Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів
Сторінка1/8
Дата конвертації03.11.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів та планування

страхування

методичні вказівки до підготовки на семінарські, практичні заняття

та виконання самостійної роботи для студентів

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

Затверджено на засіданні

кафедри фінансів та планування

протокол № 5

від 10 травня 2012 року
Кіровоград – 2012

Страхування: методичні вказівки до підготовки на семінарські, практичні заняття та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладачі: Мельник Т.А., Коцюрба О.Ю.- Кіровоград: КНТУ.-2012.- 67 с.

Автори укладачі:

^ Мельник Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент

Коцюрба Ольга Юріївна, асистент

Рецензенти:

Пальчевич Галина Тадеївна - кандидат економічних наук, професор

Міокова Галина Іванівна - кандидат економічних наук, доцент

Відповідальний за випуск:

^ Мельник Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент

© Страхування / Мельник Т.А., Коцюрба О.Ю. 2012

© КНТУ, 2012

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..4
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ НА ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХУВАННЯ»……………………………………………………………….5
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ СТРАХУВАННЯ……………………………………………………………….…7
^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ …………………………………………………...……..40
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ……………….…42
^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ …………………………………..43
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………..………………………………………………………….…45
^ ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ………………………………………………….49
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ………..………………………………..…62
РЕКОМЕДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………..65
Вступ

«Страхування» як навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні вміння з розрахунку страхового відшкодування, управління рухом грошових коштів страхових фондів і здійснення державного контролю за цільовим їх використанням.

Дисципліна «Страхування» викладається відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 6.050100 «Фінанси і кредит», яка включена до переліку вибіркових дисциплін та складається з трьох кредитів.

Метою дисципліни є надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

Завдання дисципліни:

  • вивчення сутності й ролі страхування;

  • організації та розвитку страхового ринку;

  • державного регулювання страхової діяльності;

  • набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг;

  • оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів.

Дані методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти та визначають зміст і послідовність вивчення теоретичних засад страхування та застосування їх на практиці.

Рекомендації щодо підготовки до практичних, семінарських занять та до виконання самостійної роботи допоможе студенту ефективно спланувати свій час та полегшить роботу при самостійному опрацюванні додаткового матеріалу з дисципліни.

Запропоновані приклади вирішення розрахункових задач нададуть студентам необхідних практичних навичок з дисципліни «Страхування».

Формулювання видів самостійної та індивідуальної роботи студента дозволяє студентам розкрити свій власний потенціал.

Перевірити рівень засвоєння матеріалу допоможе розв’язання тестів та модульні контрольні.
методичні вказівки до підготовки на Практичні та семінарські заняття з дисципліни «Страхування»
Семінарські та практичні заняття необхідні для засвоєння, подальшого вивчення та поглиблення знань, які були отриманні на лекціях, а також для надбання навиків застосування теоретичних знань на практиці.

Семінарські заняття мають на меті закріпити та поглибити теоретичні знання лекційного матеріалу, надати вміння які б дозволили орієнтуватися в сучасних джерелах інформації та самостійно аналізувати і систематизувати знайдений додатковий матеріал з страхування.

На практичних заняттях студенти під керівництвом викладача виконують відповідно сформульоване завдання чи розв’язують задачі, що призводить до закріплення теоретичних знань та надбання навиків застосування матеріалу на практиці.

Протягом семестру студенти повинні систематично та активно працювати на семінарських та практичних заняттях, приймаючи участь в наступних видах робіт:

  1. Виступ на семінарському занятті.

Студент готує тези виступу на семінарське заняття на основі індивідуально виконаного завдання.

Тривалість виступу не повинна перевищувати 5 хвилин.

Студенти мають уважно слухати доповідача, уловлювати помилки або недоліки його виступу. Після закінчення виступу можна доповнити про те, що не було сказано, або детальніше розкрити якусь частину питання на якій не зупинився попередній доповідач, звернути увагу на помилки чи неточність при відповіді, обґрунтувати інші точки зору на поставлене завдання.

Критерієм оцінки виступу є повнота розкриття індивідуального завдання, висвітлення сучасного стану та перспективних змін об’єкта дослідження, дотримання логіки та послідовності викладу, якісне оформлення індивідуального завдання відповідно до вимог, вільне володіння матеріалом обраної теми при презентації індивідуального завдання.

  1. Участь у дискусії.

Участь у дискусії дає можливість студентам навчитись чітко формулювати проблему, яка притаманна об’єкту дискусії, визначати причинно-наслідкові зв’язки існуючого стану об’єкту дискусії, визначати варіанти вирішення проблеми та робити узагальнюючі висновки щодо об’єкта дискусії.

Критерієм оцінки участі у дискусії є активність участі в дискусії, вміння аргументувати свою точку зору в ході дискусії, вміння робити логічно обґрунтовані висновки стосовно об’єкта дискусії та передбачати наслідки практичного застосування пропозиції щодо вирішення виявлених проблем.

  1. Попередній письмовий контроль знань.

Проведення попереднього письмового контролю знань здійснюється для перевірки засвоєння матеріалу студентами. Метою якого є систематизація теоретичних та практичних навиків студента. Впродовж навчального семестру на практичних та семінарських заняттях студенти виконують письмову роботу на протязі 20 хвилин у вигляді тестових завдань.

Критеріями оцінки є вірна відповідь на тест.

4. Виконання контрольних завдань.

На практичному занятті студенти мають виконати контрольні завдання, які видаються викладачем. Контрольні завдання можуть бути у формі кросворду або задач. Студенти на основі отриманих знань на лекційному занятті та набутих навичок на практичному занятті вирішують контрольні завдання. Виконані завдання в кінці практичного заняття здаються на перевірку викладачеві.

Критеріями оцінки є правильність розв’язання завдань.

Записи на практичних та семінарських заняттях повинні здійснюватися акуратно в окремих зошитах.

^ Плани семінарських та практичних занять з дисципліни страхування
Практичне заняття 1

Тема заняття: ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ «Страхування»

План:

1. Мета та завдання курсу «Страхування».

2. Значення страхування в системі економічних дисциплін.

3. Основні терміни в страхуванні.

4. Міжнародні терміни в страхуванні.
Приклад розв’язання типових задач

Задача 1: Розрахувати розмір страхового платежу, якщо страховий тариф становить 7%, страхова сума за договором страхування визначена у розмірі 350000 грн.

Розв’язок: розмір страхового платежу в майновому страхуванні розраховується за формулою 1:
Страховий платіж = (страховий тариф * страхова сума) / 100 (1)
Відповідно умові задачі страховий платіж розраховується наступним чином:

(7*350 000)/100=24 500 (грн.)

Відповідь: страхувальник повинен сплатити страховий платіж у розмірі 24500 грн.
Задача 2: Вартість майна 150 000 грн. Страхова сума становить 110 000 грн. Визначте розмір страхового покриття.

Розв’язок: Виходячи з міжнародного досвіду страхування можна дати наступне визначення:

страхове покриття – це відсоток майна (майнових інтересів), у межах якого страховик гарантує відшкодування збитку.

На практиці розмір страхового покриття розраховується за наступною формулою:
Страхове покриття = страхова сума / страхова вартість * 100 % (2)
Відповідно умові задачі розраховуємо страхове покриття:

110 000 / 150 000 * 100 % = 73%

Відповідь: розмір страхового покриття дорівнює 73%.
Задача 3: Підприємство застрахувало свої активи вартістю 3 млн. грн. Згідно умов договору страхування розмір страхового покриття становить 80 %. Визначити розмір страхової суми.

Розв’язок: розмір страхової суми дорівнює добутку відсотку страхового покриття та розміру страхової вартості майна, отже можна визначити страхову суму використовуючи формулу:
Страхова сума = страхове покриття / 100 * страхова вартість
Відповідно до умов задачі розрахуємо розмір страхової суми:

80/100 * 3 000 000 = 2 400 000 (грн.)

Відповідь: страхова сума становить 2 400 000 грн.
^ Контрольні завдання:

І. Розгадування кросворду:
По горизонталі:

1. Перелік ризиків, які підпадають під дію облігаторного договору перестрахування (бордеропремії).

3. Комісія з отриманого прибутку, який перестраховик може мати за результатами проходження перестрахувального договору.

5. Страхова компанія, що передає ризик (перестрахувальник).

6. Фізична або юридична особа, що представляє інтереси страховика при вирішенні питань щодо врегулювання заявлених претензій страхувальника у зв’язку із страховим випадком.

8. Тарифна ставка, яка призначена для формування страхових резервів, їх основної частини, що використовується для виплат страхового відшкодування.

9. Страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, зумовлених зупинкою виробництва внаслідок настання страхового випадку.

11. Тарифна ставка, що становить основу страхового внеску і складається з нетто-ставки та навантаження.

12. Доповнення до договору страхування, в якому зазначаються зміни договірних умов, узгоджені сторонами.

13. Страховий документ, що використовується для попереднього розміщення ризику та містить дані про цедента, стислий опис ризику, страхову суму, умови страхування, ставку премії, власне утримання цедента.

14. Особливий вид спільної діяльності страховиків, коли два чи декілька страховиків одночасно за одним страховим договором приймають на страхування значні страхові ризики одного страхувальника, дотримуючись принципу пропорційної відповідальності.

15. Експерт, інспектор, агент страховика, який оглядає майно, що приймаєть ся на страхування, здійснює його оцінку та визначає ймовірну ступінь настання страхового випадку.

17. Особа, яка має право від імені страховика брати на страхування ризики та визначати тарифні ставки.

19. Перелік послуг у рамках договору страхування, які надаються в необхідний момент через медичне, технічне та фінансове сприяння.

20. Страхове … - максимальна кількість об’єктів, охоплених певним видом страхування.

1
2
34
5
10
76

9
8

11

1213
141615

17


1819


20

^ По вертикалі:

1. Юридична або фізична особа, зареєстрована у встановленому порядку як суб'єкт підприємницької діяльності та здійснює посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страховика або страхувальника.

2. Сторона, що передає третьому учаснику ризик у наступне перестрахування.

4. Офіційно уповноважена особа, яка за допомогою методів математики та статистики розраховує страхові тарифи та платежі.

7. Частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

10. Спеціаліст в галузі морського права, який здійснює розрахунки при загальній аварії, розділяючи збитку між судном, вантажем та фрахтом.

11. Вигодонабувач, третя особа, визначена договором страхування.

15. Юридична особа, створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та отримала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

16. Відмова власника судна чи вантажу від своїх прав на застраховане майно на користь страховика за умови одержання від нього повної страхової суми.

18. Страхування транспорту.

20. Документ, що засвідчує укладання договору страхування.
ІІ. Розв’язання задач:

1. Визначити розмір страхової премії, якщо підприємство має намір застрахувати своє майно на суму 250 000 грн., а страховий тариф зі 100 одиниць 7.

Відповідь: 17 500 грн.

2. За умовами страхового договору розмір страхового покриття складає 77%. Вартість майна, що було застраховане, становить 835 000 грн. Визначити розмір страхової суми.

Відповідь: 642950 грн.
3. Громадянин застрахував своє майно вартістю 590 000 грн. на суму 500 000 грн. Визначити розмір страхового покриття.

Відповідь: 84,75 %.

4. Страхове покриття за страховим договором складає 89 %. Страхова сума становить 423 300 грн. Визначити вартість майна.

Відповідь: 475 618 грн.

5. Вартість майна, яке бажає застрахувати громадянин, становить 128 000 грн. Визначити розмір страхового внеску, якщо страховий тариф становить 6 %.

Відповідь: 7 680 грн.


Рекомендована література: 1,С.14-33; 2,С.11-37; 3,С.10-28; 4,С.5-40; 5,С.6-24; 6,С.8-24; 7,С.7-25; 16,С.389-404; 17,С.9-39; 18,С.5-15; 20,С.5-20; 24; 25,С.14.
^ Семінарське заняття 2

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconРобоча навчальна програма
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України
Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
«стан І розвиток фінансової та банківської системи україни в умовах високої волатильності ринків»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Збірник задач із фізики. Частина Для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання.  Полтава: Полтнту, 2011.–...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни тернопільський...
Принципи програмування систем управління технологічним обладнанням на мові низького рівня iso 7bit
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Дніпропетровський...
Теоретична підготовка студентів за окр «бакалавр» з напряму 030508 «Фінанси І кредит» ґрунтується на формуванні сучасного типу економічного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кіровоградський національний технічний університет факультет обліку та фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни
Зміст виробничої практики визначається сучасними вимогами до підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» у відповідності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка