Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу
Скачати 80.38 Kb.
НазваУсіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу
Дата конвертації02.02.2014
Розмір80.38 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
усіма відділами і службами підприємства, надає їм методичну допомогу.

В апараті комерційного директора може бути лабораторія еконо­мічного аналізу (економіки та організації виробництва), яка займається глибоким дослідженням економіки підприємства.

На багатьох підприємствах при планово-економічному відділі створено групи економічного аналізу, запроваджено посади економістів з бухгалтерського обліку й економічного аналізу, організовано економічні сектори в складі виробничо-технічних рад.

Усі вони займаються аналізом господарсько-фінансової діяльності підприємства, його підрозділів.

Аналіз окремих питань господарської діяльності здійснюють технічні служби, начальники бригад, дільниць, цехів.

Приблизну схему розподілу обов'язків щодо економічного аналізу представлено в Табл. 5.

Як бачимо, аналіз діяльності проводиться всіма службами під­приємства, що забезпечує його комплексність і сприяє глибокому всебічному вивченню господарської та фінансової діяльності, більш повному виявленню невикористаних резервів.

Аналіз економіки підприємства може проводитись не лише еконо­містами підприємства, а і його вищестоящими органами, статистичними фінансовими органами, податковими інспекціями, банками, аудитор­ськими фірмами, науково-дослідними інститутами тощо.

Кожен з користувачів аналізу при його проведенні ставить свою мету. Так, банки та інвестори вивчають фінансовий стан підприємства, його платоспроможність та кредитоспроможність, ефективність вико­ристання кредитів. Податкову інспекцію більше цікавлять питання виконання підприємствами завдань з прибутку, відрахувань у держав­ний бюджет, раціональне використання ресурсів, зокрема- фінансових.

2.2.7. Табличний та графічний способи відображення аналітичних даних

Для відображення результатів досліджень в еконо­мічному аналізі широко використовуються аналітичні таблиці. Скла­дання аналітичних таблиць - важливий елемент методики аналізу.

5-2 69

^ Таблиця 6 Класифікація таблиць за аналітичним змістом

Таблиця відображає

^ У таблиці наводиться інформація та обчислюються

Характеристику об'єкта, який вив­чається, за тією чи іншою ознакою

Показники, які характеризують економічне явите, рівень даного показника за звітний період за одним або кількома об'єктами

Порядок обчислен­ня аналітичного показника

Вихідна інформація, розрахунок похідних даних, необхідних для обчислення потрібного показника

Динаміку показни­ків, які досліджу­ються

Вихідна інформація за кілька років у хронологічному по­рядку, обчислення базових і ланцюгових темпів зростан­ня та приросту, які виражаються у відсотках або індексах

Виконання плану, завдань

Планові і фактичні дані за звітний період за кожним об'єктом, обчислення відхилення від плану та відсоток виконання плану

Структурні зміни в складі показників

Інформація про склад досліджуваного явища в базовому і звітному роках, обчислення питомої ваги кожного еле­мента або частини в загальному цілому, відхилення від плану

Взаємозв'язок по­казників за різними ознаками

Індивідуальні або групові дані по одному з показників ранжирують у зростаючому або спадному порядку і відповідно до цього розмішують дані за іншими взаємо­пов'язаними з ним показниками

Оформлення результатів впливу факторів на рівень досліджуваного показника

Інформація за факторними показниками, за результат­ним показником, зміна результатного показника в цілому і за рахунок кожного фактора зокрема

Оформлення результатів підрахунку резервів

Фактичний і можливий рівень факторних показників, резерв збільшення результатного показника за рахунок кожного фактора

Узагальнення результатів аналізу

Систематизується матеріал дослідження тих чи інших сторін діяльності підприємства

Аналітична таблиця - це система думок, міркувань, які виражено мовою цифр, форма раціонального викладення аналітичних даних.

Оскільки матеріал таблиці дає можливість охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему, то за допомогою таблиці можна прослідку­вати зв'язок між показниками, які вивчаються.

Відомо, що таблиця має два основних елементи: підмет і присудок.

^ Підмет показує перелік показників, які характеризують явище. Він вказує на об'єкт, що вивчається, і відповідає на питання: Хто? Що?

Присудок вказує на ознаки, якими характеризується підмет, і відповідає на питання: Якими показниками характеризується об'єкт?

Розрізняють такі види таблиць:

 • прості;

 • групові;

 • комбіновані.

У простих таблицях подається перелік одиниць сукупності досліджуваного явища, тобто вона ставить за мету подати лише перелік інформації про явище, яке вивчається.

У групових таблицях дані за окремими одиницями досліджуваної сукупності об'єднуються в групи за однією суттєвою ознакою.

У підметі комбінованої таблиці матеріал розбивається на групи і підгрупи за двома і більше ознаками.

Класифікацію таблиць за аналітичним змістом представлено в Табл. 6.

Оскільки показники в таблиці розміщуються у більш логічній і послідовній формі та займають менше місця порівняно з текстовим викладом, пізнавальний ефект досягається значно швидше.

^ Графічний спосіб відображення аналітичних даних полягає в наочному представленні показників, чисел за допомогою геометричних знаків, малюнків та інших графічних засобів.

Графіки мають велике аналітичне значення, оскільки вони дають можливість вивчити структуру, динаміку явищ, взаємозв'язки між показниками, проаналізувати дані й узагальнити їх. Завдяки графікам аналітичний матеріал стає більш зрозумілим і легким для сприйняття.

Найпоширеніший вид графіків -діаграми, які за своєю формою є:

лінійні (подають розміри показників у формі лінії, яка з'єднує
розміщені в координатному полі точки. Для побудови лінійних


70

71

графіків користуються системою координат: на осі абсцис відкладають періоди, а на осі ординат - рівень показників за відповідний відрізок часу, виходячи з прийнятого масштабу);

 • стовпчикові (відображають розмір показників у вигляді стовпців однакової ширини. При цьому висота стовпчика про­порційна величині статистичного показника);

 • рядкові (представляють величини показника у вигляді горизонтальних рядків однакової ширини, але різної довжини. Довжина рядка пропорційна величині показника);

 • секторні (будують коло, площу якого приймають за 100 %, ділять його на сектори, кількість яких дорівнює кількості показ­ників. Площі секторів є графічним зображенням показників);

 • фігурні (відображають величину показника за допомогою символів, рисунків).

За змістом розрізняють:

 • діаграми порівняння (показують співвідношення різних об'єктів за будь-яким показником);

 • структурні (секторні) діаграми (дозволяють відобразити склад показників, питому вагу окремих частин у загальному розмірі показника);

 • діаграма динаміки (призначена для зображення змін явищ за відповідний відрізок часу);

 • графіки зв'язку (широко використовуються при вивченні зв'язку між показниками, відображають напрямок і форму цього зв'язку);

 • графіки контролю (використовуються для вивчення даних про хід виконання плану).

Побудова графіків потребує дотримання таких вимог:

 • виразність і контрастність рисунка;

 • масштаб, який забезпечував би наочність;

 • простота;

 • естетична характеристика - графік повинен бути гарним.

Особливого значення слід надавати графікам при проведенні поточного аналізу.

В умовах ринкової економіки виникає необхідність аналізу пове­дінки споживача на ринку. Для цього використовується графічний

прийом, зокрема - побудова кривих індиферентності, які ще нази­вають кривими байдужості. Нанесені на графік, вони дають змогу проаналізувати різні комбінації товару для вибору однієї з них, що задовольняє споживача.

^ 2.2.8. Технічне забезпечення опрацювання аналітичної інформації

З переходом до ринку значно збільшується потреба в аналітичній інформації. Це зумовлено, насамперед, тим, що для збіль­шення обсягу прибутку, підвищення рентабельності всієї діяльності підприємство мусить постійно аналізувати ефективність короткостро­кових і довгострокових управлінських рішень, розробляти проекти, які передбачають вкладення фінансових ресурсів у створення нових техно­логій, організацію нових виробництв, реконструкцію виробничих площ й устаткування для випуску конкурентоспроможної продукції, будів­ництва філіалів і цехів, наближених до джерел сировини і ринків збуту.

Аналітичне опрацювання економічної інформації- трудомістке й потребує значного обсягу різних обчислень. У зв'язку з цим велике значення має автоматизація аналітичних розрахунків. Технічне забез­печення опрацювання цих розрахунків сприяє підвищенню оперативності та якості аналізу, його дієвості, більш глибокому і всебічному дослід­женню економічних явищ та господарських процесів, повнішому вияв­ленню резервів підвищення ефективності виробництва. Окрім того, автоматизація аналітичних розрахунків сприяє підвищенню продук­тивності праці економістів-аналітиків, вивільняє час для творчої діяль­ності, вирішення більш складних економічних завдань.

У сучасних умовах найбільш прогресивною є організація технології аналітичного процесу з використанням ПЕОМ.

На базі ПЕОМ, які характеризуються високою продуктивністю, надійністю і простотою експлуатації, наявністю розвинутого програм­ного забезпечення, порівняно низькою вартістю, створюються авто­матизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика.

Організація АРМ аналітика передбачає такі етапи:

• добір кадрів для розробки і впровадження АРМ аналітика;


72

73

Схожі:

Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу iconЗатверджено
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку обрати форму його організації ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами...
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу iconПідприємство як суб’єкт господарювання
Цінний папір, який надає право власності на частку майна І прибутку акціонерного підприємства, – це
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу iconПрибуток, його норма І напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу icon1. Громадянство сталий правовий зв'язок індивіда з конкретною державою....
Держава також надає своєму громадянинові, що перебуває за кордоном, заступництво, захищає його права у разі порушення (зрозуміло,...
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу icon2. Місія та цілі підприємства
Визначаючи те, для чого створена та існує організація, місія надає діям людей усвідомленість І цілеспрямованість, що дозволяють їм...
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу iconНаказ Міністерства інфраструктури України
Транспортні події класифікуються за причинами та їх наслідками І розподіляються за структурними підрозділами, службами залізниць,...
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу iconРеферат на тему: Характеристика типових підсистем
Основними функціями іс даі мвс україни є інформаційне забезпечення діяльності даі та інформаційна взаємодія її служб з іншими службами...
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу icon1. Загальні положення про право
Конспект лекцій присвячений питанням здійснення та захисту прав інтелектуальної власності Україні І містить достатню навчально-методичну...
Усіма відділами І службами підприємства, надає їм методичну допомогу icon1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію комерційної діяльності даного підприємства та вкажіть нормативні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка