1. об’єкти аудиторської діяльності
Скачати 145.52 Kb.
Назва1. об’єкти аудиторської діяльності
Дата конвертації29.06.2013
Розмір145.52 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ТЕМА 1. ОБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1.1.         Об’єкти аудиторської діяльності

1.2.         Класифікація послуг, що надаються

 

1.1. Об’єкти аудиторської діяльності

Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання, встановлює закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.

На всіх стадіях розширеного виробництва, яке охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту в суспільстві, аудиторським контроль вивчає продуктивні сили і виробничі відносини з метою виявлення суперечностей і своєчасного регулювання їх із застосуванням економічних важелів.

Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва, аудиторський контроль визначає ефективність використання праці як доцільної діяльності людини, яка включає працю предмети і засоби праці, відповідності їх чинному законодавець нормативно-правовим актам. Зокрема, перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва, планування і ефективність праці, витрачання заробітної плати, додержання технологічної і трудової дисципліни, якість праці та її оплату, використання робочого часу праців­ників, машин, обладнання та інших засобів і предметів праці у межах як галузі, об'єднання, підприємства, так і народного господарства в ці­лому. Отже, в предмет аудиторського контролю включають усю стадію процесу відтворення суспільне необхідного продукту та нормативно-правове регулювання її.

На стадії розподілу суспільно необхідного продукту аудиторський контроль перевіряє його використання на задоволення різноманітних потреб суспільства - відшкодування витрат використаних засобів ви­робництва, розподіл та перерозподіл створеного продукту в умовах рин­кових відносин. Контролюють виробничі відносини щодо відтворення норм запасів засобів і предметів праці, витрачання коштів на оплату живої праці відповідно до кількості і якості її, відтворення і поповнен­ня суспільних фондів накопичення і споживання, відрахування коштів до державного бюджету, на соціальне страхування. На стадії розподілу суспільного продукту предмет аудиторського контролю поширюється на всі ланки народного господарства.

На стадії обміну суспільного продукту, тобто обігу товарів в умо­вах товарно-грошових відносин, предмет аудиторського контролю включає договірні відносини, виконання договорів з поставок, збуту та заготівлі, задоволення купівельного попиту на засоби матеріально-технічного забезпечення народного господарства і населення на това­ри народного споживання насиченням ринку товарами. Отже, на стадії обміну контролюють усі форми обігу суспільно необхідного продукту згідно із законами ринкової економіки.

На завершальній стадії процесу відтворення - споживанні сус­пільно необхідного продукту - аудиторський контроль перевіряє опе­рації, пов'язані в основному з виробничим споживанням, тобто відтво­ренням і розширенням суспільних виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб. Щодо особистого споживання аудиторський конт­роль виявляє диспропорції у задоволенні матеріальних і культурних по­треб членів суспільства, а також суперечності, зумовлені порушеннями нормативно-правових актів у процесі задоволення особистих потреб.

Отже, об'єктивні умови задоволення потреб пов'язані з процесом виробництва. На всіх стадіях процесу відтворення аудиторський кон­троль є засобом виявлення суперечностей у суспільстві з метою своє­часного їх регулювання.

Суспільні і особисті потреби формуються на стадії виробництва, набуваючи форми дійсних потреб. Під впливом смаків і нахилів лю­дини, які виявляються в процесі обміну, структура потреб змінюється, а рамки звужуються до задоволення на стадії розподілу.

Аудиторський контроль виявляє невраховані потреби і через сис­тему управління впливає на їх задоволення. Задоволені потреби знову відновлюються для наступного циклу суспільного відтворення, але вже в якісно іншому вигляді. При такому контролі задоволення споживаць­кого попиту у фазі обміну предметом аудиторського контролю є визна­ченням активної взаємодії впливу обміну на виробництво продукції, розподіл і споживання суспільного продукту.

Отже, предметом аудиторського контролю є процес розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його економіко-правового регулювання в умовах ринкової економіки.

Об'єкт аудиту - це інформація про окремі або взаємо­пов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяль­ності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інфор­маційної структури і підлягає кількісній та вартісній оцінці.

Важливе теоретичне та практичне значення для більш повного пізнання предмета аудиторського контролю виконує науково обґрунтована класифікація об'єктів аудиту (табл. 1).

Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи і функції управління; організаційні форми управ­ління (організаційна структура виробництва).

 

Таблиця. 1. Класифікація об’єктів аудиту

 з/п

Ознака

класифікації

Види об’єктів аудиторського

 контролю

1

2

3

1

Вид

       ресурси;

       господарські процеси;

       активи, зобов'язання, капітал;

       методи і функції управління;

       організаційні форми управління

2

Складність об'єктів

       прості;

       складні.

3

Відношення до сфери діяльності

       сфери матеріально-технічного постачання;

       сфери виробництва;

       сфери збуту.

4

Відношення до часу

       об’єкти, стан яких оцінюється в минулому часі;

       об’єкти, стан яких оцінюється в теперішньому часі;

       об’єкти, стан яких оцінюється в майбутньому часі.

5

Характер оцінки

стану об'єктів

       підлягають вартісній оцінці;

       підлягають кількісній оцінці;

       підлягають кількісно-вартісній оцінці.

6

Тривалість

перебування у полі

зору діяльності

аудитора

       об’єкти, які є постійно в полі зору аудитора;

       об’єкти періодичної аудиторської

       діяльності;

       об’єкти одноразової оцінки.

7

Відношення до видів

аудиту

       об’єкти зовнішнього аудиту;

       об'єкти внутрішнього аудиту.

8

За функціональним

призначенням засобів

       засоби праці;

       предмети праці.

9

За джерелами

утворення засобів

       засоби, придбані за рахунок своїх джерел;

       засоби, придбані за рахунок залучених джерел (інвестицій);

       засоби, придбані за рахунок позик.

10

За фінансово-аналітичними ознаками

       необоротні активи;

       оборотні активи;

       витрати майбутніх періодів;

       власний капітал;

       забезпечення наступних витрат і платежів;

       довгострокові зобов’язання.

 

Аудиторський контроль досліджує поведінку емпіричних об'єктів, тобто об'єктів, що реально існують.

Емпіричні об'єкти поділяють на натуральні, або фізичні, які іс­нують у природі об'єктивно, незалежно від нашої волі і свідомості, і штучні (у тому числі й технічні), створені за волею людиною у про­цесі виробничої діяльності.

Класифікація об'єктів аудиторського контролю за склад­ністю передбачає їх поділ на прості та складні. До простих належать об'єкти, які містять незначну кількість елементів контролю, наприклад, товари або готова продукція. До склад­них можна віднести показник собівартості.

Залежно від ступеня складності розрізняють прості і складні об'єкти дослідження, які відрізняються кількістю елементів і видом зв'язку між ними, тому вони називаються системними.

До простих належать об'єкти, які містять кілька елементів. На­приклад, продукція є простим об'єктом для контролю, її можна розчле­нувати на такі елементи: якість, асортимент, конкурентоспроможність на ринку, естетична привабливість тощо.

До складних належать об'єкти з невизначеною структурою, яку треба дослідити, а потім описати елементи, які їх конкретизують. Складні об'єкти досліджують за методом «чорної скриньки», який полягає у пошуках взаємозв'язків між вхідними взаємодіями і реакцією об'єкта на них. «Чорна скринька» - поняття кібернетики, яке означає, що наявні знання не дають змогу встановити структуру складної сис­теми або її компонентів, внутрішніх закономірностей функціонування її, а можна лише встановити залежність впливу змін на вході і виході системи, визначити напрям подальшого дослідження. Так, наприклад, ефективність нової техніки належить до складних об'єктів контролю, на вході яких відомі затрати на впровадження, а на виході - виробле­на продукція. Проте елементи, які її характеризують, тобто фактори, що впливають на результати діяльності, кількісне відображення їх для визначення впливу на контролюючий об'єкт можна встановити при по­дальшому дослідженні із застосуванням методів економічного аналізу.

Дослідження структури системного об'єкта називається морфо­логічним аналізом, який дає знання про будову об'єкта. Дослідження починається з опису складу елементів. Якщо об'єкт має однотипні елементи, то це гомогенний об'єкт, наприклад собівартість продукції, якщо різнорідні - то гетерогенний, наприклад ефективність вироб­ництва. Прості об'єкти досить повно описані методами морфологічно­го аналізу.

Для вибору в предметі аудиторського контролю основної влас­тивості досліджують сукупність однотипних об'єктів, визначають їх подібність, що відповідає цілям контролю. На основі результатів попереднього вивчення цієї сукупності знаходять об'єкт контролю, який має всі основні властивості реальних об'єктів. Правильне ви­значення об'єкта контролю на стадії суспільного розширеного відтворення відповідно до мети контролю підвищує результативність контрольних дій.

^ Щодо сфери діяльності, доцільно виділити об'єкти галу­зі постачання, виробництва, збуту, фінансово-інвестиційної.

Стосовно часу об'єкти аудиту поділяють залежно від їх оцінки в минулому, теперішньому та майбутньому часі. На­приклад, витрати бувають минулого періоду, теперішнього та майбутнього. Це стосується також резервів і доходів.

^ За характером оцінки стану об'єктів розрізняють такі, що оцінюються у натуральному, кількісно-вартісному та вартісному вираженні. Наприклад, джерела господарських засобів оцінюють тільки у вартісному вираженні, а господар­ські засоби можуть оцінювати як у кількісному, так і у вар­тісному вираженні.

^ Залежно від тривалості роботи аудитора над об'єкта­ми їх можна визначити як такі, що перебувають постійно, або періодично під контролем аудитора, або підлягають од­норазовій оцінці. Наприклад, аудитор постійно здійснює контроль за оцінкою активів підприємства. Періодичному контролю підлягають ресурси, процеси та ін.

До об'єктів одноразового контролю можна зарахувати аналіз і оцінку інвестиційних процесів.

Стосовно видів аудиту, об'єкти аудиторського контролю можна поділити на одиниці зовнішнього та внутрішнього контролю.

Залежно від функціонального призначення, об'єкти ауди­ту класифікують як, засоби праці та предмети праці. За джерелами утворення об'єкти аудиту поділяють на такі групи: власні джерела, позикові джерела та залучені джере­ла (інвестиції). Об'єкти аудиту, що класифікують за функ­ціональним призначенням, відображають в активі балансу суб'єкта перевірки, а об'єкти, що класифікують залежно від джерел утворення, - у пасиві.

За фінансово-аналітичними ознаками об'єкти поділяють на необоротні й оборотні активи, витрати майбутніх періо­дів, власний капітал, забезпечення наступних витрат і пла­тежів, довгострокові та поточні зобов'язання.

Отже, класифікація об'єктів аудиту має теоретичне та практичне значення. Теоретично вона дає змогу глибше пізнати суть предмета аудиту, а практично - правильно скласти план і програму аудиторської перевірки, вибрати потрібну методику та процедури контролю.

^ 1.2.         Класифікація послуг, що надаються

Аудиторська діяльність регламентується законом Украї­ни "Про аудиторську діяльність". Ним передбачено, що аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати підприєм­ствам і організаціям такі послуги:

      аудиторські перевірки достовірності фінансової звітності;

      консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської ді­яльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

До інших видів послуг належать: відновлення та веден­ня бухгалтерського обліку для підприємств і організацій; складання фінансової звітності; організація бухгалтерсько­го обліку; автоматизація бухгалтерського обліку тощо. Це може розширюватися відповідно до економічних і право­вих потреб суб'єктів господарської діяльності.

Рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 р. № 182/5 затверджено перелік послугякі можуть надавати аудитори (аудиторські фірми):

1.     Завдання з надання впевненості

1.1.       Аудит  історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.2.       Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.3.       Завдання з надання впевненості,  що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інфор­мації:

       оцінка (перевірка) ефективності (відповідно) системи внутрішнього контролю (аудиту);

       оцінка (перевірка) ефективності (відповідно­сті) використання виробничих потужностей;

       оцінка (перевірка) ефективності (відповідно­сті) функціонування системи управління;

       оцінка (перевірка) ефективності (відповідно­сті) системи матеріального стимулювання та опла­ти праці персоналу;

       оцінка (перевірка) ефективності (відповідно­сті) систем управління персоналом;

       оцінка (перевірка) ефективності (відповідно­сті) інформаційних систем (технологій);

       оцінка (перевірка) ефективності систем інфор­маційної безпеки діяльності підприємств;

       оцінка (перевірка) ефективності (відповідно­сті) систем корпоративного управління;

       оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, го­сподарського та ін.);

       оцінка (перевірка) відповідності управлінсь­ких рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

       економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);

       оцінка вартості активів (у тому числі незалеж­на за наявності кваліфікаційного свідоцтва оціню­вача);

       оцінка (тестування)  надійності системи бух­галтерського обліку;

       оцінка (тестування) відповідності рівня про­фесійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;

       здійснення на замовлення розрахунків  (еко­номічний, фінансовий,  стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господар­ської діяльності;

       перевірка прогнозної фінансової інформації;

       інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

2.       Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг

2.2.        Завдання з виконання погоджених проце­дур стосовно фінансової інформації.

2.3.        Завдання  з  підготовки  фінансової  інфор­мації.

3.       Інші послуги, пов'язані з професійною ді­яльністю аудиторів (аудиторських фірм), визна­чені Законом України «Про аудиторську діяльність»

3.1.        Ведення бухгалтерського обліку.

3.2.        Складання фінансових звітів.

3.3.        Відновлення бухгалтерського обліку.

3.4.        Консультації з питань бухгалтерського об­ліку та фінансової звітності:

       обрання облікової політики;

       встановлення та дотримання методології бух­галтерського обліку;

       організація бухгалтерського обліку;

       консолідація фінансової звітності;

       трансформація звітності за іншою, ніж засто­совувана, концептуальною основою;

       інші  види  консультацій  з  питань  обліку та звітності.

3.5.        Консультації з питань системи внутрішньо­го контролю.

3.6.        Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та по­даткової звітності.

3.7.        Складання податкових декларацій та зві­тів.

3.8.        Консультації з питань застосування інфо­рмаційних технологій.

3.9.        Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

       правове забезпечення прийняття (або резуль­татів прийняття) управлінських рішень щодо змі­ни форм власності, форм господарювання, функ­цій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

       організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розроб­ка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, вну­трішніх    стандартів    корпоративного   управління тощо;

       інформаційне забезпечення управління - кон­сультування з питань вибору програмних продук­тів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього  контролю  (аудиту),  розробка схем документообороту, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управ­ління; проведення тренінгів,  семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;

       управління грошовими потоками,  інвестицій­ної політики.

3.10.         Розробка для замовника документів, не­обхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутріш­ні норми та правила, посадові інструкції, докумен­ти системи стимулювання персоналу тощо).

3.11.         Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.

3.12.         Представлення інтересів замовника з пи­тань обліку, аудиту,  оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

3.13.         Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської дія­льності, Кодексу  професійної  етики  аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.

4. Організаційне  та  методичне  забезпечення аудиту

4.1.        Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій,   практичних  посібників, внутрішніх стандартів,  програмного забезпечення тощо).

4.2.        Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів.

4.3.        Здійснення заходів з  контролю якості аудиторських послуг.

 

Схожі:

1. об’єкти аудиторської діяльності icon1. Аудит як форма контролю, його об’єкти І метод
Основними нормативними документами, що визначають головні засади аудиторської діяльності, є закон України “Про аудиторську діяльність”,...
1. об’єкти аудиторської діяльності icon2. організація аудиторської фірми
Аудиторська діяльність охоплює організаційне та мето­дичне забезпечення аудиту, практичне виконання ауди­торських перевірок (аудит)...
1. об’єкти аудиторської діяльності iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
1. об’єкти аудиторської діяльності iconТема Криміналістичні ідентифікація І діагностика
Визначити з-поміж перелічених окремо об’єкти криміналістичної ідентифікації, об’єкти, відносно яких можливе тільки встановлення групової...
1. об’єкти аудиторської діяльності iconПравові засади аудиторської діяльності в Україні
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом...
1. об’єкти аудиторської діяльності icon2. Суб’єкти відносин захисту правоохоронної діяльності, їх права та обов’язки План
Тема Суб’єкти відносин захисту правоохоронної діяльності, їх права та обов’язки
1. об’єкти аудиторської діяльності iconБаглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права
Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави
1. об’єкти аудиторської діяльності iconI «План І програма аудиторської перевірки»
Введення
1. об’єкти аудиторської діяльності iconМ. Київ 12 березня 2012 року Згідно з договором №15/02-12/А від 15....
При плануванні та проведенні аудиторської перевірки ми врахували внутрішню структуру контролю в області обліку та звітності, з метою...
1. об’єкти аудиторської діяльності iconТема. Студент І студентська група як об'єкти та суб’єкти виховного процесу
Схарактеризувати специфіку здійснення виховної роботи з майбутніми вчителями (завдання, напрями, форми, методи)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка