Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.)
НазваРекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.)
Сторінка1/60
Дата конвертації30.09.2013
Розмір7.18 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


УДК 657(075.8)

ББК 65.052 я73

К55

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1195 від 9липня 2003p.)

Рецензенти:

В.В. Сопко, доктор економічних наук, професор Київського націо­нального економічного університету;

В.А. Шевчук, доктор економічних наук, доцент Державної академії статистики, обліку та аудиту

Коблянська О.І.

К55 Фінансовий облік: Навч. посіб. К.: Знання, 2004. 473 с

(Київському національному університету імені Тараса Шев­ченка — 170 років).

ISBN 966-8148-37-1

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу "Фінансовий облік" для студентів економічних спеціальностей. У посіб­нику розкриваються основи фінансового обліку, які необхідно знати для подальшого вивчення облікових дисциплін. У доступній формі ви­світлюються найважливіші питання з обліку основних господарських процесів на підприємствах України, наводяться практичні рекомен­дації щодо порядку оформлення господарських операцій відповідни­ми документами. Навчальний матеріал подається з урахуванням Націо­нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків, а також інших законодавчих та нормативних документів.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, працівників економічних служб підприємств, установ і організацій, усіх, хто прагне вдосконалити свої знання з обліку.

УДК 657(075.8) ББК 65.052 я73

ISBN 966-8148-37-1 ©О.І. Коблянська, 2004

©Видавництво "Знання", 2004

ЗМІСТ

Вступ 11

^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1 13

Розділ 1. Облік грошових коштів 13

1.1. Фінансовий облік грошових коштів у касі 13

 1. Ліміт залишку готівки 16

 2. Відображення операцій на рахунках бухгалтер­ського обліку 17

1.2. Фінансовий облік грошових коштів за поточним

рахунком 17

Контрольні запитання та тести 26

Розділ 2. Облік короткострокових і довгострокових

фінансових інвестицій ЗО

 1. Поняття та види інвестицій ЗО

 2. Організація обліку фінансових інвестицій згідно

з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" 35

2.3. Документування господарських операцій і аналі-

' тичний облік фінансових інвестицій 38
6 Зміст

2.4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

у фінансовому обліку 40

Контрольні запитання та тести 47

Розділ 3. Облік дебіторської заборгованості 53

 1. Сутність та види дебіторської заборгованості 53

 2. Класифікація дебіторської заборгованості 56

 3. Бухгалтерський облік дебіторської заборгова­ності та формування резерву сумнівних

боргів 57

 1. Облік поточної дебіторської заборгованості 57

 2. Облік довгострокової дебіторської заборгова­ності 71

 3. Формування резерву сумнівних боргів 77

Контрольні запитання та тести 80

Розділ 4. Облік розрахунків із підзвітними особами 85

 1. Умови видачі готівки під звіт 85

 2. Синтетичний та аналітичний облік операцій

з підзвітними особами 86

 1. Умови відшкодування витрат на відрядження ... 87

 2. Норми добових витрат 89

 3. Контроль за дотриманням порядку видачі

готівки під звіт та за її використанням 91

Контрольні запитання та тести 91

Розділ 5. Облік основних засобів 97

5.1. Визначення основних понять, класифікація

та оцінка основних засобів 97

 1. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів 100

 2. Шляхи та облік надходження основних

засобів 103

 1. Отримання від інших юридичних або фізич­них осіб 103

 2. Створення власними силами 105

5.4. Облік витрат на утримання необоротних
активів 109

5.5. Амортизація необоротних активів 109

5.5.1. Сутність, об'єкти та період амортизації 109

Зміст 7

5.5.2. Методи амортизації необоротних активів 110

 1. Переоцінка основних засобів 113

 2. Облік вибуття основних засобів 117

Контрольні запитання та тести 121

Розділ 6. Облік інших необоротних матеріальних

активів 128

 1. Поняття необоротного матеріального активу. Загальна характеристика рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 128

 2. Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних активів 131

 3. Оцінка та переоцінка інших необоротних матеріальних активів 138

 4. Амортизація та вибуття інших необоротних

матеріальних активів 140

Контрольні запитання та тести 143

Розділ 7. Облік нематеріальних активів 149

 1. Визначення та оцінка нематеріальних активів 149

 2. Бухгалтерський облік нематеріальних активів 155
 1. Нематеріальний актив як об'єкт обліку 155

 2. Переоцінка нематеріальних активів 158

 3. Амортизація нематеріальних активів 159

Контрольні запитання та тести 161

Розділ 8. Облік запасів 166

8.1. Нормативна база організації обліку запасів

на підприємствах України 166

 1. Бухгалтерський облік запасів 168

 2. Кількісно-сумовий облік запасів 172

 3. Оцінка вибуття запасів 176

 4. Первинна документація з обліку запасів 181

Контрольні запитання та тести 184

Розділ 9. Облік витрат виробництва 189

 1. Сутність та визнання витрат 189

 2. Класифікація витрат 191

 3. Поточний облік витрат 196

 4. Відображення витрат у фінансовій звітності ...207

8 Зміст

9.5. Визначення характеру готової продукції

та основні методи обліку витрат 209

Контрольні запитання та тести 219

^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2 224

Розділ 1. Облік зобов'язань за розрахунками з поста­
чальниками
224

 1. Сутність постачання. Призначення обліку розрахунків із постачальниками 224

 2. Документальне оформлення операцій із поста­чальниками і підрядниками 226

 3. Облік розрахунків із постачальниками і під­рядниками 231

 1. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних

цінностей і їх облік 237

Контрольні запитання та тести 243

Розділ 2. Облік короткострокових зобов'язань за розра­
хунками з банками та іншими позиками
248

 1. Поняття і класифікація банківських кредитів 248

 2. Процес банківського кредитування 254

 3. Оподаткування кредитних операцій 262

 4. Бухгалтерський облік кредитних операцій 264

Контрольні запитання та тести 269

Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці та соціаль­
ного страхування
274

 1. Фінансовий облік праці та її оплати 274

 2. Податок з доходів фізичних осіб 277

 3. Відображення в бухгалтерському обліку утримань із заробітної плати працівника 291

 4. Облік операцій, пов'язаних із нарахуванням

і виплатою відпускних 295

Контрольні запитання та тести 299

Розділ 4. Облік зобов'язань за довгостроковими пози­
ками та векселями
304

4.1. Облік зобов'язань за довгостроковими позиками 304

Зміст 9

 1. Особливості вексельного законодавства 313

 2. Облік зобов'язань за довгостроковими векселями 317 Контрольні запитання та тести 319

Розділ 5. Облік довгострокових зобов'язань за обліга­
ціями та з фінансової оренди
324

 1. Визначення облігацій та їх класифікація 324

 2. Облік операцій з облігаціями 328

 3. Визначення орендних операцій згідно

з П(С)БО 14 "Оренда" 336

5.4. Особливості бухгалтерського обліку фінансової

оренди 342

Контрольні запитання та тести 350

Розділ 6. Облік доходів та фінансових результатів діяль­
ності підприємства
355

 1. Поняття доходу, його склад та оцінка 355

 2. Класифікація доходів 360

 3. Особливості визнання доходів згідно

з П(С)БО 15 "Дохід" 362

6.4. Фінансовий облік доходу та фінансових резуль­
татів від реалізації продукції (товарів), робіт,

послуг 366

Контрольні запитання та тести 372

Розділ 7. Облік формування і змін статутного капіталу 377

 1. Власний капітал та його складові 377

 2. Фінансовий облік статутного капіталу та розра­хунків із засновниками 380

 3. Звітність про власний капітал 387

 4. Фінансовий облік при ліквідації товариства 388

Контрольні запитання та тести 395

Розділ 8. Облік резервного капіталу, вилученого капі­
талу та нерозподіленого прибутку
400

8.1. Облік резервів підприємства 400

 1. Резерв сумнівних боргів 400

 2. Резервний капітал 403

 3. Резерв на виплату відпусток 405

 4. Резерв на виконання гарантійних зобов'язань 406


10 Зміст

 1. Облік вилученого капіталу 408

 2. Облік нерозподіленого прибутку 413

Контрольні запитання та тести 415

Розділ 9. Облік податку на прибуток 420

9.1. Нормативна база ведення податкового обліку

в Україні 420

9.2. Облік валових доходів та валових витрат 425

Контрольні запитання та тести 433

Розділ 10. Облік податку на додану вартість 437

 1. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість та операцій, що не є об'єктом опо­даткування 437

 2. Особливості обліку операції, які оподаткову­ються податком на додану вартість, та опера­цій, що звільнені від оподаткування 441

 3. Бухгалтерський облік податку на додану

вартість 448

Контрольні запитання та тести 462

^ Список використаної літератури 467

Алфавітний покажчик 4 70

ВСТУП

Процес ринкової трансформації економіки України зумовив появу низки нових об'єктів обліку та аудиту. На сьогодні ситуа­ція складається таким чином, що методологія фінансового об­ліку на підприємствах України потребує ґрунтовної розробки. Це зумовлено насамперед потребами користувачів цією інформацією, а також необхідністю адаптації обліку підприємств до Національ­них стандартів бухгалтерського обліку.

У запропонованому посібнику робиться спроба комплексного розгляду обліку економічної сутності основних процесів бухгал­терського обліку. У посібнику використано Національні стандар­ти бухгалтерського обліку, новий План рахунків, а також інші останні законодавчі та нормативні документи. Посібник у до­ступній формі висвітлює всі питання фінансового обліку основ­них господарських процесів на підприємствах України; подаєть­ся матеріал, що стосується порядку оформлення господарських операцій відповідними документами: наводиться класифікація документів за призначенням, розглядаються основні облікові ре­гістри, помилки при їх заповненні та порядок виправлення та­ких помилок. У посібнику робляться пропозиції щодо удоскона­лення методології бухгалтерського обліку згідно з Національни­ми стандартами. Ці питання викладені з погляду як бухгалтер­ського, так і податкового обліку.

На сьогодні в Україні спостерігаються великі відмінності між бухгалтерським та податковим обліком, які з кожним днем зро-

12 Вступ

стають. Відрізняються як самі поняття доходів і витрат у бухгал­терському та податковому обліку, так і, відповідно, методологія їх обліку та розрахунку. Часто це призводить до суперечливих результатів, коли розміри бухгалтерського та податкового при­бутків суттєво відрізняються, а інколи навіть мають протилежні значення. Крім того, такі методологічні відмінності призводять до ускладнення роботи бухгалтера: збільшується кількість звітів, з'являється необхідність паралельного обліку одних і тих же господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Є також проблеми складності ведення податкового обліку та трак­тування законодавчих актів. Інколи податкові роз'яснення, ли­сти, інструкції так викривляють сутність закону, що він набуває протилежного звучання. Це спричинює часті спори між податків­цями та платниками податків, накладення несправедливих штрафів, порушення судових справ тощо. Тому мета посібника полягає у методологічній підтримці бухгалтерів щодо ведення податкового обліку. У посібнику наведено інформацію про бух­галтерську, податкову і статистичну звітність підприємств, яка охоплює тематику, що цікавить кожного бухгалтера на підприєм­ствах України. Висвітлюються головні питання, що стосуються пооб'єктного обліку: облік необоротних і оборотних активів, облік власного капіталу підприємства, облік поточних та довгостроко­вих зобов'язань тощо.

Фінансовий облік як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звіт­ності, прийняття управлінських рішень.

Цей навчальний посібник написаний відповідно до затвер­дженої програми з курсу "Фінансовий облік". У ньому в логічній послідовності викладено теоретичні основи предмета, форми та організацію ведення фінансового обліку на підприємстві, напрям­ки удосконалення такого обліку. Кожен розділ посібника скла­дається з двох частин: теоретичної, де висвітлюються питання методології та організації фінансового обліку на підприємстві, та контрольної, де наводяться перелік запитань та контрольних тестів для перевірки засвоєння навчального матеріалу, вправи та проблемні ситуації для самостійної роботи студентів.

Підручник розрахований не тільки на студентів та викладачів, а й бухгалтерів, працівників податкових інспекцій, аудиторів, ревізорів, керівників підприємств.

^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1

Розділ 1

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

1.1. Фінансовий облік грошових коштів у касі.

 1. Ліміт залишку готівки.

 2. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

1.2. Фінансовий облік грошових коштів за поточним рахун­
ком.


 1. Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку.

 2. Типові проводки за поточним рахунком.

1.1. Фінансовий облік грошових коштів у касі

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони наявні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.

^ Касові операцїі — це операції, пов'язані з отриманням готів­ки в касу та видачею готівки з каси. Кожне підприємство має касу для зберігання готівки та здійснення розрахунків готівкою.

Ведення касових операцій регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, яке затверджено постановою Національного банку України від 19 лютого 2001 р. Положення регламентує документальне оформ­лення касових операцій, установлює вимоги до влаштування каси на підприємстві, визначення лімітів залишку готівки в касі та інші вимоги до ведення касових операцій.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинне мати касу. У касі підприємства можуть зберігатись не тільки готівкові кошти, а й цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності. До них належать трудові книж­ки і вкладні листки до них, квитанції шляхових листків авто­транспорту, бланки доручень тощо.

14

Розділ 1

Посадову матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, видачею та прийманням грошей і цінних паперів на підприєм­стві, називають касиром.

Після видання наказу про призначення відповідного праців­ника на посаду касира керівник підприємства зобов'язаний під розписку ознайомити його з порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира, обов'язки останнього може виконувати бухгалтер чи інший працівник за письмовим розпорядженням керівника підприємства за умови укладення з цим працівником угоди про повну матеріальну відповідальність.

Рахунок ЗО "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касі підприємства.

Рахунок ЗО активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:

 • 301 "Каса в національній валюті";

 • 302 "Каса в іноземній валюті".

За дебетом рахунка ЗО "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом — виплата грошових коштів із каси підприємства.

Аналітичний облік може здійснюватися за центрами відпові­дальності: за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.

У Балансі залишки за рахунком ЗО відображаються разом із залишками за рахунком 31 "Рахунки в банках" у ст. балансу 230 та 240 окремо в національній та іноземній валюті. Наприкінці року підприємство складає Звіт про рух грошових коштів, призначе­ний для відображення руху грошових потоків у розрізі надхо­джень та виплат у рамках операційної, інвестиційної та фінансо­вої діяльності.

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідом­чі форми яких затверджені Міністерством статистики України за згодою з НБУ і Міністерством фінансів України мають застосову­ватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:

Облік грошових коштів

15

 • КО-1 "Прибутковий касовий ордер";

 • КО-2 "Видатковий касовий ордер";

 • КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касо­вих ордерів";

 • КО-4 "Касова книга";

 • КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".

Касові ордери — це документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням.

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі при­буткового касового ордера (ПКО), підписаного головним бухгал­тером або уповноваженими на це особами. При цьому особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером та касиром. У ПКО зазначають, від кого прийнято гроші, на якій підставі, сума (цифрами й про­писом), підпис головного бухгалтера та касира.

Для одержання в банку чекової книжки необхідно заповнити заяву, в якій зазначаються прізвище, ім'я, по батькові касира і зразок його підпису. Заява має бути завірена печаткою підприєм­ства, підписами керівника та головного бухгалтера. За цією зая­вою касир одержує чекову книжку на 25 або 50 чеків. Чекова книжка зберігається в касі підприємства.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касо­вим ордером (ВКО). Він підписується керівником і головним бух­галтером підприємства чи особами, ними уповноваженими. У разі видачі грошей окремій особі за видатковим касовим ордером касир вимагає пред'явлення документа, який засвідчує особу отримувача і містить фотокартку та особистий підпис власника.

На операцію зі здавання грошей до банку касир, крім видат­кового касового ордера, також оформлює об'яву на внесок готів­кою, в якій вказує дату операції, хто здає кошти і через кого, банк та назву одержувача, суму цифрами і прописом, призначен­ня внеску, номер власного рахунка. Об'ява складається з трьох частин: перша — залишається в банку, друга — передається ка­сиру, третя — повертається підприємству з випискою банку після зарахування грошей на поточний рахунок.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в жур­налі реєстрації видаткових та прибуткових касових ордерів.

16

Розділ 1

Усі факти надходження й вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі.

^ Касова книга — обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства.

Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній валюті, яка повинна бути пронумерована, прошнурована та опечатана сургучною печаткою.

На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках че­рез копіювальний папір кульковою ручкою темного кольору або чорнилами. Перші примірники аркушів залишаються в касовій книзі. Другі примірники мають бути відривними і є звітами каси­ра. Перші й другі примірники нумеруються однаковими номера­ми. Наприкінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира.

1.1.1. Ліміт залишку готівки

Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки — це гранична сума грошових коштів, яка може зберігатись у касі підприємства.

Усю готівку понад суми встановлених лімітів підприємства повинні здавати для зарахування на поточний рахунок у поряд­ку та в строки, встановлені й узгоджені з установою банку, в якому відкрито поточний рахунок.

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства вста­новлюють банки з урахуванням режиму й специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касо­вих оборотів, встановлених строків та порядку здавання касової виручки.

Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визнача­ються за допомогою прямого розрахунку за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб'єкта господарю­вання на кінець дня з встановленим йому (або самостійно визна­ченим) обслуговуючою установою банку лімітом залишку готів­ки в касі, незалежно від того, чи здійснювались у цей день касові операції (надходження витрачання готівки).

Облік грошових коштів

17

Якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановле­но, вся наявна в його касі на кінець дня готівка вважається по­надлімітною.

Готівка, видана у підзвіт, але з об'єктивних причин не витра­чена, має бути повернена до каси підприємства одночасно з аван­совим звітом не пізніше наступного робочого дня після її видачі (за відрядженнями — не пізніше трьох робочих днів після повер­нення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської про­дукції та заготівлю вторинної сировини і металобрухту — не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її у підзвіт).

Строки та порядок здавання виручки встановлюються устано­вами банків кожному підприємству за погодженням із його ке­рівником, виходячи з необхідності прискорення обіговості гро­шей і своєчасного надходження їх до кас банків:

 • для підприємств, що розташовані в місцевості, де є устано­ви банків і виручка здається до банку (а у разі відсутності в місце­вості установ банків — на підприємства зв'язку), — щоденно в день надходження грошей до їх кас;

 • для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за п'ять днів не перевищують 10-кратного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) і знаходяться на значній відстані від установ бан­ків або підприємств зв'язку, — не рідше одного разу на п'ять днів.

1.1.2. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

На рис. 1.1.1 представлено загальну схему бухгалтерського обліку касових операцій, а в табл. 1.1.1 — типові бухгалтерські проводки з обліку готівкових коштів.

1.2. Фінансовий облік грошових коштів за поточним рахунком

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для збе­рігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за Цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.2-4-П32
Облік грошових коштів

19

Продовження табл. 1.1.1

1

2

3

4

4

Одержано готівку від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції

ЗО

36

5

Зроблено внесок учасником товариства готівкою

30

41

6

Отримано готівкою безповоротну фінансову допомогу

ЗО

42

7

Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету

ЗО

48

8

Надійшла в касу довгострокова позика готівкою

ЗО

50

9

Повернуто заробітну плату, надлишково видану працівникам

30

66

10

Надійшла в касу виручка від продажу товарів у роздрібній торгівлі

ЗО

70

11

Одержано надзвичайні доходи готівкою

зо

75

12 •

Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень страховика

зо

76

13

Придбано акції або облігації інших підприємств

14

ЗО

14

Оплачено готівкою витрати на ремонт основних засобів

15

30

15

Передано гроші з каси в банк

31

30

16

Видано готівку в підзвіт

37

30

17

Проведено передоплату за газети та журнали

39

ЗО

18

Повернуто власникам пайові частки

41

30

19

Викуплено підприємством акції власної емісії

45

30

20

Погашено короткострокову позику банку готів­кою

60

зо

21

Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

61

зо

22

Погашено готівкою раніше виданий коротко­строковий вексель

62

зо
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Схожі:

Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний...
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (Лист №4/18-г-1586 від 03. 07. 2008)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconНавчально-методичний посібник Рекомендовано
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (Лист №1/11-186 від 20 січня 2004 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconОснови бухгалтерського обліку
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник (лист Міністерство освіти І науки України від 21. 11. 2005...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconРимське право
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-644 від 20 лютого 2003 року)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconО. П. Гурченков економіка та організація діяльності
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист №14/18-г-627...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconЗа загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством...
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (Лист №1/11-4874 від 08. 06. 2010р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconГлібко В. М., Бущан О. П. Г54 Судова бухгалтерія: Підручник / В. М. Глібко, О. П. Бущан
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 1591 від 15 квітня 2004 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconА. М. Колодія Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
За редакцією \В. В. Копєйчикова\ А. М. Колодія Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №14/18. 2-1195 від 9липня 2003p.) iconМіністерством освіти І науки України (лист №1/11-125 від 13 лютого 2005р.)
Езо екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг- ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Тов «Видавництво «Юридична думка»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка