що до самостійного опрацювання окремої теми...
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології. Опорний конспект лекцій ” для студентів спеціальності...
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації до тем самостійного вивчення з дисципліни «адміністративне право»
Професор кафедри адміністративної діяльності овс факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного...
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” icon1. Вступ. Мета І основні задачі вивчення курсу
Методичні матеріали щодо індивідуальної роботи з вивчення дисципліни “Управління проектами” для спеціальності 601 “Менеджмент організацій”...
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси І кредит»
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технологія туристичної діяльності»
Мета І завдання та компетенції, які необхідно розвивати в результаті вивчення навчальної дисципліни
На методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення навчального модуля з дисципліни «Вища математика»
Степаненко Н. В., Григоренко В. В. Методичні рекомендації щодо вивчення навчального модуля з дисципліни «Вища математика» із застосуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка