План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності
Скачати 119.92 Kb.
НазваПлан. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності
Дата конвертації28.02.2014
Розмір119.92 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ТЕМА 9 : ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
План.

 1. Мета та принципи регулювання інноваційної політики.

 2. Методи державного регулювання інноваційної діяльності.

3. Система державного регулювання інноваційної діяльності.


 1. Мета та принципи регулювання інноваційної політики.Як свідчить світовий досвід, визначення національних пріори­тетних напрямів розвитку науки і технологій складається з трьох взаємозалежних процесів: формування головної стратегічної мети держави, облік загальновизнаних світових пріоритетів та відобра­ження національних особливостей, специфіки країни. Урахування досвіду розвинених країн у той час, коли Україна перебуває на шля­ху пошуку підходів та інструментів, що змогли б забезпечити стій­кий економічний розвиток, має надзвичайно велике значення.

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-еко­номічних, організаційних і правових умов для ефективного відтво­рення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й реалізації но­вих видів конкурентноздатної продукції.

Основними принципами державної інноваційної політики є:

 • орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;

 • визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;

 • формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;

 • створення умов для збереження, розвитку й використання вітчизняного науково-техніч- ного та інноваційного потенціалу;

 • забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у роз- витку інноваційної діяльності;

 • ефективне використання ринкових механізмів для сприяння ін­новаційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-ви­
  робничій сфері;


 • здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологіч­ної кооперації, трансферу технологій, захист вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;

 • фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, подат­кової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

 • сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

 • інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;

 • підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

Важливим також є принцип забезпечення єдності стратегічного й поточного держав- ного регулювання, оперативності останнього. Стратегічне державне регулювання має зага- льнодержавне значен­ня. Його мета — збереження економічного й соціального стратегіч­ного курсу держави, який закладається до програми реалізації реформ, національних, цільових, комплексних та інших програм. З метою додержання стратегічного курсу державою склада- ється й контролюється перелік ресурсів, які мають стратегічно важливе зна­чення. Поточне державне регулювання має на меті забезпечити реа­лізацію стратегічного курсу в умовах конкретної економічної й полі­тичної ситуації, що зумовлює гнучкість системи державного впливу. Оперативне поточне державне регулювання спирається на податко­ву політику, емі- сійну, кредитну, бюджетну, соціальну та інші види економічної політики. У межах поточного регулювання Уряд Украї­ни формує державний бюджет, визначає основні напрями податко­вої політики, а також характер зовнішньоекономічної політики (шляхом розробки митних тари- фів, експортних квот тощо). Усі ці складові частини державного управління економікою ма-ють бути взаємопов'язані й здійснюватися систематично, аби забезпечити реалізацію страте-гічного курсу держави. Важливим принципом дер­жавного регулювання є дотримання вимог матеріально-фінансової збалансованості задля забезпечення ресурсного потенціалу суспільст­ва, регулювання фінансових потоків (гроші, зобов'язання за креди­том, акції, цінні папери тощо).


 1. ^ Методи державного регулювання інноваційної діяльності.


Регулювання умов інноваційної діяльності здійснюється через систему податків, проведення амортизаційної політики, надання фі­нансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій на розви­ток окремих регіонів, галузей, виробництв; проведення кредитної політики; через державні норми та стандарти; антимонопольні захо­ди; регулювання сфер і об'єктів інвестування інновацій; регулюван­ня фінансових інвестицій.

Розглянемо найважливіші із засобів регулювання інноваційної діяльності, тим більше що загальновизнаного переліку не існує.

1. Закони і законодавчі акти.

2. Обсяги і джерела інвестування інновацій.

3. Асигнування і дотації з Державного та місцевих бюджетів.
4. Норми і нормативи.

5. Ціноутворення.

6. Ставки податків і пільги з оподаткування.

7. Відсотки за кредит і державні гарантії.

8. Державні замовлення і закупівлі.

9. Мито і митні податки.

10. Ліцензії і квоти.

11. Підтримка інфраструктурних утворень.

12. Розробка й реалізація державних і цільових комплексних програм.


 1. Система державного регулювання інноваційної діяльності.


Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», держав­не регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом:

• визначення й підтримки пріоритетних напрямів інноваційної

діяльності державного, галузевого, регіонального та місцево­го рівнів;

 • формування й реалізації державних, галузевих, регіональних та місцевих програм;

 • створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки й стимулювання інноваційної діяльності;

 • фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;

 • встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності;

 • підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.

Законом встановлено повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності:

1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної діяльності, а саме:

 • створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;

 • затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності як окрему загальнодер- жавну програму або у складі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального
  розвитку, охорони довкілля;

 • в межах Державного бюджету України визначає обсяг асиг­нувань для фінансової підтримки інноваційної діяльності.

^ 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні районні ради відповідно до їхньої компетенції:

 • затверджують регіональні інноваційні програми, що креди­туються з бюджету Автономної Республіки Крим, облас­них і районних бюджетів;

 • визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних інноваційних програм і дору- чають Раді Мі­ністрів Автономної Республіки Крим, делегують повно­важення обласним і районним державним адміністраціям фінансування регіональних інноваційних програм через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їхні регіональні відділення) у межах виділених у цих бюдже­тах коштів;

• контролюють фінансування регіональних інноваційних програм за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів.

^ 3. Представницькі органи місцевого самоврядування — сільсь­кі, селищні, міські ради відповідно до їхньої компетенції:

 • затверджують місцеві інноваційні програми;

 • у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти міс­цевих бюджетів для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм;

 • створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, затверд- жують їхні статути чи положення про них, підпорядковують їх своїм виконавчим органам;

 • доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) або через комунальні інноваційні фі­нансово-кредитні установи;

 • затверджують порядок формування і використання коштів комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;

 • контролюють фінансування місцевих інноваційних прог­рам за кошти місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їхні регіо- нальні від­ділення);

 • контролюють діяльність комунальних інноваційних фінан­сово-кредитних установ.

Згідно із згаданим законом Кабінет Міністрів України:

• здійснює державне управління й забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності;

 • готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріори­тетних напрямів інноваційної діяльності як окрему загально­державну програму або, в рамках Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного роз­витку, охорони довкілля;

 • здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

 • сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері іннова­ційної діяльності;

 • створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредит­ні установи для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, затверджує їхні статути чи положення про них, підпо­рядковує ці установи спеціально уповноваженому цент- рально­му органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;

 • готує та подає Верховній Раді України як складову частину проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання інноваційних проектів через спеціалізова­ні державні інноваційні фінансово-кредитні установи;

 • затверджує положення про порядок державної реєстрації інно­ваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів;

• інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів, які креди- тувалися за кошти Державного бюджету України, і про повернення до бюджету наданих раніше кредитів. Закон також встановлює повноваження спеціально уповноваже­ного центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності та інших центральних органів виконавчої влади.

^ 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності:

• здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-техніч­ної та інноваційної політики;

 • готує й подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, державних інноваційних програм та щодо необхідних обсягів бюджет­них коштів для їхнього кредитування;

 • координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших центральних органів виконавчої влади;

 • визначає свій окремий підрозділ для кваліфікування інно­ваційних проектів з метою їх державної реєстрації;

 • здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і ве­де Державний реєстр інноваційних проектів;

 • готує й подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення спеціалізо- ваних державних інноваційних фінан­сово-кредитних установ для фінансової підтримки іннова­ційних програм і проектів, розробляє статути чи положен­ня про ці установи;

 • затверджує порядок формування і використання коштів підпорядкованих йому спеціалізованих державних іннова­ційних фінансово-кредитних установ та контролює їхню діяльність;

 • доручає державним інноваційним фінансово-кредитним ус­тановам здійснення конкурсного відбору пріоритетних ін­новаційних проектів і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

 • організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності.

^ 2. Центральні органи виконавчої влади:

 • здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інно­ваційної політики у відповідній галузі економіки, ство­рюють організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації;

 • доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам здійснення конкурсного відбору пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності та здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, перед­бачених За- коном про Державний бюджет України на від­повідний рік.

У законодавчому порядку визначено повноваження Ради мініст­рів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності.

^ 1. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві дер­жавні адміністрації (у межах делегованих їм органами міс­цевого самоврядування повноважень) відповідно до їхньої компетенції:

 • розробляють проекти регіональних інноваційних програм і подають їх для зат- вердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;

 • вживають заходів щодо виконання регіональних інновацій­них програм;

 • сприяють інноваційній діяльності у своєму регіоні і ство­ренню сучасної інфраструктури у цій сфері;

 • залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території, за їхньої згоди, до розв'я­зання проблем інноваційного розвитку ре- гіонів;

 • доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам (їх регіона- льним відділенням) проведення кон­курсного відбору інноваційних проектів ре- гіональних інно­ваційних програм і здійснення їхньої фінансової підтримки у ме- жах коштів, передбачених у бюджеті Автономної Рес­публіки Крим і обласних та районних бюджетах;

• подають пропозиції спеціально уповноваженому центрально­му органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за регіональни­ми програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із державного бюджету.

^ 2. Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до їхньої компетенції:

 • розробляють проекти місцевих інноваційних програм і по­дають їх для затвердження відповідним місцевим радам;

 • вживають заходів щодо виконання місцевих інноваційних програм;

 • залучають підприємства, установи й організації, розташо­вані на підпорядкованій їм території, за їхньої згоди, до розв'язання проблем інноваційного розвитку насе- лених пунктів;

 • доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам (їхнім ре- гіональним відділенням) або комуналь­ним інноваційним фінансово-кредитним установам прове­дення конкурсного відбору інноваційних проектів місцевих інно- ваційних програм і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті;

 • готують і подають відповідним місцевим радам пропозиції щодо створення комунальних спеціалізованих інновацій­них фінансово-кредитних установ для фінансової підтрим­ки місцевих інноваційних програм;

 • подають пропозиції спеціально уповноваженому централь­ному органу виконав- чої влади у сфері інноваційної діяль­ності стосовно включення інноваційних про- ектів за місце­вими програмами до державних програм та їх фінансування шляхом кредитування із державного бюджету через держа­вні інноваційні фінансово-кредитні установи.

Законом передбачено державний контроль у сфері інноваційної

діяльності:

1. Державний контроль здійснюється для забезпечення дотриман­ня всіма суб'єктами інноваційної діяльності вимог законодавст­ва щодо згаданої діяльності.

2. Державний контроль здійснюється:

а) спеціально уповноваженим центральним органом виконав­чої влади у сфері інно- ваційної діяльності;

б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовряду- вання у межах їхніх повноважень;

в) щодо визначених статтями розділу V згаданого Закону особ­ливостей оподатку-вання — Державною податковою адмі­ністрацією України.

Закон передбачає фінансову підтримку інноваційної діяльності. Види фінансової підтримки інноваційної діяльності:

1. Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інно­ваційних проектів може бути надана фінансова підтримка шляхом:

а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфля­ційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

б) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної ін- дексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;

в) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Держав­ного бюджету Ук- раїни, коштів бюджету Автономної Рес­публіки Крим та коштів місцевих бюд- жетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності комерцій­ним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;

г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;

д) майнового страхування реалізації інноваційних проектів у страхових компаніях відповідно до Закону України «Про страхування».

2. Фінансова підтримка інноваційної діяльності за рахунок Держав­ного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів надається у межах коштів, передбачених від повідними бюджетами.

Схожі:

План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності iconПлан поняття І принципи державного регулювання економіки Загальні...
Система центральних І місцевих органів управління в сфері економіки їх компетенція
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності icon25. Особливості правового регулювання корпоративних прав, що належать...
Розділ 10. Правові форми участі держави та територіальної громади у організації та веденні господарської діяльності. Правове регулювання...
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності iconПитання до іспиту з дисципліни
Розкрийте суть державного замовлення як засобу державного регулювання господарської діяльності
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності iconІмені лесі українки
Маховський О. Г., старший викладач кафедри економіки І підприємництва та інноваційної діяльності
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності iconТема : Державне регулювання економіки
Найважливішим з –поміж них є економічне регулювання, яке, у свою чергу поділяють на пряме (за допомогою державних закупівель товарів...
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності iconЗмістовий модуль Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Ключові терміни: нетарифне регулювання; квотування; ліцензування; «добровільні» експортні обмеження; технічні бар’єри; внутрішні...
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності iconІнновації
Основною формою реальних інвестицій є інноваційні інвестиції, які реалізуються в процесі інноваційної діяльності підприємства
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності icon10 комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності
Техніко–економічне обґрунтування нової техніки: показник «річних наведених витрат»
План. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Система державного регулювання інноваційної діяльності icon1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка