Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій
Скачати 138.29 Kb.
НазваЗадача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій
Дата конвертації23.06.2013
Розмір138.29 Kb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Фінанси > Задача
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

для студентів заочної форми навчання

Вимоги до оформлення контрольної роботи
Студент обирає один із запропонованих варіантів згідно з першою літерою його прізвища (дивись таблицю). Контрольна робота виконується в учнівському зошиті обсягом 12 аркушів, складається з плану, висвітлення матеріалу, списку використаної літератури. Контрольна робота подається до початку сесії. Лише за умови виконання контрольної роботи студент допускається до іспиту.

Варіант

Критерії вибору завдання (згідно першої літери прізвища)А, У, Є, К, ЩБ, О, Д, З, ХГ, Р, Ї, Л, ЮП, І, В, Ш, ЙЕ, Т, Ч, М, ЯФ, Ж, С, Н, Ц


Варіант 1.

 1. Поняття та класифікація суб’єктів підприємництва.

 2. Характеристика основних методів контролінгу.


Задача 1.

Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (і якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій.

1. Статутний капітал ВАТ “ОРІОН” складає 40000 тис. грн., який поділено 4000 тис. акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна.

2. ВАТ ”ОРІОН” (загальні збори акціонерів) приймає рішення про консолідацію акцій. Коефіцієнт деномінації (КД2) – 0,5 (< 1):
Задача 2.

Визначити валовий, операційний, від звичайної діяльності та чистий прибуток підприємства, враховуючи наступні дані:


№ п/п

Показники

Сума, тис. грн.

1.

Підприємство реалізувало продукцію власного виробництва (з ПДВ)

4000

2.

Виробнича собівартість продукції

1900

3.

Адміністративні та збутові витрати

175

4.

Реалізовано виробничих запасів

800

5.

Собівартість реалізованих виробничих запасів

590

6.

Штрафи, визнані підприємством

34

7.

Відсотки, одержані від володіння корпоративними правами

40

8.

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

35

9.

Грошові кошти, отримані від підприємств без вимоги їх повернення

16

10.

Внаслідок пожежі підприємство понесло втрати

39

11.

Страхове відшкодування, отримане від страхової компанії на ліквідацію наслідків пожежі

29

12.

Ставка податку на прибуток, %

?


Варіант 2.

 1. Загальна характеристика процесу самофінансування підприємства та його види.

 2. Економічна доцільність використання у господарському обороті позичених коштів.


Задача 1. Визначити валовий і операційний прибуток, отриманий підприємством у звітному році, виходячи з таких даних:


№ п/п

Показники

Сума, тис. грн.

1.

Випуск продукції у звітному періоді, тис. од.

25

2.

Залишок готової продукції на складі та товарів, відвантажених на початок звітного періоду, тис. од.


5

3.

Залишок продукції на складі на кінець звітного періоду, тис. од.

10

4.

Відпускна ціна виробника за одиницю продукції, грн.

96,6

5.

Фактична виробнича собівартість товарної продукції

890

6.

Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати

15

7.

Наднормативні виробничі витрати

11

8.

Адміністративні витрати

130

9.

Витрати на збут

50

10.

Витрати на дослідження і розробки

14

11.

Дохід від реалізації іноземної валюти

100

12.

Собівартість реалізованої іноземної валюти

85

13.

Прибуток від операційної оренди необоротних активів:

?
дохід від лізингу

25
амортизаційні відрахування

17

14.

Сума отриманих штрафів, пені, неустойок за порушення господарських договорів, які визнані боржником


30Задача 2.

Визначити номінальну ціну акцій, виходячи з мінімального розміру акціонерного капіталу – 1250 мінімальних заробітних плат, якщо відомо:

 1. Мінімальна заробітна плата становить 525 грн.

 2. Випуск простих акцій – 1732000 шт.

 3. Випуск привілейованих акцій – 42 000 шт.

 4. Частка привілейованих акцій в статутному капіталі – 12 %.

Варіант 3.

 1. Сутність фінансового контролінгу та основні його завдання.

 2. Власний капітал підприємства та його складові.


Задача 1.

Провести розподіл прибутку акціонерного товариства, якщо:

 • виручка від реалізації продукції підприємства (з ПДВ) – 800 тис. грн.;

 • фактична собівартість виробленої продукції – 500 тис. грн.;

 • нерозподілені постійні загальновиробничі витрати – 9 тис. грн.;

 • наднормативні виробничі витрати – 12 тис. грн.;

 • адміністративні витрати – 85 тис. грн.;

 • витрати на збут – 27 тис. грн.;

 • дохід від курсових різниць – 6 тис. грн.;

 • дохід від операційної оренди необоротних активів – 17 тис. грн.;

 • сума отриманих штрафів, пені, неустойок за порушення господарських договорів, які визнані боржником, – 10 тис. грн.;

 • підприємство є платником податку на прибуток;

 • згідно Статуту підприємства 30% прибутку спрямовується на поповнення резервного капіталу, 20% - на збільшення статутного капіталу, решта – на виплату дивідендів за простими акціями.


Задача 2.

Визначити рівень забезпечення інвестиційних проектів ВАТ власними фінансовими ресурсами, якщо:

 1. Обсяг інвестицій у звітному періоді – 1225 тис. грн.

 2. Прибуток, що направляється у фонд нагромадження – 142тис. грн.

 3. Сума амортизаційних відрахувань – 397 тис. грн.

 4. Сума реінвестованих дивідендів – 478 тис. грн.

 5. Вартість конвертованих в акції облігацій – 280 тис. грн.

 6. Кошти та кредити, отримані без вимоги їх повернення – 154 тис. грн.


Варіант 4.

 1. Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві, основні його принципи.

 2. Основні цілі, методи та порядок проведення процесів зменшення статутного капіталу підприємства.


Задача 1.

Використовуючи вихідні дані, наведені в табл. 7.3, ви­значити середньозважену вартість капіталу.

Таблиця 7.3

Структура капіталу підприємства та вартість його окремих джерел


Джерела фінансування

Структура капіталу,%

Вартість капіталу,%

Довгострокові кредити

45,7

25,0

Облігаційні позики

7,8

17,2

Прості акції

35,5

18,4

Привілейовані акції

7,0

11,5

Нерозподілений прибуток

4,0

16,8

Разом

100,0


Задача 2.

Визначити валовий, операційний, від звичайної діяльності та чистий прибуток підприємства, враховуючи наступні дані:


№ п/п

Показники

Сума, тис. грн.

1.

Підприємство реалізувало продукцію власного виробництва (з ПДВ)

2400

2.

Фактична виробнича собівартість продукції

1100

3.

Сума нерозподілених постійних загально-виробничих витрат (в % до фактичної собівартості)


8

4.

Надано послуг за звітній період (з ПДВ)

180

5.

Собівартість наданих послуг

75

6.

Реалізовано виробничих запасів (з ПДВ)

300

7.

Собівартість реалізованих виробничих запасів

220

8.

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув

3

9.

Нарахована заробітна плата управлінського персоналу

200

10.

Нарахування на заробітну плату управлінського персоналу, % (в т.ч. на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві – 0,2%)


?

11.

Інші адміністративні витрати

34

12.

Витрати на збут

20

13.

Дивіденди отримані

50

14.

Дохід, отриманий від реалізації фінансових інвестицій

120

15.

Витрати, пов’язані з продажем акцій (сплачені комісійні)

2,2

16.

Вартість придбання акцій з урахуванням сплачених комісійних

102,8

17.

Доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства

30

18.

Ставка податку на прибуток, %

?Варіант 5

 1. Дивідендна політика підприємства. Методи нарахування дивідендів.

 2. Цілі та джерела збільшення статутного капіталу підприємства (товариства).


Задача 1.

Визначити суму чистого прибутку підприємства в звітному році. Підприємство є платником ПДВ:

Показники

тис. грн.

 1. Дохід (виручка) від продажу товарної продукції

 2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт ,послуг)

 3. Витрати на утримання адміністрації підприємства

 4. Витрати на утримання підрозділів, що займаються рекламою і збутом продукції

 5. Грошові надходження, отримані від надання основних фондів в оперативний лізинг

 6. Прибуток від операцій з цінними паперами

 7. Сума коштів розміщених на депозитному рахунку

 8. Місячний відсоток, %

 9. Тривалість дії угоди, місяців (простий депозитний рахунок)

 10. Доходи від операційних курсових різниць

 11. Платежі за використання нематеріальних активів (роялті)

 12. Грошові кошти, що надійшли від спільної діяльності

 13. Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів

 14. Доходи, отримані (повернені) від управління корпоративними правами

 15. Витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об’єктів соціально-культурного призначення

 16. Доходи від списання кредиторської заборгованості
880,0

522,0

54,0

48,0
22,0

8,0

68,0

1,2

7,0

12,0

20,0

18,0
10,0

46
15,0

25,0


Задача 2.

Підприємство випустило в обіг прості акції з фіксованим темпом приросту дивіденду 4% на рік. Поточна ціна акції становить 50 грн., очікуваний розмір дивіденду на найближчий період - 5 грн. на одну просту акцію, витрати на емісію - 3%. Визначити вартість капіталу, залу­ченого за рахунок нового та повторного випуску простих акцій:

Варіант 6.

 1. Характеристика основних ознак суб’єктів підприємництва.

 2. Оподаткування дивідендів.


Задача 1.

Визначити фінансовий результат від операційної і звичайної діяльності підприємства до оподаткування та чистий прибуток, якщо:


№ п/п

Показники

Сума, тис. грн.

1.

Прибуток підприємства від основної діяльності

370

2.

Дохід від реалізації іноземної валюти

30

3.

Витрати пов’язані із придбанням іноземної валюти

26

4.

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув

13

5.

Підприємство безкоштовно отримало обчислювальну техніку:

– первісна вартість

– сума зносу


50

24

6.

Дивіденди отримані

39

7.

Прибуток від реалізації фінансових інвестицій

69

8.

Доходи від інвестицій в спільні підприємства

29

9.

Ліквідовано необоротних активів

5

10.

Доходи від реалізації нематеріальних активів (з ПДВ)

12

11.

Залишкова вартість нематеріальних активів

7

12.

Ставка податку на прибуток, %

?Задача 2.

Підприємство розглядає можливість інвестування проектів А і Б. Початкові інвестиції – 1000 тис. грн. для кожного. Дані для розрахунку:

Рік

Притоки грошових коштів

А (тис. грн.)

Б (тис. грн.)

1

2

3

4

500

400

300

100

100

300

400

500

Керівник по складанню кошторису капіталовкладень приходить до висновку, що проект А менш ризикованіший ніж більшість проектів, а проект Б більш ризикованіший, ніж більшість проектів. Через різницю в ризику він дисконтує програму А при 9%, а 12% використовує для програми Б. Визначити значення чистої теперішньої вартості; скориговане на ризик і оцінити доцільність прийняття проектів.

Схожі:

Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconЗадача 3 Загальні збори ат «Металург»
Обчислити розмір альтернативних цільових внесків, спрямованих на покриття балансових збитків, коли номінальна вартість акцій становить...
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 3
Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconБільше нуля. Визначте варіанти, які може приймати корпоративна операція...
А різниця між 1250 мінімальними зарплатами та статутним капіталом, якщо така різниця більше нуля
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconЛабораторна робота №1 ( 0 – 50 балів)
Завдання. На основі статистичної інформації за визначений період часу (не менше 30 періодів часу) для 15 видів цінних паперів (акцій)...
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconЗадача Облігації
Вартість та дохідність облігацій можуть змінюватися в часі під впливом інфляції та ін факторів. Ставка дохідності також бути номінальною...
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій icon8. Аналіз ліквідності банку Поняття «ліквідність банку», відмінності від платоспроможності
Нбу ча банках- кореспондентах за розумною ціною. У цілому ліквідність банку гередбачає можливість продавати ліквідні активи, купувати...
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconЧ и знаєте ви, що територія, на якій ви живете, стає місцем ризиків,...
Адже проблема стосується кожного з нас та, взагалі, подальшого існування на цих землях. Вимагаймо скасування Угоди про розподіл вуглеводнів...
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconПоняття про полімери на прикладі поліетилену. Властивості, будова...
Акцій – реакціями полімеризації; сформулювати навички складання рівнянь таких реакцій; дати уявлення про хімічні властивості полімерів,...
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconМолоді українські патріоти об’єднуються в Спілку Незалежної Української...
Зусиллями націоналістичної фракції снуму на початку 1991 р. Ума перетворюється в монолітну силу, об’єднану великою ідеєю. Однією...
Задача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій (І якою сумою) володітиме акціонер, якщо до консолідації від придбав 500 акцій iconАрхеологія знання
Якою системою відношень (ієрархія, домінування, розташування за ярусами, однозначна детермінація, циклічна причинність) можна описати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка