Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І
НазваМетодичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ


КАФЕДРА ФІНАНСІВ


розрахункове завдання

З ДИСЦИПЛІНИ

ІНВЕСТУВАННЯ


Дніпропетровськ 2010

Розрахункове завдання до вивчення дисципліни «Інвестування» для спеціальностей 6.050100 «Облік і аудит», «Маркетинг», «Фінанси» денної та заочної форми навчання.

Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І.
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів розглянута на засіданні кафедри фінансів

Протокол № від « » 2010 р.

Зав. кафедрою

к.е.н, доц.. Масюк Ю.В.

Схвалено науково-методичною радою факультету Обліку та фінансів:

Протокол від «11» 2010 р.

Голова НМР доцент Дуброва Н.П.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Індивідуальне завдання значною мірою є заключним етапом у вивченні курсу, коли студент виявляє своє вміння розв”язувати фінансові задачі та розуміння місця, яке вони посідають у всьому курсі, та їх взаємозв'язок з іншими проблемами банківської діяльності.

У процесі виконання індивідуального завдання студент набуває таких навичок, як вміння розв”язувати практичні зачачі та проведення критичного аналізу ситуації.

Мета роботи - набуття вмінь орентуватися у різноманітних фінансових ситуаціях, аргументувати свою точку зору та чітко уявляти процеси, які відбуваються на фінансовому і банківському ринках.

Виконання індивідуального завдання поєднує такі елементи:

  • вивчення навчальної літератури;

  • вивчення практичного матеріалу та його обробка;

  • розв”язання задач;

  • оформлення завдання.

Робота може бути написана власноруч або набрана на комп'ютері. Обсяг роботи не повинен перевищувати 35 аркушів.

Якщо не були розв”язані усі задачі та студент не дотримовився вимог оформлення роботи, то робота не зараховується і повертається на доопрацювання. Невеликі огріхи в роботі можуть бути запропоновані студенту для доробки з подальшим представленням роботи до заліку.

Кожен студент обирає варіант завдання згідно з номером його в списку. Якщо в групі студентів більше ніж запропонованих варіантів, тоді викладач на свій розсуд розподіляє варіанти завдання.

Для студентів, у яких виникають труднощі при розв”язанні задач, викладач проводить індивідуальні консультації.


  1. Розрахунок простих і складних відсотків.


2.1 Прості відсотки.

При цьому способі нарахування приймається, що вихідна база для нарахування відсотків не змінюється.

Нехай у банк терміном на кілька років поміщена певна сума грошей під обумовлені річні відсотки. Якою буде ця сума після нарахування простих відсотків по закінченні терміну внеску. Вона може бути визначена по наступній формулі:
, (2.1.)

де

S - майбутня сума грошей після нарахування відсотків,

P - дійсна або поточна сума грошей;

in - проста процентна ставка,

n- кількість років, за які здійснюється нарахування відсотків

У приведених формулах "n" виражається в роках. Якщо за умовою задачі час нарахування відсотків виражений в днях, то воно перераховується за формулою:

, (2.2)

де t - час, за який нараховуються відсотки, виражений в днях,

К - прийняте в розрахунках число календарних днів у році (360 або 365 днів).

У свою чергу, час “t” може визначатися з урахуванням фактичного числа днів у місяцях (28, 30, 31), або, при допущенні, що тривалість будь-якого місяця дорівнює 30 днів.

В результаті розрахунки можуть проводитись за наступними трьома варіантами;

1) К = 365 днів, “t” визначається з урахуванням точного числа днів або внеску позички.

2) К = 360 днів, “t” визначається з урахуванням точного числа днів або внеску позички.

3) К = 360 днів, “t” визначається з урахуванням наближеного числа днів або внеску позички.

При тих самих вихідних умовах для нарахування відсотків проведення розрахунків за цими варіантами призводить до відзначених фінансових наслідків.

^ Вкладення грошей у банк під відсотки.

Вкладення може бути одноразовим і багаторазовим.

Розглянемо ситуацію з багаторазовим вкладенням грошей.

Нехай внески (ВКЛ) у банк клієнт робить наприкінці кожного року. Тоді загальна формула для визначення суми грошей, що клієнт матиме в банку через “n” років. Число внесків дорівнює “n”:
(2.3)

Якщо припустити , що Р12=…=Рn=Р, то формула (1.3) матиме наступний вигляд:

.

Враховуючи, що одержимо остаточну формулу:

(2.4)

Розглянемо тепер ситуацію, коли внески робляться на початку кожного року. Складемо спочатку загальну формулу для суми внесків через “n” років; число внесків також дорівнює “n”:
(2.5)

Якщо припустити , що Р12=…=Рn=Р, то формула (2.5) матиме наступний вигляд:

.

Враховуючи, що одержимо остаточну формулу:

(2.6)
^ Вкладення грошей у банк при щорічних виплатах.

Тут необхідно визначити суму первісного внеску P, що забезпечить клієнту певні щорічні виплати H протягом “n” років. Використовуючи формулу (1.2) можна скласти наступне рівняння:

(2.7)

Якщо припустити , що усі виплати однакові, Н12=…=Нn=Н, тоді остаточна формула має наступний вигляд:

(2.8)
Зміна простої процентної ставки протягом терміну позички

На практиці може мати місце ситуація, коли процентна ставка буде змінюватися протягом терміну, на який надається позичка. Наприклад, якщо n1 -тривалість першого періоду позички, на якому використовується позичковий відсоток in1; тривалість другого періоду n2, на якому використовується позичковий відсоток in2; тривалість третього періоду n3 – in3 і т.д., то можна скласти наступну формулу для оцінки поверненної суми:

або в загальному вигляді:

, (2.9)

де m – число періодів.
2.2 Складні відсотки.

На відміну від простих відсотків при цьому способі вихідна база для нарахування відсотків буде змінюватися.

Тоді формула для обчислення майбутньої суми способом складних відсотків може бути отримана на основі наступної логіки:

наприкінці першого року вона складатиме:

;

наприкінці другого року:

;

наприкінці третього року:

;

наприкінці “n” -го року:

(2.10)

Зміна складної процентної ставки протягом терміну позички

В умовах інфляції банк може змінювати розмір процентної ставки протягом терміну позички, особливо якщо цей термін носить тривалий характер. У цьому випадку сума, що повертається, може бути визначена по наступній формулі:

, (2.11)

де n=n1+n2+…nm–термін позички;

n1 – тривалість періоду терміну позички, на якому застосовується процентна ставка i1,

n2 – тривалість періоду терміну позички, на якому застосовується процентна ставка i2,

m- число періодів.
^ Визначення майбутньої суми з урахуванням інфляції.
Позначимо через h темп інфляції за рік у відсотках. Тоді формула для визначення майбутньої суми грошей з урахуванням їх інфляційного знецінювання матиме вигляд:

(2.12)
Нарахування відсотків за періоди менш одного року.

Розглянемо тепер ситуацію, коли відсотки нараховуються за періоди менш одного року, наприклад, щокварталу, щомісяця і т.д.

, (2.13)

де m- період нарахування.

Уведемо поняття ефективного річного відсотка iэ (ЕРВ). Під ЕРВ будемо розуміти приведену річну ставку при щорічному нарахуванні відсотків, еквівалентну за фінансовими наслідками застосованій процентній ставці при нарахуванні відсотків за періоди менше року.

(2.14)


Задачі для розрахунку простих і складних відсотків.

Задача 1.

Клієнт зробив внесок у банк на депозит у сумі Р1 г.о. під i1 % річних терміном на n років. Потрібно визначити:

  1. суму грошей, що клієнт матиме в банку через n років.

  2. суму грошей, що клієнт матиме в банку через n років при вкладенні грошей наприкінці кожного року.

  3. суму грошей, що клієнт матиме в банку через n років при вкладенні грошей на початку кожного року.


Задача 2.

Акціонерне товариство одержало в банку позичку в розмірі Р2 млн. г.о. під i2 % річних на термін з 15 лютого до 15 квітня. Потрібно визначити суму грошей, яку необхідно повернути банку 15 квітня.
Задача 3.

З урахуванням реальної економічної ситуації в країні банк поставив наступні умови видачі позички в сумі Р2 млн. г.о. на один рік:

1) за перші 90 днів позичковий відсоток дорівнює i3 %;

2) за наступні 90 днів - i4 %;

3) за наступні 90 днів – i5 %;

4) за наступні 90 днів – i6 %.

Потрібно визначити суму, повернену банку.
Задача 4.

Одна з комерційних структур уклала угоду з банком про надання їй позички в сумі Р2 млн. г.о. терміном на n років на наступних умовах: за перший рік плата за позичку повинна обчислюватися виходячи з i2 % річних по простій ставці, а в кожному наступному півріччі позичковий відсоток буде зростати на 5%. Потрібно визначити повернену суму.

Задача 5.

Клієнт зробив внесок у банк на депозит у сумі Р1 г.о. під i1 % річних терміном на n років. Потрібно визначити суму грошей, що клієнт буде мати в банку через n років при використанні складної процентної ставки.
Задача 6.

Була узята позичка в сумі Р2 млн. г.о. під i2 % річних терміном на n років. Для порівняння результатів розрахунків по формулах простих і складних відсотків визначити значення суми, що повертається, через наступні періоди часу: n=0,25; n=0,5; n=2 і n=10 років.
Задача 7.

Банк стягує за видану терміном на n років позичку в сумі Р2 млн. г.о. i2 % річних по складній ставці. Однак з урахуванням великого терміну позички він, починаючи з другого року, установлює премію, що зростає за кожний наступний рік на 5%. Потрібно визначити суму, що повертається банку.
Задача 8.

У банк поміщений внесок у сумі Р2 млн. г.о., під i2% річних терміном на n років. Очікуваний протягом цього періоду темп інфляції оцінюється величиною % у рік. Потрібно визначити реальну суму, яку матиме клієнт після закінчення n років.
Задача 9.

Банком виданий кредит у сумі Р2 млн. г.о. терміном на n років під річну процентну ставку i2 %, але при щоквартальному нарахуванні складних відсотків. Потрібно визначити суму, що повертається.


Задача 10.

Вкладник може помістити гроші на депозит терміном на два роки в два різних банки. Один з цих банків пропонує депозит під i7 % річних із щомісячним нарахуванням відсотків, інший банк - під i8 % річних, але з щоквартальним нарахуванням відсотків. У який з банків звернутися вкладнику, якщо він має у своєму розпорядженні суму Р1 г.о. протягом двох років?
Вихідні дані для розв`язування задач.

P1

i1

n

P2

i2

i3

i4

i5

i6i7

i8

1

1000

11

2

200

25

150

200

250

300

10

20

30

2

1100

12

3

210

26

160

210

260

310

11

25

35

3

1200

13

4

220

27

170

220

270

320

12

30

40

4

1300

14

5

230

28

180

230

280

330

13

35

45

5

1400

15

6

240

29

190

240

290

340

14

40

50

6

1500

16

7

250

30

200

250

300

350

15

45

55

7

1600

17

8

260

31

110

160

210

260

16

10

15

8

1700

18

9

270

32

120

170

220

270

17

15

20

9

1800

19

10

280

33

130

180

230

280

18

20

25

10

1900

20

2

290

34

140

190

240

290

19

30

35

11

2000

21

3

300

35

50

75

100

125

20

35

40

12

2100

22

4

310

36

60

85

110

135

21

45

50

13

2200

23

5

320

37

70

95

120

145

22

20

30

14

2300

24

6

330

38

80

105

130

155

23

25

35

15

2400

25

7

340

39

90

115

140

165

24

30

40

16

2500

11

8

350

40

150

200

250

300

25

35

45

17

2600

12

9

360

25

160

210

260

310

26

40

50

18

2700

13

10

370

26

170

220

270

320

27

45

55

19

2800

14

2

380

27

180

230

280

330

28

10

15

20

2900

15

3

390

28

190

240

290

340

29

15

20

21

3000

16

4

400

29

200

250

300

350

30

20

25

22

3100

17

5

410

30

110

160

210

260

31

30

35

23

3200

18

6

420

31

120

170

220

270

32

35

40

24

3300

19

7

430

32

130

180

230

280

33

45

50

25

3400

20

8

440

33

140

190

240

290

34

40

45

26

3500

21

9

450

34

50

75

100

125

35

50

60

27

3600

22

10

460

35

60

85

110

135

36

55

65

28

3700

23

2

470

36

70

95

120

145

37

20

35

29

3800

24

3

480

37

80

105

130

155

38

40

55

30

3900

25

4

490

38

90

115

140

165

39

15

303. Операції з грошовими зобов'язаннями.

3.1 Облік грошових зобов'язань.
Вексель або інше грошове зобов'язання до настання терміну платежу по ньому можуть бути куплені банком за ціною, меншої суми, що повинна бути виплачена по них наприкінці терміну, чи враховані банком з дисконтом. Пред'явник зобов'язання при цьому одержує гроші раніше зазначеного терміну за винятком доходу банку у вигляді дисконту. Банк при настанні терміну оплати векселя або іншого зобов'язання одержує цілком зазначену в ньому суму.Сума процентних грошей у подібних операціях визначається виходячи із суми зобов'язання, терміну до погашення і дисконтної ставки.

Проста річна дисконтна ставка визначається як:

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconМетодичні рекомендації для проведення семінарсько-практичних занять...
Методичні рекомендації підготовлені кандидатом економічних наук, доцентом кафедри економіки апк житомирського національного агроекологічного...
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання (рз-1) для студентів ІІ-ІІІ курсів всіх спеціальностей. “Розрахунок зубчастого...
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання рз-2 по кафедрі деталей машин для студентів ІІ-ІІІ курсів всіх спеціальностей....
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconМетодичні рекомендації алчевськ 2012 донбаський державний технічний...
Науково-дослідна робота студентів (ндрс) є обов'язковою, невід'ємною частиною підготовки кваліфікованих фахівців у Дондту як нерозривна...
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Буцька О. Ю. старший викладач кафедри фінансів внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconКафедра «автомобілі та автомобільне господарство» методичні вказівки...
Вказівки включають методику виконання лабораторних робіт, короткі теоретичні відомості І методичні рекомендації, завдання до роботи...
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені доцентом кафедри фінансів Демчук Н.І iconТехнологія виробництва рослинних кормів
Методичні рекомендації підготовлені асистентом Марковою Н. В., доцентом Хоненко Л. Г., асистентом Борисюк О. Д
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка