Вступ 8
НазваВступ 8
Сторінка1/14
Дата конвертації15.08.2013
Розмір1.94 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ЗМІСТ

ВСТУП 8

1.1 Економічна суть фінансового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством 12

1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 17

1.3 Методологічний інструментарій оцінки фінансового стану підприємства 27

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТЗОВ«КРОНА» 48

2.1 Характеристика об’єкту дослідженная та організація аналізу динаміки, складу та структури джерел фінансових ресурсів ТзОВ «Крона» 48

2.2 Аналіз майнового стану підприємства 69

2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства 72

2.4 Оцінка ліквідності та ділової активності підприємства ТзОВ «Крона» 73

2.5 Аналіз результатів та рентабельності 76

^ РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 79

3.1 Основні напрямки покращення фінансового стану підприємства 79

3.2 Шляхи покращення фінансового стану 82

З урахуванням реалізації запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану ТзОВ «Крона» припустимо основні доходи і витрати в 2009 році. Як наслідок активної діяльності відділу маркетингу, реалізації заходів підвищувальних якість, зовнішній вигляд, асортимент продукції планується підвищити обсяг реалізації продукції, при цьому недоліку чи потужностей недостачі оборотних коштів для виконання плану не відбудеться. Оскільки збільшення реалізації продукції вимагає незначних додаткових витрат, то збільшення собівартості реалізованої продукції буде прямо пропорційно збільшенню обсягу реалізації. 83

ВИСНОВОК 94

Перелік використаних джерел 99

ДОДАТКИ

^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

ЗУ – Закон України

ОЗ- оборотні засоби

ОФ- оборотні фонди

ПЕОМ – персональна електро-обсислювальна машина

ТзОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю

грн.- гривні

ВСТУП


У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

При цьому першочерговими завданнями аналізу є:

- загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;

- вивчення відповідності між коштами та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;

- визначення причинно-наслідкових зв'язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позицій зміцнення фінансового стану підприємства;

- дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;

- визначення ліквідності та фінансової стабільності підприємства;

- прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;

- розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Це коло завдань визначається керівниками підприємств і вирішується внутрішнім аналізом.

Теоретичною основою проведення аналізу ліквідності підприємства є матеріали фундаментальних наукових досліджень у галузі теорії менеджменту та фінансового аналізу, праці вітчизняних (Цигилик І.І., Воляр С.П., Альохін Б.І, Бланк І.А, Міркін В., Шеремет А., Балабанов І.Т,.Стоянова О.С.) та закордонних вчених (Л.Фішер, Е.Дж.Долан, Роберт Н. Холт, К.Р.Макконелл, Дж.М.Кейнс, Р.А.Хоген та ін.) з дослідної тематики, закони, нормативні акти, також методичні матеріали, які регламентують фінансову діяльність господарюючих суб’єктів на українському ринку.

Інформаційну базу дослідження складає бухгалтерська і статистична звітність підприємства.

При написанні дипломної роботи мною були використані звітні дані ТзОВ «Крона». Для більш раціонального ведення бухгалтерського обліку в організації використовують бухгалтерську програму “1-С” бухгалтерія (для бюджетних організацій).

Мета дипломної роботи проведення фінансового аналізу та надання пропозицій щодо покращення фінансового становища організації.

Об'єкт дослідження виступає ТзОВ «Крона» яке є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, рахунки у Держказначействі та установах банків.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів діяльності організацій, підприємств за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним).

Дипломна робота складається з вступу, висновку, списку використаної літератури, додатків. В першому розділі розглядаємо економічну суть фінансового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством, а також інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства і методологічний інструментарій оцінки фінансового стану підприємства.

Другий розділ присвячено аналізу фінансового стану ТЗОВ «Крона» де ми надаємо характеристику об’єкту дослідженная та організація аналізу динаміки, складу та структури джерел фінансових ресурсів ТзОВ «Крона», проводимо аналіз майнового стану підприємства та оцінку фінансової стійкості підприємства. А також здійснюється оцінка ліквідності та ділової активності підприємства ТзОВ «Крона» та зводиться аналіз результатів та рентабельності.

Третій розділ присвячено для розробки заходів щодо покращення фінансового стану підприємства, для цього наводяться основні напрямки покращення фінансового стану підприємства та шляхи покращення фінансового стану.
^ РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Вступ 8 iconЛекція №20 Тема : Вступ. Загальний огляд
Тема: Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження” – унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес...
Вступ 8 iconЛекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства»
Лекція Вступ до вивчення дисципліни «Основи правознавства». Поняття держави І права, їх загальна характеристика
Вступ 8 iconЗміст вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ розділ Теоретичні засади гуманізму
Вступ 8 iconВступ

Вступ 8 iconЗміст
Вступ
Вступ 8 iconПідготувала
Вступ ст. 3
Вступ 8 iconЗатверджено
Вступ
Вступ 8 iconЗатверджено
Вступ
Вступ 8 iconЗміст
Вступ
Вступ 8 iconМаркетинг послуг
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка