Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи
Скачати 348.26 Kb.
НазваМетодичні поради до семінарських занять та самостійної роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір348.26 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3
ВНПЗ „дніпропетровський гуманітарний університет”

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
для студентів юридичного факультету

Дніпропетровськ

2012

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Фінансове право” є навчальною вибірковою дисципліною, яка відноситься до циклу професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Семінарські заняття проводяться з метою поглибленого вивчення курсу “Фінансове право.” Цей вид занять є важливим чинником не тільки для перевірки знань студентів, але й для культування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Семінар - це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення з студентами питань програмного матеріалу.

Основні завдання семінарів з фінансового права полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень про фінансово-бюджетні явища, набуття навичок опановувати їх з позицій загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог фінансово - правових відносин.

Семінари мають сприяти розвитку творчої самостійності студентів, інтересу до наукових досліджень, формуванню навичок та вмінь публічного виступу і участі в дискусії, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, що є дуже важливим в роботі юриста.

Готуючись до семінару необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх.

При відповіді на семінарському занятті слід так будувати свій виступ, щоб в ньому, по можливості, містилось:

 • чітке формулювання теоретичного положення (наприклад, поняття державних фінансів, мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання державних фінансів, фінансових правовідносин, фінансової дисципліни і т.д.);

 • обґрунтування цього положення і розкриття його найбільш характерних ознак і властивостей;

 • аргументацію та ілюстрацію теоретичних положень конкретними фактами дійсності, положеннями законодавства і практики його реалізації;

 • значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Обговорення питань теми на семінарі може відбуватись в різних формах: співбесіди, загально групової дискусії, заслуховування рефератів, проведення письмових контрольних робіт, “бліц” опитування і т.ін.

Реферати, що передбачені планами семінарських занять, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей, або монографій. Об’єм реферату має відповідати 7 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання курсової, або наукової роботи.

Основою ефективного розгляду положень фінансового права на семінарських заняттях є засвоєння лекційного матеріалу та самостійна робота студентів у студіюванні, конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім почитати й законспектувати в зошит з підготовки до семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими офіційними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять опановувати інші джерела і особливо статті які публікуються у сучасних періодичних виданнях.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо державно-правових явищ і, головне, усвідомлення набутих знань з теорії держави та права.

Після розгляду певних блоків тем можуть проводитись заняття з метою модульного контролювання знань. Встановлений при цьому рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до іспитів. Це стосується і тих тем, що вивчаються студентами самостійно.

Перелік питань, які виносяться на залік складається з питань, що розглядаються на семінарських заняттях та питань для самостійного вивчення і може включати окремі теми рефератів.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та практичні сторони дисципліни (особливо у контексті діяльності правоохоронних органів), вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття , володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилки.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS
83 – 89

B

75 - 82

С

у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань.За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS
68 – 74

D

60 - 67

E

у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань.За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням

0 – 34

F

у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу.

Примітка: Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни повинна визначатися як середньозважена результатів засвоєння окремих залікових модулів.
^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Тт. 1

Тт. 2

Тт. 3

Тт. 4

Тт. 5

Тт. 6

Тт. 7

Тт. 8

Т.9

66

16

16

16

16

18

18

18


6

30

20

100


^ Умовні позначення: 5;5;5;6;6;5;6;6;6;30;20;100 – максимальноможлива кількість балів.

т1 – т9 – всі види занять по темам тематичного плану навчальної дисципліни.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНзп

Тема

Всього годин

З викладачем

Індивідуальна

робота

Самостійна робота

Разом

Лекції

Семінари

Контрольні

1

Фінансова діяльність держави. Фінансове право.

12

4

2

2
4

4

2

Фінансово-правові норми та відносини.

12

4

2

2
4

4

3

Правові основи фінансового контролю в Україні.

12

6

2

4
2

2

4

Бюджетне право України.

Бюджетний процес в Україні.

14

6

2

4
4

4

5

Правове регулювання державних доходів. Податкове право.

14

6

2

4
4

4
Змістовний модуль №1

26

Правове регулювання державного кредиту.

12

6

2

4
2

2

7

Правові основи страхування

10

6

2

4
2

2

8

Правове регулювання державних видатків і бюджетного фінансування.

8

8

2

6


9

Правові основи банківської діяльності, грошового обороту і валютних відносин.

14

8

2

6
3

3
Змістовний модуль №2

2


Залік

Всього

108

54

18

36

4

25

25


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

 2. Бюджетний кодекс України( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189).

 3. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170).

 4. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.117).

 5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190).

 6. Закон України „Про Національний банк України” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238).

 7. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37).

 8. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” (Відомості Верховної Ради (ВВР)ст.96).

 9. Закон України „Про систему оподаткування” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510) N 1252-XII ( 1252-12 ) від 25.06.91, ВВР, 1991, N 39, ст.511).

 10. Закон України „Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30).

 11. Закон України „Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 43, ст.212) N 316/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 43, ст.213).

 12. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1).

 13. Закон України „Про аудиторську діяльність” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3126-XII (3126-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.244).

 14. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 1, ст. 2).

 15. Закон України „Про страхування” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18, ст. 78).

 16. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 29, ст.137).

 17. Закон України „Про Державний бюджет України на 2002 рік” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 12-13, ст.92).

 18. Закон України „Про Державний бюджет України на 2003 рік” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 10-11, ст.86).

 19. Закон України „Про державний внутрішній борг України” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 41, ст.598).

 20. Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 10, ст.44).

 21. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” 23 лютого 2006 року N 3480-IV // Комп’ютерні правові системи ЛІГА:ЗАКОН.


Навчальна література:

1.Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник.–К.: Прецедент, 2006.- 448 с.

2.Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.: Ун-т «Україна», 2006. – 288 с.

3.Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. Податки, збори, платежі: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 352 с.

4.Веприняк Д.М. Фінансове право: навч.-метод. комплекс / Д.М. Веприняк, А.Ю. Нашинець-Наумова.-К: ЦУЛ, 2008. – 168 с.

5.Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум.– К.: Атіка,2004.- 216 с.

6.Зюнькін А.Г. Фінансове право: конспект лекцій. – 3-є вид, доп.- К.: МАУП, 2003. – 160 с.

7.Легкова М.Ф. Фінансове право: Навч.-метод. посіб.- К.: КНЕУ, 2006.- 119 с.

8.Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навч. посіб.- К.: Центр навч. літ, 2004.- 248 с.

9.Фінансове право: підручник/ ред. О.П. Гетманець.- Х.: Еспада, 2008. – 416 с.

10.Фінансове право України: Підручник / За ред. М.П. Кучерявенка.- К.: Юрінком Інтер, 2007(2010).- 320 с.

11.Фінансове право України: навч. посіб. за вимогами кредит.-модульної системи організ. навч. процесу / за ред. Л.К. Воронової. – 2-е вид. – К.: Правова єдність, 2010. – 395 с.

12.Финансовое право: учеб./ под ред. И.Н. Пахомова.– Х.: Одиссей, 2007.– 328 с.


^ ПЛАН ПРОВЕДЕНЯ ЗАНЯТЬ
  1   2   3

Схожі:

Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи icon1. Адміністративний примус
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних (семінарських)...
«Право», спеціальностей 030402 «Правознавство» / Укл.: Кушпіт В. П. –Львів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,...
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет...
Методичні вказівки до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів
Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи
Крім того, перша частина присвячена висвітленню проблем, що стосуються фізичних І юридичних осіб, інтелектуальної власності, позовної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка