4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий
Скачати 85.63 Kb.
Назва4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий
Дата конвертації29.01.2014
Розмір85.63 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1. CAPM (RA) = i + (RMi) · А,

Де:

CAPM (RA) — очікувана інвестором

і - безризикова процентна ставка на ринку капіталів

  - бета-коефіцієнт (рівень систематичного ризику, властивого для активу)

RM - очікувана середня прибутковість максимально диверсифікованого ринкового портфеля інвестицій
-коефіцієнт рекомендується розраховувати за таким алгоритмом:Де:

А - середнє квадратичне (стандартне) відхилення значень рентабельності аналізованого активу (^ ) в окремі періоди від середньої рентабельності активу за досліджуваний період ();
K(RARM) - коефіцієнта кореляції, щільності зв’язку між нормою дохідності досліджуваного активу () та середньою нормою дохідності по ринку в цілому (RM);
середньоквадратичне (стандартне) відхилення (M) рентабельності інвестицій (RM) по ринку в цілому

3.
якщо  = 1, то ризик інвестицій в аналізований актив знаходиться на рівні ринкового, а отже, і премія за ризик буде наближеною до середньоринкової ставки дохідності;

якщо  > 1, то вкладення в актив вважатимуться такими, яким властивий вищий, ніж середньоринковий рівень ризиковості, а отже, інвестори вимагатимуть більшу, ніж середньоринкову норму дохідності;

якщо  < 1, то це свідчить про нижчий за середньоринковий ризик інвестицій в аналізований актив, як наслідок — премія за ризик, на яку сподіватиметься інвестор буде меншою, ніж середньоринкова;

якщо  = 0, то це означає, що ризик вкладень в актив становить 0; ідеться про безризикові інвестиції.

3. Ціна залучення позикового капіталу


Де:rD  - вартість позикового капіталу;

І – відсотки, сплачені у відповідному періоді за користування позиковим капіталом;

rn – номінальна вартість позикового капіталу;

rі – емісійна вартість позикового капіталу;
n – тривалість використання позикового капіталу.
Тема4.

4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий.

Прямий методICFi — вхідний ГП;

OCFj — вихідний ГП

Непрямий метод (застосовується виключно для визначення руху грошових коштів від

операційної діяльності)

^ Чистий операц. гр. Потік= Чистий прибуток + Амортизаційні відрахування

(+) Збільшення і (-) зменшення суми забезпечень наступних витрат і платежів

(-) Прибуток і (+) збиток від нереалізованих курсових різниць

(-) Прибутки і (+) збитки від фінансової і інвестиційної діяльності

+/- Зміни у статтях Поточних активів і Поточних зобов’язань

6. Чистий грошовий потік (або Чистий рух коштів за звітний період) (Cash Flow або Net Cash Flow).

^ CF = CFoper+ CFinvest+ CFfinanc, де

CFoper- чистий грошовий потік від операційної діяльності;

CFinvest – чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності.

CFfinanc - чистий грошовий потік від фінансової діяльності.

АБО

^ CF = CF Inflows – CFOutflows, де

CF Inflows – вхідні ГП

CFOutflows –вихідні ГП

7. Вільний (незалежний) грошовий потік або Грошовий потік до фінансування (Free Cash Flow).

^ FreeCF =CFoper + CFinvest, де

CFoper- чистий ГП від опер. діял.;

CFinvest – чистий ГП від інвест. діял.

8. Нетто грошовий потік.

nettoCF = Cash Flow – грошові дивіденди, де

Cash Flow – різниця між вхідними і вихідними грошовими потоками від операційної, фінансової та інвестиційної

діяльності підприємства.

9.Корпоративний грошовий потік. (Показує суму грошових коштів, яку сплачено в якості погашення зобов’язань і плати за

використання позичкових коштів)

^ CorporateCF = Finance Cash Outflows + Interests, де

Finance Cash Outflows — вихідний грошовий потік від фінансової діяльності суб’єкта господарювання;

Interests — абсолютна величина сплачених суб’єктом господарювання відсотків по кредитам та іншим позикам.

10.Показник тривалості погашення заборгованості: (Слугує індикатором спроможності підприємства за рахунок власних

ресурсів виконувати свої зобов’язанні. )

^ Тпз = (ПК-ГК-Егк-ПФІ-ДтЗ-З) / ГПопер

де

ПК – позичковий капітал;

ГК – грошові кошти;

Егк – еквіваленти грошових коштів;

ПФІ – поточні фінансові інвестиції;

ДтЗ – дебіторська заборгованість (без урахування резерву сумнівних боргів);

З – ліквідні запаси товарів на складі;

ГПопер – операційний грошовий потік.

Показник обернено пропорційний до тривалості погашення заборгованості. Зрз=1/ Тпз (Показує здатність

підприємства розрахуватись зі своїми боргами за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.()


  1. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку. (Показує здатність підприємства за рахунок наявних грошових коштів розрахуватись зі своїми боргами, поповнити оборотні кошти і сплатити дивіденди. )КД - коефіцієнт достатності чистого грошового потоку

СF – сума чистого грошового потоку підприємства в період, що розглядається;

БЗ – сума виплат основного боргу по довгостроковим та короткостроковим кредитам і позикам підприємства;

∆З – сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей у складі оборотних активів підприємства;

Д – сума дивідендів (процентів), що сплачені власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції).

12. ^ Коефіцієнт "якості" чистого грошового потоку (Кя): (Надає узагальнюючу характеристику структури джерел

формування чистого грошового потоку. Висока якість чистого грошового потоку характеризується

зростанням частки чистого прибутку в його формуванні за рахунок зростання обсягів операційної діяльності. )


де ЧП - обсяг чистого прибутку;

Ам - обсяг амортизаційних відрахувань;

ЧГП - обсяг чистого грошового потоку.

  1. Показник самофінансування інвестицій, у %.(Показує частку інвестицій, профінансовану за рахунок внутрішніх джерел. )

Іс = ГПопер / (ΔНА+ΔОЗ+ΔДФІ) де

ГПопер – операційний грошовий потік;

ΔНА – сума приросту нематеріальних активів;

ΔОЗ – сума приросту основних засобів;

ΔДФІ – сума приросту довгострокових фінансових інвестицій.  1. ^ Ліквідний грошовий потік (характеризує зміни у чистій кредитній позиції підприємства і є показником надлишкового чи дефіцитного сальдо грошових коштів у випадку повного покриття суб'єктом господарювання його заборгованості за кредитами)

ЛГП = (ДКк + ККк – ГКк) - (ДКп + ККп – ГКп)

ЛГП – ліквідний грошовий потік;

ДКк та ДКп - довгострокові кредити на кінець та початок звітного періоду;

ККк та ККп - короткострокові кредити на кінець та початок звітного періоду

15. Синтетичні показники впливу грошових потоків суб’єкта господарювання на інші фінансові аспекти його господарської діяльності, а саме:

1)^ Тривалість фінансового циклу (Тф):

Тф = Овз + Одз – Окз ,

де Оз – оборотність коштів, втілених у запаси;

Одз – оборотність дебіторської заборгованості;

Окз – оборотність кредиторської заборгованості.

  1. ^ Коефіцієнт платоспроможності:
де Кпл – коефіцієнт платоспроможності;

Гн – грошові надходження за період;

Гв – грошові витрачання.

3) ^ Тривалість обороту грошових коштівТоб - тривалість періоду обороту;

ГК – середні залишки грошових коштів;

Т – тривалість періоду, що аналізується (рік, квартал);

Огк – оборот грошових коштів за період.

4) Коефіцієнт ліквідності грошового потокуде ЛГП - коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства;

ГПвп, ГПвн, - сума валового позитивного і негативного грошового потоку;

ГК1, ГК0 - сума залишку грошових активів підприємства на кінець і початок

періоду.

  1. ^ Коефіцієнт ефективності грошового потокуГПВП - сума валового негативного грошового потоку

ЧГП -сума чистого грошового потоку підприємства в період, що розглядається

  1. ^ Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку


де ЧГП – сума чистого грошового потоку підприємства;

Д – сума дивідендів, сплачених власникам підприємства;

Ір – сума приросту реальних інвестицій підприємства;

Іф – сума приросту довгострокових фінансових інвестицій

ТЕМА 4. ВК

1. Балансовий курс корпоративних прав

БК=(ВК/СК)*100% 

характеризує величину вартості чистих активів підприємства, які припадають на одиницю номінальної вартості корпоративного права. Базується на даних бухгалтерського обліку.

^ З урахуванням прихованих резервів: БК(п.р.) = (( ВК + приховані резерви) / СК)*100%

  1. Курс акцій за капіталізованої вартості (ККВ) = КВ : СК * 100% (характеризує «внутрішню» вартість акцій,яка формується на основі очікуваних майбутніх доходів

)

КВ — капіталізована вартість підприємства

КВ = ЧП / r;

r = p/100%,

p – ставка капіталізації, ЧП – чистий прибуток

  1. Розрахункова ціна переважного права визначається за такою формулою:П =  (Кб-Ке)/(С+1), де:

Кб – ринковий курс акції,

Ке – курс емісії нових акцій,

С – співвідношення, за яким робиться емісія

С = СК1/(СК2-СК1)

СК1 і СК2 – статутний капітал до і після збільшення

Тема. 6

1. Вартість позикового капіталу у формі банківського кредиту оцінюється за такою формулою:

ВБК = (ПКб х (1-Спп)) / (1- РВб)

де, ВБК – вартість позикового капіталу, що залучається у формі банківського кредиту, %;

ПКб – ставка відсотка за банківський кредит, %;

Спп – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;

РВб – рівень витрат щодо залучення банківського кредиту до його суми, виражений десятковим дробом.

2. вартість безпосереднього обслуговування лізингового боргу. З урахуванням цих особливостей вартість фінансового лізингу оцінюється за такою формулою:

ВФЛ = ((ЛС – НА) х (1 – Спп)) / (1 - РВфл)

ВФЛ – вартість позикового капіталу, що залучається на умовах фінансового лізингу, %;

ЛС – річна лізингова ставка, %;

НА – річна норма амортизації активу, залученого на умовах фінансового лізингу,

%, або частка вартості, що повертається у складі лізингового платежу;

Спп – ставка податку з прибутку, виражена десятковим дробом;

РВфл – рівень витрат щодо залучення активу на умовах фінансового лізингу до

вартості цього активу, виражений десятковим дробом.

Схожі:

4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий icon4. Формування грошових потоків проекту
Словосполучення cash flow доцільніше перекладати як “рух коштів”, що відображає динаміку грошових надходжень та витрат І є грошовим...
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий icon66 Хв. П., 42 р. Скарги на біль в попереку, потемніння сечі, загальну...
Печінка +2 см, селезінка +3 см. Зак: ер. 2,6*1012/л, Нв – 60 г/л, к п. 0,9, Le – 9,4*109/л, б 0,5 \%, е 3 \%, п – 6 \%, л 25 \%,...
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий icon1. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів І пожеж...
Тема Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів І пожеж та противибуховий І протипожежний захист ог
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий icon2. Закони Кірхгофа. Електричний баланс в електричних колах
Властивості лінійних електричних кіл І методи їх розрахунку. Електричні кола постійного струму. Еквівалентні перетворення
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий iconЗатверджую
Навчальна мета: вивчити основні властивості нелінійних елементів, методи розрахунку їх основних параметрів. Дати поняття про апроксимацію...
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий iconПрактична робота №4 проектування приміщення відділу інформаційних технологій мета роботи
Мета роботи: засвоїти методику І методи розрахунку необхідних санітарних умов праці робочого місця оператора персонального комп'ютера...
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий iconРозрахункові завдання
Задача Підприємство має кілька альтернативних варіантів інвестиційних проектів. Обґрунтувати доцільність реалізації проектів, якщо...
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий iconЕкзаменаційні питання з дисципліни психогігієна 2013-2014
Загальні із психотерапією й психокорекцією методи: методи оздоровлення на основі мистецтва й творчості; ментальні вправи: метод аутогенного...
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий iconМетоди розрахунку та оптимального проектування надійності мобільних...
Надійність транспортних систем визначається в основному надійністю транспортного засобу, а у випадку рейкового транспорту надійність...
4. Методи розрахунку Cash-flow: прямий та непрямий iconЦе непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом...
Акцизний податок це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка