Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області)
Скачати 419.7 Kb.
НазваПрибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області)
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір419.7 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3
Міністерство аграрної політики України

Уманський національний університет садівництва

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра фінансів і кредиту

Курсова робота

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАД, МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ (НА ПРИКЛАДІ СФГ «КОЗАЦЬКЕ» БАЛТСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Науковий керівник,
Виконавець: студент 31-О групи

Балановський Роман Володимирович

Умань – 2011р.

Зміст

Вступ

1. Формування і використання прибутку на сільськогосподарських підприємствах

^ 2. Фінаносво економічна характеристика прибутку СФГ «Козацьке» Балтського району

2.1. Фінаносво економічна характеристика СФГ «Козацьке» та аналіз динаміки прибутку від реалізації продукції підприємства

2.2. Формування прибутку на підприємстві

2.3. Розподіл і використання прибутку на підприємстві

^ 3. Шляхи і резерви збільшення прибутку СФГ «Козацьке»

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

В умовах переходу України до ринкової економіки зростає потреба в своєчасній і достовірній інформації для ухвалення обгрунтованих рішень, від яких залежить розподіл отриманого прибутку та збільшення його в майбутньому. В цьому зв’язку зростає роль бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу господарської діяльності всіх підприємств і організацій незалежно від форм власності і виду діяльності. Господарська діяльність підприємства є комплексом господарських процесів, які у свою чергу складаються з окремих господарських операцій.

При управлінні підприємством постійно потрібна інформація за всіма господарськими процесами, їх характером і обсягом. Саме достатня освіченість дозволить прийняти правильні рішення щодо розподілу прибутку таким чином, щоб він приносив новий прибуток. Нерозумне використання коштів, отриманих у вигляді чистого прибутку може стати причиною збитковості і навіть банкрутства підприємства.

Нажаль сьогодні багато підприємств України страждає через отримані низькі прибутки та збитковість. Причин цього може бути багато, часто підприємство страждає від несприятливих погодніх умов в результаті яких втрачає значну частину врожаю чи від несприятливої державної політики, а іноді причиною є нездатність органу управління оптимально розподілити отримані кошти. Звичайно є чітко визначені нормативи, якими повинне керуватись підприємство під час визначення фінансових результатів та їх розподілу, але поряд з цим значною проблемою українського керівника є жадоба отримати як можна більше отримати вільних коштів, часто нехтуючи потребами виробництва.

Але не залежно від того як працює підприємство основними завданнями його фінансової діяльності залишається: вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу підприємства і напрямків його використання з метою забезпечення стабільно високої прибутковості; балансування в часі надходжень і витрат платіжних засобів; підтримання належної ліквідності та своєчасності розрахунків.

Варто пам’ятати, що прибуток є основною метою діяльності підприємства, а способом його досягнення раціональне використання фондів, зниження собівартості та трудомісткості продукції. Часто підприємству доводиться відмовитись від отримання прибутку в даний момент для того щоб у майбутньому отримати ще більший, але кожен із таких випадків є індивідуальним та потребує окремого підходу.

Актуальність даної теми полягає в тому, щоб дослідити шляхи підвищення прибутку підприємства та напрямів його розподілу, так щоб він максимально задовольняв потреби підприємства. Це особливо вважливим є нині, коли все більше підприємств зустрічається з проблемою банкрутства або низьким рівнем прибутковості.

Об’єктом дослідження є СФГ «Козацьке» Балтського району Одеської області. Під час досліджень ми ставимо на меті вивчити рівень прибутковості підприємства та знайти оптимальні напрями його розподілу.

У процесі дослідження застосувалися статистичний, економіко-математичний методи, а також метод порівняння. Також були використані економіко-статистичні та розрахунково-конструктивний методи опрацювання даних. Дані дослідження були проведені з використанням річних форм звітності господарства: Форма №50-с.г., форма№.1, форма№2.

^ 1. Формування і використання прибутку на сільськогосподарських підприємствах

При функціонуванні підприємства відбувається безперервний кругообіг коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства, в основу якої покладено належне забезпечення фінансування суб'єкта підприємницької діяльності. Метою фінансової діяльності є отримання прибутку.

Прибуток — це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і береться за головний показник її результативності (ефективності).

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні.

Залежно від формування та розподілу виокремлюють кілька видів прибутку. Насамперед розрізняють загальний прибуток і прибуток після оподаткування. Загальний прибуток — це весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу. Такий прибуток інакше називають балансовим. Прибуток після оподаткування, тобто прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства, має поширену у вітчизняній літературі та практиці назву — чистий прибуток.

У зарубіжній економічній теорії та підприємництві загальновживаними є поняття валового, маржинального та операційного прибутку.

Валовий прибуток— це різниця між виручкою та виробничими витратами (собівартістю продукції, визначеною калькулюванням за неповними витратами). Це поняття включає власне прибуток і так звані невиробничі (адміністративні, комерційні) витрати.

Операційний прибуток, що його часто називають чистим прибутком, дорівнює валовому прибутку за мінусом невиробничих витрат.

Маржинальний прибуток характеризує обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Він включає власне прибуток і постійні витрати. Отже, такий прибуток за величиною збігатиметься з валовим прибутком, коли калькулювання здійснюватиметься лише за змінними витратами.

Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел:

а) продаж (реалізація) продукції (послуг);

б) продаж іншого майна;

в) позареалізаційні операції.

Прибуток від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції (без урахування податку на додану вартість і акцизного збору) та її повною собівартістю.

У разі калькулювання за неповними витратами ту частину витрат, що її не включено в собівартість продукції, відносять на певний період і за обчислення прибутку (П ) відраховують від виручки, тобто

Пррі-С,

де Вр — виручка від продажу продукції; Сі — собівартість проданої (реалізованої) продукції за неповними витратами; С — втрати, що їх не включено в собівартість продукції, а віднесено на певний період.

Це так званий метод прямого обчислення прибутку, який вважають головним. Поряд з ним існує ще аналітичний метод, згідно з яким прогнозований прибуток визначається коригуванням його базової (фактичної) величини з урахуванням впливу певних чинників у плановому (розрахунковому) періоді. Такий вплив може здійснюватися через зміну обсягу виробництва та продажу, його структури, собівартості продукції і цін. Цей метод орієнтовано на велику частку відносно однотипної продукції в загальному її обсязі,

Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів (матеріальних активів), нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств тощо. Його розраховують як різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об'єкта, який продається, з урахуванням витрат на продаж (демонтаж, транспортування, оплата агентських послуг),

Прибуток від позареалізаційних операційце прибуток від пайової участі в спільних підприємствах, здавання майна в оренду (лізинг), дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов'язаннями, роялті, надходження від економічних санкцій тощо.

Розглянута схема загального прибутку за його джерелами має важливе значення для аналізу та прийняття господарських рішень. Але треба мати на увазі, що прибуток є об’єктом оподаткування.

У зв'язку з цим державні органи суворо регламентують методику обчислення оподатковуваного прибутку в нормативних актах. Так, згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (1997 р.) оподатковуваний прибуток (П ) обчислюється за формулою

П0В-(ВЬ+АВ),

де Д в — валовий дохід за певний період; Вв — валові витрати за той самий період; АВ — сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів.

Основною складовою валового доходу СФГ «Козацьке» є виручка від продажу продукції. У нього включають також прибуток від продажу майна і від позареалізаційних операцій. Валові витрати — це передусім витрати на реалізовану продукцію, а також втрати від продажу майна (перевищення балансової вартості об'єктів над виручку від їхнього продажу). Амортизаційні відрахування виокремлено із загальної суми витрат, оскільки нарахування таких контролюється фіскальними органами в особливому порядку.

У фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників (інвесторів).

Із загального прибутку сплачується податок згідно з умовами, передбаченими законодавством про оподаткування прибутку підприємств. Прибуток, що залиснився після оподаткування (чистий прибуток), поступає в повне розпорядження підприємства та використовується згідно з його статутом і рішеннями власників.

Відповідно до принципових (головних) напрямів використання цей прибуток можна розділити на дві частини:

1) прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам корпоративних прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохочувальний захід), на соціальну підтримку тощо (розподілений прибуток);

2) прибуток, що залишається на підприємстві і є фінансовим джерелом його розвитку (нерозподілений прибуток). Останній спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів. Резервний фонд є фінансовим компенсатором можливих відхилень від нормального обороту коштів або джерелом покриття додаткової потреби в них. Його формування є обов'язковим для господарських товариств, орендних підприємств, кооперативів.

Цю загальну схему розподілу прибутку можна конкретизувати стосовно підприємств із різними організаційно-правовими формами. Це стосується насамперед акціонерних товариств (підприємств). Як відомо, власники акцій одержують частину корпоративного прибутку у вигляді дивідендів (доходу інвесторів на вкладений капітал). Щодо акціонерного підприємства дивіденди можна розглядати як плату за залучений від продажу акцій капітал.

Розподіл прибутку на виплату дивідендів та інвестування є фінансовою проблемою, яка істотно та неоднозначно впливає на фінансову стабільність і перспективи розвитку підприємства. Спрямування достатньої суми прибутку на виплату дивідендів і високий рівень таких збільшують попит на акції та підвищують їхній ринковий курс. Водночас обмежується власне джерело фінансування, ускладнюється розв'язання завдань перспективного розвитку підприємства.

Зрозуміло, що низький рівень дивідендів призводить до протилежних наслідків. З урахуванням цих обставин акціонерне товариство (підприємство) мусить вибирати таку дивідендну політику, яка відповідала б конкретним умовам його діяльності.

Основними варіантами дивідендної політики можуть бути:

1) виплата постійного рівня дивідендів протягом кількох років;

2) виплата дивідендів зі щорічним певним зростанням;

3) спрямування на дивіденди встановленої (нормативної) частки чистого прибутку;

4) виплата дивідендів із залишку прибутку після фінансування інвестиційних потреб;

5) виплата дивідендів не грошима, а додатковим випуском акцій. Кожний з цих варіантів має свої переваги й недоліки і застосовується, як правило, не постійно, а в межах певного перспективного періоду з урахуванням економічної кон'юнктури та фінансового стану підприємства.

Частина прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, визначається відповідно до вибраного варіанта дивідендної політики. Досвід зарубіжних корпорацій свідчить, що частка величини Пд у чистому прибутку коливається в межах 30—70%. Якщо вона менша за 30%, то виплати вважаються заниженими, а коли її відносний розмір більший за 70% — завищеними.

^ 2. Фінаносво економічна характеристика прибутку СФГ «Козацьке» Балтського району Одеської області

2.1 Фінаносво економічна характеристика СФГ «Козацьке» та аналіз динаміки прибутку від реалізації продукції підприємства

СФГ «Козацьке» розташоване в Одеській області, Балтському районі. До найближчої залізничної станції 16 км, (ст. Балта с.Белено), до районного центру 7 км. (м. Балта), до обласного центру (м. Одеса) 225км.

Клімат: помірно континентальний. Зима м'яка, з частими відлигами, а літо спекотне. Середня температура липня + 23 °C, січня — 5,6 °C. Опади випадають найчастіше влітку і восени у вигляді дощів, середньорічна кількість опадів складає 520мм.

В сільському господарстві головним засобом виробництва, без якого неможливий сам процес виробництва продукції рослинництва , є земля, зокрема сільськогосподарські угіддя, тому розглянемо забезпеченість його ресурсним потенціалом. Основні ресурси сільськогосподарського підприємства – земельні. Розглянемо показники в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Склад і структура сільськогосподарських показників у СФГ «Козацьке» Балтського району за останні роки

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Всього с.-г. угідь, га

1198,34

925,28

902,63

Із них: рілля

1017,28

900,27

877,64

Питома вага в площі с.-г. угідь; ріллі, %

85

97

97,2

Навантаження на 1 середньорічного робітника, зайнятого в с.-г.:

- с-г. угідь, га

119,83

92,52

64,47

- ріллі, га

101,7

90

62,69

З даних таблиці видно, що структура сільськогосподарських угідь протягом останніх років практично однорідна і не має тенденції щодо різкої зміни. Однак, з кожним роком збільшується навантаження на робітників, оскільки зменшується кількість зайнятих у рослинництві. Це видно з наступної таблиці.

Таблиця 2.2

Чисельність та ефективність використання трудових ресурсів у СФГ «Козацьке» Балтського району

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Дані 2010 р. до

2008 р., %, (+,-)

Середня чисельність працівників, чол.

У т. ч. у рослинництві


10


10


14


140


10


7


8


80

Вироблено валової продукції в порівняльних цінах 2005р., всього тис.грн. в т.ч.

65160,87

32264,62

129178

64017,13

рослинництві

65160,87

32264,62

129178

64017,13

Річна продуктивність праці всього тис. грн.в т.ч. працівники

6516,09

3226,5

9227

2710,91

рослинництва

6516,09

4609,23

16147,25

9631,16


Чисельність працівників сільськогосподарських підприємств України в сучасний період традиційно характеризується стійкою тенденцією до скорочення. Не стало винятком і наше досліджуване підприємство, скорочується кількість працюючих в галузі рослинництва, майже на 60%.

Розглянемо детальніше виробничу сферу досліджуваного підприємства в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Порівняльна характеристика рівня використання землі в галузі рослинництва у СФГ «Козацьке» Балтського району за 2008-2010 роки

Сільсько-господарська культура

Одержано валової продукції: в підприємстві, ц

Дані 2010р. до

2008р., %

Вироблено валової продукції на 100 га угідь, ц


2008р.

2009р.

2010р.

2008р.

2009р.

2010р.

Зернові всього, в т.ч.:

8458

5433

14580

172,38

831,4

603,5

1661,3

Озима пшениця

6300

4908

14180

225

619,3

545,17

1615,7

Ячмінь озимий

2158

525

400

-1758

212,1

58,3

45,58

Технічні, в т. ч.: Соя

554

-

-

-

54,5

-

-

Соняшник

994

310

1372

138

97,7

34,43

156,33

Ріпак озимий

786

344

3685

468

77,3

38,21

419,88

Льон-довгунець - насіння

600

-

-

-

58,98

-

-

Всього

12292

6087

19637

7345

6802,08

676,14

2237,51


Аналіз даних таблиці свідчить, що в 2008 році у підприємстві було найбільше зібрано озимої пшениці 6300 ц В наступні 2 роки зернових і зернобобових також сіяли багато, але площа зайнята під озимою ячмінем суттєво скоротилася, в 2010 році більше ніж в 5 разів. Альтернативою тут виступає озимий ріпак, якого в 2010 році було зібрано 3685 ц. Це майже в 5 разів більше ніж в 2008 році. Крім того за останніх 2 роки на підприємстві перестали вирощувати сою та льон-довгунець, оскільки вони давали мізерний врожай.

Спеціалізація підприємства визначається за допомогою структури товарної продукції . Розглянемо її в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Структура товарної продукції СФГ «Козацьке» Балтського району за 2008-2010 роки


Показник


2008


2009


2010

В середньому за 3 роки, ц

Питома вага, %

Місце

Галузі

Всого продукції рослинництва в т. ч.:

8548

5433

14580

9520,3

100

-

Озима пшениця


6300

4908

14180

8462,7

88,9

1

Ячмінь озимий

2158

525

400

1027

10,8

3

Соя


554

-

-

-

-

-

Соняшник


994

310

1372

892

9,37

4

Ріпак озимий


786

344

3685

1605

16,9

2

Льон-довгунець - насіння


600

-

-

-

-

-


З даних таблиці бачимо, що наше підприємство в основному спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці, що в середньому за 3 роки дає 9520,3 ц. врожаю і займає перше місце в галузі. На 2 місці по вирощуванні продукції знаходиться ріпак озимий, на 3 – ячмінь озимий. Останнє місце займає вирощування соняшнику. Протягом останніх двох років наше підприємство не спеціалізується на вирощуванні сої та льону.

Розглянемо показники забезпеченості нашого підприємства основними засобами та ефективність їх використання в таблиці 2.5.


Таблиця 2.5

Забезпеченість СФГ «Козацьке» Балтського району основними засобами та ефективність їх використанняПоказник


2008р.


2009р.


2010р.


Дані 2010р. до даних 2008р (+;-)

Середньорічна вартість ОЗ в т.ч.

402


237


369


-33


основних виробничих засобів, тис. грн

84,5

104,5

89

4,5

валова продукція в порівняльних цінах 2005р.

65160,87

32264,62

129178

64017,13

середньорічна кількість працівників

10


7


8


-2


площа с/г угідь

1198,3

925,2

902,6

-295,7

фондозабезпеченість, тис.грн.

33547


25616


40881


7334


фондоозброєність, грн.

40200


33857


46125


5925


фондовіддача, грн.

0,16


0,14


0,35


0,19


фондоємність

6,17

7,35

5,76

-0,41

оборотні засоби прибуток(збиток)тис.грн.

182


142


271


89


норма прибутку

37,4


41,6


59,2


21,8Показники ефективності свідчать про таке: фондовіддача 0,19 грн. показує, що 1 грн. основних фондів дозволяє отримати прибуток 19 коп., фондоємність 0,41 грн. – що щоб виробити 1 грн. валової продукції треба „запустити ” у виробництво 0,41 грн. основних фондів, а норма прибутку свідчить про те, що підприємство в перспективі може отримати.

Основними економічними показниками діяльності СФГ «Козацьке» є наступні: (Табл. 2.6)

Таблиця.2.6

Основні економічні показники діяльності СФГ «Козацьке» Балтського району Одеської області

Показники

2008 р.

2009р.

2010р.

Валова продукція у порівняльних цінах 2005р., грн.

65160,87

32264,62

129178

Дохід від реалізації, тис. грн.

28

643

1279

ПДВ

5,6

128,6

255,8

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

459

278

470

Чистий прибуток, тис. грн.

174

250

858

Рентабельність, %

-93,8

131,29

172,13


Оскільки валова продукція у порівняльних цінах 2005р. СФГ «Козацьке» в 2010р. порівняно із 2008р. збільшилась майже в 2 рази, то й собівартість продукції збільшилась також. Якщо у 2010 р. чистий прибуток становив 858 тис. грн, а рівень рентабельності 172,13%, то порівнюючи дані показники з показниками 2008 р., де чистий прибуток дорівнював 174 тис. грн., а рівень рентабельності -93,8%, можна зробити висновок, що прибутковість підприємства значно зросла.
  1   2   3

Схожі:

Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) iconПрибуток, його норма І напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) iconТема : Аналіз використання земельних ресурсів
Завдання 1 Проаналізувати склад І структуру сільськогосподарських угідь підприємства по правам використання
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) iconПлан Суть І роль розподілу в процесі відтворення. Розподіл нд І об’єктивні...
Сутність І значення розподілу в економіці. Питанням розподілу присвячено багато спеціальних праць. Значний внесок у розробку проблем...
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) iconЗа наслідками судового розгляду кримінального провадження №001-111
Васютенці Чорнобаївського району Черкаської області, українця, громадянин України, одружений, освіта вища, проживає в с. Водяна Балка...
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) icon«Екологія та соціальний захист» Склад сім’ї одружений
Народився 12. 1960 року в селі Тиниця, Чернігівської області, Бахмацького району, Україна
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) iconПодаток на прибуток підприємств та порядок його обчислення та сплати в 2013 році
Арактеризувати склад платників податку, порядок формування об’єкта оподаткування, застосування ставок податку на прибуток протягом...
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) iconВ домашній роботі навести розрахунки всіх показників, після кожної...
Проаналізувати формування прибутку підприємства. Визначити чистий доход, валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності,...
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) iconПроекту (роботи) Організація обліку основних засобів І аналіз ефективності...
Тема проекту (роботи) Організація обліку основних засобів І аналіз ефективності їх використання в пат «Кам’янський» Бериславського...
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) icon1 Маркетингова Політика Розподілу, її місце у збутовій діяльності...
Якщо виробництво є «серцем» промисловості, то система розподілу — це її «кровоносна система»
Прибуток підприємства: склад, механізм формування, розподілу І використання (на прикладі сфг «козацьке» балтського району одеської області) icon1. Фінанси та їх роль в ринковій економіці
Фінанси це економічні відношення, що виникають у процесі формування, розподілу, перерозподілу І використання централізованих І децентралізованих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка