Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства
НазваРозділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства
Сторінка1/7
Дата конвертації25.09.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


ЗМІСТ


Вступ

4

Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства

6

1.1. Конкурентність продукції в умовах ринку

6

1.2. Оцінка конкурентоспроможності продукції

9

1.3. Шляхи підвищення конкурентноздатності продукції

14

Розділ ІІ. Комплексний аналіз маркетингової діяльності підприємства

18

2.1. Характеристика підприємства (оргструктура)

18

2.2. Аналіз маркетингової товарної політики

19

2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції

32

Розділ ІІІ. Розробка шляхів підвищення конкурентноздатності продукції

46

Висновки

48

Список використаної літератури

50

ВСТУП
Всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку. Це таке господарюван­ня, яке передбачає порівняння витрат і результатів діяль­ності в грошовій формі, одержання максимуму прибутку при мінімумі витрат. Суть комерційного розрахунку зу­мовлює специфічні вимоги до організації фінансового господарства підприємства, яке має зважати на те, що суб’єкти господарювання у ринковій економіці володіють не уявною, а дійсною фінансовою незалежністю і що вони несуть реальну економічну відповідальність за ефективність свого функціонування, своєчасне виконання своїх зобо­в'язань перед постачальниками, споживачами, банками, іншими діловими партнерами, а також перед державою. Здатність підприємства успішно діяти в умовах комерцій­ного розрахунку знаходить своє відображення у його фінансовому стані.

У ньому знаходять відображення у вартісній формні загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами, тобто фінан­сової роботи. Бо, як уже зазначалося, для отримання до­ходу, прибутку підприємство повинно на належному рівні, з найменшими витратами організувати виробництво, збут продукції, раціонально розпорядитися наявними власними і позиковими ресурсами, тими ресурсами, які воно одер­жує, реалізовуючи новостворену вартість.

Найбільш зримо фінансовий стан підприємства визна­чається такими елементами його економічної діяльності:

• прибутковість (рентабельність) роботи підприємства;

• оптимальність з точки зору економічного становища під­приємства розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків і обов'язкових відрахувань;

• наявність власних фінансових ресурсів (основних і обо­ротних коштів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;

• раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і позикових), перш за все недопущення відво­лікання грошей у запаси непотрібного підприємству ус­таткування, яке довгий час не монтується і не викори­стовується, наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, витрат виробництва у дебіторську заборгова­ність, інші позапланові і непродуктивні витрати;

• платоспроможність;

• ліквідність.

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсового дослідження обрано питання «Розробка конкурентної стратегії фірми «Кленовий лист».

Мета курсового дослідження – теоретично та практично обґрунтувати необхідність проведення ефективної розробки конкурентної стратегії для впровадження заходів з покращення роботи та прибутковості підприємства та підвищення конкурентоспроможності діяльності підприємства .

Предмет дослідження - визначення теоретичних та практичних аспектів розробки конкурентної стратегії підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

  • опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;

  • визначити основні показники конкурентної стратегії підприємства;

  • сформулювати уявлення методики визначення фінансового стану підприємства з використанням SWOT-аналізу ;

  • надати загальну характеристику конкурентоспроможності та платоспроможності підприємства.

Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства
1.1. Конкурентність продукції в умовах ринку
З погляду маркетингу продукція фірми - це сукупність мате­ріальних і нематеріальних характеристик і властивостей, які пропо­нуються споживачу для задоволення його потреб. Якщо говорити про властивості, то під ними розуміють не тільки фізичні ознаки продукції, а, головним чином, можливості її використання.

Часто різноманітні властивості становлять окремі групи. Об'єднуючись, вони визначають можливості використання продукції. Так, у автомобіля це ходові якості, місткість, універсальність, захищеність від впливу зовнішнього середовища, рівень безпеки, інші характери­стики, зокрема естетичні (дизайн, стиль, престиж марки). В кінцевому підсумку продукція пов'язана також із побічними послугами, наприк­лад, гарантії, сервіс, можливості повернення.

У реалізації заходів маркетингової товарної політики головним є управління якістю і конкурентоспроможністю продукції.

Якість - це сукупність властивостей продукції, що характеризують її призначення, особливості, корисність і здатність задовольняти конк­ретні потреби споживачів. Вона залежить від рівня розвитку науки і техніки, прогресивності виробництва, кваліфікації кадрів і може бути визначена показниками якості самої продукції, якості її виготовлен­ня, експлуатації та супровідних послуг.

Показниками якості продукції є характеристика її технічного рівня: експлуатаційні властивості, міцність, надійність, зовнішній вигляд, рівень технічного обслуговування, продуктивність та ін.

Показники якості виготовлення продукції характеризують відповідність готового виробу вимогам нормативно-технічної докумен­тації, тобто стандартам, кресленням, специфікаціям.

Показники якості продукції в експлуатації характеризують рівень її дефектності, витрати на ліквідацію браку, дефектів та інше. Так, на­приклад, японські промисловці вважають, що новий вид радіоелектро­ніки лише тоді готовий до виходу на ринок, коли рівень його надійності в експлуатації дорівнює одному дефекту на один мільйон компонентів.

Показниками якості супровідних послуг є кількість їх видів, обся­ги, вартість, терміновість, надійність, репутація тощо.

Прибутковість і частка фірми на ринку мають прямий зв'язок з відносною цінністю продукції та її відносною вартістю, в основі яких дизайн і технологія виробництва, що є найважливішими складовими якості.

Конкурентоспроможність продукції - це її здатність бути виділе­ною споживачем з аналогічних товарів, які пропонуються на ринку фірмами-конкурентами, її визначають, порівнюючи параметри това­ру фірми з відповідними конкуруючими аналогами. В основу такого порівняння беруть визначення ступеня задоволення потреб споживачів, їхніх індивідуальних вимог до продукції щодо показників продажної ціни і вартості споживання (витрат на експлуатацію чи комерційне ви­користання товарів). У сумі ці витрати становлять ціну споживання.

При визначенні конкурентоспроможності продукції треба зважати на такі міркування. Споживач завжди намагається отримати макси­мальний споживчий ефект із розрахунку на одиницю його витрат. Тому умовою конкурентоспроможності товару (К) є максимізація питомо­го споживчого ефекту:

Споживчий (корисний) ефект:

(1.1)

Оцінка конкурентоспроможності продукції може здійснюватись проведенням групових експертиз висококваліфікованими спеціалістами, методом опитування споживачів, для чого організовують відповідні презентації, виставки, семінари, ярмарки та ін. Найбільш конкретним методом оцінки конкурентоспроможності є її розрахунок на основі головних параметрів продукції, тобто технічних, економічних, норма­тивних і патентно-правових показників.

Головним є розрахунок одиничних і групових параметричних індексів за формулами:

, (1.2)

де gi - одиничний параметричний індекс, розрахований за і-м параметром; Рi - i-й параметр реального виробу; Р100 - аналогічний па­раметр гіпотетичного виробу, який задовольняє потреби спожива­ча на 100%;

, (1.3)

де Іг.т. - груповий параметричний індекс за технічними показника­ми продукції;

αі- питома вага і-го технічного параметра;

n - кількість технічних параметрів, які використовуються для розрахунку.

За такою самою формулою може бути розрахований груповий параметричний індекс за економічними показниками (І Г.Е.)

, (1.4)

де αj- питома вага j-то економічного параметра; m - кількість економічних параметрів.

Показник конкурентоспроможності продукції (К) може бути розрахований за формулами:

або , (1.5)

ІГ.Т.А. і ІГ.Е.А.- відповідно технічний і економічний групові парамет­ричні індекси товару-аналога, з яким порівнюється продукт фірми.

Інтегральний показник конкурентоспроможності (К) може бути розрахований за формулами

або (1.6)

де В - виторг від продажу товарів;

З - повні витрати на виробництво і реалізацію товарів.

^ 1.2. Оцінка конкурентоспроможності продукції
Термін “SWOT – аналіз” виник від скорочення перших літер англійських букв англійських слів “ сильні та слабкі сторони, можливості та загрози)

Даний аналіз являє собою групування факторів середовища на зовнішні ат внутрішні (відносно фірми) та їх аналіз з позиції визначення позитивного чи негативного впливу на діяльність фірми.

Основні завдання аналізу:

  • Виявлення можливостей, які відповідають ресурсам фірми

  • Визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу;

  • Виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх ринковими можливостями;

  • Визначення слабостей фірми та розроблення стратегічних напрямків їх подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів.

Рис.1.1. Процес SWOT аналізу
Узагальнювальним елементом аналізу, на якому базується формування стратегії фірми є матриця сильних та слабких сторін , можливостей та загроз.

Сутність матриці полягає в тому, що вона дає змогу завдяки різноманітних комбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроз формувати оптимальну стратегію фірми згідно з умовами ринкового середовища


Таблиця 1.1.

Матриця сильних та слабких сторін
Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливості

Сила і можливості

Слабкість і можливість

Загрози
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconРозділ науково-теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу підприємства

Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconДипломна робота
Розділ І. Теоретичні основи формування здорового способу життя
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconТеоретичні основи ціноутворення
Правильна методика встановлення цін, розумна цінова політика, послідовна реалізація обґрунтованої цінової стратегії – це необхідні...
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconПлан: теоретичні основи вивчення доходів підприємства класифікація доходів підприємства
Виявлення впливу розміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconЛекція. Тема 10. Матричні методи у формування корпоративної стратегії підприємства
Матричні методи визначення стратегічного становища підприємства та оцінки стратегічних альтернатив
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconПлан Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій...
Тема організащйно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconРозділ 1 Теоретичні основи здійснення інвестиційної діяльності (Економічна...

Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconУправління платоспроможністю підприємства
Розділ Теоретичні засади управління платоспроможністю підприємства
Розділ І. Теоретичні та методичні основи формування конкурентної стратегії підприємства iconФункціональні стратегії підприємства
У свою чергу корпоративна І конкурентна стратегії повинні спиратися на функціональні, без врахування аналітичних даних І можливостей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка