Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Сторінка3/4
Дата конвертації13.02.2014
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
1   2   3   4
^

3. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV


4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про порядок санації державних підприємств” // Збірник постанов УрядуУкраїни. – 1994. – № 5.

5. Наказ Мінекономіки України «Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» від 17 січня 2001 р. № 10.

6.Порядок проведення досудової санації державних підприємств, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. № 515 .

7. Наказ ДПА України від 21.11.2000 N600 “Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство”.

8.Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом міністерства економіки України від 19 січня 2006 року №14.

9. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебное пособие / В.Г. Балашов, В.В. Григорьев, В.И. Гусев. – М.: Дело, 2001.

10.Банкрутство: практичні аспекти. — К. : Центр комерційного права, 2004.

11. Банкротство в Украине: Сборник нормативных актов / А.Е. Ананченко, Е.А. Арсирий, В.В.Гуртовой. – Харьков: Эспада, 2001.

12. Банкрутство в Україні: Зб. норм. док. / О.М. Роїна (упоряд.) - К. : КНТ, 2004.

13. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління За ред. О.В. Мозенкова. – Х.: “ІНЖЕК”, 2003.

14. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств.-К.:Ніка-Центр, 2006.

15. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 1999. –Т. 2.

16. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф.С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003.

17. Єлецьких С.Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. .-К.:ЦУЛ, 2007.

18.Кондрашихін А.Б. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб.-К.:ЦУЛ, 2007.

19. Копилюк О. І., Штангрет А. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. / Українська академія друкарства. — 2.вид. — Л. : УАД, 2005.

20. Онисько С.М. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Підруч.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.

21. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

22. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002.

23. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб./ С.Я.Єлецьких, Г.В.Тельнова.- К.: ЦУЛ, 2007.- 176 с

24. Фінансова санація промислових підприємств: Навч. посіб. до самост. занять / Д. Котельніков (ред.), О. Ващенко (уклад.) — Чернігів : ЧЦНТЕІ, 2005.

25. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

26. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України) - К.-Кондор, 2006.

27. Шкільняк М. М. Реструктуризація, санація акціонерних товариств, як метод виходу їх з кризового стану. — Тернопіль, 1998.

28. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

^ 7. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Альтернативна санація – форма фінансової санації з допомогою власників підприємства, за якою акціонер на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією своїх корпоративних прав, з одного боку, та здійсненням безповоротної фінансової допомоги підприємству – з іншого.
^ Антикризове фінансове управління – система принципів і методів розробки і реалізації комплексу спеціальних управлінських рішень, направленнях на попередження і подолання фінансових криз підприємства, а також мінімізацію їх негативних фінансових наслідків.
^ Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали арбітражного суду. Одна й та ж особа може виконувати функції арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Аудит – незалежна експертиза публічної бухгалтерської та фінансової звітності, іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, яка має на меті визначити достовірність цієї звітності, з’ясувати повноту обліку й відповідність чинному законодавству, сформувати висновки щодо реального фінансового стану суб’єкта.
Банкрутство – визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Буває: приховане, умисне, фіктивне.
Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка відповідає одній з наведених далі ознак:

- заборгованість за зобов’язаннями, щодо якої минув строк позовної давності;

- заборгованість, яка лишилася непогашеною за браком майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;

- заборгованість, яка лишилася непогашеною через нестачу коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах майна позичальника, переданого в заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора стосовно примусового стягнення іншого майна позичальника не привели до повного покриття заборгованості.
^ Безперечні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.
Бенчмаркінг – метод контролінгу, який полягає в перманентному, безперервному порівнянні товарів, виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними показниками інших підприємств чи структурних підрозділів.
Боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.
^ Відокремлення підприємств - форма реорганізації, за якою на базі існуючого суб’єкта господарювання чи його структурної одиниці створюється нове підприємство. У разі відокремлення з підприємства одного чи кількох нових підприємств до кожного з них переходять за розподільним актом у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого підприємства.
^ Внутрішні механізми фінансової стабілізації – система методів стабілізації фінансового стану підприємства, використовуваних ним при загрозі банкрутства, з метою виходу з кризи без зовнішньої допомоги.
^ Внутрішній аудит – це сукупність процедур, які забезпечують подання керівництву підприємства вірогідної та повної інформації; додержання внутрішніх і зовнішніх нормативних актів у процесі здійснення фінансово- господарської діяльності; збереження майна підприємства та його кредиторів; оптимальне використання наявних ресурсів; управління ризиками; забезпечення чіткого виконання управлінських розпоряджень, спрямованих на досягнення мети, яка поставлена в стратегічних та інших планах.
^ Вороже поглинання – придбання контрольного пакета акцій компанії її конкурентами без попереднього узгодження з радою її директорів.
Державний орган з питань банкрутства – державний орган України, до відомства якого належить відповідна проблематика. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Ліцензує діяльність фізичних осіб, які виконують функції арбітражних керуючих.
^ Діагностика банкрутства – система цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства, що генерують погрозу його банкрутства в майбутньому періоді.
^ Доарбітражне врегулювання спорів полягає у зверненні кредитора до дебітора з письмовою претензією про відшкодування заборгованості. Доарбітражне врегулювання спорів, а також їх розгляд в арбітражному порядку регулюється Арбітражним процесуальним Кодексом України.
^ Добровільна ліквідація підприємства-боржника – це процедура ліквідації неспроможного підприємства, яка здійснюється поза судовими органами на підставі рішення власників або угоди, укладеної між власниками відповідального підприємства та кредиторами і під контролем кредиторів.
^ Досудова санація - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, з метою запобігання банкрутства боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських,

управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство.
^ Експрес-діагностика банкрутства характеризує систему регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку підприємства, здійснюваної на базі даних його фінансового обліку за стандартними алгоритмами аналізу.
^ Ефект фінансового лівереджу – підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позичкового капіталу, якщо рентабельність активів перевищує проценти за кредит. Ефект фінансового лівереджу характеризує залежність рентабельності власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів, процентів за кредит та коефіцієнта заборгованості. Він вимірює ефект фінансування діяльності та підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок збільшення частки позичкового капіталу.
^ Злиття підприємств - форма реорганізації суб’єктів господарювання, що полягає в об’єднанні підприємства (кількох підприємств), яка перебуває у фінансовій кризі, з іншим фінансово стійким підприємством (кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, який виник в результаті злиття, а бухгалтерські баланси підприємств консолідуються.
^ Золоте правило балансу – принцип фінансування підприємств, який вимагає не лише паралельності строків фінансування, а й дотримання певних співвідношень між окремими статтями пасивів і активів. Це правило передбачає виконання двох умов:

а) основні засоби мають фінансуватися за рахунок власного капіталу та довгострокових позик;

б) довгострокові капіталовкладення мають фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період, тобто довгострокові пасиви мають використовуватися не лише для фінансування основних фондів, а й для довгострокових оборотних активів.
^ Золоте правило фінансування – називають також золотим банківським правилом, або правилом узгодженості строків. Воно вимагає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися зі строками, на які вони вкладаються в реальні чи фінансові інвестиції. Це означає, що фінансовий капітал має бути мобілізований на строк, не менший від того, на який відповідний капітал заморожується в активах підприємства, тобто в об’єктах основних та оборотних засобів.
^ Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду організовує здійснення санації боржника.
Комітет кредиторів – робочий орган зборів кредиторів боржника під час провадження справи про банкрутство. Комітет кредиторів обирається зборами кредиторів у складі не більш як семи осіб. До компетенції комітету належать такі питання: скликання зборів кредиторів; підготовка та укладання мирової угоди; звернення до арбітражного суду з клопотанням про відкриття процедури

санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого та ряд інших.
Контролінг – функціональна система планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством; – це спеціальна, саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координацію.
Ліквідатор – фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом” порядку.
^ Ліквідаційна вартість активів – оцінка активів підприємства при його ліквідації як цілісного майнового комплексу. Така оцінка активів проводиться у випадку, якщо підприємство припиняє свою діяльність як самостійний господарський суб'єкт (при банкрутстві, розпаді).
^ Ліквідаційна вартість майна – вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на ринку на дату оцінювання з урахуванням терміну продажу, визначеного ліквідаційною комісією.
^ Ліквідаційна комісія – це робочий орган, який здійснює ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності і призначається інстанціями, які прийняли рішення про ліквідацію підприємства. У разі банкрутства ліквідаційна комісія призначається арбітражним судом.
^ Ліквідаційна маса – сукупність усіх видів майнових активів банкрута, що належать йому на правах власності або повного господарського відання. До ліквідаційної маси включаються також майнові активи інших осіб, які згідно із законодавчими актами або установчими документами банкрута відповідають за його зобов’язаннями.
^ Ліквідаційна процедура – це здійснення щодо визнаного банкрутом підприємства заходів, пов’язаних із задоволенням кредиторів продажем його майна та ліквідацією юридичної особи боржника.
^ Ліквідаційний баланс – це баланс підприємства, який складається після проведення ліквідаційних процедур, тобто після майнових об’єктів, які входять до складу ліквідаційної маси і необхідні для повного задоволення претензій кредиторів, та після u1088 розподілу виручених сум між кредиторами.
^ Ліквідація підприємства - припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного арбітражним судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна. Ліквідація може здійснюватися в добровільному порядку (наприклад, шляхом рішення засновників або акціонерів) або в примусовому порядку (наприклад, після винесення рішення арбітражного суду за позовом кредиторів про визнання підприємства банкрутом).
^ Модель Альтмана – алгоритм інтегральної оцінки погрози банкрутства підприємства, заснований на комплексному обліку найважливіших показників, що діагностують кризовий фінансовий його стан.
^ Мирова угода – це процедура досягнення домовленості між боржником і кредиторами щодо пролонгації строків u1089 сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів. Мирова угода між боржником і кредиторами може бути укладена на будь-якому етапі провадження справи про банкрутство. Вона укладається в письмовій формі та підлягає затвердженню арбітражним судом.
^ Мораторій на задоволення вимог кредиторів – зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconДержавний вищий навчальний заклад
Завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних (індивідуальних) робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Ці знання набувають в результаті вивчення теорії про сировину. її фарбування, переробку, виготовлення матеріалу, способах визначення...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка