2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону
Скачати 153.94 Kb.
Назва2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону
Дата конвертації12.10.2013
Розмір153.94 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТІВ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

Однією з головних задач, які стоять перед інвестором на ринку інвестицій є вибір об'єктів інвестуванні компаній та фірм тих галузей, які мають найкращі перспективи розвитку та можуть забез­печити найбільш високу ефективність інвестицій. Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів, окремої сфери діяльності (галузі) та підприємств чи фірм.

Інвестиційна привабливість регіонів України оцінюється на базі 5 узагальнюючих показниках, які у свою чергу включають такі аналітичні показники:

1. Рівень загальноекономічного розвитку регіону:

1.1. Питома вага регіону у ВВП і національному доході.

1.2. Обсяг виробленої промислової продукції на душу населення.

1.3. Рівень самозабезпечення регіону основними продуктами.

1.4. Обсяг та динаміка капітальних вкладень у регіоні на душу населення.

1.5. Число компаній та фірм різних форм власності та інше.

2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону.

2.1. Число підрядних будівельних організацій усіх форм власності.

2.2. Обсяг місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів.

2.3. Виробництво енергетичних ресурсів на душу населення.

2.4. Забезпеченість залізничним та автомобільним транспортом.

3. Демографічна характеристика регіону.

3.1. Питома вага населення регіону в загальній чисельності жителів України.

3.2. Співвідношення сільських та міських жителів.

3.3. Питома вага населення, яке зайняте у громадському ви­робництві на підприємствах усіх форм власності.

3.4. Рівень кваліфікації працівників регіону.

4. Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону.

4.1. Питома вага приватизованих підприємств у загальному числі підприємств.

4.2. Питома вага компаній та фірм недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств.

4.3. Чисельність спільних підприємств.

4.4. Чисельність банківських установ.

4.5. Чисельність страхових компаній.

4.6. Чисельність бірж (фондових, товарних, спеціалізованих).

5. Рівень кримінальних, екологічних та інших ризиків.

5.1. Рівень економічних правопорушень.

5.2. Питома вага підприємств із шкідливими виробництвами.

5.3. Середній радіаційний фон тощо.
Інвестиційна привабливість окремої сфери діяльності (галузі) включає в себе:

1. Важливість галузі — значення продукції, її особливість, частка експорту, залежність від імпорту, рівень забезпеченості внутрішніх потреб країни тощо.

2. Характеристика споживання продукції галузі, рівень конкуренції чи монопольності, особливості ринку збуту, фак­тичні та потенційно можливі обсяги ринку тощо.

3. Рівень державного втручання у розвиток галузі (законодавство, податки, амортизаційна та кредитна політика тощо).

4. Соціальна роль галузі та кількість робочих місць, середня зарплата, екологічна забезпеченість виробництва тощо.

5. Фінансові умови роботи галузі (середній рівень прибут­ковості, оборотність активів тощо).

Інвестиційна привабливість окремого підприємства (фірми) включає:

1. Загальну характеристику підприємства — характер технології; наявність сучасного обладнання, складського господарства, власного транспорту; географічне розміщення; набли­женість до транспортних комунікацій.

2. Характеристику технічної бази підприємства — стан технології, вартість основних фондів, коефіцієнт фізичного та морального старіння основних фондів.

3. Номенклатуру продукції, що випускається.

4. Виробничу потужність.

5. Місце підприємства в галузі, на ринку, рівень його мо­нопольності.

6. Характеристику системи управління.

7. Статутний фонд, власники підприємства, ціна акцій.

8. Структуру витрат на виробництво.

9. Обсяг прибутку та напрямки його використання.

10. Оцінку фінансового стану підприємства.

У світовій та вітчизняній практиці для визначення інвестиційної привабливості підприємства використовується методика визначення стану підприємства за даними бухгалтерської фінан­сової звітності, яка включає в себе розрахунок групи показників, вибір яких залежить від цілей, що ставить перед собою інвестор.

В Україні в основу методики визначення інвестиційної привабливості, підприємства використовується Положення "Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації", затверджене Наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. №49/121 та зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України 8.02.2001 р. № 121/ 5312 [2].

Відповідно до цього Положення оцінка підприємства вклю­чає в себе: як вертикальний аналіз (визначення питомої ваги окремих статей фінансових звітів) так і горизонтальний аналіз (порівняння величин відповідних показників за декілька періодів, їх зміни та тен­денції, а також порівняння з іншими підприємствами галузі).

Основним джерелом інформації для визначення інвес­тиційної привабливості є бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства за два останні календарні роки та останній звітний період, а саме: бухгалтерський баланс Ф.І (річний або квартальний), звіт про дебіторську або кредиторську заборгованість

(Ф.І б), звіт про фінансові результати діяльності підприємства (Ф2), звіт про фінансово-майновий стан (ФЗ), примітки до річної фінансової звітності (Ф5) та при необхідності, розшифровки дебіторсько-кредиторської заборгованості, структури запасів, готової продукції, основних фондів тощо.

Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:

• оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;

• оцінка фінансових результатів діяльності підприємства;

• оцінка ліквідності;

• аналіз ділової активності;

• аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

• аналіз рентабельності.

Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) та їх нормативні значення визначені у таблицях 1 6. Для порівняння значень розрахованих показників (коефіцієнтів) у разі, якщо останнім звітним періодом, за який подається звіт про фінансові результати, є квартал, а всі попередні періоди, за які здійснюється розрахунок, є річними, необхідно дані кварталь­ного звіту про фінансові результати помножити на коефіцієнт К = 4 / N. де N — порядковий номер останнього звітного кварталу.

1. Оцінка майнового стану підприємства дає змогу виз­начити абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідковувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства. Для оцінки майно­вого стану доцільно розрахувати такі показники (коефіцієнти), які характеризують виробничий потенціал підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів та коефіцієнт - вибуття основних засобів див. табл. 2.1.

^ Таблиця 2.1.

Розрахунок показників оцінки майнового стану підприємства


№ п/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

ф 1р.032/ф 1 р.031

Зменшення

2

Коефіцієнт оновлення основних фондів

ф.5р.260(гр.5)/ /ф 1р.031(гр.4)

Збільшення

3

Коефіцієнт вибуття основних фондів

ф.5р.260(гр. 8)/ /ф.1 р.031(гр.З)

Повинен бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основних фондів

2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає дослідження динаміки та структури фінансових результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) підприємства.

За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

3. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу див. табл. 2.2.

^ Таблиця 2.2.

Розрахунок показників ліквідності підприємства


№п/п

Наша показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт покриття

ф1 р.260 / ф І р.620

>1

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф1(р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140)/ф1р.620

0,6 - 0,8

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф1 (р.220 + р.230 + р.240)/ф1 р.620

>0, збільшення
Чистий оборотний капітал, тис. грн.

ф1 (р.260 - р.620)

>0, збільшення

4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, ха­рактеризує структуру джерел фінансування ресурсів підпри­ємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами та коефіцієнта маневреності власного капіталу див. табл. 2.3.

^ Таблиця 2.3.

Розрахунок показників платоспроможності

(фінансової стійкості) підприємства


№ п/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф1 р.380/ ф1 р.640

>0,5

2

Коефіцієнт фінансування

ф1(р.430+р.480 + р.620+ +р.630)/ ф1 р.380

<1, зменшення

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами

ф1 (р.260 - р.620) / ф1 р.260

>0,1

4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф1(р.260-р.620)/ ф1 р.380

>0, збільшення


5. Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характери­зується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгова­ності, тривалості обертів дебіторської та кредиторської заборгованостей, коефіцієнта оборотності матеріальних запасів, коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі) та коефіцієнта оборотності власного капіталу див. табл. 2.4.

^ Таблиця 2.4.

Розрахунок показників ділової активності підприємства


№ п/п

Наша показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт оборотності активів

ф2 р.035 / ф 1 (р.280(гр. 3) + р.280 (гр. 4)) / 2

збільшення

2

Коефіцієнт оборотності

Кредиторської заборгованості

ф2р.035/ф1 (S (р.520 / р.600) гр.3 +

+ S (р.520 / р.600) гр. 4)/2

збільшення

3

Коефіцієнт оборотності

дебіторської

заборгованості

ф2 р.035/ф1 (S (р.150 / р.210) гр. 3 +

+ S(р.І50/р.210)гр. 4) /2

збільшення

4

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

зменшення

5

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

зменшення

6

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

ф2 р.040 / ф 1 (S (р. 100 / р. 140) гр. 3 +

+S (р.100/р.140) гр. 4)/2

збільшення

7

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

ф2 р.035/ф1 (р.031 (гр. 3) + р.031(гр.4))/2

збільшення

8

Коефіцієнт оборотного капіталу

ф2 р.035 /ф1(р.380 (гр. 3)+ р.380 (гр. 4)) / 2

збільшення

6. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта рентабельності активів, коефіцієнта рентабельності власного капіталу, коефіцієнта рентабельності діяльності та коефіцієнта рентабельності продукції див. табл. 2.5.

^ Таблиця 2.5.

Розрахунок показників рентабельності підприємства


№ п/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт рента­бельності активів

ф2 р.220 або р.225/ ф 1 (р.280(гр.3)+р.280(гр. 4)) / 2

>0,

збільшення

2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф2 р.220 або р.225/ ф1(р.380(гр. 3)+р.380(гр. 4)) / 2

>0,

збільшення

3

Коефіцієнт рента­бельності діяльності

ф2 р.220 або р.225 / ф2 р.035

>0,

збільшення

4

Коефіцієнт рента­бельності продукції

ф2 р.100 (або р.105)+090-060 / ф2 (р. 040+070+080)

>0,

збільшення

Примітки. ф1 - "Баланс підприємства";
ф2 - "Звіт про фінансові результати";
ф3 - "Звіт про фінансово-майновий стан";
ф5 - "Примітки до річної фінансової звітності";
S - сума.
Усі розраховані коефіцієнти (показники) заносяться до спеціальної таблиці і визначається рейтингова оцінка підприємства. Дотримання критеріального рівня кожного з коефіцієнтів дає певний відсоток (питома вага конкретного коефіцієнта в загальній кількості показників), недодержання оптимального значення коефіцієнта дає — 0%. Потім набрана сума відсотків сумується і присвоюється підприємству рейтинг згідно певної рейтингової системи, див. табл. 2.6. Найбільше значення рейтингової оцінки — 100%.

^ Таблиця 2.6.

Рейтингова оцінка підприємства


Оцінка

Рейтинг

Характеристика

90-100%

Високий

Висока платоспроможність, відмінний фінансовий стан.

80-90 %

Достатній

Достатньо добрий фінансовий стан. Клієнт із мінімальним ризиком.

60-80%

Задовільний

Задовільний фінансовий стан та рівень платоспроможності.

40-60 %

Недостатній

Надійність підприємства викликає підозру, недостатній рівень платоспроможності. Високий рівень ризику.

0-40%

Поганий

Фінансовий стан поганий. Вкладення коштів у підприємство є над ризиковим.

Схожі:

2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону iconМодуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону iconСписок використаної літератури
Андрющенко К. А. Науково-теоретичні аспекти класифікації розвитку виробничої інфраструктури в регіоні/ К. А. Андрющенко //Історія...
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону iconТема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної...
Сторичні аспекти виникнення інституту самоврядування та науки про місцеві фінанси
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону icon1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
...
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону icon“Економіка праці та соціально-трудові відносини”
Середньорічна чисельність населення регіону 345 тис чол., загальний приріст за рік – 60 тис чол. Народилося за рік 8500 чол., померло...
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону iconЦе особовий склад організації, що охоплює всіх найманих працівників,...
Персонал(лат personalis — особистий) — це особовий склад організації, що охоплює всіх найманих працівників, а також працюючих акціонерів...
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону icon1: Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Зв`язок навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” з іншими теоретичними та прикладними дисциплінами. Завдання курсу “Місцеві фінанси”...
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону iconПрограма дівочого хору початковий, основний І вищий рівень пояснювальна записка
Хорове мис­тецтво є одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, яке навчає во­кально-хоровим прийомам виконання, формує почуття...
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону iconРефератів, доповідей в розрізі практичних занять Тема 1 Місцеві фінанси,...
Роль місцевих фінансів у реалізації регіональної соціальної політики І зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних...
2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону iconКифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні
У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії І практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка