План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів
НазваПлан. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів
Сторінка1/6
Дата конвертації22.03.2014
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6
Тема: Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми.
План.

1. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій.

2. Види ефектів інноваційної діяльності.

3. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів.

4. Аналіз ризиків інноваційних проектів.

5. Визначення ринкової вартості ліцензій.

6. Комплексний аналіз інноваційної діяльності фірми.
1. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій.
В умовах ринкових перетворень необхідна цілісна .модель оцін­ки ефективності інно- вацій, яка надавала б можливість розглянути таку ефективність з п'яти взаємопов'язаних точок зору [ЗО]:

^ Задоволення потреб зацікавлених сторін (хто є основними уча­сниками інноваційного процесу, на що вони сподіваються і в чому мають потребу).

Вклад зацікавлених сторін (чого саме підприємство-інноватор ба­жає і потребує від зацікавлених сторін на взаємовигідній основі).

Інноваційні стратегії (які інноваційні стратегії необхідно роз­робити для того, щоб задовольнити побажання й потреби заці­кавлених сторін, враховуючи при цьому власні інтереси).

Процеси (які процеси необхідно налагодити, аби реалізувати ін­новаційні стратегії).

Можливості (які саме можливості потрібні, аби керувати інно­ваційними процесами).

Базовим інструментом управління змінами в економіці і в діяльності суб'єктів господарювання в умовах ринкових відносин стають програми й проекти. Концепція управління проектами розглядає проект як керовану зміну початкового стан}' будь-якої системи, пов'язану з витратою часу І коштів. В економічно розвинених країнах усі проекти здійснюються у рам­ках методології управління проектами (Project Management), яка дає змогу:

• здійснити аналіз інвестиційного ринку і сформувати інвестицій­ний портфель компанії з його оцінкою за критеріями доходності, ризикованості та ліквідності;

• оцінити ефективність інвестицій з урахуванням факторів ризи­ку та невизначеності;

• розробити стратегію формування інвестиційних ресурсів компанії;

• провести відбір і оцінку інвестиційної привабливості конкрет­них проектів;

• здійснити планування й оперативне управління реалізацією конк­ретних проектів і програм;

• забезпечити ефективне здійснення інвестиційного процесу тощо.

Крім внутрішніх зацікавлених сторін, учасниками інноваційно­го процесу виступають зовнішні:

• замовники (майбутні власники і користувачі результатів про­екту);

• інвестори (сторони, що вкладають кошти в проект);

• проектувальники (організації, що розробляють проектно-конст­рукторську документацію);

• постачальники (особи, що відповідають за матеріально-технічне забезпечення проекту);

• фінансові установи (юридичні особи, що забезпечують фінансу­вання проекту) тощо.

Пошук перспективних напрямів інноваційної діяльності має здійснюватися за допомогою розробки інноваційних стратегій:

• застосування нових методів НДДКР, виробництва, маркетингу й управління;

• переходу до нових організаційних структур;

• застосування нових видів ресурсів тощо.

Особливого значення в сучасній теорії менеджменту набуває поняття бізнес-процесів. Під ними розуміють сукупність взаємопов'я­заних дій і процедур, що має вхід і вихід та інформаційні зв'язки.

У роботі запропоновано чотири основні процеси, за допомогою яких будується система оцінки ефективності, в т. ч. оцін­ки ефективності інновацій (рис. 12.1).Розробка критеріїв

ефективності

Розробка системи показників і практичних процедур

Управління на базі критеріїв
Оновлення і перевірка на відповідність меті фірми


Основні процеси оцінки ефективності
Принципи оцінки довготермінових інноваційних проектів мають ґрунтуватися на принципах оцінки інвестиційних проектів з урахуванням специфіки етапів і результатів інноваційного процесу. До числа найважливіших принципів можна віднести:

1. Розгляд і аналіз інноваційного проекту протягом усього його життє­вого циклу (розрахункового періоду) — від моменту виникнення нової ідеї до моменту комерціалізації й практичного застосування. Життєвий цикл інноваційного проекту має свої специфічні етапи: дослідження та розробки (НДДКР, які охоплюють фундаментальні, прикладні дослідження та дослідно-конструкторські розробки); зас­тосування; експлуатацію; удосконалення та модифікацію інновацій.

2. Моделювання потоків продукції, ресурсів, грошових коштів на всіх етапах реалізації інноваційного проекту.

3. Узгодження умов порівняння різних варіантів інноваційного проекту.

4. Принцип урахування фактора часу при оцінці параметрів інно­ваційного проекту та його зовнішнього економічного оточення.

5. Принцип альтернативності, який передбачає врахування різно­манітних можливостей використання ресурсів, шляхів досяг­нення мети інноваційного проекту, вибору найкращих варіантів проектних рішень.

6. Оцінка ефективності інноваційного проекту має здійснюватися шляхом порівняння ситуацій «без проекту» та «з проектом», а не ситуацій «до проекту» і «після нього».

7. Врахування усіх найбільш істотних наслідків інноваційного проекту: економічних, екологічних, соціальних.

8. Багатоетапність оцінки на стадіях обґрунтування розміру інноваційних витрат, техніко-економічних обґрунтувань, вибору схеми фінансування, моніторингу і т. ін. На кожному етапі вартість проекту уточнюється.

9. Врахування впливу інфляції, невизначеності й ризиків, а також можливості використання за цього реалізації різних валют.

Загальна схема оцінки ефективності інноваційних проектів має містити наступні етапи:

• експортну оцінку суспільної значимості інноваційного проекту для народногосподар- ських і глобальних проектів. Для локальних проектів оцінюється лише їхня комер- ційна ефективність, тобто враховуються фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

• розрахунок показників ефективності інноваційного проекту в цілому з метою потенційних інвесторів;

• оцінку ефективності після обґрунтування схеми фінансування.

На цьому етапі уточнюється склад учасників і оцінюється ефективність участі в інноваційному проекті кожного з них. Для врахування фінансових наслідків інновацій- ного проекту на рівні регіону , галузі, бюджетів різних рівнів, окремих підприємств і ак- ціонерів розраховується відповідно регіональна, галузева, бюджетна й комерційна ефек- тивність.

Методологічний підхід до визначення ефективності інновацій залишається загаль- новідомим: результати інноваційної діяльності порівнюютьсь з інноваційними витра- тами, що забезпечили цей результат.
Народногосподарська економічна ефективність – відображає

ефективність проекту з точки зору народного господарства, регіонів, галузей.
ЕфективністьКомерційна – ефективність враховує фінансові наслідки учасників проектів.


Бюджетна ефективність – враховує вплив проекту на видатки (доходи) бюджетів різних рівнів.


Види ефективності інноваційних проектів
Ефективність це відносна величина, яка може вимірюватися такими показниками: індекс рентабельності інновацій; облікова нор­ма рентабельності; внутрішня норма рента- бельності; ефективність використання власного і запозиченого капіталу; бюджетна ефек- тив­ність тощо.
^ 2. Види ефектів інноваційної діяльності.
Інноваційна діяльність підприємства супроводжується різнома­нітними результатами (ефектами). Під ефектом (від лат. effectus — виконання, дія) розуміють досягнутий ре- зультат у його матеріально­му, грошовому, соціальному вимірі.

^ Економічний ефект визначається перевищенням вартісної оцін­ки результатів інно- ваційної діяльності над вартісною оцінкою пов'я­заних з нею витрат.

Ринковими критеріями діяльності фірми є підвищення добробу­ту власників і макси- мізація ринкової вартості капіталу Досягти цьо­го можливо завдяки максимізації прибутку підприємства.


Економічний


Науково-технічнийПодатковий


Соціальний

Ресурсний


Екологічний

Ієрархічна супідрядність та взаємозв’язок ефектів інноваційної діяльності
Економічний ефект інноваційної діяльності оцінюється прибутком від:

• реалізації інноваційної продукції;

• впровадження нового технологічного процесу;

• покращення використання виробничих потужностей;

• впровадження винаходів, корисних моделей, промислових зраз­ків, раціоналізаторських пропозицій тощо;

• ліцензійної діяльності.

Економічний ефект (чистий поточний ефект) розраховується за формулою:
,

де Ет — економічний ефект інноваційної діяльності за розрахунковий період,

Рт — вартісна оцінка результатів інноваційної діяльності за роз­рахунковий період;

Зт — вартісна оцінка затрат на інноваційну діяльність за розрахунковий період;

— коефіцієнт дисконтування:

, (12.2)

де r — ставка дисконту у t-му році.

...


... ...Підприємство-інноватор...
... ...


...
Формування економічних ефектів від використання інновацій виробничого призначення в системі промислових підприємств

На рис. схематично зображено формування мультиплікативних ефектів: інновація обсягом V використовується споживачем (спожи­вачем першого порядку), який, у свою чергу, виробляє продукцію ви­робничого призначення. Кожен споживач -го рівня отримує річний економічний ефект . Деякі споживачі першого порядку завдяки ви­користанню інновацій також можуть випускати нову продукцію. Тоді всі споживачі нової продукції (споживачі другого порядку) можуть одержати економічний ефект від її придбання й використання, і т. д.

Для врахування невизначеності умов реалізації варіантів інноваційних рішень обчислюють показники очікуваного інтегрального економічного ефекту:


де МЕт — математичне очікування інтегрального економічного ефекту, тис. грн.;

Еті — економічний ефект за i-ї умові реалізації, тис. грн.;

— ймовірність реалізації і-ї умови, виходячи з невизначеності та ри­зику, пов'язаного з досягненням техніко-економічних показників на різних етапах НДДКР, ризику щодо технологічної реалізації резуль­татів наукових досліджень на підприємстві та ризику, зумовленого ринком.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів iconПлан Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки...
...
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів icon40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
Керівники І робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів iconСтратегія визначає структуру. /Альфред Чандлер
З основними принципами побудови сучасних маркетингових структур та оцінки ефективності
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів icon10 комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності
Техніко–економічне обґрунтування нової техніки: показник «річних наведених витрат»
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів iconПлан Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень Показники...
Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів iconФункціональні аспекти проектного аналізу лекція 6
Отже, проектування попиту є обов’язковим елементом для всіх аспектів оцінки проекту. Точність економічного, технічного та фінансового...
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів iconРеферат на тему: «Методи аналізу І оцінки ризиків інвестиційних проектів»
Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: а можливих шляхів зниження ризиків;...
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів iconПлан. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи...
Урахування досвіду розвинених країн у той час, коли Україна перебуває на шля­ху пошуку підходів та інструментів, що змогли б забезпечити...
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів iconМенеджер, що зосередив владу в своїх руках І не допускає інших до участі в прийнятті рішень
Мережа" керування Блейка — Моутона — двовимірний підхід до оцінки ефективності керівництва (вертикальна вісь "мережі" — турбота про...
План. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів icon13. ефективність управління персоналом підприєства економічна, соціальна...
Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає у визначенні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка