Схвалено
НазваСхвалено
Сторінка1/7
Дата конвертації03.02.2014
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Буковинський державний фінансово-економічний університет


СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Буковинського державного фінансово-економічного університету

Протокол № _2_

від «_15_» _листопада__2012 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Буковинського державного фінансово-економічного університету,

д.е.н., професор

_________________ Прядко В.В.

від «____»___________ 2012 р.
М.П.


Цільова комплексна програма
«Практична підготовка студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету»

Чернівці, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………4

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………….5

2.ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ……………….11

3. СПІВПРАЦЯ З БАЗОВИМИ УСТАНОВАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ БДФЕУ………………………………13

4.ВИДИ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРНІ СХЕМИ ТА РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТУ ЧАСУ…………………………………………………...15

5.ЗМІСТ ПРОГРАМ ЗА ВИДАМИ ПРАКТИКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА……………………………………………………………22

5.1. Навчальна практика (молодший спеціаліст)………...22

5.1.1. Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»…………22

5.1.2. Спеціальність 5.03040101 «Правознавство».......………22

5.2. Виробнича практика (молодший спеціаліст)................23

5.2.1. Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»…………23

5.2.2. Спеціальність 5.03040101 «Правознавство».......………24

5.3. Навчальна практика-тренінг (бакалавр)......................25

5.3.1. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»..……25

5.3.2. Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»……...…..28

5.3.3.Напрям підготовки 6.030504«Економіка підприємства»29

5.4. Виробнича практика (бакалавр)………………..............29

5.4.1.Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»………29

5.4.2. Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»……….…31

5.4.3.Напрям підготовки 6.030504«Економіка підприємства»32

5.5. Проектно-технологічна практика (бакалавр) …..……33

5.5.1. Напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»….33

5.6. Переддипломна практика (спеціаліст)…………...........33

5.6.1. Спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит»………...33

5.6.2. Спеціальність 7.03050802 «Банківська справа»………..34

5.6.3. Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит»…………..…35

5.6.3. Спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства»..35

5.7. Педагогічна практика (магістр)……………………..…36

5.7.1. Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»…….…..36

5.7.2. Спеціальність 8.03050802 «Банківська справа»….……36

5.7.3. Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит» ……………36

5.7.4. Спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства»...36

5.8. Переддипломна практика (магістр)……………………36

5.8.1. Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»………...36

5.8.2. Спеціальність 8.03050802 «Банківська справа»……….37

5.8.3. Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит» ……………37

5.8.4. Спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства»...37

6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ КОМПЛЕКСНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ БДФЕУ………....39

7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ…...43

^ 8. ПІДВЕДЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ПРАКТИКИ…………………………………………………………...49

9. ПАМ’ЯТКА ВИКЛАДАЧУ-КЕРІВНИКУ ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ………………………………………………………...…55

10. ПАМ’ЯТКА ВИКЛАДАЧУ-КЕРІВНИКУ ПРАКТИКИ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ…………………………………………………..…56

ДОДАТКИ…………………………………………………………57-67

ВСТУП

Цільова комплексна програма практики студентів БДФЕУ є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів на виробництві, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів.

Студенти БДФЕУ протягом всього періоду навчання в університеті проходять наступні види практики:

 • навчальна практика;

 • виробнича практика;

 • переддипломна практика;

 • педагогічна практика.

Цільова комплексна програма складена на основі нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу в Буковинському державному фінансово-економічному університеті.

^ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна практика

Навчальна практика є першим і важливим етапом входження студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі з метою формування в них активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в галузях економіки.

^ Метою навчальної практики є поглибити та систематизувати знання студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, показати на конкретних практичних прикладах роль фахівців спеціальності в розвитку економіки, навчити студентів практичному використанню теоретичних знань, набути практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень на основі проведеного аналізу даних.

^ Завдання навчальної практики:

- закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;

- формування умінь творчо застосовувати одержані знання у вирішенні поставлених практичних завдань економічної діяльності;

- ознайомлення студентів із структурою та функціонально-організаційними особливостями діяльності підприємств, юридичних компаній, податкової служби, фінансових управлінь органів місцевого самоврядування, банків, бюджетних установ та організацій, а також інших установ та організацій на базі яких студенти проходять практичну підготовку;

- сприяння в розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування теоретичних знань, давати їм економіко-правову практичну оцінку, а також приймати рішення згідно з врахуванням факторів впливу;

- адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширити їх уявлення з ділової культури та професійної етики.

Студент повинен знати:

 • основні теоретичні положення щодо організації виробничого процесу;

 • методологію виконувати завдання в межах теоретичних даних та дії зовнішніх факторів;

 • особливості діяльності підприємств, банків, фінансових управлінь, юридичних компаній, бюджетних установ.

Студент повинен вміти:

 • використовувати набуті теоретичні знання в сфері виконання практичних задач виробничого процесу;

 • аналізувати прийняті рішення та їх результати на основі виконаних наскрізних практичних завдань;

 • опрацьовувати документи, що знаходяться в діловодстві підприємств установ, організацій.


^ Виробнича практика
Метою виробничої практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, правовими основами організації та функціонування підприємств, установ та організацій, виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із обраної професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та набуття певного практичного досвіду.

^ Завдання виробничої практики:

 • набути практичних навичок з роботи персоналу підприємства, установ та організацій на основі здобутих теоретичних знань;

 • ознайомитися з організаційно-правовою структурою та практичною діяльністю бази практики;

 • ознайомитися з організацією кадрової роботи на базах практики;

- вивчення техніко-економічних умов діяльності підприємства, установи, організації, його фінансового стану;

- ознайомлення з організацією фінансово-господарської роботи на базі практики;

- вивчення діючої практики формування та використання фінансових ресурсів в умовах ринкових відносин;

- ознайомлення з організацією фінансово-кредитних, фінансово-господарських взаємовідносин бази практики з державою, контрагентами та покупцями, працівниками;

- вивчення організації правової діяльності підприємства, організації установи;

- ознайомлення з організацією обліково-аналітичної роботи;

- вивчення змісту та техніки складання фінансово-розрахункових документів, форм фінансової звітності;

- аналіз правових документів, що засвідчують створення та функціонування підприємств, установ та організацій;

- підбір матеріалів для використання їх у написанні науково-дослідницьких робіт студентів.

Студент повинен знати:

- нормативно-правову базу, що регулює фінансово-господарську діяльність баз практики;

 • основні засади функціонування та діяльності, організаційно-управлінську структуру підприємств, установ, організацій;

 • особливості роботи кадрової служби

 • особливості виробничого процесу, його результатів та обслуговування персоналом;

Студент повинен вміти:

 • виконувати поставлені практичні завдання виробничого процесу в межах компетенцій персоналу бази практики;

 • працювати в сфері фінансово-господарської роботи на базі практики, активно долучатися та виконувати звітно-розрахункову документацію;

 • приймати рішення практичного характеру їх аналізувати, реалізовувати теоретичні знання на практиці з метою вдосконалення процесу виробництва, трудових відносин та фінансово-господарських процесів.


^ Навчальна практика-тренінг
Навчальна практика-тренінг являється складовою частиною виробничої практики для студентів 4 курсу для закріплення теоретичних знань і набуття навичок практичної діяльності студента-практиканта при роботі на підприємстві/банку/організації на основі виконання практичних завдань чи тренінг-комплексів.

^ Метою навчальної практики-тренінгу є навчити студентів приймати рішення в конкретних виробничих, організаційних та управлінських ситуаціях на основі власно опрацьованих даних та даних опрацьованих на ЕОМ.

^ Завдання навчальної практики-тренінгу:

 • розвиток логічного, аналітичного мислення у студентів на основі вирішення наскрізних задач з використанням ЕОМ;

 • набути вміння планувати діяльність установи, організації, підприємства, банку;

 • оволодіти вміннями приймати рішення у виробничих ситуаціях на основі впливу багатьох факторів;

 • вести аналітичний моніторинг діяльності з подальшим використанням інформації для управлінської діяльності;

 • формування фінансової, податкової, спеціальної та статистичної звітності за допомого програмного забезпечення.

Студент повинен знати:

 • теоретичні основи функціонування підприємств, організацій установ у межах програмного забезпечення, що використовується в діяльності баз практики;

- основні принципи інформатизації та комп’ютеризації виробничого процесу в різних галузях економіки;

- особливості виконання поставлених виробничих завдань з використанням комп’ютерної техніки;

Студент повинен вміти:

- планувати діяльність установи, приймати рішення щодо планування, аналізувати прийняті рішення з використанням ЕОМ;

- приймати правильні рішення у виробничих ситуаціях, виконувати практичні завдання та приймати активну участь генеруванні ідей;

- аналізувати діяльність підприємства, установи, організації з визначенням його положення в конкурентному середовищі, взаємозв’язків з державою на основі інтегрованого програмного забезпечення.
^ Переддипломна практика
Переддипломна практика є завершальним етапом навчання в Буковинському державному фінансово-економічному університеті.

Метою переддипломної практики є узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного об’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломної (магістерської) роботи.
^ Завдання переддипломної практики:

- набуття вміння адаптувати теоретичні положення, методичний інструментарій, викладеного в спеціальній літературі, передовий досвід до умов діяльності конкретного підприємства, установи, організації, банку;

- закріплення практичних навичок проведеного економічного дослідження, формування його інформаційного, облікового або фінансового та методичного забезпечення, виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства, установи, організації;

- розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, облікової та консалтингової діяльності для вирішення актуальних проблем функціонування підприємств, установ, організацій в сучасних умовах господарювання;

- активізація участі, залучення до виконання конкретної фінансової роботи та роботи з управління, що здійснюється відповідними службами підприємства, установи чи організації, яка є базою практики.

Студент повинен знати:

- особливості фінансової роботи на базі практики, виконання фінансових операцій та взаєморозрахунків відповідно до чинного законодавства;

- теоретичні основи визначення стану діяльності бази практики на основі методів економічного аналізу;

- наявні методи управлінської діяльності на базі практики та можливі шляхи їх вдосконалення;

- особливості практичного виконання поставлених завдань в межах законодавчих актів та наявних можливостей, потужностей;

Студент повинен вміти:

- аналізувати попередньо прийняті рішення з управління підприємствами, установами, організаціями та приймати нові рішення з метою уникнення недоліків;

- вести економічний моніторинг діяльності з метою адекватного реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища;

- проводити критичний аналіз фінансової звітності бази практики з метою виявлення невикористаних потужностей та можливостей підвищення ефективності діяльності;

- оцінювати ситуації виробничого та управлінського характеру на основі моніторингу діяльності з використанням ЕОМ;

- знаходити комплексні шляхи виходу з кризових ситуацій;

- використовувати публічні дані фінансової звітності бази практики для написання наукових робіт, публікацій.

^ Педагогічна практика
Педагогічна практика спрямована на те, щоб забезпечити адаптацію студента-магістра до професійно-педагогічної діяльності в умовах реального навчального закладу.

^ Головна мета педагогічної практики – формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань і вмінь, набутих в курсах педагогіки, методики викладання.

Складовою мети педагогічної практики виступає потреба залучати студентів до безпосередньої професійної діяльності; сприяти формуванню правильного уявлення про професію науково-педагогічного працівника; поглибити й систематизувати спеціальні психологічно – педагогічні знання, удосконалити їхнє застосування на практиці; розвивати педагогічне мислення і творчий дослідницький підхід до педагогічної діяльності; сформувати уміння проектувати власну педагогічну діяльність і реалізувати її в реальних умовах вищого навчального закладу; здійснювати самооцінку власної діяльності.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Схвалено iconПравила схвалено 32-м конгресом fivb 2010 Official Volleyball Rules • 2009-2012

Схвалено iconМ. Запоріжжя 20 Зміст
Розглянуто І схвалено на засіданні предметної комісії фізико – математичних дисциплін
Схвалено iconДо виконання дипломної роботи
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри метрології та метрологічного забезпечення
Схвалено iconПрограма
Програму обговорено І схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу 05 січня 2012р., протокол №7
Схвалено iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол №2 від 19 січня 2011 р
Схвалено iconПрограма
Програму обговорено І схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу 05 січня 2012р., протокол №7
Схвалено iconОпорний конспект
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу І контролю вересня 2012 р., протокол №
Схвалено iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол №6 від «3» листопада 2010 р
Схвалено iconЗатверджено
Робочу програму обговорено І схвалено на засіданні кафедри технології та організації ресторанного господарства 2013 р протокол №
Схвалено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Обговорено та схвалено на засідання кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка