Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності
Скачати 477.01 Kb.
НазваУправління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності
Сторінка4/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір477.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4

Завдання 4.

Вам, як фахівцю, необхідно визначити:

1)методами LIFO, FIFO та середньозваженої собівартості, собівартість відпущених у виробництво ресурсів;

2)облікову вартість залишків запасів на кінець звітного періоду;

4)побудувати порівняльну таблицю та обґрунтувати отримані результати.

Дані для розв’язання надані у таблиці.
^ Вихідні дані по варіантах:

Вихідні дані

Варіанти1,11, 21

2,12, 22

3,13, 23

4,14, 24

5,15, 25

6,16, 26

7,17, 27

8,18, 28

9,19, 29

10,20, 30

Залишок минулого періоду, кг.

84

86

89

92

75

66

34

42

66

90

Ціна залишку, грн. за кг.

7,40

7,50

6,90

7,20

8,25

6,90

7,50

7,85

8,00

8,65

Придбано фарби, кг.

120

298

319

150

250

350

123

236

356

124

247

310

170

205

360

165

198

330

131

255

320

125

236

365

136

264

398

154

265

387

Ціна фарби відповідно, грн. за кг.

5,00

4,90

5,23

6,00

5,26

7,98

5,50

6,20

4,25

6,50

7,20

6,12

5,64

7,05

9,04

6,45

5,50

6,47

6,00

5,00

7,00

5,65

9,85

4,02

6,50

4,65

8,60

6,50

8,20

7,60

Відпущено фарби, кг.

651

652

688

698

620

650

698

723

700

654


^ Приклад розв’язання завдання.

На початок звітного періоду на підприємстві в залишку значилось 84 кг фарби вартістю 6,40 грн. за 1 кг. Протягом звітного періоду підприємство придбало фарбу у такій кількості та за такими цінами: 120 кг за ціною 5,0 грн., 243 кг за ціною 4,90 грн., 312 кг за ціною 5,23 грн. У цьому ж періоді було відпущено у виробництво 614 кг фарби.

Розв’язання
Q, кг.

Ц, грн./кг.

Залишок минулого періоду

84

6,40

Придбали протягом періоду:1.

120

5,00

2.

243

4,90

3.

312

5,23

Списано на кінець періоду

759
Визначимо кількість залишку запасу на кінець періоду:

а) загальна кількість запасу:

84+120+243+312=759 кг

б) залишок становить:

759 – 614=145 кг

FIFO:

а) вартість запасів, які відносяться на собівартість:

Всп= 84*6,4+120*5+243*4,9+167*5,23 = 3201,71 (грн.)

б) вартість залишку:

Взал= (312-167)*5,23 = 758,35 (грн.)

LIFO:

а) вартість запасів:

Всп= 312*5,23+243*4,9+59*5 = 3117,46 (грн.)

б) вартість залишку:

Взал= (120-59)*5+84*6,4 = 842,6 (грн.)

Метод середньозваженої собівартості:

а) середньозважена ціна:

(84*6,4+120*5,0+243*4,90+312*5,23)/759=5,21747 грн

в) вартість залишку:

Всп= 614*5,21747 = 3203,53 (грн.)

Порівняння методів
FIFO

LIFO

Сер.зв. собів-сть

Всп

3201,71

3117,46

3203,53

Взал

758,35

842,6

756,533960,06

Висновки:

В нашому випадку найбільш вигідним методом списання матеріалів на виробництво для підприємства є метод LIFO за яким ми одержали найменшу вартість списаного запасу та найбільший фінансовий результат. Це метод, при якому матеріальні цінності, виділені на виробництво оцінюються за вартістю останніх закупок. При цьому собівартість продукції своєчасно відображає коливання цін. Метод забезпечує відповідність поточних доходів та витрат і дає змогу врахувати вплив інфляції на кінцеві фінансові результати підприємства. Але з 2005 року цей метод в Україні не застосовується. Таким чином найбільш вигідним буде метод FIFO, це метод за яким вартість запасів враховується за вартістю перших, що надійшли на підприємство з урахуванням залишків з минулого періоду.

Але для мінімізації величини податку на прибуток краще буде застосовувати метод середньозваженої собівартості за яким величина фінансового результату найменша.
Література:

(Основна)


 1. Давидович Ш. Є. – Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центра учбової літератури, 2008. – 320 с.

 2. Цал-Цалко Ю. с. Витрати підприємства. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ.2002.- 656 с.

 3. Грещак М. Г., Коцюба О. С.Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.— К.: КНЕУ, 2002. — 131 с.

(додаткова)

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник, вид 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005, - 528 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. «Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посібн. для студентів спеціальності «Облік і аудит. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 3. Пушкар М. С. – Управлінський облік: Навч. посібн. , 2-е вид., Тернопіль, 1997 – 160 с.

 4. Ананькина Е. А., Данилочкина Н. Г. Управление затратами. — М.: ПРИОР, ИВАКО Аналитик, 1998. — 64 с.

 5. Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. — К.: Скарбы, 1998. — 384 с.

 6. Котляров С. А. Управление затратами. — СПб.: Питер, 2001.—160 с.

 7. Управление затратами на предприятии: Учеб. / Под ред. Г.А.Краюхина. — СПб.: Издат. дом «Бизнес-пресса», 2000. — 276 с.

 8. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: Пер. з нім. — К.: Таксон, 2000. — 521 с.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Бухгалтерія: право, податки, консультації. — 2001. — № 5.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» // Там само.

 11. Логистика: Учебник / Под редакцией Б.А. Аникина: 2-е издание, перераб. и допол. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 352 с.

 12. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 375 с.

 13. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами: Логистика / Пер. с англ. – СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. – 768 с.

 14. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

 15. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с.1   2   3   4

Схожі:

Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «релігієнавство»...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Географія...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Краєзнавчий...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconЗагальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
В процесі вивчення теоретичного матеріалу по курсу "Документальне забезпечення соціальної роботи", студенти заочного відділення виконують...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconАнглійська мова для науковців Методичні вказівки до самостійної роботи...
Англійська мова для науковців: Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів 5 курсу фсп спеціальності...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності icon«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconДержавного вищого навчального закладу «донецький національний технічний...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології” (для студентів спеціальності 100403...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка