М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який
Скачати 131.91 Kb.
НазваМ. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який
Дата конвертації30.06.2013
Розмір131.91 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > ДокументыАУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

про фінансову звітність

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СКАРБИ УКРАЇНИ”
м. Київ 12 березня 2012 року
Згідно з договором № 15/02-12/А від 15.02.2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3272, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, який знаходиться за адресою: Київська область м. Бровари, вул. Незалежності 9-а кв. 13, ідентифікаційний номер 2348815711, який діє на підставі Свідоцтва № 851616 від 01.10.2003 року та Приватним акціонерним Товариством «Скарби України» аудитором Ратушем Володимиром Борисовичем (сертифікат аудитора серії А № 005108 виданий Аудиторською Палатою України від 28.02.2002р., діє на підставі свідоцтва № 000277 виданого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 304 від 15.03.2007р., чинний до 30.10.2013р.) проведена незалежна аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Скарби України» з метою підтвердження фінансової звітності станом на 31.12.2011р. за період 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України „ Про аудиторську діяльність ”, Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність», відповідно до вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003р. № 40, відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2008 р. за № 97/13364, з відома директора ПрАТ “ Скарби України ” С.М. Варуша. Ми провели аудит балансу станом на 31.12.2011 року, а також відповідного звіту про фінансові результати за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 року. При плануванні та проведенні аудиторської перевірки ми врахували внутрішню структуру контролю в області обліку та звітності, з метою визначення наших процедур аудиту, що необхідні для формування висновку про фінансову звітність Товариства.

Перевірка проводилась з 15.02.2012. по 10.03.2012р.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю товариства щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів (в тому числі необоротних активів) Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2011 року або на іншу дату, в зв’язку з цим ми не можемо висловити безумовно-позитивну думку щодо всіх показників фінансової звітності Товариства, проте зазначене обмеження має незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ в цілому.

На нашу думку, за винятком обмеження, яке зазначено вище, складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан ПрАТ “ Скарби України ” станом на 31 грудня 2011 року та викладену у цій звітності інформацію у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики.

Склад перевіреної аудитором звітності за 2011 рік:

1. Статут та Установчий договір.

2. Протоколи зборів акціонерів.

3. Первинні документи.

4. Договори.

6. Регістри синтетичного та аналітичного обліку.

7. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма N 1-м) та Звіту про фінансові результати (форма N 2-м).

Згідно Міжнародних нормативів аудиту, аудитором був використаний принцип вибіркової перевірки інформації.

^

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО


Найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Скарби України»

Код ЕДПРОУ

30111799

Організаційно - правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

№ свідоцтва про реєстрацію та дата видачі свідоцтва

Серія АОО № 040635 від 12.08.98 р.

№ свідоцтва про перереєстрацію та дата видачі свідоцтва

№ 10671070009000660 від 02.09.2010р.

Орган, що видав свідоцтво

Подільська районна у місті Києві державна адміністрація

Юридична адреса та місцезнаходження

02160, м. Київ, просп. Возз’єднання, буд. 7-А.

Основні види діяльності

торгівля цінними паперами

Кількість акціонерів

5

Чисельність працівників

4

Згідно Статуту Товариство здійснює діяльність по випуску та обігу цінних паперів, яка є виключно його діяльністю, а саме:

  • Дилерської діяльності;

  • Брокерської діяльності;

  • Андерайтинг.

Товариство має ліцензії, видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України:

Номер ліцензії

Дата видачі

Строк дії

Вид діяльності

Серія АГ №3399252

29.10.2009р.

з 29.10.2009р. по 29.10.2014р.

Брокерська діяльність

Серія АГ №399253

29.10.2009р.

з 29.10.2009р. по 29.10.2014р.

Дилерська діяльність

Серія АГ №399254

29.10.2009р.

з 29.10.2009р. по 29.10.2014р.

Андеррайтинг
^

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА ВИСНОВКУ


Власний капітал товариства

Згідно установчих документів ПрАТ «Скарби України» розмір Статутного фонду становить 30 000,0 тис. грн. та поділений на 30 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна.

Статутний фонд Товариства формується за рахунок грошових коштів та внесених цінних паперів в розмірі 30 000 000,00грн.

Випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна в кількості 30 000 000 штук на загальну суму 30 000 000 грн. зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 15.08.2002 року, про що видане свідоцтво №404/1/02, перереєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2010р. про що видане свідоцтво під № 801/1/10. В зв’язку з дематеріалізацією акцій свідоцтво № 404/1/02 втратило чинність.

Облік статутного капіталу ведеться на балансовому рахунку № 40 „Статутний капітал”, порядок обліку відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Власний капітал ПрАТ “ Скарби України ” станом на 31.12.2011 року складає – 34895,0 тис. грн.

Статутний фонд ПрАТ „ Скарби України ”, сформовано відповідно чинного законодавства.

Станом на 31.12.2011р., відповідно до даних підтвердженої аудитором фінансової звітності (Баланс, форма №1), нетто-активи (чисті активи) товариства становлять 34895,0 тис. грн. («активи» 34899,0 тис. грн. – «зобов’язання» 4,0 тис. грн.).

В періоді, що перевірявся, товариством велась господарська діяльність.

Організація бухгалтерського обліку Товариства.

Бухгалтерський облік ПрАТ «Скарби України» організований у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 –XIV від 16.07.1999 року.

Склад фінансової звітності ПрАТ «Скарби України» відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затвердженого наказом міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391\3684.

Фінансова звітність складена у відповідності з вимогами статті 5 «Порядку подання фінансової звітності» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 26 лютого 2000 року.

Наявність та незмінність облікової політики.

Облікова політика Товариства відповідає вимогам законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ПрАТ «Скарби України» затверджена наказом №1 від 02.01.2008р. і на протязі періоду, що досліджувався була незмінна.

Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку ПрАТ «Скарби України»

Необоротні активи.

Необоротні активи ПрАТ “ Скарби України ” станом на 31.12.2011р. у складі активів не рахуються.

Оборотні активи.

Облік дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість ПрАТ „ Скарби України ” за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 року складає 1,0 тис. грн., що підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 “ Дебіторська заборгованість ”.

Відповідно до наданих бухгалтерських облікових регістрів та первинних документів дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги не рахується, а інша поточна заборгованість Товариства складається з векселів в національній валюті в сумі 2148,0 тис. грн.

Облік поточних фінансових інвестицій.

Облік поточних фінансових інвестицій ПрАТ «Скарби України» відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції», який затверджений наказом Міністерства фінансів України 26.04.2000 року за № 91.

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства рахуються поточні фінансові інвестиції в сумі 32739,0 грн., що цілком відповідає даним Балансу Товариства станом на 31.12.2011р.

Відповідно до наданих бухгалтерських облікових регістрів та первинних документів фінансові інвестиції Товариства складаються з поточних фінансових інвестицій в сумі 32739,0 тис. грн.

Облік грошових коштів.

Станом на 31.12.2011 року залишок грошових коштів на рахунках ПрАТ «Скарби України» становить – 8,0 тис. грн. – в національній валюті, що підтверджується виписками банків та даними бухгалтерського обліку.

На протязі періоду, який досліджується, облік касових операцій ведеться у відповідності з вимогами Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого у новій редакції постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Підтвердження достовірності розкриття інформації про поточні зобов’язання.

Станом на 31.12.2011 року заборгованість становить:

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 1,0 тис. грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці - 1,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 2,0 тис. грн.

Визнання та оцінка зобов’язань відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов’язання» затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 року.

Власний капітал товариства.

Згідно установчих документів ПрАТ «Скарби України» розмір Статутного фонду становить 30 000,0 тис. грн. та поділений на 30 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна.

Облік статутного капіталу ведеться на балансовому рахунку №40 „ Статутний капітал ”, порядок обліку відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Власний капітал ПрАТ «Скарби України» станом на 31.12.2011 року складає – 34895,0 тис. грн.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності ПрАТ «Скарби України»

Дані фінансової звітності відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку Товариства та відображають реальні фінансові результати господарської діяльності підприємства.

Дані балансу ПрАТ «Скарби України» відповідають даним звіту про фінансові результати за 2011 рік.

Фінансові результат діяльності Товариства, які відображені у звіті про фінансові результати за 2011р. відповідають даним бухгалтерського обліку та відображені в звіті в сумі 4960,0 тис. грн. прибутку.

В перевіряємому періоді товариство здійснювало діяльність, яка відповідає засновницьким документам та вимогам чинного законодавства.

Синтетичний та аналітичний облік доходів у звітному періоді вівся на рахунку 73 «Інші фінансові доходи» та 74 «Доходи від реалізації фінансових інвестицій» у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Витрати підприємства підтверджені первинними документами та в повному обсязі відображені в регістрах бухгалтерського обліку.

Фінансовий стан ПрАТ «Скарби України» характеризується наступними показниками, які розраховано на підставі показників фінансової звітності за 2011 рік станом на 31.12.2011р. :

Назва
нормативне значення

попередній
рік


звітний
рік


^ Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф№1р260+Ф№1р270

норматив 1,0-2,0

384,8

8,7

Ф№1р620

^ Коефіцієнт проміжної ліквідності

Ф№1р260-(Ф№1р100+Ф№1р270)

норматив 0,6-0,8

336,0

8,7

Ф№1р620

^ Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф№1р220+Ф№1р230+Ф№1р240

норматив 0,25-0,5

332,9

8,2

Ф№1р620

^ Коефіцієнт фінансування

Ф№1р430+ Ф№1р480+Ф№1р620+ Ф№1р630

норматив не більше 1,0

0,003

0,000

Ф№1р380

^ Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф№1р380

норматив не менше ніж 0,25-0,5

383,8

8,7

Ф№1р620

^ Коефіцієнт маневреності власних коштів

Ф№1р260-Ф№1р620

норматив не менше 0

0,94

0,1

Ф№1р380

^ Коефіцієнт рентабельності активів

Ф№2р.220 або Ф№2р.225
-

0,142

Ф№1р.280

З наведених вище коефіцієнтів оцінки стану підприємства випливає, що фінансове становище не відповідає нормам, коефіцієнти ліквідності вище нормативних. Ліквідні активи підприємства можуть бути реалізовані в найкоротші строки по першій вимозі засновників або просто по вимозі кредиторів. Наявні оборотні активи Товариства сформовані у достатньому розмірі.
^ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Ми зробили перевірку відповідно до міжнародних норм і стандартів аудиту, відповідно до яких потрібно, щоб ми спланували аудиторську перевірку з метою збору необхідних доказів, що фінансові звіти відображають справедливо й достовірно у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики.

Використовуючи тести, ми перевірили інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу звітності.

В процесі аудиторської перевірки були виконані аналітичні процедури щодо аналізу бухгалтерських принципів формування матеріальних статей балансу, які затверджені керівництвом Товариства, а також звітності в цілому.

Масштаб перевірки становить: документальним методом - 30%, розрахунково-аналітичним - 70% від загального обсягу документації.

Керуючись власним досвідом і знанням клієнта, застосувавши оціночний метод оцінки аудиторського ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудитори, даючи висновок про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, у той час як там можливі помилки і пропуски, що не потрапили в поле зору аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці існував певний аудиторський ризик Здійснена оцінка аудиторського ризику була використана при плануванні аудиту ПрАТ «Скарби України». Ми вважаємо, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання висновку.

Межі нашої роботи не були обмежені.

Спроб дезінформувати аудиторів або ввести їх в оману з боку керівництва не спостерігалося. Вся інформація була подана в сприятливу світлі.

Висновки, зроблені аудиторами на підставі всіх тестів, пов‘язаних з оглядом звітності дають можливість сформувати свою думку.


^ ВИСНОВОК АУДИТОРА

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередніх розділах, зокрема невідповідності фінансового становища нормам, фінансові звіти достовірно відображають фінансовий стан ПрАТ «Скарби України» станом на 31 грудня 2011 року, а також результати діяльності за 2011 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Реальність статей балансу Товариства відповідно до наданої бухгалтерської звітності підтверджуємо в сумі 34899,0 тис. грн. по “Активу” та “Пасиву” станом на 31.12.2011 р.

Фінансовий результат ПрАТ «Скарби України» за 2011 рік підтверджується у розмірі 4960,0 тис. грн. прибутку.


Аудитор (сертифікат № 005108 від 28.02.2002 р.) В. Б. РатушСхожі:

М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconТверезий київ громадська Організація „Тверезий Київ” 04211 м. Київ...
Згідно статті 39 Конституції України, повідомляємо Вас, що з 15 серпня 2012р., з 10 години ранку розпочнеться інформаційна акція
М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconЗакон україни
З 20 листопада 2012 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 13 квітня 2012 року n 4652-vi
М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Термін проходження практики: початок 20 лютого 2012р закінчення 09 березня 2012р
М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconТов «юрекс брок»
Київ, пров. Новопечерський, 19/3, корп. 2, оф. 11, тел. (044) 500-19-10 моб тел. 098-304-58-75, e-mail:, що являється платником єдиного...
М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconЗавдання олімпіади
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1099 від 22. 09. 2011 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від...
М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який icon8. Основи підприємницької діяльності
Економічні, соціальні та правові умови, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності
М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconЗаява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconСпрощена система оподаткування юридичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності

М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconЗатверджено
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року №384
М. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15. 02. 2012р., між суб’єктом підприємницької діяльності Ратушем Володимиром Борисовичем, який iconПодатковий кодекс україни
З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 липня 2011 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка