Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
Скачати 322.98 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
Дата конвертації30.08.2013
Розмір322.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І»
ВСТУП

Курсова робота з дисципліни “Фінансовий облік І” це важливий елемент навчального процесу, що сприяє підготуванню кваліфікованих кадрів.

Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Фінансовий облік І”.

Курсова робота дозволяє студентам проявити ініціативу у виборі самого широкого кола додаткової інформації з обраної теми (крім конспектів лекцій і обов’язкових підручників) і у вивченні тих розділів курсу, що у ході занять розглядалися лише в обмеженому ступені. Вона привчає студентів до науково-дослідної роботи, збагачує досвідом і знаннями, необхідними їм при виконанні дипломних робіт.
^ Структура курсової роботи

та основні етапи її виконання

Курсова робота складається з двох частин – теоретичної і практичної.

Процес підготування до захисту курсової роботи складається з таких основних етапів:

1. вибір теми роботи;

2. вибір і ознайомлення з літературою по темі;

3. упорядкування плану;

4. написання роботи;

5. перевірка;

6. захист.

1. Вибір теми

Теми курсових робіт охоплюють усі розділи дисципліни "Фінансовий облік І".

В теоретичній частині студентам дається право вибрати будь-яку з рекомендуючих тем за своїм розсудом, при необхідності надається консультативна допомога викладача. Бажано, проте, щоб кожний студент розробляв самостійну тему. При виборі студентами теми варто враховувати його попередню роботу в наукових кружках, читання спеціальної літератури, досвід минулої практичної роботи, курсові роботи, виконані раніше по суміжних дисциплінах.

В практичній частині студентам необхідно виконати тематичну задачу.
^ 2. Упорядкування плану курсової роботи

Структуру й зміст курсової роботи, співвідношення окремих її розділів визначають відповідно до обраної теми.

Зразкова структура курсової роботи така:

Ведення - визначення значності й актуальності обраної теми.

Перший розділ - виклад основних теоретичних і методичних положень по темі курсової роботи.

Другий розділ – виконання практичної частини.

Висновок - висновки і пропозиції.

Додатки.

Список літератури.

У процесі збору й аналізу матеріалу план може бути переглянутий і уточнений

^ 3. Загальні вимоги до оформлення

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (Додаток А). Текстову частину курсової роботи виконують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з викори­станням шрифтів текстового редактора розміру 14 полуторним міжрядковим інтервалом.

Обсяг курсової роботи в обліково-аналітичній частині повинен ста­новити 40 - 50 сторінок.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.

^ 4. Вимоги щодо захисту курсової роботи
Захист курсової роботи має за мету виявити знання студента по обраній темі курсової роботи. Студент повинен добре орієнтуватися в представленій до захисту курсовій роботі: відповісти в ході захисту на питання як теоретичного, так і практичного характеру, що відносяться до даної теми, а в ряді випадків і до суміжних, близьких по змісту тем, а також володіти законодавчо-нормативною базою по темі роботи.
^ ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Тематика курсових робіт

 1. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку основ­них засобів підприємства.

 2. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку нема­теріальних активів підприємства.

 3. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку необо­ротних активів підприємства.

 4. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку зносу і нарахування амортизації основних засобів підприємства.

 5. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку зносу і нарахування амортизації необоротних активів підприємства.

 6. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів підприємства.

 7. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 8. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку товарів на підприємстві.

 9. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку гото­вої продукції на підприємстві.

 1. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку вит­рат виробництва на підприємстві.

 2. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку вит­рат на виправлення браку на підприємстві.

 1. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку ад­міністративних витрат підприємства.

 2. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат підприємства.

 3. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку витрат на збут.

 4. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку опе­раційних витрат на підприємстві.

 5. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку собівартості готової продукції та її реалізації.

 6. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку бар­терних операцій підприємства.

 7. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку касових операцій і грошових документів.

 8. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку грошових коштів.

 9. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку поточних фінансових інвестицій.

 10. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку довгострокових фінансових інвестицій.

 11. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку операцій з цінними паперами.

 12. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку роз­рахунків з підзвітними особами на підприємстві.

 13. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку роз­рахунків з різними дебіторами підприємства.

 14. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

 15. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку до­ходів від операційної діяльності підприємства.

 16. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку до­ходів підприємства від не операційної діяльності.

 17. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку фінан­сових результатів діяльності підприємства.

 18. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку орендних операцій.

 19. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку валютних операцій.

 20. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку малоцінних необоротних активів.

 21. Організація і шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку вит­рат допоміжних виробництв підприємства.

 1. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку розрахункових операцій із застосуванням векселів.

 2. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві бухгалтер­ського обліку безготівкових розрахунків.

 3. Організація і шляхи вдосконалення на підприємстві зведеного бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.


^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тематична задача

АТ "Альфа"виробниче підприємство.

Необхідно виконати наступні пункти на підставі наведених даних, (табл. 1, 2, 3, 4).

 1. Відкрити у відповідних відомостях (журналах) рахунки синтетич­ного та аналітичного обліку і записати в них початкові залишки.

 2. На підставі даних Журналу господарських операцій за 1-й квартал поточного року скласти бухгалтерські проводки, зазначити первинні документи.

 3. При складанні бухгалтерських записів визначити необхідні суми.

 4. Скласти Оборотну відомість та Головну книгу за синтетичними рахунками.

 1. У регістрах обліку і в Головній книзі підрахувати обороти за дебетом і кредитом синтетичних та аналітичних рахунків, вивести залишки на кінець звітного періоду.

 2. На підставі Головної книги та оборотної відомості скласти бухгалтерський баланс під­приємства за 1-й квартал поточного року.

Варіант практичної частини обирається згідно залікової книжки. Якщо номер залікової книжки закінчується на цифри 1 та 6 необхідно робити варіант 1, якщо номер залікової книжки закінчується на цифри 2 та 7 необхідно робити варіант 2, якщо номер залікової книжки закінчується на цифри 3 та 8 необхідно робити варіант 3, якщо номер залікової книжки закінчується на цифри 4 та 9 необхідно робити варіант 4, якщо номер залікової книжки закінчується на цифри 5 та 0 необхідно робити варіант 5.

^ Залишки за синтетичними рахунками АТ «Альфа» на 31 грудня м. р.

Таблиця 1

Шифр

рахунку

Назва рахункуСума, грн.

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

30 700
131

Знос основних засобів
4 000

12

Нематеріальні активи

1 000
14

Довгострокові фінансові інвестиції

3 100
20

Виробничі запаси

600
23

Виробництво

9 000
30

Каса

1 300
31

Рахунки в банках

15 000
34

Короткострокові векселі одержані

1 250
35

Поточні фінансові інвестиції

1 400
36

Розрахунки з покупцями і замовниками

6 000
372

Розрахунки з підзвітними особами

1 000
40

Статутний капітал
35 600

42

Додатковий капітал
5 000

441

Прибуток нерозподілений
3 000

43

Резервний капітал
2 000

60

Короткострокові позики банку
1 900

63

Розрахунки з постачальниками і підрядниками
3 200

64

Розрахунки за податками й платежами
850

65

Розрахунки зі страхування
800

66

Розрахунки з оплати праці
8 000

68

Розрахунки за іншими операціями
6 000


^ Розшифровка синтетичного рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Таблиця 2

Назва аналітичного рахунку

Залишки підзвітних сум за варіантами, грн.1варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

Петренко Р. А.

70

20

50

50

150

Руденко Н. А.

200

190

150

210

250

Гришко Г. О. -

730

790

800

740

600

Разом

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000


^ Розшифровка синтетичного рахунку 30 «Каса»

Таблиця 3

Субрахунок

Назва Субрахунку

Сума

Дол. США

грн

301

Каса в національній валюті

-

200

302

Каса в іноземній валюті (курс 5.5- за 1 дол. США)

200

1100

Разом

1300

^ Журнал господарських операцій АТ "Альфа" за 1-й квартал поточного року

Таблиця 4

з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума за варіантами, грн.1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

15.01

Реалізована продукція покупцям, відображено податкове зобов'язання

1 002 ?

1 200

?

1 500

?

1 800

?

1 698 ?

2

16.01

3 поточного рахунку надійшли грошові кошти:

на виплату зарплати

на господарські потреби6 000 

5008 000 

3002 000 

1203 000 

4005 000 150

3

16.01

Одержано в касу кошти за відвантажену готову продукцію від покупців

2 000

1 500

1 200

800

1 400

4

16.01

Зараховано на поточний рахунок з каси понадлімітні залишки гро­шових коштів

1 550

1 500

1 100

760

900

5

18.01

Одержано кошти на поточний ра­хунок від покупців і замовників

1 002

1 200

1 500

1 800

1 698

6

12.01

Оплачено рахунок ВАТ "Автозап­частини" за отримані матеріали

4 000

4 550

3 500

3 500

6 300

7

24.01

Оплачено з поточного рахунку адміністративні витрати

50

85

60

75

50

8

28.01

Перераховано платежі в Пенсій­ний фонд

200

450

320

470

390

9

28.01

Перераховано платежі:

податок на прибуток

на соціальне страхування


200 

550


800

320


750

450


800 

240


750 330

10

30.01

Видано з каси:

заробітну плату працівникам


?


?


?


?


?

11

01.02

Придбано за грошові кошти облігації ТзОВ "Світязь" строком 5 місяців

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

12

02.02

Отримано на поточний рахунок аванс від замовника

2 000

1 250

350

540

670

13

07.02

Отримано кошти на поточний рахунок підприємства від Гришко Г. О. в погашення заборгова­ності

200

150

380

420

390

14

15.02

Списано використані підзвітні суми:

з Петренко Р. А. на матеріали

з Руденко Н. А. на загальновиробничі витрати100

 15030

18080

13060

 170160 130

15

15.02

Внесено в касу Руденко Н. А. залишок невикористаних підзвіт­них сум

?

?

?

?

?

16

16.02

Видано з каси кошти Петрен­ко Р. А. в перекриття перевитрат за підзвітними сумами

?

?

?

?

?


Продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

17

18.02

Придбано в постачальника обладнання:

суму податкового кредиту


1 000 

200


1 200 

240


1 280 

256


1 400 

280


1 100 220

18

20.02

Обладнання зараховано на баланс підприємства

?

?

?

?

?

19

25.02

Видано кошти з каси на витрати по відрядженню Івановій І. В.

100

90

85

90

120

20

25.02

Надійшли в касу кошти на

проведення цільових заходів
500

400

300

100

200

21

01.03

Відображено операції з нараху­вання відсотків по придбаних


облігаціях (10%)

45

45

45

45

45

22

03.03

Видано з каси Соколенко С. О. кошти на відрядження 200 дол.

США (курс 5,5 грн. за 1 дол. США)

?

?

?

?

?

23

03. 03

Внесено готівку на поточний

рахунок у банк

200

300

250

350

270

24

10.03

Зараховано на поточний рахунок

короткостроковий кредит банку

1 000

5 000

4 000

3 000

2 000

25

25.03

Затверджено авансові звіти:

агента відділу збуту Іванової І. В.

бухгалтера Соколенко С. О. 150

дол. США (курс 5,5 грн. за 1 дол. США)


90

?


80

?


80

?


85

?


100

?

26

25.03

Нараховано знос обладнання

виробничого призначення

120

220

190

170

200

27

25.03

Внесено невикористані підзвітними особами кошти:

агентом відділу постачання

Івановою І. В.

бухгалтером Соколенко С. О.


?

?


?

?


?

?


?

?


?

?

28

25.03

У результаті інвентаризації вияв­лено нестачу грошових коштів у касі

50

20

80

30

60

29

25.03

Списано повну суму фактичної нестачі за рахунок винної особи - касира Іваницької І. А.

?

?

?

?

?

30

27.03

Внесено суму фактичної нестачі винною особою в касу підприємства

?

?

?

?

?

31

28.03

Підприємство з поточного рахунку здійснило передплату періодичних видань на 2-й квартал поточного року

80

90

75

100

95

32

29.03

На фінансові результати списано:

дохід від реалізації продукції;

інший операційний дохід;

фінансовий дохід;

адміністративні витрати;

витрати на збут;

інші операційні витрати

На виробництво списані загальновиробничі витрати


?

?

?

?

?

?
?


?

?

?

?

?

?
?


?

?

?

?

?

?
?


?

?

?

?

?

?
?


?

?

?

?

?

?
?

33

29.03

Визначено фінансовий результат діяльності підприємства

?

?

?

?

?

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів, обліку і аудиту
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБЛТА № 3
КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни «Фінансовий облік І»
ВАРІАНТ _______

Виконала: студент(-ка) 314 групи ФЕП ______________________

Оцінка______________________За національною шкалою______________________
Голова комісії: ________________ В. Матвєєв

Члени комісії: __________________О. Костюнік

___________________О. Попович


Київ 2010

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» icon2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» для студентів економічних спеціальностей....
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни:...
Методичні рекомендаці до виконання курсової роботи з дисципліни: «Термоволога обробка сировини»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Вихідні дані до курсової роботи вибираються згідно з номером попорядку у журналі з додатків а І б. Номер таблиці відповідає номеру...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconБухгалтерський облік методичні вказівки до виконання І захисту курсової...
Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і» iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка