Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації13.02.2014
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ


ім. гетьмана ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ


Кафедра обліку і аудиту

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


для виконання контрольних робіт з дисципліни

Фінансова санація та банкрутство підприємств”

(для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання)

КИЇВ 2010


Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання. –К.: КДАВТ –2010.- 39 с.

Укладач: Тищенко В.М.

Рецензент:

Методичні рекомендації розглянуті і схвалені на засіданні кафедри обліку і аудиту ………….2010 року, протокол №

Методичні рекомендації схвалені на засіданні вченої ради факультету Економіки транспорту КДАВТ __________________ 2010 року, протокол № ___


ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................. 4


 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ........................................... 6
 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.............................................. 7
 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ..............10 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ

^ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ................................................................18

 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК.....................23

6. ЛІТЕРАТУРА.......................................................................................25

7. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ…………………………………………….....27


ВСТУП

Характерною рисою сучасного етапу розвитку економічних відносин є стрімке зростання кількості фінансово неспроможних підприємств, оскільки рівень фінансових ризиків, яких зазнають суб’єкти господарювання, сьогодні є значно вищим, ніж раніше. Досить часто переживають кризу суб’єкти господарювання, що були лідерами у відповідній галузі. Проблема банкрутства є глобальною.

Незважаючи на істотні ринкові зрушення в економіці України, позитивний вплив реформ на стан подальшого розвитку національної економіки є недостатнім, наявний науково-технічний та виробничий потенціал ще не реалізовано повною мірою.

Індикатори кризових явищ, що стали, на жаль, типовими для багатьох підприємств, загальновідомі: спад виробництва, цінові та структурні диспропорції, випуск неконкурентоспроможної продукції, зниження продуктивності праці, масова збитковість та низька рентабельність, незадовільна структура балансу, дефіцит обігових коштів, неплатоспроможність, незбалансованість відтворювальних процесів. Зовнішні показники кризи на рівні окремого підприємства доповнюються внутрішніми проблемами, що також свідчить про розвиток кризових явищ: надмірно централізована структура та командний стиль управління, відсутність стратегічного та оперативного планування і контролю, незадовільний морально-психологічний клімат у трудових колективах.

Причинами кризового стану підприємств практично усіх галузей та секторів економіки України є не тільки вплив зовнішніх факторів: зниження платоспроможного попиту, втрата налагоджених господарських зв'язків, ринків закупівлі та збуту, суттєве збільшення цін на енергоносії, недосконале правове поле господарювання тощо, а й неадекватний ринковим вимогам стан управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання.

Одним із засобів подолання кризового стану та запобігання банкрутству підприємств є фінансова санація.

^ Метою дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” є формування у студентів системи знань з методології та практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.

^ Завдання дисципліни полягає у вивченні сутності, методів, правил і механізмів фінансової санації, банкрутства та ліквідації підприємства, а також форм і методів державної фінансової підтримки санації, набуття навичок здійснення досудової санації та вивчення комплексу питань, пов’язаних із санацією за рішенням суду, проведення реструктуризації суб’єктів господарювання.

В результаті вивчення даної дисципліни спеціаліст повинен оволодіти:

 • теоретичними основами здійснення фінансової санації підприємств;

 • методикою виявлення ознак неплатоспроможності підприємства;

 • методикою визначення санаційної спроможності підприємства складання плану санаційних заходів;

 • механізмом здійснення досудової санації, санації за рішенням суду та процедурою ліквідації підприємства-банкрута;

 • особливостями санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності.


^ 1.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

п/п

Теми

навчальної дисципліни


Всього годин

в тому числіЛекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації підприємства

9

2

2

5

2

Контролінг та його роль у санації підприємств

5


-

-

5

3

Санаційний аудит

5

-

-

5

4

Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства

9

2

2

5

5

Форми, правила та умови фінансування санації підприємств

5


-

-

5

6

Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

5


-

-

5

7

Санація балансу

5

-

-

5

8

Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

5


-

-

5

9

Досудова санація

7

2

-

5

10

Санація підприємства у судовому порядку

7

2

-

5

11

Реструктуризація підприємств

5

-

-

5

12

Методи державної фінансової підтримки санації підприємств

5


-

-

5

13

Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств

5

-

-

5

14

Особливості фінансової санації підприємств різних форм власності та видів діяльності

4

-

-

4^ ВСЬОГО (ГОДИН)

81

8

4

69


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації підприємства

Фінансова криза на підприємстві: її економічний зміст, причини виникнення, види. Економічна сутність санації підприємств. Фінансова санація підприємства: зміст, мета, джерела. Основні умови та ініціатори прийняття рішення щодо здійснення фінансового оздоровлення підприємства. Класична модель фінансової санації та етапи її проведення. Управління фінансовою санацією підприємства.
^ Тема 2. Контролінг та його роль у санації підприємств

Сутність та основні завдання фінансового контролінгу. Функції контролінгу. Інформаційне забезпечення. Координація як основна функція контролінгу. Контролінг і розробка стратегії санації. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Контроль та аналіз відхилень. Внутрішній аудит та консалтинг. Система раннього попередження та реагування. Прогнозування банкрутства. Методи контролінгу: опитування(анкетування), факиорний аналіз відхилень, аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг, вартісний аналіз, портфельний аналіз, АВС-аналіз.
^ Тема 3. Санаційний аудит

Санаційна спроможність підприємства: сутність, передумови, критерії. Визначення санаційної спроможності підприємства як головна мета санаційного аудиту. Завдання, програма та методика санаційного аудиту. Джерела інформації для проведення санаційного аудиту. Порядок здійснення санаційного аудиту. Аналіз фінансового стану підприємства. Діючі методики проведення аналізу. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємств. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів. Загальна оцінка санаційної спроможності підприємства.
^ Тема 4. Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства

Загальна характеристика плану санації. Зміст плану санації. Характеристика складових плану санаційних заходів. План маркетингу та оцінки ринків збуту. План виробництва та капіталовкладень. Організаційний план. Фінансовий план. Етапи розробки плану санаційних заходів. Принципи планування. Розгляд та узгодження плану санації комітетом кредиторів. Порядок затвердження плану санацій господарським судом.
^ Тема 5. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств

Форми фінансової санації. Визначення потреби в капіталі. Зміст та види потреби в капіталі. Потреба в капіталі для проведення санації підприємства. Визначення потреби в інвестиційному та оборотному капіталі. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві. Правила фінансування. Золоте правило фінансування. Золоте правило балансу. Правило вертикальної структури капіталу. Ефект фінансового лівериджу.
^ Тема 6. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації. Збільшення вхідних грошових потоків. Шляхи збільшення виручки від реалізації продукції. Форми реструктуризації активів підприємства. Резерви зменшення вихідних грошових потоків. Зниження собівартості продукції. Згортання інвестицій та зменшення витрат, які не належать до собівартості продукції.
^ Тема 7. Санація балансу

Власний капітал, його функції та складові. Збитки підприємства та джерела їх покриття. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку. Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємства. Методи зменшення статутного фонду. Деномінація та конверсія акцій. Санація викупом акцій у власників.
^ Тема 8. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства

Класифікація зовнішніх джерел фінансування санації підприємства. Фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду. Методи та джерела збільшення статутного фонду. Альтернативна санація. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Трансформація боргу у власність. Пролонгація та списання заборгованості. Фінансова участь персоналу у санації підприємства.
^ Тема 9. Досудова санація

Сутність досудової санації підприємства, її мета та критерії. Форми та підстави надання фінансової допомоги підприємству-боржнику під час проведення досудової санації. Диференціація кредиторської заборгованості в ході здійснення досудової санації. Особливості проведення досудової санації державних підприємств. Дискусійні питання щодо втручання держави в процес досудової санації неспроможних підприємств в умовах ринку.
^ Тема 10. Санація підприємства у судовому порядку

Умови прийняття рішення щодо здійснення санації підприємства – боржника у судовому порядку. Порядок проведення зборів кредиторів, утворення комітету кредиторів та їх повноваження при здійсненні санації. Керуючий санацією, його функції та повноваження. План санації боржника, його зміст та структура. Контроль за ходом реалізації плану санації. Затвердження звіту керуючого санацією.
^ Тема 11. Реструктуризація підприємств

Реструктуризація підприємства: зміст та форми. Фінансова та виробнича реструктуризація, реструктуризація активів, корпоративна реструктуризація. Реорганізація підприємства, її види та законодавчі передумови. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства. Горизонтальне та вертикальне злиття підприємств. Умови та порядок проведення приєднання та поглинання підприємств. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємства (поділ, виділення). Умови та порядок реорганізації підприємства поглинанням. Порядок складання передавального та розподільного балансу.

^ Тема 12. Методи державної фінансової підтримки санації підприємств

Суть та необхідність державної фінансової підтримки санації підприємств. Форми та методи державної підтримки санації. Пряме державне фінансування санації підприємств. Бюджетні позики, викуп державою корпоративних прав підприємств, субсидії та умови їх надання підприємствам. Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних. Основні форми непрямої підтримки державою фінансового оздоровлення підприємств. Державні гарантії та поручительства як особливі види державної підтримки санації підприємств. Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств. Зарубіжний досвід санації підприємств.
^ Тема 13. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств

Досудове врегулювання господарських спорів. Судове врегулювання господарських спорів. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Ліквідаційні процедури. Етапи ліквідації підприємства. Черговість задоволення претензій кредиторів. Ліквідаційний баланс. Фінансова санація на ухвалу господарського суду. Прийняття рішення про санацію боржника під час провадження справи про банкрутство. Керуючий санацією, його функції та повноваження. План санації боржника. Мирова угода: її зміст та умови укладення. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.
^ Тема 14. Особливості фінансової санації підприємств різних форм власності та видів діяльності

Санація банківської установи. Санація банку в рамках непримусових заходів впливу. Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення. Стабілізаційна позика. Призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком. Ліквідація банківської установи. Реорганізація як метод фінансового оздоровлення банківської установи. Особливості санації та банкрутства страхових компаній, сільськогосподарських підприємств, містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств.

^ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Контрольна робота має на меті навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати літературні джерела, статистичні та інші матеріали.

Варіант контрольної роботи залежить від останньої цифри номера залікової книжки студента і включає 2 теоретичних питання, 3 тестових та 1 аналітичне завдання. Аналітичне завдання виконується на базі фінансової звітності підприємства за місцем роботи студента. Основна мета завдання – проаналізувати стан підприємства з точки зору ймовірності банкрутства. Висновки повинні супроводжуватись розрахунками показників, що підтверджують правильність висновків.

Остання цифра номеру

залікової книжки

Номер теоретичного питання

Номер тестового завдання

1

1, 11

1, 11, 21

2

2, 12

2, 12, 22

3

3, 13

3, 13, 23

4

4, 14

4, 14, 24

5

5, 15

5, 15, 25

6

6, 16

6, 16, 26

7

7, 17

7, 17, 27

8

8, 18

8, 18, 28

9

9, 19

9, 19, 29

0

10, 20

10, 20, 30


Під час написання контрольної роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами, статистичним матеріалом, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком чи набрана на комп'ютері. Текст роботи слід писати з одного боку паперу формату А4, шрифт- 14 Times New Roman, інтервал між рядками -1,5. До роботи слід обов”язково додати список фактично використаної літератури та звітність, що була використана при виконанні аналітичного завдання.

Завершену контрольну роботу студенти подають на кафедру за два тижні до початку сесії. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Студент, контрольна робота якого не зарахована, не допускається до заліку з даної дисципліни.

Теоретичні питання


1.Система раннього попередження банкрутства
2. Методи контролінгу
3.Розробка плану санації
4. Сутність та основні завдання санаційного аудиту
5.Методи та програма санаційного аудиту

6.Форми фінансової санації
7.Зарубіжний досвід санації підприємств
8.Правила фінансування
9.Керуючий санацією, його функції та повноваження

10.Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку
11.Санація викупом акцій (придбання часток) у власників
12.Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу
13.Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника
14.Сутність та форми реструктуризації підприємства
15.Форми та загальні передумови реорганізації
16. Досудове врегулювання господарських спорів

17. Мирова угода
18. Судове врегулювання господарських спорів
19. Порядок оголошення підприємства банкрутом
20. Державна фінансова підтримка санації підприємств

Тестові завдання

^ 1. Екзогенні (зовнішні) фактори фінансової кризи – це :

1. Спад кон’юнктури в економіці.

2. Нестабільність господарського та податкового законодавства.

3. Криза галузі.

4. Низька якість менеджменту та маркетингу на підприємстві.

5. Брак інновацій та раціоналізаторства.
^ 2. До внутрішніх факторів фінансової кризи на підприємстві можна віднести:

1. Кризу галузі.

2. Сезонні коливання.

3. Прорахунки у фінансовому плануванні.

4. Недоліки у товарно-матеріальному постачанні та збуті продукції, у виробничій сфері.

5. Низький рівень кваліфікації кадрів.
^ 3. Санація підприємства – це:

1. Надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги.

2. Задоволення вимог кредиторів.

3. Система заходів фінансового характеру.

4. Сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

5. Немає вірної відповіді
^ 4. Управління фінансовою санацією включає в себе:

1. Проведення санаційного аудиту.

2. Формування та аналіз проблеми.

3. Прийняття рішення.

4. Оцінювання санаційної спроможності підприємства.

5. Організація контролю за виконанням проекту санації.
^ 5. Передумовами санаційної спроможності підприємства вважаються:

1. Стійкі позиції на ринку.

2. Реальна та дієва санаційна концепція.

3. Відсутність кредиторської заборгованості.

4. Реструктуризація активів.

5. Конкурентні переваги.

^ 6. Основною метою санаційного аудиту є:

1. Перевірка правильності визначення причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства.

2. Аналіз виробничої сфери підприємства.

3. Аналіз фінансового стану боржника.

4. Оцінка санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявності санаційної концепції.

5. Розробка плану санаційних заходів.
^ 7. До основних показників які характеризують фінансову незалежність та структуру капіталу підприємства відносять:

1. Коефіцієнт лівериджу.

2. Коефіцієнт фінансової стабільності.

3. Коефіцієнт покриття.

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

5. Коефіцієнт незалежності (автономії).
^ 8. Підприємство вважається неплатоспроможним у такому випадку:

1. Розпочато процедуру банкрутства підприємства.

2. Коефіцієнт покриття більший 1.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,1.

4. Наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення вимог кредиторів.
^ 9. Статутний капітал акціонерного товариства збільшується такими методами:

1. Збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості.

2. Придбанням необоротних активів.

3. Обміном облігацій на акції.

4. Збільшенням номінальної вартості акцій.

5. Отриманням безповоротної фінансової допомоги.
^ 10. До вхідних грошових потоків можна віднести:

1. Виручку від реалізації основної продукції.

2. Амортизаційні відрахування.

3. Прибуток від основної діяльності.

4. Кошти, залучені на умовах позики.

5. Кошти, залучені в результаті емісії корпоративних прав.

^ 11. Приховані резерви – це:

1. Санаційний прибуток;

2. Відображення в статутному капіталі;

3. Частина капіталу, ніяк не відображена в балансі підприємства;

4. Можуть мобілізуватись в результаті індексації балансової вартості майнових об’єктів.
^ 12. Санація із залученням нового фінансового капіталу може набрати таких форм:

1. Альтернативна санація.

2. Самофінансування.

3. Двоступінчата санація.

4. Конверсія боргу у власність.

5. Емісія облігацій конверсійної позики.
^ 13. Фінансова участь кредиторів у санації боржника може набирати таких форм:

1. Реструктуризація заборгованості.

2. Пролонгація та списання заборгованості.

3. Викуп акції у власників.

4. Викуп частини необоротних активів у боржника.

5. Надання санаційних кредитів.
^ 14. Альтернативна санація передбачає:

1. Вибір в якості джерел фінансування між деномінацією та консолідацією.

2. Вибір між власними та запозиченими джерелами фінансування.

3. Вибір між збільшенням та зменшенням статутного капіталу.

4. Вибір між зменшенням номінальної вартості корпоративних прав акціонерів або надання підприємству безповоротної фінансової допомоги з боку власників (акціонерів).

5. Випуск облігацій конверсійної позики.
^ 15. Участь персоналу в санації підприємства може набирати таких форм:

1. Розпродаж майна підприємства на користь працівників.

2. Відстрочення або відмова від винагороди за виробничі результати.

3. Надання працівниками позик.

4. Вибори нового керівництва.

5. Купівля працівниками акцій свого підприємства.

^ 16. Розрізняють такі основні форми реструктуризації:

1. Реструктуризація активів.

2. Фінансова реструктуризація.

3. Приватизація.

4. Корпоративна реструктуризація (реорганізація).

5. Реструктуризація виробництва.
^ 17. Основний зміст реорганізації полягає:

1. В повній або частковій зміні власника.

2. В перереєстрації підприємства.

3. В зміні організаційно-правової форми організації бізнесу.

4. В зміні розміру статутного капіталу.
^ 18. Фінансова реструктуризація полягає в наступному :

1. Одержання додаткових кредитів.

2. Реструктуризація заборгованості перед кредиторами.

3. Ліквідація підприємства.

4. Замороження інвестицій.

5. Збільшення статутного капіталу.
^ 19. Реорганізація підприємства у формі укрупнення полягає в наступному:

1. Злиття кількох підприємств в одне.

2. Збільшення статутного капіталу підприємства.

3. Взаємне поглинання підприємства.

4. Придбання або будівництво нових основних фондів.

5. Приєднання одного або кількох підприємств до одного.
^ 20. Реорганізація підприємства виокремленням полягає в наступному:

1. Виділення зі складу підприємства одного або кількох структурних підрозділів.

2. Виділення зі складу об’єднання структурної одиниці.

3. Створення на базі юридичної особи, яка припиняє свою діяльність, кілька нових підприємств.

4. Заміна форми власності підприємства.
^ 21. Основні форми державної фінансової підтримки санації підприємства:

1. Бюджетні позики.

2. Придбання державою корпоративних прав підприємства.

3. Реструктуризація підприємства.

4. Надання податкових пільг.

^ 22.Фонд стабілізації підприємств, внесених до реєстру неплатоспроможних, спрямований на:

1. Реорганізацію і санацію підприємств, внесених до реєстру неплатоспроможних.

2. Ліквідацію підприємств та організацій, внесених до реєстру.

3. Приватизацію державних підприємств.

4. Частковий викуп корпоративних прав фінансово неспроможних підприємств.

5. Надання фінансової допомоги на поповнення оборотних коштів, переобладнання та перепрофілювання підприємств, внесених до реєстру.
^ 23. Основні критерії відбору підприємств для надання їм державної фінансової підтримки при проведенні санації наступні:

1. Потенційна прибутковість.

2. Збереження досліджень і розробок, які мають пріоритетне значення для країни.

3. Таке підприємство є містоутворюючим.

4. Державна форма власності.

5. Наближеність керівництва до структур державної влади та управління.
^ 24. Підтримка підприємства фіскальними методами може здійснюватись у такий спосіб:

1. Надання податкових пільг та податкове кредитування.

2. Реструктуризація податкової заборгованості.

3. Зменшення ставок окремих податків.

4. Списання податкової заборгованості.

5. Надання цільових податкових пільг.
^ 25. Справа про банкрутство підприємства може бути порушена якщо:

1. Надійшла письмова заява будь-кого з кредиторів боржника.

2. Надійшла письмова заява потенційного санатора.

3. Надійшла письмова заява боржника стосовно його фінансової неплатоспроможності або її загрози.

4. Боржник не повернув банківський кредит.

5. Боржник не визнає претензій кредиторів.

^ 26. У разі банкрутства підприємства в першу чергу відшкодовуються:

1. Вимоги щодо платежів до бюджету.

2. Вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

3. Витрати, пов’язані з провадженням справи про банкрутство.

4. Вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.

5. Зобов’язання перед власниками корпоративних прав.
^ 27. Примусова ліквідація підприємства здійснюється в разі:

1. Визнання його банкрутом.

2. Якщо протягом місяця підприємство на погасило визнані ним претензійні вимоги.

3. Якщо на ухвалу суду визнані недійсними його установчі документи і рішення про створення підприємства.

4. Якщо його борги перевищують його активи.
^ 28. Рішення про санацію банківської установи приймається у випадках:

1. З ініціативи банківської установи в рамках непримусових заходів впливу НБУ.

2. З ініціативи правоохоронних органів.

3. З ініціативи працівників банку.

4. З ініціативи НБУ.

5. За погодженням всіх сторін у ході провадження справи про банкрутство.
^ 29. Ліквідація банківської установи здійснюється у таких випадках:

1. За рішенням зборів засновників, акціонерів.

2. У разі оголошення банку банкрутом.

3. НБУ у разі допущення банком серйозних порушень.

4. За рішенням Адміністрації Президента.

5. На письмову заяву в НБУ комітету кредиторів.
^ 30. Підставою для переведення банку в режим фінансового оздоровлення може бути:

1. Негативна рейтингова оцінка.

2. Порушення норм банківського законодавства.

3. Відсутність необхідного рівня капіталу.

4. Порушення податкового законодавства.

5. Віднесення банку до категорії проблемних.

^ 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” складено у відповідності до робочої програми дисципліни. Згідно з робочою програмою передбачається проведення 2 практичних занять. Методичні вказівки для проведення практичних занять містять: тематику практичних занять, перелік основних теоретичних питань, що мають бути розглянуті на практичних заняттях, задачі та методичні вказівки до їх рішення.

^ Практичне заняття №1.

Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації підприємства
1. Теоретичні питання, які необхідно розглянути:

- Причини виникнення фінансової кризи на підприємстві

- Економічна сутність санації підприємства.

- Передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємства.

- В чому виявляється необхідність та порядок проведення санаційного аудиту.

- Класична модель фінансової санації та етапи її проведення

^ 2. Розв'язати задачі:

Задача № 1

Грошові кошти складають 1750 тис. грн. В розпорядженні підприємства знаходяться високоліквідні цінні папери на суму 200 тис. грн., також є короткострокові боргові зобов'язання на суму 800 тис. грн. Визначити коефіцієнт абсолютної ліквідності.

^ Методичні вказівки до розв’язання:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення високоліквідних активів та високоліквідних цінних паперів до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності =

Задача № 2

Розрахувати коефіцієнти ліквідності і дати оцінку стану і динаміки платоспроможності підприємств галузі, виходячи з наступних даних (млн. грн.): грошові кошти на початок року – 1 800, на кінець – 3 600; запаси і видатки – 14 630, на кінець – 23 240; дебіторська заборгованість – 1 900, та 4 300 - на кінець; короткострокові зобов'язання підприємств галузі на початок – 10 560 та 16 750 – на кінець.

^ Методичні вказівки до розв’язання:

Потрібно визначити наступні коефіцієнти: абсолютної, термінової, поточної (загальної) платоспроможності.

Задача № 3

Підприємство на початок кварталу має:

-  власний капітал – 5 000 тис.грн.;

-  короткострокові кредити – 8 500 тис.грн.;

-  загальна сума обігових активів – 10 250 тис.грн.;

На кінець кварталу показники складають відповідно 10 200 тис.грн., 8 050 тис.грн.,

12 350 тис.грн.

Розрахувати:

 1. Наявність власних обігових коштів на початок і кінець кварталу.

 2. Маневреність власних обігових коштів на початок і кінець кварталу.

Зробити висновки за результатами розрахунків.

^ Методичні вказівки до розв’язання:

Розмір власних обігових коштів визначається як:

ВОК= (ОК - КР),

де ОК - загальна сума обігових активів

КР - короткострокові кредити

Маневреність власних обігових коштів визначається як відношення власних обігових коштів (ВОК) до власного капіталу (ВК):

МВОК =

Задача № 4

Власні кошти підприємства збільшились за рік з 45 млн. грн. до 48,6 млн. грн. Загальна сума джерел збільшилась 75 млн. грн. до 77,8 млн. грн.

Розрахувати суму позичених і залучених коштів на початок та кінець року, коефіцієнти автономії та фінансової стійкості.

Визначити, чи має місце збільшення за рік фінансової стійкості фірми?

^ Методичні вказівки до розв’язання:

Сума запозичених коштів складає різницю між загальною сумою джерел та власних коштів підприємства на початок року. Коефіцієнт автономії розраховують як співвідношення власних коштів та загальної суми джерел. (Нормативне значення більше 0,5). Коефіцієнт фінансової стійкості розраховують як співвідношення власних коштів та запозичених джерел. (Нормативне значення більше 1).
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconДержавний вищий навчальний заклад
Завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних (індивідуальних) робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Ці знання набувають в результаті вивчення теорії про сировину. її фарбування, переробку, виготовлення матеріалу, способах визначення...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка