Затверджено
НазваЗатверджено
Сторінка1/17
Дата конвертації26.10.2013
Розмір2.48 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра державних та місцевих фінансів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________________ Т.В. Іванова

«___» ______________ 2012 р.

НАВЧАЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни Місцеві фінанси

для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності : 7.03050801 «Фінанси і кредит»

галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво»

Ухвалено


на засіданні кафедри

«Державних і місцевих фінансів»

протокол № 2 від 2 від 28 вересня 2012 .

Завідувач кафедри

___________________А. Б. Кондрашихін

Погоджено:


Завідуюча навчально-методичним відділом

_________________Л. Ю. Бородінова
Зав.редакційно-видавничим відділом ______________ Н.Г.Шаройкіна

Київ –2012

Укладач:Г.А.Матвієнко, кандидат економічних наук, доцент кафедри державних та місцевих фінансів.
Рецензент:

Клименко О.М. к.н.держ.упр., доц. кафедри «Державних та місцевих фінансів»

Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри державних і місцевих фінансів, протокол № 2 від 2 від 28 вересня 2012

ЗМІСТСтор.

1

Вступ

4

2

Тематичний план дисципліни

7

3

Зміст дисципліни за темами

8

4

Плани лекцій

14

5

Плани семінарських занять

17

6

Самостійна робота студентів

79

7

Контрольні роботи (для студентів заочної форми навчання)

88

8

Наукова робота

103

9

Індивідуально-консультативна робота

103

10

Вимоги до підготовки та оформлення доповідей

106

11

Тематика доповідей

111

12

Система поточного і підсумкового контролю знань

115

13

Питання до іспиту

116

14

Термінологічний словник

118

15

Рекомендована література

124ВСТУП
Навчально-методичний комплекс дисципліни з курсу «Місцеві фінанси» призначено для студентів, які проходять підготовку за спеціальністю «Фінанси і кредит». Курс базується на теоретичних знаннях, які було набуто студентами при вивченні дисциплін «Основи місцевого самоврядування», «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Місцеві бюджети», «Місцеві податки і збори». Під час опанування студенти набувають теоретичних знань щодо сутності та значення місцевих фінансів у соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних утворень.

Програмою навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» передбачається вивчення теоретичних і організаційних основ місцевих фінансів, знання яких необхідні фахівцям органів фінансової системи.

Дисципліна „Місцеві фінанси” є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси і кредит», має теоретико-прикладний характер і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів денної, заочної форм навчання і другої вищої освіти.

Студенти спеціальності 7. 03050801 “Фінанси і кредит” денної форми навчання проходять два модулі, які включають поточний і підсумковий контроль, виконують підсумкові модульні контрольні роботи і за результатами набраних балів отримують оцінку.

Мета: надання знань про сутність і роль місцевих фінансів у економічному і соціальному розвитку адміністративно-терито­ріальних утворень та механізм їх функціонування.

Завдання: вивчення суті і значення місцевих фінансів, засад їхнього функціонування як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати використання доходів органів місцевого самоврядування.

Предмет: фінансові відносини, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі формування та використання фінансових ресурсів.

Дисципліна базується на основних положеннях дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Податкова система», «Страхування», «Фінансовий аналіз». Знання даної дисципліни студенти використовують для написання дипломної та магістерської робіт.

Дисципліна «Місцеві фінанси» актуальна і її роль визначається спроможністю формувати у студентів економічне мислення, навички самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою, свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань.

Основними видами навчання є лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати знання.

Навчальним планом передбачається самостійна робота студентів, тематика якої направлена на вивчення законодавчих та інструктивних матеріалів, роботу з навчальними посібниками, з матеріалами періодичних видань.

1. Студент повинен знати:

-

суть і значення місцевих фінансів, їх функції, основи фінансової автономії місцевих органів влади, міжнародні стандарти організації місцевих фінансів

-

сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, структуру, особливості та значення для формування фінансових засобів органів місцевого самоврядування

-

фінансові ресурси місцевого самоврядування, склад доходів місцевих фінансових ресурсів, валютні та резервні фонди, формування місцевих податків і зборів

-

сутність планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів, склад і структуру видатків

-

суть внутрішніх міжурядових фінансових відносин, інструменти їх організації та проблеми вдосконалення в Україні

-

бюджетні трансферти, їх класифікацію, зарубіжний досвід використання

-

поняття, цілі, завдання державної регіональної фінансової політики, правові засади й організація бюджетного вирівнювання

-

управління місцевими фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

-

економічну суть комунальної власності, особливості її формування

-

необхідність комунального кредиту у фінансуванні місцевого господарства, місцеві позики в Україні

-

фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності, комунальні платежі

2. Студент повинен уміти:

-

аналізувати законодавчий та інструктивний матеріал з питань функціонування місцевих фінансів

-

аналізувати склад доходів і видатків місцевих бюджетів

-

правильно оцінювати фінансовий стан місцевого бюджету та рівень платоспроможності місцевих органів влади

-

визначати обсяги міжбюджетних трансфертів

-

використовувати законодавчий та інструктивний матеріал з питань формування і використання місцевих бюджетів

-

розраховувати дотації загального вирівнювання та кошти, що передаються до Державного бюджету з місцевих бюджетів

-

розробити пропозиції до поліпшення формування місцевого бюджету, до вирішення проблем створення системи фінансового вирівнювання в Україні

3. Студент повинен мати навички:

-

визначати місцеві податки та збори

-

розрахувати податкові і неподаткові надходження до місцевого бюджету

-

визначати суму поточних видатків і видатків розвитку

-

розрахувати суми видатків і доходів до місцевого бюджету, які враховуються і які не враховуються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів

-

визначати витрати комунальних підприємств, що включаються до собівартості робіт і послуг
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка