Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012
Скачати 213.81 Kb.
НазваРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012
Дата конвертації15.08.2013
Розмір213.81 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
КАФЕДРА ФІНАНСІВ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення ознайомлювальної практики

(для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

ІІ курсу денної форми навчання)
Рекомендовано

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 5 від 17.01.2012
Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № 4 від 10.02.2012

Алчевськ

ДонДТУ

2012

УДК 336.07
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ІІ курсу денної форми навчання) / Укл.: Н.В.Акмаєва, І.П.Булєєв, І.А.Фесенко, О.В.Солохіна. – Алчевськ: ДонДТУ, 2012. – 20 с.
Викладаються мета та завдання ознайомлювальної практики. Наведено порядок організації та проходження ознайомлювальної практики, індивідуальні завдання, рекомендації щодо структури та змісту звіту з практики, вимоги до його оформлення.

Укладачі: Н.В. Акмаєва, доц.,

І.П. Булєєв, проф.,

І.А. Фесенко, доц.,

О.В. Солохіна, ст. викл.
Відповідальний за випуск Т.М. Павленко, зав. лаб.
Відповідальний редактор Н.Ю. Брюховецька, проф.

ЗМІСТ
Вступ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Організація та керівництво практикою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1 Організація ознайомлювальної практики . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Керівництво практикою студентів від кафедри . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Обов’язки студентів під час проходження практики. . . . . . . . 8

3 Програма ознайомлювальної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1 Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.2 Порядок розподілу індивідуальних завдань . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Загальні вимоги до звіту з ознайомлювальної практики . . . . . . .12

4.1 Зміст звіту з ознайомлювальної практики . . . . . . . . . . . . . . . .12

4.2 Оформлення звіту з ознайомлювальної практики . . . . . . . . . 14

4.3 Критерії оцінювання звіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Додаток А – Зразок титульного листа звіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Додаток Б – Зразок оформлення переліку посилань . . . . . . . . . . . 20

3

ВСТУП
Інтеграцію України до європейської спільноти неможливо уявити без участі висококваліфікованих фахівців з фінансів з широкими теоретичними знаннями, практичною школою, які б дозволили їм здійснити глибокий аналіз діяльності кожного суб’єкта господарювання, вказати шляхи впровадження ефективних форм господарювання та управління фінансами, подолання безгосподарності, активізації підприємства, ініціативи.

Фінанси виступають ефективним регулятором усіх сфер економічного життя суспільства. Практично усі економічні процеси в країні, такі як ціноутворення, інвестування, кредитування, оподаткування і т. і., тісно пов’язані з фінансами.

Подальший розвиток фінансової системи України потребує підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості в різних сферах, вирішувати актуальні проблеми перебудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі.

Ознайомлювальна практика студентів сприяє більш поглибленому засвоєнню теоретичних основ фінансових відносин, що виникають на різних рівнях економічної системи, сутності та характерних ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та її взаємодії.

4

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ознайомлювальна практика є невід'ємною складовою навчального процесу у вищих навчальних закладах. Мета та обсяги практики визначаються відповідними державними освітніми стандартами за напрямами підготовки (спеціальностям).

Навчальна ознайомлювальна практика спрямована на забезпечення безперервності та послідовності оволодіння студентами професійними знаннями у відповідності з вимогами до рівня підготовки бакалаврів.

У відповідності до вимог до організації ознайомлювальної практики випускна кафедра самостійно розробляє і затверджує документи, які регламентують організацію практичного навчання студентів з урахуванням специфіки підготовки фахівців.

Задачами ознайомлювальної практики студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» є:

- отримання первинних професійних знань і навиків у сфері державних фінансів, фінансів підприємств, фінансів фінансово-кредитних уста-нов, в сфері страхування й функціонування фінансового ринку;

- ознайомлення із структурою, функціями та змістом діяльності суб’єктів господарювання в сфері фінансів;

- ознайомлення з основними нормативними актами, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання.
^ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ
2.1 Організація ознайомлювальної практики

Організація і проведення ознайомлювальної практики студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» відбувається в структурних підрозділах ДонДТУ: на кафедрі фінансів та науковій бібліотеці.

5

Керівництво ознайомлювальною практикою студентів здійснюють керівники з числа професорсько-викладацького складу кафедри фінансів.

Терміни проведення практики встановлюються вищим навчальним закладом з урахуванням теоретичної підготовки студентів, можливостей навчально-виробничої бази навчального закладу та у відповідності з навчальним планом і річним календарним графіком навчального процесу.

Тривалість ознайомлювальної практики студентів 4 тижні.

Впродовж першого тижня практики проводяться лекції з ознайомлення студентів із сутністю, особливостями і специфікою фінансів. При цьому розглядаються питання:

- теорії фінансів;

- державних фінансів;

- фінансів підприємств;

- фінансів кредитно-фінансових установ;

- страхування;

- фінансового ринку.

Впродовж другого тижня студенти ознайомлюються із особливостями науково-дослідної діяльності в науковій бібліотеці ДонДТУ.

Впродовж другого, третього та четвертого тижня ознайомлювальної практики студенти виконують індивідуальні завдання згідно варіантів за узгодженням з керівником практики та оформлюють звіт з проходження ознайомлювальної практики, який містить виконання індивідуальних наукових досліджень за трьома напрямами.

Здача та захист звіту з проходження ознайомлювальної практики проводиться впродовж перших двох тижнів на початку наступного навчального року за графіком.

Захист звіту з практики проводиться в день, призначений керівником практики від кафедри, та оцінюється заліком. Форма захисту звіту з практики – співбесіда.

6

Оцінка з ознайомлювальної практики прирівнюється до оцінки (залікам) з дисциплін теоретичного навчання та враховується під час підведення підсумків загальної успішності студентів.

Студенти, які не виконали програму ознайомлювальної практики або отримали негативну оцінку, можуть бути відраховані як такі, що мають академічну заборгованість у порядку, передбаченому статутом університету.

Впродовж практики на студентів розповсюджуються правила охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, які діють у ДонДТУ.
^ 2.2 Керівництво практикою студентів
Керівництво практикою студентів здійснюють ведучі викладачі кафедри фінансів.

Основні завдання керівника ознайомлювальною практикою:

- виконання навчально-методичного керівництва практикою, надання методичної допомоги студентам при зборі матеріалів і виконанні ними індивідуальних завдань;

- узгодження тематики індивідуальних завдань;

- докладне знайомство студентів з порядком проходження практики, її програмою, правами та обов’язками практикантів;

- виконання контролю за додержанням термінів проходження практики та її змістом, за повнотою виконання студентами програми, оформленням звітів про результати практики;

- проведення консультацій студентів згідно із графіком;

- перевірка звітів з практики з вказівкою своїх зауважень і рекомендацій, проведення їх захисту студентами, оцінювання результатів виконання студентами програми практики по її закінченню.
7

^ 2.3 Обов’язки студентів під час проходження практики
Під час проходження ознайомлювальної практики студент зобов’язаний:

- якісно, в установлені терміни і самостійно виконувати завдання, отримані від керівника практики у відповідності з програмою;

- дотримуватися встановленого графіку проходження практики і виконання програми практики;

- дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час проходження практики;

- по закінченню практики підготовити письмовий звіт, своєчасно надати його на перевірку керівнику та захистити звіт з практики у встановлений термін.
^ 3 ПРОГРАМА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
3.1 Індивідуальні завдання

Індивідуальні наукові дослідження виконуються студентами за наступними напрямами.

^ 1. Теорія фінансів

Ринкова економіка при всьому розмаїтті відомих світовій практиці її моделей характеризується тим, що являє собою соціально орієнтоване господарство з додатковим державним регулюванням, в якому досить важливу роль як у структурі ринкових відносин, так і в механізмі їхнього регулювання з боку держави, відіграють фінанси.

Фінанси є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики, формуючи життєздатність суспільства та його потенціал і забезпечуючи реалізацію поставлених цілей, що обумовлює необхідність їх всебічного вивчення.

8

Теми індивідуальних завдань:

1.1. Походження і сутність грошей. Форми грошей та їх еволюція.

1.2. Основні види грошових систем та їх еволюція. Створення і розвиток грошової системи України.

1.3. Валютна система та її елементи. Валютний ринок.

1.4. Фінанси як історична та економічна категорія.

1.5. Сутність і роль фінансів у суспільстві.

1.6. Фінансова система України, її структура.

1.7. Сутність фінансового прогнозування, планування, регулювання та контролю.

1.8. Поняття і структура кредитної системи.

1.9. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави. Її види, типи та характеристика.

1.10. Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації.

1.11. Управління фінансами, органи управління фінансами в Україні.

1.12. Фінансові системи зарубіжних країн (на прикладі двох країн).
^ 2. Державні фінанси

Державні фінанси — головний елемент в структурі фінансової системи. Це система грошових фондів, що знаходяться в розпорядженні держави і призначені для фінансового забезпечення властивих їй функцій (управління народним господарством, утримання законодавчої та виконавчої влади, оборона, охорона законності та правопорядку, розвиток фундаментальної науки, космічні дослідження, охорона навколишнього середовища, структурна перебудова економіки тощо).

За рахунок централізованих джерел фінансуються витрати на соціальне забезпечення потреб регіонів. Державні фінанси охоплюють також відповідні механізми мобілізації ресурсів та їх зосередження в державі.
9

Теми індивідуальних завдань:

2.1. Сутність і склад державних фінансів. Організація фінансової діяльності держави.

2.2. Бюджетний устрій. Характеристика видів бюджетів в Україні.

2.3. Організація бюджетного процесу в Україні.

2.4. Державний бюджет: його сутність за економічним змістом, формою прояву та матеріальним змістом.

2.5. Джерела формування доходів державного бюджету. Напрями використання коштів держбюджету.

2.6. Сутність державного дефіциту. Методи управління державним боргом.

2.7. Бюджетні системи зарубіжних країн (на прикладі двох країн).

2.8. Місцеві фінанси: суть і основи організації.

2.9. Сутність державного кредиту, характеристика його форм.

2.10. Джерела формування дохідної частини місцевих бюджетів та напрямки використання коштів місцевих бюджетів.

2.11. Законодавча база формування бюджету держави.

2.12. Бюджетний дефіцит, проблеми боргової політики.
^ 3. Фінанси підприємств

Фінанси підприємств є важливою складовою фінансової системи країни та основним джерелом формування фінансових ресурсів держави. Вони посідають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства, оскільки функціонують перш за все у сфері, де створюється валовий внутрішній продукт.

Фінанси підприємств суттєво впливають на формування доходів державного та місцевих бюджетів, сприяють безперервній діяльності підприємств, є основою формування доходів домашніх господарств.
10

Теми індивідуальних завдань:

3.1. Фінанси підприємства як основа фінансів суспільства.

3.2. Типи організаційно-правових форм господарювання і їх вплив на організацію фінансів підприємств.

3.3. Впровадження сучасних форм розрахунків в Україні.

3.4. Характеристика прибутку підприємства в умовах ринкової економіки. Порядок формування і використання прибутку на підприємстві.

3.5. Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємства. Організація готівкових та безготівкових розрахунків на підприємстві.

3.6. Роль оборотних коштів у забезпеченні фінансово-господарсь-кої діяльності підприємства.

3.7. Місце фінансового планування в ринковій економіці. Зміст і завдання фінансового планування підприємств.

3.8. Процес відтворення основних виробничих засобів підприємства за умов ринкової економіки.

3.9. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

3.10. Сутність, практичне значення та необхідність оцінки фінансового стану підприємства.

3.11. Оподаткування підприємств.

3.12. Кредитування підприємств.
^ 4. Фінанси кредитно-фінансових організацій

Кредитна система є невід'ємною і важливою частиною економіки будь-якої країни, оскільки від її функціонування залежить форма і динаміка розвитку країни. Кредитну систему можна розглядати в двох аспектах прояву: як сукупність кредитних відносин, форм, способів і типів

11

кредитування та як сукупність банківських і інших кредитних організацій, що працюють в правовому полі, визначеному законодавчими актами.

Кредитні організації взаємопозв'язані між собою і реалізують потреби учасників ринкових відносин - комерційних організацій, фізичних осіб, інститутів держави в грошових коштах або послугах, пов'язаних з фінансами і грошовим оборотом. Дана система є одним з важливих елементів інфраструктури ринкової економіки.
Теми індивідуальних завдань:

4.1. Необхідність та сутність кредиту. Роль кредиту в умовах ринкової економіки. Функції, форми і види кредиту.

4.2. Банківські послуги та їх види.

4.3. Сутність та принципи банківського кредитування. Види банківського кредитування.

4.4. Поняття і структура кредитної системи України.

4.5. Комерційні банки, їх операції та функції.

4.6. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи.

4.7. Центральний банк і його функції.

4.8. Активні і пасивні операції банку.

4.9. Умови кредитної угоди. Кредитний договір.

4.10. Інвестування і кредитування. Ризики, притаманні банківським інвестиціям.

4.11. Сутність, види та загальна характеристика міжнародних розрахункових операцій.

4.12. Депозитні операції комерційних банків.
5. Страхування

Економічна доцільність страхового захисту суб’єктів обумовлена необхідністю створення такого різновиду людської діяльності, що ґрун-

12

тується на акумулюванні фінансових коштів з метою погашення збитків, заподіяних настанням шкідливого для здоров'я чи матеріального благополуччя дій, як фізичних, так і юридичних осіб і тим самим створення сприятливих умов для безперебійного процесу суспільного виробництва.

У соціальному плані страхування – це форма участі держави, роботодавців і громадян у справі захисту особистих інтересів громадян і створення умов для забезпечення соціальної і політичної стабільності в суспільстві.

Теми індивідуальних завдань:

5.1. Роль страхування в умовах ринкової економіки. Зародження страхування та еволюція його розвитку.

5.2. Страхові ризики та їх характеристика. Управління ризиком у страхуванні.

5.3. Страховий ринок, характеристика його структури та суб’єктів.

5.4. Види страхових компаній і порядок їх створення. Організаційна структура страхової компанії.

5.5. Державне регулювання страхової діяльності. Органи нагляду за страховою діяльністю, їх структура, функції та завдання.

5.6. Стан і перспективи розвитку особистого страхування в Україні

5.7. Стан і перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

5.8. Сутність, основні види і форми страхування відповідальності.

5.9. Необхідність, зміст і значення державного соціального страхування. Організація соціального страхування.

5.10. Сутність перестрахування, співстрахування та механізм його застосування.

5.11. Склад і джерела доходів страховика, його витрати та фінансові результати діяльності.

5.12. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів. Порядок укладання та ведення договору страхування.

13

^ 6. Фінансовий ринок

Фінансовий ринок – це специфічна сфера грошових відносин, що виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів. Основне завдання фінансового ринку полягає в забезпеченні переміщення фінансових ресурсів від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій.

Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування конкурентоспроможного ринку фінансових послуг.

Теми індивідуальних завдань:

6.1. Структура фінансового ринку та характеристика його суб’єк-тів.

6.2. Структура та учасники ринку цінних паперів.

6.3. Характеристика системи інфраструктури фінансового ринку.

6.4. Цінні папери та їх види.

6.5. Характеристика похідних цінних паперів. Область їх застосування і особливості.

6.6. Характеристика фінансових послуг на фондовому ринку, його суб’єкти та інструменти.

6.7. Фондова біржа – ринок торгівлі цінними паперами. Розвиток фондових бірж в Україні.

6.8. Сутність фінансового посередництва, його функції та класифікація.

6.9. Методи оцінки та управління ризиками на фінансовому ринку.

6.10. Сучасний стан розвитку світових фінансових ринків (США, країн Європи, Японії).

6.11. Вексель як інструмент грошового ринку.

14

6.12. Основи законодавчого регулювання фінансового ринку в Україні.
^ 3.2 Порядок розподілу індивідуальних завдань
Розподіл індивідуальних завдань на ознайомлювальну практику студентів за варіантами (списком групи) відбувається у відповідності з таблицею 1.
Таблиця 1 – Розподіл індивідуальних завдань за варіантами

Варіант

1 питання

2 питання

3 питання

1

1.1

3.1

5.1

2

1.2

3.2

5.2

3

1.3

3.3

5.3

4

1.4

3.4

5.4

5

1.5

3.5

5.5

6

1.6

3.6

5.6

7

1.7

3.7

5.7

8

1.8

3.8

5.8

9

1.9

3.9

5.9

10

1.10

3.10

5.10

11

1.11

3.11

5.11

12

1.12

3.12

5.12

13

2.1

4.1

6.1

14

2.2

4.2

6.2

15

2.3

4.3

6.3

16

2.4

4.4

6.4

17

2.5

4.5

6.5

18

2.6

4.6

6.6

19

2.7

4.7

6.7

20

2.8

4.8

6.8

21

2.9

4.9

6.9

22

2.10

4.10

6.10

23

2.11

4.11

6.11

24

2.12

4.12

6.1215

^ 4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
4.1 Зміст звіту з ознайомлювальної практики

По закінченні практики студент повинен скласти звіт, зміст якого повинен відповідати програмі ознайомлювальної практики.

Звіт про ознайомлювальну практику повинен включати:

Титульний лист.

Вступ.

Основна частина.

Перелік посилань.

Додатки.

^ Титульний лист – приклад оформлення наведено у додатку 1.

Вступ (1-2 стор.) – містить мету, основні завдання, актуальність та характеристику напрямів дослідної роботи студента під час проходження ознайомлювальної практики.

^ Основна частина – містить розгорнутий розгляд індивідуальних завдань за трьома питаннями. Обсяг відповіді на кожне питання – 8-10 стор.

Перелік посилань – містить перелік використаних нормативно-правових актів, підручників, навчальних посібників, статей, опублікованих в наукових журналах і збірниках наукових статей, Інтернет-ресурсів.

Перелік посилань оформлюється згідно до діючих вимог та стандартів. Перелік посилань повинен включати прізвище та ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

При використанні статті необхідно вказувати прізвище та ініціали автора, повну назву статті, назву журналу, рік видання та його номер, а також сторінки, на яких опублікована стаття.

Додатки – містить аналітичні таблиці, схеми і графіки.

16

^ 4.2 Оформлення звіту з ознайомлювальної практики
Звіт повинен бути оформлений у відповідності з ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" і ГОСТ 2105-95 "Загальні положення до текстових документів".

Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210297 мм) рукописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом.

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Відступи: зліва – 25-30 мм, справа – 10-15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Загальний обсяг звіту 25-30 сторінок.

Всі сторінки нумеруються арабськими цифрами зверху справа із наступної сторінки після змісту. Додатки також нумеруються.

Кожний розділ звіту починається з нової сторінки. Назви структурних елементів печатаються прописними буквами і розташовуються по центру сторінки. Крапка в кінці заголовку не ставиться, заголовок не підкреслюється. Переноси слів у всіх заголовках не допускаються.

Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиці. Кожна таблиця повинна мати свій порядковий номер і назву. В тексті повинно бути посилання на таблицю.

При застосуванні рисунків та графіків на них також повинне бути посилання. Номер рисунку та його назву розташовують під рисунком по центру.

Формули розташовують по центру сторінки з вказівкою номеру формули в круглих скобках з правого краю сторінки.

Нумерація таблиць, рисунків, формул допускається або наскрізна по всьому звіту, або окремо за розділами.

При викладанні теоретичного матеріалу обов’язково повинні бути посилання на використані джерела, які проставляються у квадратних дужках після тексту.

17

Нумерація літературних джерел в переліку посилань, на які здійснюються посилання у роботі, може бути за алфавітом або по мірі їх згадування в тексті.

Звіт з ознайомлювальної практики повинен бути акуратно оформлений та скріплений.
^ 4.3 Критерії оцінювання звіту
Критеріями оцінювання звіту з ознайомлювальної практики студентів є:

- повнота, чіткість та послідовність розкриття кожного питання;

- відсутність орфографічних, синтаксичних та стилістичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до діючих стандартів.

При оцінюванні роботи враховується: глибина та якість проробки кожного з питань, правильне використання понять і термінів, використання спеціальної, періодичної та нормативної літератури, логічність викладення матеріалу, оформлення роботи, захист роботи.


18

Додаток А
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки і фінансів

Кафедра фінансів
^ ЗВІТ
З ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
період практики з _______________

по _______________

Виконав ст. гр.___________________________

Керівник________________________________

Алчевськ, 20__
19

Додаток Б
^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 240 с.

2. Амоша А.И. Экономические подходы к эффективному использованию энергетических ресурсов / А.И. Амоша, В.Г.Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К.Турченко // Економіка та держава. 2008. № 1. С. 47.

3. Голиков А.П. Украина и всемирная торговая организация: перспективы сотрудничества, ожидаемые результаты Електронний ресурс / А.П. Голиков. – Режим доступу: http://www.zaistinu.ru/old/ukraine/proffy/golikov_wto.shtml.

4. Програма економічних реформ України на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

5. Скорик С. Що СОТ прийдешній нам готує? Електронний ресурс. / С. Скорик, Ю. Патиківський // Україна молода. – 2008. – №24. – Режим доступу: http://ukrrudprom.com/digest/dferrfrrudpro060208.html.

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку вугільної промисловості» від 07.07.2005 р. № 236 - р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 27. – Ст. 1578.

7. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

8. Іванов А.А. Особливості впровадження сучасних систем мотивації / А.А. Іванов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі» (м. Харків, 30 листоп. – 1 груд. 2010 р.). – Харків: ХНЕУ, 2010. – С. 370 – 376.

20

Схожі:

Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри “Облік І аудит” Протокол №3 від...
Методичні вказівки з практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” (для студентів економічних спеціальностей...
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconТзе протокол №9 від 11. 05. 2010 Затверджено на засіданні методради...
«Електронні системи», 050702 «Електричні машини І апарати», «Електромеханічні системи», 050102 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»...
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconЗатверджую
Програму розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів та кредиту (протокол №1...
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconДля студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування»...
Методичні вказівки розглянуті І рекомендовані до друку на засіданні кафедри пом І сапр, протокол №4 від 16 листопада 2012 р., І науково-методичної...
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconЗатверджено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного...
Методичні вказівки до виконання дипломних кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність...
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconЗатверджую
Програму розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри облік І аудит (протокол №1 від 30....
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconЕкзаменаційні білети з нормативної дисципліни
Затверджено на засіданні кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Протокол №10 від 18. 04. 2012 р
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconПравила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році
Дак від 4 червня 2009 р., протокол №78; дак від 24 червня 2010 р., протокол №84; дак від 10 березня 2011 р., протокол №86; дак від...
Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01. 2012 Затверджено на засіданні методради Дондту протокол №4 від 10. 02. 2012 Алчевськ Дондту 2012 iconЗадача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного...
Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка