Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2
НазваТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2
Дата конвертації23.08.2013
Розмір72.9 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы


Тести з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»
Варіант №2
1. За сферою реалізації розрізняють потенціал:

а) зовнішній і внутрішній;

б) виробничий і фондовий;

в) ринковий і неринковий;

г) досягнутий і перспективний;

2. За функціональними напрямками виділяють потенціал:

а) виробничий, маркетинговий, фінансовий, інфраструктурний;

б) технологічного персоналу, потенціал основних фондів, фінансовий, організаційний;

в) виробничий, маркетинговий, фінансовий, організаційний;

г) фінансовий, виробничий, інформаційний, трудовий;

^ 3. До об'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

а) виробничий, потенціал відтворення, інноваційний, фінансовий потенціали;

б) науково-технічний, виробничий, потенціал відтворення, інфраструктурний потенціали;

в) управлінський, маркетинговий, трудовий; виробничий потенціали;

г) кадровий, науково-технічний, виробничий інфраструктурний потенціали;

4. Інвестиційний потенціал є головною складовою …потенціалу:

а) маркетингового;

б) виробничого;

в) інноваційного;

г) фінансового;

^ 5. Підхід до формування потенціалу підприємства, при реалізації якого. виникає необхідність всебічного обліку різних аспектів функціонування підприємства:

а) комплексний;

б) системний;

в) функціональний;

г) структурний;

^ 6. Підвищення ефективності сукупного потенціалу за рахунок підвищення ефективності людських ресурсів – основна мета:

а) ситуаційного підходу;

б) адміністративного підходу;

в) оптимізаційного підходу;

г) поведінкового підходу;

^ 7. Результатом формування маркетингового (ринкового) потенціалу підприємства виступає:

а) потенційний обсяг чистого прибутку підприємства;

б) потенційний обсяг продажів;

в) потенційний обсяг виробництва продукції;

г) обсяг фінансових ресурсів, авансованих в інвестиційну, фінансову і господарську діяльність підприємства;

8. Яка вартість з перерахованих нижче є оціненим грошовим еквівалентом, який може бути отриманий від продажу об'єкта при наявності достатнього періоду часу для адекватного маркетингу за умов зацікавленості в здійсненні угоди покупця та продавця?

а) ринкова;

б) повна вартість заміщення;

в) залишкова ліквідаційна;

г) страхова;

9. Яка вартість з перерахованих нижче є вартістю відтворення нової точної копії об'єкта власності на базі нинішніх цін з використанням таких самих чи подібних матеріалів?

а) повна вартість заміщення;

б) обґрунтована ринкова вартість;

в) скрапова;

г) повна вартість відновлення (відтворення);

10. Сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації або особливої зацікавленості потенційного покупця в об’єкті оцінки, - це вартість:

а) спеціальна;

б) утилізаційна;

в) інвестиційна;

г) споживча;

^ 11. За принципами бухгалтерського обліку розрізняють вартість:

а) справедливу;

б) оподатковувану;

в) утилізаційну;

г) ліквідаційну;

12. Класифікація ключових чинників успіху в галузі включає такі елементи потенціалу:

а) технології, кадри;

б) маркетинг і збут, організаційні можливості;

в) виробництво;

г) усе перераховане правильно;

^ 13. Стан конкуренції на певному ринку можна охарактеризувати такими конкурентними силами:

а) суперництво серед конкуруючих продавців; загроза появи нових конкурентів;

б) конкуренція з боку товарів, що є замінниками і конкурентоспроможних за ціною;

в) загроза появи нових конкурентів; економічні можливості та торгові здібності постачальників;

г) усе перераховане правильно;

^ 14. Метод визначення профілю об’єкта:

а) дозволяє охарактеризувати зовнішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних, економічних, політичних, правових;

б) полягає в ідентифікації та кількісній оцінці (за єдиною відносною або бальною шкалою) характеристик, які визначають ступінь лояльності споживачів до підприємства;

в) сприяє прийняттю зусиль щодо перетворення слабкостей на силу, загроз на можливості, розвитку сильних позицій відповідно до обмежених можливостей;

г) ґрунтується на експертному оцінюванні таких чинників: конкурентоспроможність продукції, її якість і ціна;

^ 15. Метод, відповідно до якого вартість об'єкта визначається шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, - це :

а) метод капіталізації доходу;

б) метод зіставлення цін продажу аналогів;

в) метод скоригованих чистих активів;

г) індексний метод;

^ 16. Метод залишку для землі передбачає:

а) виділення та капіталізацію доходу від використання земельної ділянки, що є складовою частиною об'єкта нерухомості;

б) розрахунок середньозваженого коефіцієнту капіталізації для визначення загального доходу від використання об'єкта нерухомості;

в) метод скоригованих чистих активів;

г) індексний метод;

^ 17. Вартість продажу об'єкта в післяпрогнозному періоді - це:

а) вартість аналога;

б) дисконтована вартість;

в) вартість реверсії;

г) майбутня вартість інвестицій;

^ 18. Системна оцінка машин і обладнання має місце в разі:

а) визначення вартості технологічних комплексів;

б) передаванні декількох одиниць обладнання в оренду;

в) продажу одиниці обладнання;

г) визначення заставної вартості окремих машин і обладнання;

^ 19. Об’єкти машин і обладнання, що за способом установки є нерозривно прикріпленими до нерухомості – це:

а) виробничий інвентар;

б) передаточні пристрої;

в) силові машини та обладнання;

г) постійні пристосування;

^ 20. За оборотністю виділяють нематеріальні активи:

а) відчужувані та невідчужувані;

б) поточні та довгострокові;

в) діючі та недіючі;

г) власні та позикові;

^ 21. Особливостями вартісної оцінки нематеріальних активів є:

а) залежність величини вартості від обсягу переданих прав;

б) можливість несанкціонованого використання для об’єктів, що не мають правового захисту;

в) необхідність урахування можливості відчуження нематеріального активу;

г) усі відповіді правильні;

^ 22. Оцінка вартості гудвілу здійснюється за допомогою:

а) методу дисконтова них грошових потоків;

б) методу надлишкового прибутку;

в) методу «звільнення від роялті»;

г) методу виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата;

^ 23. Майновий підхід оцінки вартості бізнесу включає:

а) метод вартості чистих активів;

б) метод ринку капіталу;

в) метод галузевих коефіцієнтів;

г) метод Едварда-Белла-Ольсона;

^ 24. Метод, сутність якого складається у визначенні різниці між сумами вартості всіх активів підприємства та всіх зобов’язань:

а) метод вартості чистих активів;

б) метод ліквідаційної вартості;

в) метод економічної доданої вартості;

г) метод ринку капіталу;

^ 25. Функція грошової одиниці, що показує майбутню вартість серії регулярних однакових платежів за певний період при встановленій процентній ставці?

а) майбутня вартість одиниці;

б) фактор фонду відшкодування;

в) періодичний внесок на погашення позики;

г) майбутня вартість ануїтету;

^ 26. Що з нижченаведеного не є компонентом загальної ставки дисконту при виведенні її за допомогою методу кумулятивної побудови?

а) безризикова ставка;

б) компенсація за зміни у нормативно-правових актах;

в) компенсація за місцезнаходження;

г) компенсація інфляційних процесів;

^ 27. Основним органом, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в України, є:

а) Верховна Рада;

б) Фонд державного майна;

в) Державний комітет зі статистики;

г) Українське товариство оцінювачів;

^ 28. Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні визначаються:

а) Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

б) Національним стандартом України № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав»;

в) Нормами професійної діяльності оцінювачів;

г) Міжнародними стандартами оцінки;

29. Рік заснування Міжнародного комітету із стандартів оцінки:

а) 1972 р.;

б) 1981 р.;

в) 2000 р.;

г) 2003 р;

30. За місцем у соціально-економічній системі підприємства виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) підприємницький трудовий;

б) управлінський;

в) груповий (бригадний) трудовий;

г) індивідуальний трудовий;

Схожі:

Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №1
Збалансовані за вимогами виробництва можливості цехів, господарств І служб по забезпеченню необхідних умов для діяльності основних...
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №3
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Тема 1
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconКонспект лекцІй з дисципліни “потенціал І розвиток підприємства”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Тести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Варіант №2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка