Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності
Скачати 477.01 Kb.
НазваУправління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2013
Розмір477.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Індустріальний технікум ДонДТУ

Управління витратами

Методичні вказівки щодо самостійної роботи

для студентів заочного відділення спеціальності

5.03050401 «Економіка підприємства»

Алчевськ

2012

Тести з дисципліни «Управління витратами» (для підготовки до іспитів)
З наведених відповідей виберіть правильну:
1.Сутність проблеми управління витратами полягає у:

а) у точному визначенні величини собівартості продукції;

б)у виявленні того, як вона утворилась;

в)процес управління витратами повинен бути направлений на формування собівартості у попередньому і поточному режимах та оперативному втручанні в діяльність підприємства;

г)правильною є відповідь б) і в);

д)правильною є відповідь а) і в).
^ 2.Під об’єктами калькулювання слід розуміти:

а) продукт виробництва конкретного підприємства чи організації, їх підрозділів;

б) облік виробничих витрат;

в) інформація, зібрана в системі виробничого обліку;

г) сукупність витрат, яка згрупована у певному розрізі,необхідному для розв’язання завдань управління собівартістю.
^ 3.Основою складання планової калькуляції на підприємстві є:

а) наказ керівника підприємства;

б) проектні показники за даними конструкторсько-технологічної документації;

в) технічно обґрунтовані норми витрат матеріалів і трудових витрат, стандарти та ТУ, встановлені для цієї продукції.
^ 4.Поточні норми затрат це:

а) норми, які уособлюють мінімальні затрати для діяльності в ідеальних умовах виробництва;

б) норми, які відображають можливі з точки зору їх досягнення затрати на короткий відрізок часу і забезпечують заплановану ефективність виробництва;

в) це постійні норми, які залишаються незмінними протягом тривалого періоду.
^ 5.Розрахунково-аналітичний метод нормування :

а) передбачає розробку норм виходячи з дослідів, досліджень і замірів, які проводяться у виробничих і лабораторних умовах;

б) ґрунтується на розробці норм виходячи з аналізу даних статистичної, бухгалтерської звітності;

в) зводиться до по елементних розрахунків норм на основі проектно-конструкторської, технологічної та іншої виробничої документації.
^ 6.Прогнозування собівартості це:

а) обчислення планування на перспективу;

б) встановлення залежності собівартості виробу від його параметрів;

в) експертна оцінка впливу основних параметрів виробу на його собівартість.

^ 7. Апарат управління не має вплив на такі витрати:

а) матеріальні;

б) трудові;

в) знос основних засобів.
8. Такий метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації відноситься до:

а)методу зменшення залишкової вартості;

б)методу прямолінійного списання вартості фондів;

в)виробничому;

г)кумулятивному.
9. До витрат періоду відносяться ________________ які і є постійними стосовно до обсягу продукції, що випускається:

а) адміністративні;

б) змінні;

в) витрати на збут.
^ 10. До складу виробничої собівартості конкретних видів продукції не включаються :

а) матеріальні витрати;

б) заробітна плата основних виробничих робочих;

в) витрати на збут.
^ 11. До інших операційних витрат належать:

а) нестачі й втрати від псування цінностей;

б) матеріальні витрати;

в) витрати на сплату відсотків банкам за фінансові кредити;
^ 12. До фінансових витрат відносяться:

а) витрати на сплату відсотків за фінансову оренду;

б) витрати від знецінення запасів;

в) витрати на ремонт тари.
^ 13. До витрат непродуктивного характеру відносяться:

а) витрати на презентацію продукції;
б) витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів;

в) витрати на технологічне паливо;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 14. Система контролю витрат на підприємстві носить:

а) постійний характер;

б) циклічний характер;

в) правильна відповідь а),б);

г) правильна відповідь відсутня.

^ 15. Фактор витрат це:

а) діяльність яка впливає на витрати;

б) процес обчислення поведінки витрат;

в) математичний опис взаємозв’язку витрат та їх фактора.
^ 16. Системний аналіз функцій діяльності задля визначення технологічного взаємозв’язку між витратами ресурсів та результатами діяльності це:

а) метод аналізу облікових даних;

б) метод вищої-нижчої точки;

в) технологічний аналіз;

г) усе перелічене правильно.
^ 17. Ефективність управління витратами вимірюється:

а) величиною прибутку, отриманого від реалізації продукції;

б) наявністю власного капіталу;

в) наявністю оборотних коштів;

г) правильна відповідь відсутня.
18. Метод, який передбачає визначення функції витрат на основі припущення, що змінні витрати – це різниця між загальними витратами при найвищому та найнижчому рівнях діяльності відноситься до:

а) горизонтального аналізу;

б) метод вищої-нижчої точки;

в) технологічний аналіз;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 19. Суб’єктами управління витратами виступають:

а) інвестори;

б) керівники і спеціалісти підприємства і виробничих підрозділів;

в) контролюючі органи;

г) всі відповіді правильні.
^ 20. Витрати визнаються витратами певного періоду:

а) при фактичному підрахунку витрат цього періоду;

б) при зменшенні активів ;

в) одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

г) правильна відповідь відсутня.
^ 21. Система контролю й аналізу складається з :

а) горизонтального аналізу;

б) вертикального аналізу;

в) трендового аналізу;

г) всі відповіді правильні.


^ 22. Контроль динаміки витрат дає змогу:

а) виявити тенденції в управлінні формуванням собівартості;

б) виявити відхилення від минулого періоду або кошторисів за звітний рік;

в) простежити поведінку затрат в цілому по підприємству;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 23. Метод аналізу вартості продуктів (робіт) означає:

а) пошук шляхів зниження витрат шляхом перевірки можливостей заміни частини продукту;

б) порівняння за ряд звітних періодів вартості продукту;

в) вибір продуктів за ознакою валового прибутку.
^ 24. Суть управління витратами полягає у:

а) зниженні рівня витрат і на цій основі підвищення ефективності господарювання;

б) вдосконаленні структури витрат;

в) організації достовірного бухгалтерського обліку;

г) організації економічного аналізу собівартості.
^ 25. Одна з основних функцій апарату управління в частині управління витратами є:

а) формування інформації про діяльність підприємства Організації);

б) формування інформації про фінансовий стан;

в) забезпечення інформацією щодо стану дебіторсько – кредиторської заборгованості;

г) здійснення усіх перелічених дій.
^ 26.Яка з наведених нижче функцій безпосередньо відноситься до управління витратами:

а) контроль;

б) планування;

в) облік;

г) усі функції рівноцінні.
^ 27. В умовах ринкової економіки роль і значення управління витратами:

а) зростає;

б) спадає;

в)залежить від умов діяльності підприємства;

г) залишається незмінною.
^ 28. Управління витратами базується на дисциплінах:

а) плануванні діяльності підприємств і організацій;

б) управлінському обліку;

в) калькулюванні собівартості продукції;

г) усіх перелічених дисциплінах.
^ 29. Спожиті ресурси підприємства у процесі кругообігу господарських засобів з точки зору їх мінімізації щодо управління витратами є:

а) предметом курсу;

б) методом курсу;

в) складовою частиною змісту дисципліни;

г) всі відповіді неправильні.
^ 30.Кінцева мета управління витратами полягає у:

а) зниженні виробничої собівартості продукції;

б) не допущенні непродуктивних витрат і втрат;

в) мінімізації усіх здійснених витрат;

г) підвищенні ефективності виробництва.
^ 31. Системний підхід до управління витратами відноситься до:

а) завдань управління витратами;

б) принципів управління витратами;

в) мети управління витратами;

г) функцій управління витратами.
^ 32. Така функція управління витратами як розробка (прийняття) рішення включає:

а) прогнозування і планування;

б) організацію і регулювання;

в) активізацію і стимулювання;

г) усі перелічені елементи управлінського циклу.
^ 33. Порівняння фактичних затрат із запланованими, вияв відхилень і прийняття оперативних заходів щодо їх ліквідації властиві функції(ям) управління витратами:

а)організації
б) координації і регулювання затрат;

в) активізації і стимулюванню

г) обліку.
^ 34. Вказати, що із наведеного нижче не відноситься до принципів управління витратами:

а) недопущення зайвих витрат;

б) широке впровадження ефективних методів зниження витрат;

в) підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у зниженні затрат;

г) зіставлення доходів і витрат для визначення маржинального доходу.
^ 35. Управління витратами в процесі свого дослідження як наука:

а) використовує лише власну термінологію і свою методику;

б) користується термінологією і методами інших дисциплін;

в) поєднує власну методику та методи і термінологію інших дисциплін;

г) використовує одну з наведених вище методик залежно від поставленої мети.
^ 36. Такі елементи управлінського циклу як організація, координація і стимулювання щодо управління витратами властиві стадії:

а) розробки (прийняття) рішення;

б) реалізації рішення;

в) контролю за виконанням рішення;

г) усім переліченим стадіям.
^ 37. Системний підхід до управління витратами знаходить свій вираз у тому, що:

а) ефективність управління витратами оцінюють за ефективністю найбільш слабкої ланки всієї системи;

б) в управлінні витратами використовують знання суміжних економічних дисциплін;

в) управління витратами розглядають як комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності господарювання;

г) правильна відповідь відсутня.
^ 38. Методологічні засади формування інформації про витрати підприємств наведені у:

а) методичних рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг);

б) Положенні(стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»;

в) Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

г) всіх перелічених нормативних актах.
^ 39. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються згідно зі стандартом 16 «Витрати»:

а) підприємством самостійно;

б) Міністерством економіки України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Верховною Радою України.
^ 40. Групування витрат за економічними елементами властиве для:

а) інвестиційної діяльності;

б) операційної діяльності;

в) фінансової діяльності;

г) будь-якого виду діяльності.
^ 41. Витрати звітного періоду згідно зі стандартом бухгалтерського обліку 16 «Витрати» - це:

а) зменшення активів;

б) збільшення зобов’язань;

в) зменшення активів або збільшення зобов’язань, що ведуть до зменшення власного капіталу підприємства;

г) сума усіх здійснених витрат (матеріальних, трудових, фінансових).
^ 42. Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення, називаються:

а) можливими;

б) дійсними;

в) релевантними;

г) змінними.
43. Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції називаються:

а) диференціальними;

б) не релевантними;

в) маржинальними;

г) виробничими.
^ 44. Релевантні та нерелевантні витрати є різновидами класифікаційної ознаки витрат:

а) з метою оцінки запасів та визначення фінансового результату;

б) з метою прийняття управлінських рішень;

в) з метою контролю виконання;

г) залежно від способу віднесення на собівартість.
^ 45. За ступенем однорідності витрати поділяються на:

а) прямі і непрямі;

б) поточні і одноразові;

в) постійні і змінні;

г) елементні (одноелементні) і комплексні.

^ 46. Вигода,яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає від альтернативного рішення, - це:

а) можливі витрати;

б) дійсні витрати;

в) релевантні витрати;

г) маржинальні витрати.
^ 47. Витрати на ремонт тари відносяться до витрат:

а) операційних;

б) на збут;

в) адміністративних;

г) інших операційних.
48. Вичерпні витрати – це витрати:

а) які принесуть користь у майбутньому;

б) які принесуть доходи у звітному періоді;

в) операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;

г) іншої операційної діяльності.
^ 49. Витрати періоду – це витрати:

а) що не включаються до собівартості продукції та запасів;

б) виробничі;

в) прямі;

г) інші прямі.
50. Калькулювання – це:

а) документ, в якому проводиться збір затрат на виробництво;

б) комплексна система науково обґрунтованих розрахунків виробничих затрат;

в) метод бухгалтерського обліку;

г) прийом управління виробничими затратами.
^ 51. Калькуляційна справа у своєму розвитку пройшла повних етапів:

а) Три.

б) Чотири.

в) П’ять.

г) Шість.
52. За призначенням і часом складання розрізняють калькуляції:

а) Попередні і наступні.

б) Загальні і госпрозрахункові.

в) Планові і фактичні.

г) Місячні і квартальні.
^ 53. Калькуляція – це:

а) Документ, в якому зібрані у певній послідовності витрати на виробництво.

б) Спеціальна таблиця, яка містить певні розрахункові операції.

в) Процес розрахунку собівартості продукції.

г) Одне з вищенаведених тверджень.
^ 54. Калькуляційна справа започаткувалась у:

а) XII столітті.

б) XV столітті.

в) XVII столітті.

г) XVIII столітті.
55. Роль і значення калькулювання в сучасних умовах господарювання:

а) Послаблюється.

б) Посилюється.

в) Залишається на тому ж рівні.

г) Жоден із наведених варіантів не підходить.
^ 56. Нормативні калькуляції є різновидом калькуляцій:

а) Попередніх.

б) Наступних.

в) Звітних.

г) Повних.
57. Найбільш передовим і прогресивним серед вітчизняних методів обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції вважається:

а) Позамовний.

б) Попроцесний.

в) Попередільний.

г) Нормативний.
  1   2   3   4

Схожі:

Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «релігієнавство»...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Географія...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу «Краєзнавчий...
Вивчення курсу на заочному відділенні відрізняється набагато більшим об'ємом самостійної роботи. Контрольна робота служить формою...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconЗагальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
В процесі вивчення теоретичного матеріалу по курсу "Документальне забезпечення соціальної роботи", студенти заочного відділення виконують...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconАнглійська мова для науковців Методичні вказівки до самостійної роботи...
Англійська мова для науковців: Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів 5 курсу фсп спеціальності...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconРозділ 1 Поняття про операційні системи Введення в програмування на асемблері
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного відділення для спеціальностей
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності icon«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconДержавного вищого навчального закладу «донецький національний технічний...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології” (для студентів спеціальності 100403...
Управління витратами Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочного відділення спеціальності iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка