У чому полягає сутність фінансового менеджменту?
НазваУ чому полягає сутність фінансового менеджменту?
Сторінка1/7
Дата конвертації27.10.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

 1. У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

 2. Розкрийте зміст та сутність теорії агентських відносин та теорії асиметричної інформації.

 3. Надайте характеристику теорії структури капіталу та розкрийте сутність теорії дивідендів.

 4. Надайте характеристику етапів стратегічного фінансового менеджменту. У чому полягає різниця між функціями фінансового менеджера та бухгалтера?

 5. Розкрийте етапи реалізації фінансової політики на підприємстві.

 6. Назвіть основних користувачів фінансової інформації та охарактеризуйте головні інтереси, які цікавлять кожну групу користувачів.

 7. Яка можлива сфера застосування показників існуючої фінансової звітності в процесі управління фінансами підприємств?.

 8. Розкрийте зміст організаційного забезпечення систем управління фінансами.

 9. У чому полягає сутність грошового потоку. Які існують види грошових потоків підприємства?

 10. Які основні складові надходжень і витрат грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності?

 11. За допомогою яких методів враховується вплив фактору часу на вартість грошей?

 12. Чим зумовлений системний підхід до управління прибутком?

 13. Надайте характеристику критеріям організації управління прибутком підприємства?

 14. У чому полягає сутність та які існують цілі капіталізації прибутку?

 15. Назвіть та охарактеризуйте види активів за основними ознаками.

 16. Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства.

 17. Назвіть та надайте характеристику стратегіям фінансування оборотних активів.

 18. У чому полягає сутність та основні завдання управління дебіторською заборгованістю?

 19. Оптимізація рівня виробничих запасів на підприємстві.

 20. Дію яких різноспрямованих чинників потрібно врахувати при розробці дивідендної політики?

 21. На яких принципах і теоретичних концепціях базується дивідендна політика?

 22. Розкрийте сутність найпоширеніших теорій дивідендної політики.

 23. Визначте форми функціонування власного капіталу та надайте їх характеристику.

 24. Надайте характеристику основним моделям визначення вартості власного капіталу.

 25. Які існують моделі визначення вартості складових залученого капіталу?

 26. Обґрунтуйте основні переваги та недоліки використання власного і позикового капіталу.

 27. Охарактеризуйте доходність фінансових операцій.

 28. Розкрийте порядок формування і зміни статутного капіталу підприємства

 29. Розкрити причини розбіжностей, які можуть існувати між сумами одержаного прибутку підприємства і грошових коштів підприємства?

 30. Яким чином визнається вартість капіталу, сформованого з різних джерел?

 31. Назвіть види капіталу та наведіть їх характеристику.

 32. Охарактеризуйте сутність операційного, фінансового та загального (комбінованого) важелів.

 33. Яким чином здійснюється оцінка доходності фінансових активів?

 34. Назвіть та охарактеризуйте основні теорії структури капіталу

 35. Охарактеризуйте основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 36. Розкрийте поняття фінансового ризику та охарактеризуйте його види.

 37. Охарактеризуйте основі фактори формування різних видів фінансових ризиків.

 38. У чому полягає сутність стратегії хеджування ризиків?

 39. Розкрийте сутність страхування ризиків/

 40. Розкрийте зміст методів аналізу інвестиційних проектів, заснованих на дисконтованих оцінках.

 41. Які методи якісного та кількісного аналізу використовуються для оцінювання фінансових ризиків?

 42. Які існують методи нейтралізації фінансових ризиків і яка сфера їх можливого застосування?

 43. Визначте сутність, завдання, методи та прийоми аналізу фінансової звітності.

 44. У чому полягає сутність аналізу консолідованої фінансової звітності? Який порядок її оцінування?

 45. Охарактеризуйте найбільш поширені підходи до фінансового прогнозування?

 46. У чому полягає сутність поточного фінансового планування? Принципи та умови ефективності фінансового планування.

 47. Які існують методи прогнозування банкрутства? (переваги і недоліки кожного методу)

 48. У чому полягає сутність та які існують основні елементи антикризового фінансового управління?

 49. Які існують підходи щодо оцінки ймовірності банкрутства підприємства?

 50. Розкрийте інституціональні аспекти антикризового фінансового менеджменту.

 51. Охарактеризуйте поняття фінансової санації. З яких основних елементів складається план санації.

 52. Розкрийте сутність фінансової складової трансформаційних процесів економічного розвитку

 53. У чому полягає сутність комплексного потокового підходу в системі управління рухом фінансових та грошових ресурсів?

 54. Охарактеризуйте взаємозалежність та організація руху фінансових потоків підприємств нефінансового сектора економіки.

 1. ^ У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

Фінансовий менеджмент - процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єкта господа­рювання та оптимізації обороту його грошових коштів з метою найбільш повної реалізації цілей підприємства

^ Головна мета фінансового менеджменту - Управління вартістю підприємства інтересах його власників

В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент вирішує задачи: забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку; оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності підприємства; забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів фінансових відносин; забезпечення мінімізації фінансових ризиків.

Як суб'єкт управління фінансовий менеджмент підприємства включає: органи державного управління; апарат управління підприємством; фінансові й податкові органи; власника

^ Основні функції фінансового менеджменту: Розробка фінансової стратегії підприємства; Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття управлінських; Формування інформаційної системи підприємства для обґрунтувань цілей управлінських рішень; Створення комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту; Управління джерел фінансування; Управління капітальними вкладеннями та оцінкою їх ефективності; Управління оборотним капіталом; Управління фінансовим плануванням; Управління фінансовою діяльністю та фінансовий контроль.


 1. ^ Розкрийте зміст та сутність теорії агентських відносин та теорії асиметричної інформації.

Проблема асиметричної інформації полягає в тому, що дані, з яких по суті розпочинається процес прийняття інвестиційних рішень, ніколи не є повністю доступними для кожного з потенційних агентів інвестиційного процесу. З іншого боку, розподіл інформації на фінансовому ринку не є рівномірним, що початково ставить учасників інвестиційного процесу в неоднакові умови.

Підприємство, яке використовує інвестиції, порівняно з інвестором об'єктивно має найповнішу інформацію про майбутні доходи, оскільки воно одночасно виступає і в ролі «споживача» інвестицій, і в ролі продуцента майбутнього доходу. Так само нерівномірним є розподіл інформації і між окремими інвесторами: одні володіють більшим обсягом інформації, інші — меншим.

Предметом дослідження теорії агентських відносин є форми коопераційних зв'язків між окремими економічними суб'єктами, які прагнуть якомога краще реалізувати свої (власні) інтереси. Головна мета теорії — узгодити фінансові відносини та умови відповідних договорів таким чином, щоб забезпечити баланс інтересів принципала та агента. В теорії досліджується конфлікт між капіталодавцем (інвестором, кредитором) та капітало-одержувачем (об'єктом інвестицій, боржником, менеджерами), який може виникнути в результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні. Наслідком інформаційної асиметрії є виникнення агентських витрат. Висновки теорії стосовно мінімізації зазначених витрат пов'язані із заходами щодо підвищення рівня кооперації агента та принципала з метою досягнення ефекту зменшення дефіцитів в інформаційному забезпеченні.

^ 3.Надайте характеристику теорії структури капіталу та розкрийте сутність теорії дивідендів.

Економічний механізм зв’язку зазначених концепцій дозволяє використовувати в процесі управління підприємством взаємозв’язану систему критеріїв і методів. Використання зазначеної системи дозволяє оптимізувати структуру капіталу з одночасною мінімізацією середньозваженої його вартості і максимізації ринкової вартості підприємства.

В теорії структури капіталу виокремлюють такі теоретичні концепції:

- традиційна концепція;

- концепція індиферентності;

- компромісна концепція;

- концепція протиріччя інтересів.

В їх основу покладено різні підходи до можливості оптимізації структури капіталу підприємства та виокремлення пріоритетних факторів, що визначають механізм оптимізації. Традиційна концепція структури капіталу грунтується на положенні про можливість оптимізації структури капіталу шляхом урахування різної вартості окремих його складових. Теоретичною базою цієї концепції є твердження, що вартість власного капіталу підприємства завжди вище, ніж вартість позичкового капіталу.

^ Теорія дивідендної політики підприємства, побудована на тому, що в основних моделях оцінки поточної реальної ринкової вартості акцій як базовий елемент використовують величину виплачуваних за ними дивідендів. Таким чином, зростання рівня дивідендних виплат визначає автоматичне зростання реальної, а відповідно й котирувальної вартості акцій на ринку, що у разі їх реалізації забезпечуватиме акціонерам додатковий дохід. Крім того, виплата високих дивідендів «сигналізує» про те, що підприємство перебуває на підйомі й очікує суттєвого зростання прибутку в майбутньому. Ця теорія тісно пов'язана з високою «прозорістю» фондового ринку, на якому оперативно отримана інформація помітно впливає на коливання ринкової вартості акцій.

^ 4. Надайте характеристику етапів стратегічного фінансового менеджменту. У чому полягає різниця між функціями фінансового менеджера та бухгалтера?

Стратегічний фінансовий менеджмент – це управління інвестиціями. Він пов'язаний з реалізацією обраної стратегічної мети і передбачає: фінансову оцінку проектів вкладання капіталу; відбір критеріїв прийняття інвестиційних рішень; вибір оптимального варіанта вкладення капіталу; визначення джерел фінансування.

Процес формування фінансової стратегії підприємства здійснюється у кілька етапів: 1. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії. Головним із чинників є тривалість періоду, який установлено для формування загальної стратегії розвитку підприємства. 2. Дослідження зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку. Аналізується кон’юнктура фінансового ринку та фактори, які її визначають, а також розробляється пргноз в розрізі окремих сегментів цього ринку, пов’язані з наступною фінансовою діяльністю підприємства. 3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності. Система стратегічних цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високо рентабельності власного капіталу, оптимізацію структури активів і капіталу. 4. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації. Забезпечується динамічність системи цільових стратегічних нормативів фін діяльн. 5. Розроблення фінансової політики за окремими аспектами фін. Діяльн. А саме: управління активами; капіталом; інвестиціями; грошовими потоками; фінансовими ризиками; антикризове фінансове управління. 6. Розроблення системи орган- економ заходів щодо забезпечення реалізації фінансової стратегії. Формуавння на підприємстві центрів відповідальності різних типів, системи стимулювання працівників за їх внесок. 7. Оцінювання ефективності розробленої фін. Стратег. Узгодження із загальною стратегією, з передбаченими змінами зовн. Фін. Середов., внутрішня збалансов ФС, можливість реаліз ФС,ефективність розроблення ФС.

^ 5. Розкрийте етапи реалізації фінансової політики на підприємстві.

Складові фінансової політики, як реалізація фінансового менеджменту: облікова політика; кредитна політика; політика управління грошовими засобами; політика управління витратами; дивідендна політика тощо.

Етапи реалізації фінансової політики:

1-й етап Визначення цілей та головної мети фінансової політики визначає фінансову стратегію підприємства (фор­мування довгострокових цілей фінансової діяльності) і залежить від особливостей здійснення фінансового менеджменту

2-й етап Створення фінансового механізму полягає у форму­ванні тактики фінансового менеджменту, а саме: в маркетингових дослідженнях, прийнятті цінових рішень, орієнтації в сегментах фінансового ринку, управлінні основним і оборотним капіталом, забезпеченні фінансовими ресурсами, збалансуванні термінів над­ходження грошових коштів, забезпеченні рентабельності тощо

3-й етап Побудова системи управління вирішує основну задачу фінансового менеджмен­ту — побудову ефективної системи управління фінансами, тобто створення відповідної фінансової служби підприємства
^ 6. Назвіть основних користувачів фінансової інформації та охарактеризуйте головні інтереси, які цікавлять кожну групу користувачів.

Інтереси користувачів (внутрішніх та зовнішніх) фінансової звітності

1. Менеджери підприємства - оцінка ефективності виробничої і фінансової діяль­ності; прийняття управлінських і фінансових рішень (Внутрішні звіти; фінансова звітність підприємства);

2. Органи оподаткування – оподаткування (Фінансова звітність, податкова звітність, дані внутрішніх перевірок);

3. Акціонери - оцінка адекватності доходу ступеню ризику зроблених інвестицій; оцінка перспектив вип. (Фінансова звітність);

4. Кредитори - визначення ступеня наявності ресурсів для погашення (Фінансова звітність, спеціальні довідки);

5. Постачальникам - визначення наявності ресурсів для оплати поставок (Фінансова звітність);

6. Покупці - оцінка тривалості (Фінансова звітність);

7. Службовці - оцінка стабільності і рентабельності діяльності підприємства з метою визначення перспективи своєї (Фінансова звітність)

8. Статистичні органи - статистичні повідомлення (Фінансова звітність, статистична звітність)

юридичні та фізичні особи, яким вивчення звітності необхідно для захисту інтересів першої групи користувачів, а саме: аудиторські служби, консультанти по фінансових питаннях; біржі цінних паперів; держоргани, законодавчі органи; юристи, преса та інформаційні агентства, статистичні органи, профспілки


^ 7. Яка можлива сфера застосування показників існуючої фінансової звітності в процесі управління фінансами підприємств?.

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства в цілому: майновий стан підприємства та рух його капіталу, ліквідність, платоспроможність, фінансові результати діяльності підприємства (прибутковість та рентабельність). Ці показники широко використовують у процесі фінансового аналізу, планування, прогнозування, фінансов контролінг, розроблення стратегії і тактики, організ і управління фін діяльністю, при визначені фін політики.

2. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства. Сюди входять: показники що характеризують формування і використання усіх видів фін ресурсів за структурними підрозділами, операційні витрати структурних підрозділів за основними елементами.

3. нормативні та планові показники фінансової діяльності підприємства. Входять:нормативні та стандартні значення відносних оціночних показників фінансового стану підприємства, система планових показників фін розвитку підприємства.

Фін інф використовується для обґрунтування фін рішень. Фін інформац. Являє собою дані бух обліку. Ці дані використовуються зовнішніми споживачами, які перебувають у партнерських стосунках, зокрема інвесторами. Кредиторами.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconВ чому полягає необхідність та передумови виникнення та розвитку корпоративного менеджменту?
В чому полягає суть таких теорій корпоративного управління як теорія агентів та стейкхолдерів?
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconЗа своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно...
Сучасний бізнес передусім має за основу менеджмент, оскільки будь-яке підприємство завжди потребує певної системи управління. Сутність...
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconВ чому полягає сутність планування проекту?
У чому полягає відмінність між інформаційною системою управління проектами та комп’ютерною системою управління проектами?
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconТеоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Доповніть відповідь: “До принципів організації фінансового менеджменту належать”
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconУ чому полягає роль управління персоналом як науки?
Розкрийте сутність, структуру та особливості організаційної поведінки особистості
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconПлан Правове забезпечення фінансового менеджменту Організаційне забезпечення...
Через розробку системи законів та інших нормативних, актів держава проводить відповідну фінансову політику І здійснює регулювання...
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconЕкономічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconУ чому полягає новизна підходів Н. Лумана до аналізу соціальних систем?
У чому відмінність між буденним та науковим розумінням комунікації (30 хв., 40 балів)
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? iconУ чому сутність, завдання І функції контролю?
У чому сутність внутрішньогосподарського (внутрішнього) контролю І які його функції?
У чому полягає сутність фінансового менеджменту? icon1. «Поняття І сутність менеджменту»
Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка