Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві
НазваТема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві
Сторінка1/7
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


МОДУЛЬ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА І ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Змістовий модуль 1. Фінанси та фінансова система
Тема 1. Сутність фінансів та їх роль у суспільстві
1.1. Сутність фінансів

1.2. Функції фінансів

1.3. Моделі фінансових відносин

1.4. Фінансово – кредитний механізм
1.1

Фінанси — це економічні відносини з приводу розподілу, перерозподілу і використання у грошовій формі вартості ВВП, а в певних умовах і національного багатства для задоволення суспільних потреб.

Інструмент фінансових відносин — гроші.

Об’єкт фінансових відносин : ВВП та національне багатство

^ ВВП — це додана вартість, вироблена в країні виробниками товарів, робіт, послуг у поточному році:

Національне багатство — це вартість нагромаджених в Україні матеріальних цінностей та залучених у виробництво природних ресурсів (основні засоби, матеріальні ресурси , золотий запас, валютний запас, страховий запас, природні ресурси)

Суб’єктами фінансових відносин виступають підприємства, держава, населення.
^

Ознаки фінансів :

обмінно–розподільчий характер (розподіл ВВП відбувається через реальні грошові фонди, відсутній еквівалентний обмін),

грошова форма відносин,

фінанси визначаються природою і функціями держави, її діяльністю.

Роль фінансів :

^

забезпечують розподіл ВВП і фінансові потреби юридичних та фізичних осіб, держави,

здійснюють перерозподіл первинних і вторинних доходів між галузями, регіонами і населенням,

^

забезпечують кругообіг фінансових ресурсів і безперервність виробництва,

регулюють різні напрями соціально–економічного розвитку,

забезпечують контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів.


1.2.

Функції фінансів

1.Розподільча.

2.Контрольна.

Розподільча функція реалізується на трьох стадіях:

Первинний розподіл — це розподіл новоствореної вартості і формування первинних доходів суб’єктів фінансових відносин. Первинні доходи підприємства — прибуток; працівників - заробітна плата; держави — непрямі податки, надходження від державного майна, прибуток держсектора.

Перерозподіл полягає в створенні і використанні централізованих фондів грошових коштів.

За рівнем централізації вони поділяються на :

загальнодержавні (бюджет та фонди цільового призначення)

відомчі фонди (фонди міністерств та відомств)

корпоративні (формування фондів підприємств та об’єднань)

^ Вторинний розподіл властивий тим, хто не бере участі у первинному розподілі (виплата заробітної плати у бюджетній сфері, асигнування з бюджету, виділення коштів з фондів цільового призначення)

Контрольна функція — полягає у створенні об’єктивних можливостей для здійснення контролю за формуванням і використанням фондів грошових коштів. Необхідність її обумовлена тим, що фінансові відносини мають протиречивий характер.

^

Розрізняють контроль:

- державний (на загальнодержавному рівні розподілу ВВП)


- відомчий (галузевими міністерствами і відомствами)

- внутрішній (самоперевірка фінансової діяльності підприємствами)

- незалежний (здійснюють аудиторські фірми)

- суспільний (контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави)
1.3.

Моделі фінансових відносин:

  1. За послідовністю розподілу ВВП виділяють:

фінансова модель ринкової економіки:

Вартість ВВП розподіляється зпочатку між тими, хто зайнятий на його створенні (підприємства, працівники). Держава отримує свої доходи на етапі перерозподілу ВВП.

фінансова модель адміністративної економіки:

Переважна частина ВВП відразу централізується в бюджеті і виключається з розподільчих відносин.

Недоліки цієї системи:

- з неї не видно реального рівня доходів юридичних і фізичних осіб,

- відсутні стимули до продуктивної праці,

-доходи юридичних та фізичних осіб не відображають їх вклад у створення ВВП.

  1. ^ За рівнем державної централізації ВВП (в ринковій економіці):

Американська модель. Фінансове втручання в економіку мінімальне. Рівень бюджетної централізації — 25–30%. Рівень самофінансування фізичних і юридичних осіб максимальний.

^ Західноєвропейська модель. Помірний рівень централізації ВВП в бюджеті — 35–45%. За рахунок державних коштів фінансується соціальна сферна, насамперед освіта.

^ Скандинавська модель. Високий рівень централізації ВВП в бюджеті — 50–60%. Розгалужена державна соціальна сфера. Така модель можлива за високого рівня культури і свідомості населення.
^ 1. 4.

Фінансово–кредитний механізм — це сукупність форм, фінансових методів та важелів впливу на соціально–економічний розвиток суспільства. Включає :

^ Фінансові показники - абсолютні величини, які характеризують формування або використання фінансових ресурсів держави, результати господарської діяльності підприємницьких структур, рівень доходів населення ( ВВП, ЧНП, НД, доходи та видатки бюджету, прибуток, середня ЗП).

^ Фінансові методи включають :

Фінансове планування - діяльність по визначенню обсягів, джерел формування та напрямків використання фондів фінансових ресурсів.

^ Фінансове управління – діяльність, пов’язана з необхідністю втручання в розподільчі процеси з метою досягнення запланованих результатів.

Фінансовий контроль – діяльність, спрямована на перевірку правильності розподілу та перерозподілу ВВП і НБ через відповідні фонди.

^ Фінансове забезпечення виступає в трьох формах : самофінансування, бюджетне фінансування, кредитування.

Фінансове регулювання - законодавчо визначена система впливу держави на фінансові процеси в суспільстві.

^ Фінансові важелі, стимули та санкції - конкретні форми здійснення процесів розподілу і перерозподілу ВВП і НБ, за допомогою яких можна впливати на інтереси суб”єктів господарювання з метою підвищення їх зацікавленості в досягненні певних результатів.

^ Фінансове право - система фінансових правових норм і законів, що регламентують відносини щодо формування і використання грошових коштів держави та суб”єктів господарювання. (Конституція України, Закони України, Постанови ВРУ, декрети КМУ, укази Президента, нормативні акти міністерств, акти місцевих рад).

^

Практичні вправи та завдання

Тестові завдання :1.Фінанси – це :

а) економічні відносини:

б) товарно – грошові відносини,

в) вірної відповіді немає.

^ 2.Валовий внутрішній продукт — це:

а) сума валових продуктів всіх галузей економіки;

б) загальна кількість вироблених товарів та послуг;

в) загальна вартість всіх доходів;

^ 3. Фінансові ресурси держави — це:

а) грошові кошти, які створюються у процесі розподілу та перерозподілу ча­стки ВВП;

б) система грошових фондів, які сконцентровані в руках держави;

в) грошові кошти, які сконцентровані у Державному бюджеті;

^ 4.Фінанси виконують наступні функції:

а)розподільча; б) розподільча і контрольна;

в)фіскальна;

5. Фінансовий механізм — це:

а) інструмент формування та використання централізованих та децент­ралізованих фондів фінансових ресурсів;

б) сукупність юридичних норм, які регламентують фінансові відносини;

в) сукупність економіко – організаційних та правових норм , методів та важелів управління фінансовою діяльністю держави.
Завдання для розрахунків:
Задача 1. Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді чистого прибутку за звітний період та суму централізованих фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватись підприємством у державний бюджет у вигляді податку на прибуток.

^

Вихідні дані для розрахунку

Показники


Сума, грн.

Пункти статей

за Податковим кодексом

1

2

3

1. Дохід від реалізованої продукції

5000
2. Отримано фінансову допомогу

2000
3. Реалізовано основні засоби

1000
4. Нараховано % банком за користу-вання вільними коштами

35
5. Витрати, пов’язані з виробництвомпродукції

3000
6. Витрати на рекламу

25
7. Виплачені дивіденди

160
8. Отримано штраф за невиконанняумов угоди від іншої фірми

110
9. Придбано журнал “Поліна”

100  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconФинансы темы рефератОВ
Поняття І сутність фінансів. Роль фінансів у процесі розширеного відтворення. Функції фінансів
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconРефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси,...
Роль місцевих фінансів у реалізації регіональної соціальної політики І зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних...
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconТема філософія, її предмет та роль у суспільстві
Основні функції філософії: методологічна, світоглядна, пізнавальна, аксіологічна, ідеологічна, соціально-практична
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconПлани семінарських занять по курсу “Фінансове право”
Походження терміну “фінанси”. Передумови виникнення фінансів. Роль фінансів на сучасному етапі розвитку держави та економіки
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconЩо саме вирізняє цей вид комунікації від інших різновидів комунікації у суспільстві?
Розкрийте місце І роль масової комунікації у сучасному інформаційно-комунікативному суспільстві
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconКурс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет І роль в суспільстві
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconІ. Вступна частина Тема Філософія, коло її проблем І роль у суспільстві
Різноманітність тематики цих роздумів обумовлена загальною орієнтацією, самовизначенням людини у світі, її світоглядом
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві icon1: Сутність філософії та її роль у суспільстві
Знати специфіку філософського знання, його відмінність від природничо-математичних та соціально-гуманітарних наук. Важливим завданням...
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві icon1. філософія коло її проблем та роль у суспільстві
Ми фактично вже показали почасти роль І значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична...
Тема Сутність фінансів та їх роль у суспільстві iconЛекція 2 тема 2 «фінансова система держави»
При єдиній сутності цих відносин у них виділяються окремі елементи, які мають свої характерні ознаки й особливості. Вивчення фінансів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка