Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
НазваМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
Сторінка1/6
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 
В. В. КАРЦЕВА

О. Ю. БУЦЬКА

О.М. СЕМЕНОВА

 
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Методичні рекомендації


щодо написання курсової роботи для студентів

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Полтава - 2011

Укладач: Карцева В.В. доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Буцька О. Ю. старший викладач кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Семенова О. М. асистент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
^ Рецензенти: Прасолова С. П. доцент кафедри грошового обігу і кредиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

Скибенко С. Т., доцент кафедри фінансів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

«Узгоджено»

Завідувач кафедри фінансів

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський ___________________________

університет економіки і торгівлі» Чернявська О. В., проф, д.е.н.

Декан факультету фінансів і

обліку ВНЗ Укоопспілки

«Полтавський ___________________________

університет економіки і торгівлі» ^ Коросташов О.М., доц., к.ю.н.
Директор навчального центру

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський __________________________

університет економіки і торгівлі» Герман Н.В., доц., к.т.н.,
Керівник науково-методичного

центру управління якістю ___________________________

освітньої діяльності Огуй Н.І., проф., к.е.н.


^ Розглянуто на засіданні кафедри фінансів

___________________, протокол № ___
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………4

 1. Вибір теми та складання плану курсової роботи………………..5

 2. Підбір та обробка літературних джерел за темою курсової роботи……………………………………………………………. 7

 3. Збір та обробка практичного матеріалу………………………... 8

 4. Вимоги щодо змісту курсової роботи………………………… 9

 5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи………………….. 11

 6. Рецензування, захист і оцінка курсової роботи………………. 17

 7. Тематика курсових робіт………………………………………...20

 8. Зразки плану курсової роботи…………………………………..24

Список рекомендованої літератури…………………………………29

Додатки………………………………………………………………..31

Вступ
Одним із видів самостійної роботи студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» як денної, так і заочної форми навчання є написання курсової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва».

Виконання курсової роботи дає можливість студентам практично використати свої теоретичні знання, а також покращити їх засвоєння. Крім того, курсова робота сприятиме формуванню студентів як майбутніх фахівців з вищою освітою.

Мета курсової роботи полягає у:

 • систематизації, закріпленні, поглибленні отриманих теоретичних знань та практичних навиків при вивченні дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»;

 • здійсненні збору, обробки та узагальнення матеріалу, застосовуючи методи економічного, статистичного аналізу;

 • розвитку практичних навиків самостійної роботи по аналізу та оцінці фінансового стану, творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв’язанні практичних завдань;

 • здійсненні на основі проведеного аналізу прогнозування та планування основних напрямків діяльності суб’єкта підприємництва.

Отримані студентами вміння і навички при написанні курсової роботи мають бути використані при виконанні дипломної або магістерської роботи, науково-дослідної роботи та при складанні державних іспитів та подальшої професійної діяльності.


 1. ^ Вибір теми та складання плану курсової роботи


Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Студентам надається право самостійно вибрати тему на основі тематики курсових робіт з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», розробленої відповідно до типової навчальної програми дисципліни. Студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, яка не включена до переліку тем, наведеному в даних методичних рекомендаціях. Але в даному випадку студент повинен подати на кафедру заяву, в якій зазначена бажана тема курсової роботи, обґрунтована доцільність її розробки та назва підприємства, на базі якого буде виконуватися дана курсова робота.

Вибір теми курсової роботи має важливе значення, оскільки багато в чому визначає успішність її виконання. При виборі теми курсової роботи студенту слід враховувати можливості щодо збору практичного матеріалу та знання спеціальної літератури.

Незалежно від теми кожна курсова робота виконується на матеріалах конкретного суб’єкта підприємництва. При виборі теми необхідно брати до уваги специфіку виробництва та виробничого циклу на підприємстві, оскільки виконання курсової роботи залежить від характеру і масштабів роботи підприємства, його галузевої специфіки та наявності інформаційної бази.

Закріплення теми курсової роботи для студентів денної форми навчання здійснюється за загальним списком. При цьому не допускається повторення тем.

Варіант курсової роботи для студентів заочної форми навчання вибирається з наведеної таблиці, відповідно до двох останніх цифр номера індивідуального плану студента. У таблиці по вертикалі розміщені цифри від 0 до 9 – передостання цифра номера індивідуального плану, по горизонталі – остання цифра номера індивідуального плану. Перетин вертикальної та горизонтальної ліній визначає номер варіанта курсової роботи.

Строк затвердження теми курсової роботи визначається графіком навчального процесу по відповідних формах навчання.

Наукове керівництво підготовкою і написанням курсової роботи здійснюється викладачами кафедри.

Після затвердження теми курсової роботи студент отримує завдання на її виконання (додаток А), в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові студента, назва теми, назва підприємства, на якому виконується роботу, та граничні термін подання окремих розділів курсової роботи. Недотримання графіку виконання курсової роботи, що зазначений у завданні впливає кількість балів, що нараховується студенту за своєчасність виконання роботи.


^ Варіанти тем курсових робіт
^ Остання цифра номера індивідуального плану

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра номера індивідуального плану

0

1

92

93

94

95

96

97

98

99

100

91

2

45

46

47

48

49

50

51

52

33

35

3

35

36

37

38

39

40

41

27

47

34

4

10

15

12

14

17

26

1

1

2

17

20

74

86

90

98

77

70

33

34

35

5

6

7

8

9

10

11

83

84

85

36

37

38

39

40

41

42

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

5

6

7

8

9

10

23

25

55

56

3

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

90

53

98

100

36

48

55

63

1

2

4

47

8

75

76

77

78

79

80

81

82

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

5

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

58

4

96

97

98

99

1

2

3

4

89

100

7

73

56

4

79

63

87

100

6

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

7

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31

32

33

34

35

36

37

38

38

40

8

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

80

81

82

84

88

89

100

3

5

6

9

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconІ. В. Жученко Г. М. Сидоренко-Мельник
Тестові завдання та методичні рекомендації щодо розв’язання типових завдань з державної атестації студентів напряму підготовки 030508...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconБухгалтерський облік методичні вказівки до виконання І захисту курсової...
Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів напряму 030508 «Фінанси...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconЕкономіка та підприємництво 030508 Фінанси І кредит денної та заочної форми навчання луцьк 2010
Робоча навчальна програма з дисципліни “Податкова система ” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів...
На странице 4 в дневнике практики надо заполнить календарный план, в столбик "Название работ" вписываем это (есть в методичке в структуре...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи студентами напряму підготовки 030510
Автори: Бургу Ю. Г., к с г н доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів Полтавського університету економіки І торгівлі
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами...
У курсу спеціальності “Фінанси І кредит”(шифр 030508 – бакалавр) / Укладачі: Буряк П. Ю., Ярема Б. П., Піхоцька О. М., Бугіль С....
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка