Навчально-методичний комплекс
НазваНавчально-методичний комплекс
Сторінка1/27
Дата конвертації19.06.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВКафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


з дисципліни:

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВАдля студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напрям підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”


ТЕРНОПІЛЬ

2012Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”/ Налукова Н. І. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - ______с.
Укладач:

к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ – Налукова Наталія Ігорівна

Рецензенти:

д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки –

Ірина Олегівна Іващук

к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування – Ольга Володимирівна Кнейслер
^ Відповідальний за випуск:

В. о. завідувача кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ – д.е.н., професор Василь Григорович Дем’янишин
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит” – розглянуто, схвалено та рекомендовано до друку і використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ.

Протокол № ____ від ___________ р.
Рекомендовано до друку науково-методичною комісією спеціальності “Фінанси” Тернопільського національного економічного університету.

Протокол № ____ від _______________ р.

ВСТУППрограму дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” орієнтовано на студентів економічних спеціальностей освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавр денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”. У процесі вивчення даного курсу студенти набувають теоретичних знань та практичних навичок щодо фінансування господарюючих одиниць.

Дисципліна “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” передбачає послідовне і систематичне вивчення питань що стосуються забезпечення фінансовими ресурсами основних організаційно-правових форм організації підприємницької діяльності.

Головною метою дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” є формування у студентів системи знань стосовно використання відповідних форм і методів фінансового забезпечення унітарних та корпоративних підприємств для досягнення основної мети їх діяльності – отримання доходу, максимізації прибутку, збільшення ринкової вартості капіталу, досягнення соціального ефекту.

У результаті вивчення дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” студенти повинні:

  • засвоїти сутність та основні напрямки фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, способи і методи забезпечення їх ліквідності та фінансової рівноваги;

  • використовувати на практиці набуті навики щодо основ економічної доктрини самофінансування, концепцій дивідендної політики, оцінки капіталу й ефективності фінансового інвестування підприємств та форм застосовуваного ними фінансового контролю;

  • оволодіти знаннями стосовно організації фінансової діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин та впровадження у їх фінансову практику бюджетування.^

ПРОГРАМА КУРСУ

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА


Основні сутнісні сторони підприємництва як господарської діяльності, характерні його ознаки та принципи. Комерційне та некомерційне підприємництво. Державне, колективне та приватне підприємництво. Форми підприємницької діяльності: виробнича, комерційна та фінансова.

Поняття “суб’єкта підприємництва” як організованої форми продуктивної діяльності окремих громадян, підприємств, організацій, установ. Ідентифікаційні особливості суб’єктів підприємництва. Основні ознаки суб’єктів підприємництва: наявність і повнота господарської компетенції; майновий статус та властивість відповідати за своїми зобов'язаннями в межах належного їм майна; організаційно-правова форма функціонування суб’єктів підприємництва з правами або без прав юридичної особи.

Класифікація суб’єктів підприємництва за галузевою приналежністю; за масштабами діяльності; за формою власності; за організаційно-правовою формою; за організаційно-економічною формою об’єднання підприємств; за видами господарських товариств.

Поняття фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Методи та форми фінансування суб’єктів підприємництва. Типові критерії прийняття фінансових рішень щодо вибору найбільш прийнятної форми фінансування суб’єкта підприємництва.
^

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ


Еволюція організаційно-правових форм та їх вплив на організацію фінансової діяльності підприємств. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Особливості фінансування суб'єктів підприємництва залежно від організаційно-правової форми господарювання.

Особливості фінансового забезпечення державних і комунальних підприємств.

Фінансова діяльність господарських товариств. Мета підприємницької діяльності корпоративного бізнесу. Специфіка фінансового забезпечення підприємств колективної власності (кооперативів).

Особливості фінансової діяльності приватних (малих приватних) підприємств. Види об'єднань підприємств та фінансові аспекти їх діяльності.

Фінансові установи: організація фінансової діяльності. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва без створення юридичної особи.
^

ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Капітал підприємства, його ознаки, форми, принципи формування. Фінансова структура капіталу та політика її формування. Вартість капіталу суб’єктів підприємництва та її оцінка. Вартість капіталу унітарного підприємства та акціонерного товариства.

Власний капітал підприємства, його функції та складові. Статутний капітал, його економічний зміст, функції та порядок формування. Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм організації бізнесу.

Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Методи збільшення статутного фонду акціонерного товариства і унітарного підприємства.

Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Способи зменшення статутного капіталу унітарних та корпоративних підприємств.
^

ТЕМА 4. ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА


Сутність фінансування діяльності підприємств. Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.

Нерозподілений прибуток підприємства як основне джерело формування власних фінансових ресурсів. Розрахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів. Податкова концепція нарахування амортизації. Фінансова (бухгалтерська) концепція нарахування амортизації.

Самофінансування підприємства, його значення, переваги. Характеристика форм самофінансування (самофінансування з метою підтримання рівня виробництва і самофінансування з метою росту). Приховане та відкрите самофінансування підприємства. Недоліки відкритого самофінансування підприємства. Способи формування прихованих резервів у балансі підприємства.

Самофінансування як індикатор фінансової діяльності сучасного підприємства (показники рівня самофінансування підприємства).

Зв’язок коштів засновників і акціонерів із самофінансуванням товариств. Взаємозв'язок дивідендної політики та самофінансування підприємства.
^

ТЕМА 5. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА


Визначення дивідендів.

Дивідендна політика акціонерного товариства. Характерні ознаки дивідендної політики, основні її завдання, фактори. Принципи формування дивідендної політики підприємства. Методи нарахування дивідендів. Основні концепції дивідендної політики.

Зв’язок між дивідендною політикою та самофінансуванням підприємства. Зв’язок між дивідендною політикою і ринковим курсом корпоративних прав.

Показники ефективності дивідендної політики підприємства.

Джерела та форми виплати дивідендів. Інструменти виплати дивідендів. Оподаткування дивідендів підприємств платників і не платників податку на прибуток.

Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти. Виплати доходів у вигляді дивідендів у випадку проведення спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.
^

ТЕМА 6. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ЗАПОЗИЧЕНИХ РЕСУРСІВ


Позиковий капітал суб’єктів підприємництва, характеристика його видів. Економічна доцільність використання у господарському обороті позичених коштів.

Банківський кредит як основний різновид фінансових кредитів. Класифікація банківських кредитів, принципи здійснення банківського кредитування. Характеристика етапів банківського кредитування.

Облігації підприємства як класичний інструмент залучення суб’єктами підприємництва позикового капіталу на довгостроковий період. Основні переваги та недоліки фінансування на основі емісії облігацій.

Комерційні кредити, характеристика їх різновидів (товарних кредитів та одержаних авансів). Переваги та недоліки залучення товарних кредитів. Нетрадиційні види комерційного кредиту: франчайзинг, форфейтинг.

Одержані аванси від клієнтів як один із елементів позичкового капіталу підприємства.

Особливості вексельних кредитів.

Характеристика коефіцієнтів ліквідності за допомогою котрих оцінюється фінансовий стан позичальника.

Методи вітчизняної практики погашення кредитів суб’єктами підприємництва (щомісячне нарахування відсотків і погашення кредиту в кінці терміну, кредити, які погашаються поступово).

Методика встановлення доцільності залучення кредитних ресурсів суб’єктами підприємництва. Встановлення загальної фінансової структури підприємства і ступеня його залежності від кредиторів та інвесторів. Моніторинг платоспроможності підприємства.
^

ТЕМА 7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЕТАПІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА


Економічний зміст реструктуризації підприємства. Мета та основні завдання реструктуризація суб’єктів підприємництва.

Форми реструктуризації підприємств: оперативна і стратегічна.

Види здійснюваної реструктуризації в залежності від її мети: санаційна, адаптаційна, випереджувальна.

Види реструктуризації в залежності від застосовуваних заходів: реструктуризація виробництва; реструктуризація активів; фінансова реструктуризація; корпоративна реструктуризація.

Види реструктуризації підприємств в залежності від об’єкта на який спрямовано зміни: техніко-технологічна, організаційно-правова, управлінська, фінансова.

Корпоративна реструктуризація. Види реорганізації підприємств: укрупнення (злиття, приєднання, поглинання); подрібнення підприємства (поділ, виділення); перетворення (без змін розмірів підприємства). Основні причини реорганізації. Характеристика передавальних та розподільних балансів реорганізованих підприємств. Нормативно-правове регулювання реорганізаційних процедур. Необхідні документи для реорганізації. Характеристика плану реорганізації – документу, який визначає права та обов’язки сторін у ході реорганізації.

Сутність та необхідність фінансової реструктуризації підприємств. Фінансова реструктуризація підприємства як частина загальної реорганізації. Складові фінансової реструктуризації. Основні завдання фінансової реструктуризації. Методи здійснення фінансової реструктуризації.
^

ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА


Поняття фінансових інвестицій. Класифікація фінансових інвестицій.

Доходи суб’єктів підприємництва від здійснення фінансових інвестицій. Витрати та збитки від фінансових інвестицій.

Довготермінові фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції.

Форми фінансового інвестування. Поділ фінансових інвестиції за метою здійснення (придбання).

Грошова оцінка фінансових інвестицій: первісна, балансова та справедлива вартість.

Оцінка фінансових інвестицій за шляхами надходження. Методи оцінки інвестицій на дату балансу: за амортизованою собівартістю, за методом участі в капіталі, за справедливою вартістю. Розрахунок прибутку на акцію. Оподаткування доходів від фінансових інвестицій: прибутку отриманого методом участі в капіталі, доходів отриманих у вигляді процентів, доходів отриманих від продажу фінансових інвестицій.
^

ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Вартість підприємства. Потреба в оцінюванні майна підприємства.

Правове та організаційне забезпечення оцінки майна підприємств в Україні. Суб’єкти оціночної діяльності. Органи державної влади, що регулюють оціночну діяльність.

Проблеми адекватної оцінки вартості суб’єкта підприємництва.

Вартість підприємства (бізнесу). Методичні підходи до експертної оцінки вартості підприємства. Витратний (майновий) підхід. Дохідний (підхід) прибутковий. Порівняльний підхід (ринковий).
^

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН


Характеристика понять “зовнішньоекономічні зв’язки” та “зовнішньоекономічна діяльність”.

Визначення зовнішньоекономічної діяльності згідно норм чинного законодавства в Україні. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки, принципи, методологія регулювання, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, види діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Мета державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності у контексті зовнішньоекономічної політики держави. Складові та форми зовнішньоекономічної політики держави.

Класифікація зовнішньоекономічних ризиків. Основні завдання фінансиста в процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій.

Правова форма реалізації зовнішньоекономічної діяльності. Типи та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Структура міжнародного господарського контракту. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Ліцензування зовнішньоекономічних операцій.

Валютна виручка учасників зовнішньоекономічної діяльності. Порядок відкриття валютних рахунків і ведення операцій за ними.

Митна політика України. Проблеми сучасної митної політики України. Митна служба України як інструмент практичної реалізації митної політики держави. Основні фінансово-економічні проблеми, що вирішуються митними органами у ході реалізації митної політики. Митне регулювання. Нетарифні заходи зовнішньоекономічного регулювання, які встановлюються урядом. Напрямами впливу митного регулювання на рух інвестиційних потоків. Пріоритети у системі спрощення митно-тарифного регулювання на основі зарубіжного досвіду. Напрямами удосконалення зовнішньоекономічної діяльності у контексті митного регулювання.

Форми розрахунків, що використовуються у практиці зовнішньоекономічної діяльності такі основні.

Отримання валютних кредитів в іноземних фінансових установах на договірних умовах. Особливості встановлення заставного майна при отриманні валютних кредитів.

Іноземні інвестиції. Порядок здійснення іноземних інвестицій на території України. Переказ доходів, прибутків та інших сум у зв'язку з іноземними інвестиціями.
^

ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ


Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.

Стратегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг.

Функції фінансового контролінгу. Основні методи фінансового контролінгу: опитування; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; АВС-аналіз; аналіз точки беззбитковості та інші.

Контролінг і система раннього прогнозування банкрутства. Поняття поточної неплатоспроможності підприємства. Вітчизняні та зарубіжні методики прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв розвитку підприємства, що можуть призвести до його неплатоспроможності та втрати ліквідності.

Організація фінансового планування на підприємстві. Завдання фінансового планування. Середньострокове планування  складання бізнес-плану підприємства.

Бюджетування на підприємстві як одна із ключових функцій фінансового контролінгу. Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві – технологія планування, обліку та контролю за грошовими потоками та фінансовими результатами. Зв'язок бюджетів із центрами отримання прибутків і фінансової звітності. Характерні ознаки бюджетування.

Характеристика головного бюджету підприємства як сукупності операційних (функціональних) бюджетів: продажу, виробництва, виробничих витрат, витрат на оплату праці, плану витрат на оплату робіт і послуг, основних активів, інвестицій, кредитного плану, податкового бюджету та бюджету руху грошових коштів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс
Семінар В. Антонович «Три національні типи народні» І. Крип’якевич «Український світогляд»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка