Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності
Скачати 477.01 Kb.
НазваУправління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності
Сторінка2/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір477.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4

^ 58. Номенклатура калькуляційних статей затрат на підприємствах у сучасних умовах:

а) Затверджується в законодавчому порядку єдиною для галузі промисловості (національної економіки).

б) Встановлюється підприємством самостійно.

в) Затверджується вищою організацією або іншим уповноваженим на це органом.

г) Встановлюється міністерством (відомством) для своїх підпорядкованих підприємств.
^ 59. Відрахування на соціальні заходи у калькуляційних розрахунках складають:

а) 37,5% витрат на оплату праці.

б) 38% витрат на оплату праці.

в) 37% витрат на оплату праці.

г) 36,5% витрат на оплату праці.

д) Вірна відповідь відсутня.
^ 60. До розрахунку попередній затрат необхідно приступати до стадій:

а) Проектування витрат.

б) Виготовлення дослідного зразка.

в) Серійного запуску у виробництво.

г) Будь-який з перелічених.
^ 61. З метою розрахунку допустимих затрат на виробництво і реалізацію продукції необхідно знати:

а) Ринкову ціну і витрати конкурентів на випуск аналогічної продукції.

б) Рентабельність продукції і обсяг реалізації (продажів).

в) Допустимі затрати в частині прямих витрат.

г) Коефіцієнт рентабельності виробу є його ринкова ціна.
^ 62. Метод оцінки подетальних виробничих затрат належить до групи методів розрахунку окремих елементів затрат:

а) Евристичних.

б) Математико-статистичних.

в) Системних.

г) Розрахунково-аналітичних.


63. На моделюванні залежності затратних і техніко-економічних показників на основі ітераційного наближення проектованих показників до нормативно-розрахункових, встановлених для типових або подібних продуктів (процесів), базуються такі методи розрахунку окремих елементів затрат:

а) Евристичні.

б) Математико-статистичні.

в) Системні.

г) Технічного нормування і розрахунково-аналітичні.
^ 64. Життєвий цикл виробу (продукції) включає такі стадії:

а) Виробництво і реалізацію.

б) Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.

в) Експлуатацію і утилізацію.

г) Усі вищеперелічені.
^ 65. Для розрахунку допустимих матеріальних затрат на виріб (продукцію) необхідно знати:

а) Норму витрачання і обліку ціни певного виду матеріалу.

б) Ціну придбання і кількість певного виду матеріалу.

в) Норму витрачання, ринкову ціну певного виду матеріалу.

г) Будь-що з перелічених варіантів відповідей.
^ 66. Плановий обсяг затрат розраховують на підставі:

а) Обсягу виробництва.

б) Номенклатури і асортименту продукції.

в) Обсягу виробництва, номенклатури і асортименту продукції.

г) Ринкові ціни продукції.
^ 67. Управління матеріальними витратами слід здійснювати:

а) На стадії їх заготівлі.

б) На стадії їх придбання.

в) На стадії їх використання.

г) На стадії їх заготівлі, придбання і використання.
^ 68. Що із наведеного нижче не є складовою частиною управління матеріальними витратами на стадії їх заготівлі?

а) Вибір раціональних постачальників.

б) Вибір методу (виду) оцінки виробничих запасів.

в) Поділ ресурсів на такі, що потребують складського зберігання і ті, що його не потребують.

г) Визначення переліку ресурсів, що необхідні для виробничої діяльності.
^ 69. Управління матеріальними витратами на стадії їх фактичного використання включає:

а) Вибір виду оцінки виробничих засобів.

б) Контроль за дотриманням норм використання матеріальних ресурсів.

в) Раціональну організацію нормативного господарства.

г) Усе вищеперелічене.
^ 70. «Останнє надходження – перший відпуск» - це суть методу оцінки виробничих запасів:

а) За середньозваженою собівартістю.

б) “FIFO”.

в) “LIFO”.

г) “NIFO”.
^ 71. Ефективність управління трудовими витратами може забезпечити:

а) Ліквідація або недопущення втрат робочого часу з вини адміністрації.

б) Підвищення продуктивності праці.

в) Регулярний контроль за правильністю нарахування зарплати бригади та достовірним її розподілом між членами бригади.

г) Комплексне використання усіх перелічених дій.
^ 72. Важливу роль у процесі управління трудовими витратами на сьогодні відіграє:

а) Моральне стимулювання.

б) Матеріальне стимулювання.

в) Будь-яке стимулювання.

г) Раціональна організація праці.
^ 73. Дотримання чіткої постанови мети – це:

а) Один з принципів ефективності стимулюючої системи.

б) Одне з ключових правил, яких необхідно дотримуватися при побудові системи матеріального стимулювання.

в) Вираз, який не має жодного відношення до стимулювання працівників.

г) Один із складників управління трудовими витратами.
^ 74. На ефективність управління витратами, пов’язаними з експлуатацією виробничого устаткування, машин і механізмів жодного впливу не має:

а) Приведення до оптимального складу існуючого верстатного (машинного парку).

б) Застосування раціональних транспортних схем перевезень вантажів машинами і механізмами.

в) Вибір раціональних постачальників виробничих запасів.

г) Забезпечення раціонального режиму роботи виробничого устаткування, машин і механізмів.
^ 75. Вибір методу нарахування амортизації, як складової частини витрат підприємства:

а) Впливає на методику управління витратами

б) Впливає на методику управління витратами.

в) Впливає на величину амортизаційних відрахувань.

г) Не впливає на величину амортизаційних відрахувань.

^ 76. Складання кошторису витрат є невід’ємним атрибутом управління:

а) Загальновиробничими витратами.

б) Адміністративними витратами.

в) Витратами на збут.

г) Усіма переліченими витратами.
^ 77. Система матеріального заохочення працівників апарату управління за економію адміністративних витрат встановлюється, як правило, за наслідками діяльності:

а) Місячної.

б) Квартальної.

в) Піврічної.

г) Річної.
^ 78. З метою вживання оперативних мір впливу на недопущення перевитрат коштів на збут продукції доцільно:

а) Забезпечити регулярне оперативне надання інформації працівникам апарату управління щодо витрат за статтями кошторису.

б) Своєчасно інформувати апарат управління про залишок невикористаного ліміту (згідно з кошторисом).

в) Здійснювати оперативний вияв відхилень фактичних значень витрат за окремими статтями від кошторисних, встановлювати їх причини та винуватців.

г) Проводити комплекс усіх перелічених заходів.
^ 79. Розрізняють такі методи вітчизняного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, як:

а) Позамовний, попроцесний, попередільний, нормативний.

б) Позамовний, нормативний, на основі діяльності, попроцесний.

в) На базі повної собівартості, на базі змінних витрат.

г) Нормативний, попередільний, на основі діяльності.
80. Характерною особливістю якого методу обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є те, що собівартість одиниці продукції розраховується шляхом ділення виробничої собівартості за певний період на кількість продукції, випущеної за цей же період:

а) Позамовного.

б) Попроцесного.

в) Попередільного.

г) Нормативного.
^ 81. Послідовний, паралельний і роздільний (відокремлений) варіанти характерні дл. методу обліку виробничих затрат:

а) Позамовного.

б) Попроцесного.

в) Попередільного.

г) Нормативного.

^ 82. Попередільний метод обліку затрат на виробництво застосовується у виробництвах:

а) З комплексним використанням сировини.

б) Де продукція проходить послідовні виробничі процеси.

в) Будь-якому з наведених вище.

г) Правильна відповідь відсутня.
^ 83. Серед усіх вітчизняних методів обліку затрат на виробництво лише метод справедливо вважають методом управління витратами:

а) Позамовний.

б) Попроцесний.

в) Попередільний.

г) Нормативний.
^ 84. Собівартості еквівалентної одиниці продукції використовується:

а) Для підвищення достовірності наслідків інвентаризації.

б) Для визначення достовірності залишків незавершеного виробництва.

в) Для визначення кількості одиниць готової продукції.

г) Правильна відповідь відсутня.
^ 85. Система калькулювання на основі змінних витрат дозволяє визначити , який (а) широко застосовується для аналізу ефективності та прийняття управлінських рішень:

а) Прибуток.

б) Маржинальний дохід.

в) Обсяг продажів.

г) Собівартість реалізованої продукції.
86. Необхідну інформацію для прийняття поточних рішень щодо оптимізації виробничої програми, ціноутворення, розширення або скорочення виробництва певної продукції, надає система калькулювання:

а) На основі змінних витрат.

б) На основі повних витрат.

в) «Стандарт-кост».

г) «Директ-костинг».
^ 87. В умовах функціонування системи «стандарт-кост» застосовуються такі нормативні витрати (нормативи):

а) Базові нормативні витрати.

б) Ідеальні нормативи.

в) Досягнуті в сучасний період нормативи

г) Усі вищеперелічені.
^ 88. Обмеження собівартості продукції лише змінними витратами властиве для:

а) «стандарт-косту».

б) «Директ-костингу».

в) Нормативного методу.

г) Правильна відповідь відсутня.
^ 89. Система своєчасного виробництва і управління вартістю відноситься до:

а) Усіх витрат.

б) Переважної більшості витрат.

в) Окремих видів витрат.

г) Матеріальних витрат.
^ 90. До показників ефективності виробництва системи своєчасного виробництва не слід відносити:

а) Коефіцієнт прямого використання робочої сили.

б) Кількість скарг клієнтів.

в) Фондорентабельність.

г) Скупну постатейну продуктивність.
^ 91. В управлінні виробничими затратами першочергового значення набуває контроль:

а) Внутрішньовідомий.

б) Позавідомчий.

в) Внутрішньогосподарський.

г) Громадський.
^ 92. У практичній діяльності застосовуються контрольні системи:

а) Організаційні та функціональні.

б) Формальні та неформальні.

в) Одноступеневі та багатоступеневі.

г) Будь-які з вищеперелічених.
^ 93. Вивчення поведінки витрат дозволяє:

а) Здійснити оцінку витрат.

б) Побудувати функцію витрат.

в) Здійснити оцінку витрат і побудувати їх функцію.

г) Провести комплексний аналіз діяльності.
^ 94. Функцію витрат можна побудувати з допомогою:

А) Методу аналізу облікових даних.

Б) Методу вищої —нижчої точки.

В) Методу візуального пристосування.

Г) Будь-якого з перелічених методів.
^ 95. У вивченні динаміки змін за ряд звітних періодів проявляється суть:

А) Горизонтального аналізу.

Б) Вертикального аналізу.

В) Трендового аналізу.

Г) Кожного з перелічених видів аналізу.
^ 96. Система контролю й аналізу рівнів і динаміки витрат включає:

А) Горизонтальний аналіз.

Б) Вертикальний аналіз.

В) Трендовий аналіз.

Г) Усю вищеперелічену сукупність.
^ 97. Мета налізу динаміки затрат зводиться до:

А) Вибору продукції (продуктів) для виробництва і реалізації.

Б) Вибору відповідного рівня використання виробничих потужностей.

В) Встановлення ціни на продукцію з метою забезпечення ефектив­ності виробництва.

Г) Усього вищепереліченого.
^ 98. Ефективність виробництва визначається:

А) Чисельністю кваліфікованого персоналу.

Б) Валютою балансу.

В) Фінансовим результатом.

Г) Величиною складських запасів.
^ 99. На величину прибутку суттєвий вплив має (мають):

А) Збільшення відпускних цін.

Б) Зниження рівня виробничих затрат.

В) Удосконалення структури продукції, яка випускається.

Г) Усе вищеперлічене.
^ 100. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» та операційний базуються на класифікації витрат на:

А) Постійні і змінні.

Б) Регульовані і нерегульовані.

В) Одноразові і поточні.

Г) Основні і накладні.

^ Таблиця варіантів для виконання контрольної роботи

студентами заочного відділення


Перед-

остання

цифра

шифру

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 питання
Практичне завдання

1


1-4(1)

2


1-4(2)

3


1-4(3)

4


1-4(4)

5


1-4(5)

6


1-4(6)

7


1-4(7)

8


1-4(8)

9


1-4(9)

10


1-4(10)

1

11

1-4(11)

12

1-4(12)

13

1-4(13)

14

1-4(14)

15

1-4(15)

16

1-4(1)

17

1-4(2)

18

1-4(3)

19

1-4(4)

20

1-4(5)

2

21

1-4(6)

22

1-4(7)

23

1-4(8)

24

1-5(9)

25

1-6(10)

26

1-4(11)

27

1-4(12)

28

1-4(13)

29

1-4(14)

30

1-4(15)

3

31

1-4(1)

32

1-4(2)

33

1-4(3)

34

1-4(4)

35

1-4(5)

36

1-4(6)

37

1-4(7)

38

1-4(8)

39

1-4(9)

40

1-4(10)

4

41

1-4(12)

42

1-4(13)

43

1-4(14)

44

1-4(15)

45

1-4(1)

46

1-4(2)

47

1-4(3)

48

1-4(4)

49

1-4(5)

50

1-4(6)

5

1


1-4(1)

2


1-4(2)

3


1-4(3)

4


1-4(4)

5


1-4(5)

6


1-4(6)

7


1-4(7)

8


1-4(8)

9


1-4(9)

10


1-4(10)

6

11

1-4(11)

12

1-4(12)

13

1-4(13)

14

1-4(14)

15

1-4(15)

16

1-4(1)

17

1-4(2)

18

1-4(3)

19

1-4(4)

20

1-4(5)

7

21

1-4(6)

22

1-4(7)

23

1-4(8)

24

1-5(9)

25

1-6(10)

26

1-4(11)

27

1-4(12)

28

1-4(13)

29

1-4(14)

30

1-4(15)

8

31

1-4(1)

32

1-4(2)

33

1-4(3)

34

1-4(4)

35

1-4(5)

36

1-4(6)

37

1-4(7)

38

1-4(8)

39

1-4(9)

40

1-4(10)

9

41

1-4(12)

42

1-4(13)

43

1-4(14)

44

1-4(15)

45

1-4(1)

46

1-4(2)

47

1-4(3)

48

1-4(4)

49

1-4(5)

50

1-4(6)

1   2   3   4

Схожі:

Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «релігієнавство»...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Географія...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Краєзнавчий...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconЗагальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
В процесі вивчення теоретичного матеріалу по курсу "Документальне забезпечення соціальної роботи", студенти заочного відділення виконують...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconАнглійська мова для науковців Методичні вказівки до самостійної роботи...
Англійська мова для науковців: Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів 5 курсу фсп спеціальності...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності icon«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconДержавного вищого навчального закладу «донецький національний технічний...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології” (для студентів спеціальності 100403...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка