Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.)
Скачати 182.97 Kb.
НазваТема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.)
Дата конвертації28.02.2014
Розмір182.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Модуль 1

Основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні

Тема 1. Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.)

План

1. Головні завдання та функції органу державного фінансового контролю;

2. Державна фінансова інспекція України.

1. Головні завдання та функції органу державного

фінансового контролю

Здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом
України на реалізацію державної політики у сфері державного
фінансового контролю (далі - орган державного фінансового
контролю).

Орган державного фінансового контролю у своїй діяльності
керується Конституцією України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» іншими законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
^ Головними завданнями органу державного фінансового контролю
є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і
збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших
активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та
взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна,
станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової
звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади,
державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного
соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах
господарювання державного сектору економіки, а також на
підприємствах, в установах та організаціях, які отримують
(отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх
рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування або використовують
(використовували у періоді, який перевіряється) державне чи
комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням
законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і
місцевих бюджетів, дотриманням законодавства про державні
закупівлі, діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно
від форми власності, які не віднесені законодавством до
підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі
подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Державний фінансовий контроль забезпечується органом
державного фінансового контролю через проведення:

  1. Державного фінансового аудиту;

  2. Перевірки державних закупівель;

  3. Інспектування.

Державний фінансовий аудит полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних
коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення
бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності,
функціонування системи внутрішнього контролю. Результати
державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.

Інспектування здійснюється органом державного фінансового
контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній
перевірці певного комплексу або окремих питань
фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка
повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення
законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і
матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в
акті.

На підконтрольних установах, щодо яких за відповідний період
їх фінансово-господарської діяльності відповідно до Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»
проведено державний фінансовий аудит, інспектування за ініціативою
органу державного фінансового контролю не проводиться.

^ Перевірка державних закупівель полягає у документальному та
фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами
законодавства про державні закупівлі та проводиться органом
державного фінансового контролю на всіх стадіях державних
закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються
в акті.

Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель
здійснюється як у порядку проведення перевірки державних
закупівель, так і під час державного фінансового аудиту та
інспектування.

Орган державного фінансового контролю координує свою
діяльність
з:

- органами місцевого самоврядування;

- органами виконавчої влади;

- фінансовими органами;

- органами доходів і зборів;

- іншими контролюючими органами;

- органами прокуратури;

- внутрішніх справ;

- служби безпеки.

Орган державного фінансового контролю:

1) здійснює державний фінансовий контроль та контроль за:

- виконанням функцій з управління об’єктами державної
власності;
- цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів
(позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

- складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм
та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

- станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у
розпорядників бюджетних коштів;

- усуненням виявлених недоліків і порушень;

2) розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і
порушень та запобігання їм у подальшому;

3) вживає в установленому порядку заходів до усунення
виявлених під час здійснення державного фінансового контролю
порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних
осіб;

4) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на нього Президентом України.

Орган державного фінансового контролю розглядає листи, заяви
і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових
питань. Звернення, в яких повідомляється про крадіжки, розтрати,
недостачі, інші правопорушення, негайно пересилаються
правоохоронним органам для прийняття рішення згідно з
законодавством.

Органу державного фінансового контролю надається право:

1) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові
та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що
підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних
цінностей, документи щодо проведення процедур державних
закупівель, проводити перевірки фактичної наявності цінностей
(коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції,
устаткування тощо);

2) безперешкодного доступу в ході державного фінансового
контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що
належать підприємствам, установам та організаціям, що
контролюються; зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні
асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в
установленому законодавством порядку, а також застосовувати та
ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу
у разі виявлення порушень законодавства;

3) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців
відповідних органів виконавчої влади, державних фондів,
підприємств, установ і організацій для проведення контрольних
обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт,
контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво,
контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції,
інших перевірок;

4) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення
інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
коштів і розрахунків, у разі відмови у проведенні таких
інвентаризацій - звернутися до суду щодо спонукання до проведення
таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом -
у присутності понятих та представників зазначених підприємств,
установ і організацій, щодо яких проводиться ревізія, опечатувати
каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24
годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі.
Порядок опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів
встановлюється Кабінетом Міністрів України;

Такий Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1028, який визначає процедуру здійснення
Держфінінспекцією, її територіальними органами опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів в установах, де проводиться ревізія. Опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів
здійснюється у разі відмови керівника підконтрольної установи виконати письмову вимогу посадової особи контролюючого органу, що проводить ревізію , провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків. У цьому разі посадова особа невідкладно складає акт про відмову у проведенні інвентаризації та письмово інформує про це керівника контролюючого органу (його заступника), який приймає рішення про необхідність звернення до суду для забезпечення проведення інвентаризації.

При проведенні ревізій вилучати у підприємств, установ і
організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських
документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду
- вилучати до закінчення ревізії оригінали первинних
фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням
опису, який скріплюється підписами представника органу державного
фінансового контролю та керівника відповідного підприємства,
відповідної установи, організації, та залишенням копій таких
документів таким підприємствам, установам, організаціям;

5) одержувати від Національного банку України та його
установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості,
копії документів, довідки про банківські операції та залишки
коштів на рахунках об'єктів, що контролюються, а від інших
підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми
власності, що мали правові відносини із зазначеними об'єктами -
довідки і копії документів про операції та розрахунки з
підприємствами, установами, організаціями. Одержання від банків
інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у
порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність";

6) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб
об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які
виникають у ході здійснення державного фінансового контролю;

7) пред'являти керівникам та іншим особам підприємств,
установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання
вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства, вилучати в
судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і
занижені валютні та інші платежі, ставити перед відповідними
органами питання про припинення бюджетного фінансування і
кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та
організаціями кошти і позички використовуються з порушенням
чинного законодавства;

8) порушувати перед відповідними державними органами питання
про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням
законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти,
отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без
установлених законом підстав та з порушенням законодавства;

9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами,
на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ,
адміністративні стягнення;

10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо
підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо
усунення виявлених під час здійснення державного фінансового
контролю порушень законодавства з питань збереження і використання
активів;

11) одержувати від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних
осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на нього завдань;

12) проводити на підприємствах, в установах та організаціях
зустрічні звірки з метою документального та фактичного
підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для
з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку
підприємства, установи та організації, що контролюється;

13) при виявленні збитків, завданих державі чи підприємству,
установі, організації, що контролюється, визначати їх розмір у
встановленому законодавством порядку;

14) ініціювати проведення перевірок робочими групами
центральних органів виконавчої влади;

15) порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до відповідальності
осіб, винних у допущених порушеннях.

Службові особи органу державного фінансового контролю є
представниками органів виконавчої влади.

Законні вимоги службових осіб органу державного фінансового
контролю є обов'язковими для виконання службовими особами
об'єктів, що контролюються.

Працівник органу державного фінансового контролю при
виконанні покладених на нього обов'язків керується чинним
законодавством і виконує вказівки своїх керівників. Ніхто інший,
за винятком передбачених законодавством випадків, не вправі
втручатися в діяльність службової особи органу державного
фінансового контролю.
^ 2. Державна фінансова інспекція України

Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Держфінінспекція України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування.

Держфінінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах територіальні органи, головних інспекторів у районах та містах.

Держфінінспекція України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

Держфінінспекція України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну України, інших актів законодавства України, а також доручень Президента України та Міністра фінансів видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держфінінспекції України.

Держфінінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ та організацій, зокрема для проведення контрольних замірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок;

2) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Держфінінспекцію України та її територіальні органи завдань;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати державний фінансовий контроль шляхом проведення:

- інспектування у формі планових та позапланових ревізій певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій;

- державного фінансового аудиту;

- перевірки державних закупівель;

6) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур закупівель, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

7) безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються;

8) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у разі відмови в її проведенні звертатися до суду щодо спонукання до проведення інвентаризації, а до ухвалення відповідного рішення судом опечатувати в установленому порядку каси, касові приміщення, склади та архіви;

9) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення державного фінансового контролю;

10) вилучати під час проведення ревізії у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду вилучати до закінчення ревізії оригінали зазначених документів;

11) одержувати від Національного банку України і його установ, інших банків та кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що контролюються, а від інших підприємств та організацій, у тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об'єктами, - довідки і копії документів про операції і розрахунки з підприємствами, установами та організаціями;

12) звертатися в установленому порядку за наявності відповідних міжнародних договорів до контролюючих чи правоохоронних органів інших держав за додатковою інформацією про порушення фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях;

13) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється;

14) ініціювати проведення перевірок робочими группами центральних органів виконавчої влади;

15) пред'являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства;

16) зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленному законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства;

17) вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними державними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування у разі, коли отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням законодавства;

18) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства;

19) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, адміністративні стягнення;

20) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях;

21) при виявленні збитків, завданих державі чи об'єкту контролю, визначати їх розмір згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює державний фінансовий контроль за:

- використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;

- дотриманням законодавства про державні закупівлі;

- діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;

2) здійснює контроль за:

- виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

- цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

- складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

- станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

- усуненням виявлених недоліків і порушень;

3) забезпечує участь представників Держфінінспекції України в ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу;

4) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме:

- вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних установ усунення виявлених порушень законодавства;

- звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів;

- проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та про його результати повідомляє органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування;

- готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до допущення недоліків і порушень;

- здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих Держфінінспекцією України та її територіальними органами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за результатами державного фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів України і Мінфін України;

- застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає стягнення, санкції до осіб, винних у порушенні законодавства;

- передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень законодавства;

5) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну України звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

6) забезпечує погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

7) координує діяльність, погоджує плани внутрішньої роботи контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює оцінку фахового рівня працівників таких підрозділів;

8) здійснює контроль за проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

9) отримує та аналізує звітність про роботу контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

10) розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

11) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держфінінспекції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів;

12) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.
Схожі:

Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) iconЗагальні положення здійснення державного фінансового контролю
Реалії сьогодення все наполегливіше ставлять завдання щодо необхідності належної організації державного контролю за використанням...
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) icon5 правові основи фінансового контролю
Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) icon4 пара(13-10)- організація І методика державного фінансового контролю (Щирський 402)

Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) iconКонспект лекцій тема теоретичні й організаційно-правові основи
Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів державного бюджету та управління...
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) iconМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Кредитно-Трансферною Системою (ects)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться...
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) icon1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) icon1. загальні положення
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) iconПоложення про Конкурс «Знайди себе у маркетингу!» Конкурс проводиться...
Стимулювання інтелектуального та культурного розвитку молоді, а також підвищення її соціальної активності
Тема Загальні положення здійснення державного фінансового контролю (2 год.) iconРобоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка