«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера»
Скачати 331.79 Kb.
Назва«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера»
Сторінка1/2
Дата конвертації03.02.2014
Розмір331.79 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ГЕТЬМАНА»

Кримський економічний інститут
Кафедра управління персоналом


Курсова рОбота

З дисципліни «Управління персоналом»

На тему: «Витрати на підвищення кваліфікації менеджера»
Студента (ки) 4 курсу ____ групи

Напряму підготовки менеджмент

Спеціальності: Менеджмент організацій

___________________________________

Керівник: Зав. кафедри, професор, д.е.н.

Зінов’єв Фелікс Володимирович

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ___________________________

Кількість балів_______________________Оцінка ECTS____

Члени комісії __________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Сімферополь – 2014

Зміст

Зміст 2


ВСТУП
^ Актуальність дослідження. У сучасних умовах у будь-якій організації необхідно приділяти увагу підвищенню кваліфікації менеджера. Ефективність навчання визначається отриманими знаннями й придбаними навичками, які застосовуються на практиці, що приводить до поліпшення показників діяльності організацій в цілому. Підвищення кваліфікації необхідне підйомі на більш високий рівень структурної ієрархії (підвищення в посаді, що супроводжується більше високими повноваженнями й оплатою праці), і підвищенні, що припускає або переміщення в іншу функціональну область діяльності, або виконання певної службової ролі на щаблі, що не має твердого формального закріплення в організаційній структурі підприємства, або розширення чи ускладнення завдань на колишньому щаблі ієрархії.

^ Ціль роботирозглянути науково-теоретичні, методичні підходи щодо витрат на підвищення кваліфікації менеджера. Виходячи з цілі в роботі поставлені наступні завдання:

  • розкрити теоретичні основи підвищення кваліфікації;

  • здійснити аналіз господарської діяльності та витрат на підвищення кваліфікації в організації;

  • розробити практичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації менеджера.

Об'єктом дослідження є витрати на підвищення квалфікації менеджера.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні підходи розрахунку витрат на підвищення кваліфікації..

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Навчання персоналу спрямоване на забезпечення відповідності професійних знань і навичок працівників сучасному рівню виробництва продукту, що дозволяє регулювати співвідношення між кількістю персоналу і його кваліфікаційною структурою.

Навчання персоналу - це цілеспрямовано організований, планомірно й систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, уміннями, навичками й способами спілкування.

Програми навчання повинні бути складені з урахуванням конкретних особливостей структури персоналу й актуальних завдань розвитку кожного підприємства (або його підрозділу, філій). Слід розрізняти три основні види навчання (рис.1.1)Рис.1.1. Види навчання
Зокрема, підвищення кваліфікації персоналу - навчання з метою вдосконалення знань, умінь, навичок і способів спілкування у зв'язку з ростом вимог до професії або підвищенням посади.

Як правило, підвищення кваліфікації необхідно, коли:

- працівник приходить на підприємство;

- працівника призначають на нову посаду;

- у працівника не вистачає навичок для виконання своєї роботи;

- відбуваються серйозні зміни в економіці підприємства або в зовнішнім середовищі [4].

Зокрема, переваги від навчання працівників можуть бути наступні;

1) більш високий рівень продуктивності праці і якості роботи;

2) краща адаптованість до нових виробничих методів;

3) менша необхідність жорсткого контролю;

4) більш високий рівень задоволеності роботою, що проявляється у скороченні плинності робочої сили і пропусках роботи.

Процес організації підвищення кваліфікації менеджера починається з визначення потреби в навчанні, яке може здійснюватися на кількох рівнях.

Перший рівень - потреба організації в цілому. Дана потреба повинна бути проаналізована фахівцем з кадрів або відділом навчання відповідно до загальних виробничих цілях підприємства і кадровою політикою організації.

Другий рівень - потреба в навчанні відділу або підрозділу. Ця потреба найкраще може бути визначена менеджером цього підрозділу за участю фахівця з навчання. Тут необхідно провести додатковий аналіз: проаналізувати поточну ситуацію у відділі. У такому випадку навчання здійснює менеджер з метою подальшого поширення знань серед персоналу підрозділу.

Третій рівень - рівень виконуваних робіт. Основна вимога тут - визначити всі функції і дії, які здійснює менеджер в процесі реального виконання конкретної роботи.

Предметом підвищення квалфікації є:

Знання - теоретичні, методичні та практичні, необхідні менеджеру для виконання своїх обов'язків на робочому місці.

Уміння - здатність виконувати обов'язки, закріплені за менеджером.

Навички - високий ступінь уміння застосовувати отримані знання на практиці, навики припускають таку міру освоєння роботи, коли виробляється свідомий самоконтроль [5].

Способи спілкування (поведінки) - форма життєдіяльності особистості, сукупність дій і вчинків індивіда в процесі спілкування з навколишньою дійсністю, вироблення поводження, що відповідає вимогам, що пред'являються робочим місцем, соціальні відносини, комунікабельність.

Відомо, що отримані знання застарівають наполовину кожні п'ять років, якщо людина не займається самоосвітою і не підвищує рівень кваліфікації.

Підвищення кваліфікації для менеджерів популярно на підприємствах в силу ряду причин:

1. Підвищення кваліфікації дешевше підготовки фахівців.

2. Менша тривалість навчання у порівнянні з підготовкою персоналу.

3. Цільова спрямованість навчання на вузькому колі модулів для спеціалістів і керівників.

Шляхом розрахунку витрат на навчання і зіставлення їх з фінансовими вигодами для компанії від роботи навченого співробітника, перевірка дієвості навчання може бути розширена до його оцінки. При цьому простота і точність оцінки сильно варіюються:

а) витрати на навчання з відривом від основної роботи набагато простіше оцінити, ніж витрати на навчання без відриву від виробництва.

б) фінансові вигоди навчання набагато простіше буде вичислити, якщо мова йде про фізичну, а не про розумовій праці.

Практика менеджменту свідчить про те, що підтримка знань персоналу на високому рівні розглядається як один з найважливіших елементів ефективної роботи фірми. Ніяка реструктуризація, новітня техніка, розмаїтість методів управління самі по собі не дадуть належного ефекту, якщо кваліфікація співробітників фірми не відповідає сучасним вимогам.

Для вибору правильної стратегії цієї діяльності необхідна діагностика потреби в підвищенні кваліфікації персоналу. Цілі діагностики:

• прояснення цілей розвитку організації - прояснення стратегії (тобто навіщо вчитися);

• визначення, яким компетенціям необхідно вчитися (тобто чому вчити);

• виявлення категорій співробітників, що не володіють необхідними компетенціями для досягнення цілей (тобто кого вчити);

• виявлення проблемних зон організації (експрес-діагностика якості управління);

• установлення існуючих проблем і складностей у роботі співробітників, намічених до навчання;

• виявлення ступеня відповідності заявленої теми навчання реально існуючій проблемі в навчанні;

• визначення пріоритетності в навчанні різних цільових груп співробітників за результатами експрес-діагностики;

• надання максимально точно розроблених програм навчання [7].

Для збору інформації при виявленні потреби в навчанні використовуються наступні методи:

• інтерв'ю або індивідуальні консультаційні сесії, звичайно з менеджером по персоналу;

• інтерв'ю з персоналом, що навчається;

• анкета або опрісник;

• аналіз структури, зокрема, аналіз тексту посадових інструкцій що навчаються;

• «польові дослідження» (безпосередньо на робочому місці). Щоб максимально точно визначити, наприклад, чому вчити, деякі організації впроваджують у себе корпоративну модель компетенцій, у якій профілювання посад строго прив'язано до стратегії розвитку організації. Тобто спочатку розробляється стратегія, створюється образ бажаного майбутнього й лише потім виявляються компетенції, необхідні для досягнення цього майбутнього. Корпоративна модель компетенцій змінюється разом зі змінами стратегії.

Результатами діагностики потреби в навчанні можуть бути:

• максимально точна розробка програм навчання;

• зміна теми навчання відповідно до виявленої потреби.

Підвищення інформованості співробітників організації і їхньої кваліфікації можна проводити по різних напрямках навчання:

• організація роботи постійного лекторію з регулярним читанням лекцій не рідше одного разу на місяць для всіх працівників організації по актуальних проблемах діяльності;

• тематичні спеціалізовані семінари для фахівців з окремих напрямків діяльності організації з урахуванням її специфіки;

• курси вивчення економічних основ маркетингу для працівників підрозділів організації;

• курси навчання керівників середньої ланки з питань менеджменту, включаючи основи ділового спілкування, формування команди, методики викладання;

• комп'ютерні курси (основи комп'ютерної грамотності або вивчення спеціалізованих комп'ютерних технологій, використовуваних в індустрії туризму);

• курси іноземних мов для співробітників, що вступають у безпосередній контакт з іноземцями;

• виїзні семінари й практичні заняття на базі організацій гостинично-туристичного комплексу (готелів, туристичних баз), успішно здійснюючих діяльність;

• дискусії, зустрічі по обміні досвідом - «мозкові атаки» для рішення конкретних питань і роботи структурного підрозділу організації;

• семінари, проведені керівником або фахівцем підрозділу з метою передачі співробітникам знань, отриманих їм на виїзних курсах підвищення кваліфікації, у тому числі на міжнародних семінарах, під час закордонних стажувань;

• практичні заняття для закріплення навичок, пов'язаних із професійною діяльністю;

• разові лекції, семінари для вивчання законодавства, нових нормативних документів із запрошенням лекторів з навчальних закладів або фахівців інших організацій відповідного профілю;

• стажування в інших підрозділах організації для координації роботи й комплексного рішення певної проблеми [8].

За рубежем нерідкі випадки горизонтальної кар'єри, що забезпечує можливість оволодіння новими сферами діяльності, підвищення кваліфікації по однієї спеціальності, нарощування операційної майстерності й постійної підтримки інтересу до роботи. Горизонтальна кар'єра здійснюється у формі ротації, що має кілька різновидів:

• переміщення (найчастіше використовується для зміцнення відстаючої ділянки, подолання при необхідності конфліктної ситуації в колективі, зменшення монотонності праці, зміни подання про загальну роботу організації);

• перестановка - форма ротації, що застосовна в будь-якому підрозділі організації між вищестоящими й нижчестоящими співробітниками без зміни рангу, наприклад, службовець відділу виконує обов'язку інспектора відділу й під керівництвом останнього проходить навчання, причому навчання на практиці;

• «карусель» - тимчасовий перехід працівника в межах організації на іншу посаду або в іншу службу, де йому доведеться виконувати функції, що значно відрізняються від колишніх. Таке переміщення дозволяє працівникові освоїти нову спеціальність, одержати виробничий і управлінський досвід, знання, а також надає можливість глянути на власну організацію з різних сторін [1].

Підготовка і проведення тренінгів вимагає якісної підготовки, яка включає такі елементи:

1) наявність приміщення для проведення засідань:

- зал засідання на 15 чоловік для проведення теоретичних і практичних занять з можливістю демонстрації діафільмів , кіно- , відеоматеріалів;

- кімната підготовки лекторів та викладачів (або інше приміщення , придатне для використання в цих цілях);

2) розміщення слухачів і оргкомітету в пансіонаті:

- номери для проживання повинні відповідати переданої замовником інформації про категорійності номерів і списками розселення;

- забезпечення в місці проживання харчування учасників конференції та обслуговуючої технічної групи;

3) оренда або придбання обладнання для занять та практичної роботи слухачів семінару, проведення тренінгів;

4) забезпечення аудіозаписи семінару. Здійснення аудіозаписи, відеозаписи, фотографування конференції з подальшим виготовленням текстового запису (стенограми ), відеозапису, фотографій, з подальшим виданням матеріалів і передачею її замовнику ;

5) транспортне обслуговування слухачів тренінгу:

- організація оренди транспорту та доставки учасників тренінгу;

- оренда автотранспорту на весь час проведення тренінгу (чергова машина) ;

6 ) замовлення та забезпечення харчування для слухачів конференції за узгодженим форматом. Організація харчування за місцем проживання слухачів та обслуговуючого технічного персоналу - (сніданок , обід) і дві кава-паузи ;

7 ) інші доручення і побажання замовника.

Таким чином, підвищення кваліфікації варто розглядати як підвищення управлінської компетентності, знайомство з новими нормативними документами, рішення конкретних проблем.

^ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРФІРМІ «АГАВА-ТУР»
Згідно Статуту, туристична фірма «Агава-Тур» має право, якщо інше не передбачене чинним законодавством:

- укладати як в Україні, в АР Крим, так і за рубежем будь-які договори, здійснювати будь-які домовленості і інші юридичні правовідносини з організаціями, підприємствами і окремими персонами, а також брати участь в торгах, конкурсах, ярмарках, аукціонах, симпозіумах, конференціях, тендерах;

- продавати і передавати іншим підприємствам і організаціям, а також громадянам в тимчасове користування або в кредит будівлі, споруди, транспортні засоби і інші матеріальні цінності, що належать йому;

- придбавати або орендувати в установленому порядку необхідні для власної діяльності матеріальні цінності;

- здійснювати будь-які види фінансових операцій, які не суперечать чинному законодавству;

- самостійно встановлювати тарифи (зокрема в іноземній валюті) за виконання робіт, надання послуг, товари;

- самостійно розробляти і затверджувати програму своєї діяльності;

- відкривати в установленому порядку філіали і представництва Підприємства, як на території України, так і закордоном, а також засновувати підприємства, організації, суспільства і інші юридичні особи;

- одержувати від юридичних і фізичних осіб (зокрема іноземних) грошові кошти у вигляді фінансової допомоги (кредитів).

Підприємство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, його діяльність регулюється законодавством.

Майно підприємства складають основні фундації і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Розмір статутного капіталу складає 1150,00 (одна тисяча сто п'ятдесят) гривень.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всіма засобами і майном, які йому належать.

Фірма має право затверджувати структуру і штатний розклад без дотримання середніх окладів по штатному розкладу, без співвідношення чисельності працівників і фахівців. Для виконання робіт власник має право приймати на роботу осіб за трудовим договором і на умовах контракту.

Основні завдання фірми «Агава-Тур» – це повне і широке висвітлення можливостей відпочинку і подорожей по всім наявним турам, курортам, туристичним центрам та просування цієї інформації за допомогою реклами; організація продажу туристичного продукту відповідно до сучасних методів торгівлі, а також використовування специфіки і особливостей туристичного бізнесу.

Туристична фірма «Агава-Тур» пропонує наступні додаткові послуги:

- організація регулярних групових турів;

- організація індивідуальних турів;

- організація і проведення екскурсій;

- корпоративне обслуговування, організація корпоративних заходів;

- бронювання місць в готелі;

- оренда автотранспорту, організація трансферів (зустріч - проводи) і замовлення таксі;

- організація участі в туристичних виставках;

- організація відвідування подієвих і культурно-видовищних заходів, придбання вхідних квитків;

- організація ділових зустрічей конференцій, семінарів для фахівців різних галузей з відвідуванням профільних підприємств;

- обслуговування делегацій і прийом ділових партнерів;

- страхування подорожуючих по Україні і виїжджаючих за рубіж;

- допомога в оформленні закордонних паспортів;

- допомога в стажуванні за кордоном для студентів.

Турфірма «Агава-Тур» є невеликим підприємством, що складається з семи структурних підрозділів, які показані на рис 2.1.

Рис. 2.1. Організаційна структура турфірми « Агава-Тур».

По організаційній структурі управління фірма представляє лінійно-функціональний тип, де усі підрозділи підкоряються генеральному директорові і його заступникові. Така структура дозволяє фірмі легко приймати і реалізовувати різні управлінські рішення.

В фірмі «Агава-Тур» можна відзначити дуже низьку плинність персоналу; майже всі працівники працюють з дня заснування організації. Також фірма не має звільнених працівників за прогули та інші порушення трудової дисципліни, за невідповідність зайнятій посаді, а також за власним бажанням. Це свідчить про те, що працівники даної турфірми цілком задоволені умовами праці на підприємстві.

На першому етапі фінансово-економічного аналізу діяльності туристичного підприємства в динаміці проводиться аналіз основних абсолютних показників господарської діяльності: обсягів реалізації, собівартості, прибутку (збитку) та ін.

Обсяг реалізованої продукції є одним з основних показників діяльності підприємства. Проаналізуємо виконання плану реалізації туристичних послуг фірми «Агава-Тур» (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1.

Виконання плану реалізації туристичних послуг за 2010-2012 рр.

Рік

2010

2011

2012

план,

тис.грн

факт,

тис.грн

відх.

план,

тис.грн

факт,

тис.грн

відх.

план,

тис.грн

факт,

тис.грн

відх.

Продаж турів


448


439


-9


443


434


-9


458


437


-21

Організація екскурсій


145


138


-7


145


145


0


144


146


+2


В 2010 році виконання плану з організації екскурсій склало 95% (138 тис.грн.), реалізація турів виконана на 98%, що склало в грошовому вираженні 439 тис.грн. В 2011 році ці показники дещо збільшилися: виконання плану з організації екскурсій 100% (145 тис.грн.), реалізація турів виконана на 98% (434 тис.грн).

На фінансовий стан підприємства істотно впливають стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість. Кредиторської заборгованості фірма не має.

Проведемо аналіз стану дебіторської заборгованості і зведемо дані в табл. 2.2:

Таблиця 2.2.

Аналіз стану дебіторської заборгованості, тис.грн.


Статті

Роки

Відхилення 2012/2010

2010

2011

2012

Дебіторська заборгованість разом

16,2

34,3

20,8

+ 4,6

Дебіторська заборгованість за послуги

1

0,5

5

+4

Інші дебітори в т.ч:

10,2

15,4

12,4

+2,2

Заборгованість персоналу за іншими операціями

5

8

-

-5

Заборгованість за підзвітними особами

-

10,4

3,4

+3,4

Величина дебіторської заборгованості на кінець 2010 р. склала 16,2 тис.грн., на 2011 рік – 34,3 тис. грн, на 2012 рік – 20,8 тис.грн. Простроченої заборгованості немає. Як видно з табл. 2.6., стан розрахунків з клієнтами покращився. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів знизилася. Отже, збільшилась ліквідність поточних активів, що свідчить про поліпшення фінансового становища фірми.

Для визначення показників рентабельності та оцінки ділової активності підприємства, слід скласти звіт про фінансові результати, який висвітлює інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки за звітний період (табл. 2.3.)

Таблиця 2.3.

Фінансові результати фірми «Агава-Тур» за 2010-2012 рр.Показник

Роки


Відхилення 2012/2010

2010

2011

2012

Виручка від реалізації послуг, тис.грн

575

581

583

+8

Податок на додану вартість, тис.грн

109,25

110,39

110,77

+1,52

Операційні витрати, всього (тис.грн):

290

304,7

298

+8

- матеріальні витрати

230

236

240

-10

- витрати на оплату праці

38

39,7

41,3

3,3

- відрахування на соціальні заходи

6

5,7

5,7

-0,3

- амортизація

11

6

5

-6

- інші операційні витрати

5

5,3

6

+1

Інші операційні доходи, тис.грн

10

12

13,4

+3,4

Чистий прибуток, тис.грн

185,75

177,91

187,63

+1,88

За 2010 р. турфірма отримала прибуток у розмірі 185,75 тис. грн., що складає 3% від виручки від реалізації продукції. У 2011 і 2012 рр. він дорівнює 3,3% і 3%. Враховуючи, що прибуток за ці роки позитивний, можна відразу сказати, що на даному етапі підприємство рентабельно.

Розглянемо, як формуються витрати на підвищення кваліфікації менеджера туристичної фірми. Туристична фірма «Агава-Тур», коли направляє свого менеджера для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, керується ст.122 КЗпП , яка гарантує працівникові збереження місця роботи (посади ) і проведення виплат, передбачених законодавством. А Постановою № 695 визначено наступні мінімальні гарантії працівникам, які направляються на перепідготовку або підвищення кваліфікації [2] :

- збереження середньої заробітної плати за місцем роботи на час навчання;

- оплата вартості проїзду до місця навчання і назад ;

- виплата добових ;

- оплата вартості проживання .

Розрахунок середньої заробітної плати відповідно до Порядку № 100 здійснюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи працівника , що передували направленню на навчання. У разі якщо протягом останніх двох календарних місяців перед направленням на навчання менеджера не працював , то середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. А якщо і протягом цих місяців працівник не працював, то середня зарплата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного ) окладу .

Для розрахунку середньої заробітної плати спочатку визначається середньоденний заробіток шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів. Потім отриманий результат множиться на кількість робочих днів, протягом яких працівник перебував на курсах підвищення кваліфікації.

Компенсація вартості проїзду до місця навчання і назад здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавчими актами про службові відрядження (Постанова № 663 та Інструкція № 59 ), тобто за наявності оригіналів проїзних документів.

Виплата добових здійснюється за кожний день перебування менеджера в дорозі в розмірі, визначеному законодавством для службових відряджень. Однак, враховуючи те, що незалежно від розміру посадового окладу працівникові гарантована виплата мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2014 року - 1218 грн.).

Згідно з Постановою № 695 на час навчання менеджера, направлений на підвищення кваліфікації, забезпечується готелем. В іншому випадку витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення, відшкодовуються відповідно до Постанови № 663 та Інструкцією № 59.

Нагадаємо, що ці нормативні документи дають право бухгалтеру туристичної фірми відшкодовувати менеджеру, направленому у відрядження (на курси підвищення кваліфікації), витрати понад встановлені норми витрат, але за умови наявності оригіналів підтвердних документів .
  1   2

Схожі:

«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconУ зв’язку із запровадженням в цеху машинобудівного заводу нової прогресивної...
Рентабельність реалізованої продукції дорівнює 15%. Витрати заводу на підвищення кваліфікації за програмою навчання в розрахунку...
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconПоложення про проведення відкритого турніру з бойового самбо серед чоловіків Миколаїв 2013 рік
Підвищення спортивної майстерності спортсменів, підвищення кваліфікації суддів • Поліпшення виховної роботи з дітьми, хлопцями І...
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconЗаконодавча база
Обов’язки менеджера туристичної фірми Основні моменти роботи менеджера тур агент/туроператор
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconРозмежувати завдання лінійних керівників І служби персоналу в менеджменті...
...
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconНавроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник
України; кримінально-правова кваліфікація; кваліфікація злочинів; результат кримінально-правової кваліфікації; структура кримінально-правової...
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconІнститут підвищення кваліфікації кадрів
Севрук О. Р., Нецька Л. С.,Тесленко А. М., Геселев О. В., Бортун М.І., Ганова Г. О., Назарчук К.Є., Коваленко Л. Б., Вигівська Л....
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconЛекція «сутність та поняття оперативно-розшукової тактики»
Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації податкової міліції
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» icon8. Витрати виробництва
Витрати виробництва — витрати, пов'язані з виробництвом певної кількості продукції
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconНаціональна академія прокуратури України Інститут підвищення кваліфікації кадрів
Тема 12. Остаточне визначення обсягу підозри у кримінальному провадженні. Допит підозрюваного
«Витрати на підвищення кваліфікації менеджера» iconІнститут підвищення кваліфікації кадрів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка