2. Місія та цілі підприємства
Скачати 303.27 Kb.
Назва2. Місія та цілі підприємства
Сторінка1/3
Дата конвертації26.06.2013
Розмір303.27 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Філософія > Документы
  1   2   3
Тема 2. Місія та цілі підприємства
1. Визначення місії підприємства, її суть і значення.

2. Вимоги до місії.

3. Процедура розробки місії підприємства.

4. Поняття цілей підприємства.

5. Сфери визначення цілей підприємства.

6. Характеристики цілей.

7. Класифікація цілей підприємства.

8. Вимоги до формування цілей.

9. Процес визначення та розробки цілей.
1. Визначення місії підприємства, її суть і значення

Процес стратегічного менеджменту розпочинається з визначення місії організації. В найбільш загальному і в той же час у самому поглибленому розумінні роль місії організації полягає в тому, що вона ніби встановлює зв’язок, орієнтує в єдиному напрямку інтереси і сподівання тих людей, які сприймають організацію зсередини, і тих, які сприймають її ззовні. Більше того, місія дає змогу зорієнтуватися або навіть підпорядкувати інтереси “внутрішніх” по відношенню до організації людей інтересам “зовнішніх” людей. Визначаючи те, для чого створена та існує організація, місія надає діям людей усвідомленість і цілеспрямованість, що дозволяють їм краще бачити і усвідомлювати не лише те, що вони повинні робити, але й для чого вони здійснюють свої дії.

Існує широке і вузьке розуміння місії.

У широкому розумінні місія – це філософія і призначення, зміст існування організації.

Філософія організації визначає цінності, переконання і принципи, відповідно до яких організація має намір здійснювати свою діяльність. Призначення визначає дії, які організація має намір здійснювати, і те, якого типу організацією вона хоче стати. Філософія організації рідко змінюється. Що ж до призначення, то воно може змінюватись в залежності від глибини можливих змін в організації та у середовищі її функціонування.

У вузькому розумінні місія – це сформульоване твердження відносно того, для чого і з якої причини існує організація, тобто місія розуміється як утвердження, яке розкриває зміст існування організації, у якому проявляється відмінність даної організації від їй подібних.

Вірно визначена місія хоч і має завжди загальний філософський зміст, тим не менше обов'язково несе у собі щось, що робить її унікальною в своєму роді, яка характеризує якраз ту організацію, у якій вона була вироблена.

Слід мати на увазі, що формулювання місії не повинно залежати від поточного стану організації. Місія – це інструмент стратегічного управління, що визначає цільові орієнтири організації, важливі з точки зору забезпечення довгострокових конкурентних тенденцій.

Окрім того, місія організації ніколи не має раз і назавжди встановленого вигляду, не перебуває у застиглому стані. Разом зі зміною потреб споживачів, продукту, сфер бізнесу, в міру відкриття нових можливостей організації можуть переглядати свою місію.

Хоча відповідальність за формування місії організації лежить на вищому керівництві і, як правило, не делегується, структурні ключові підрозділи формують свою місію, яка висвітлює роль конкретного відділу в діяльності компанії. Місії функціональних відділів чітко ув'язані із загальною місією організації і якби конкретизують її.

Формулювання місії має велике значення для діяльності будь-якої організації.

По-перше, місія дає суб'єктам зовнішнього середовища загальну уяву про те, що являє собою організація, до чого вона прагне, які засоби готова використати у своїй діяльності, яка її філософія тощо. Крім того, вона сприяє формуванню або закріпленню певного іміджу організації стосовно суб'єктів зовнішнього середовища.

По-друге, місія сприяє єднанню всередині організації і створенню корпоративного духу. Це проявляється в наступному:

• місія робить зрозумілими для співробітників загальну ціль і призначення організації. Як наслідок, співробітники орієнтують свої дії в одному напрямку;

• місія сприяє тому, що співробітники можуть легше ідентифікувати себе з організацією. Для тих співробітників, які ідентифікують себе з організацією, місія виступає відправною точкою у їх діяльності;

• місія сприяє встановленню певного клімату в організації, так як, зокрема, через неї до людей доводяться філософія організації, цінності і принципи, які лежать в основі побудови і здійснення діяльності організації.

По-третє, місія створює можливість для більш дієвого управління в силу того, що вона:

- є базою для встановлення цілей організації, не суперечить набору цілей, а також допомагає виробленню стратегії організації, встановлюючи направленість і допустимі межі (границі) функціонування організації;

- дає загальний підхід до розподілу ресурсів організації і створює базу для оцінки їх використання;

- розширює для працівника зміст його діяльності і тим самим дає змогу застосовувати більш широкий набір прийомів мотивування.

Як правило, самі хороші формулювання місії компанії виражені просто і стисло, вони висловлені голосно і ясно, що викликає ентузіазм з приводу майбутнього курсу організації і сприяє повній самовіддачі кожного в організації. Їх слід промовляти знов і знов, щоб до клієнтів дійшов весь зміст і цінність сказаного.

Добре обґрунтована, правильно сформульована місія організації має насправді управлінську цінність:

- вона формує власні погляди менеджерів і службовців на довгострокові плани організації щодо подальшого процвітання;

- вона знижує ризик недалекоглядного управління і прийняття необґрунтованих рішень;

- вона відображає цілі організації і служить працівникам стимулом до хорошого виконання роботи;

- вона допомагає менеджерам середньої ланки сформулювати завдання, цілі, і прагнення відділу, поєднувати основну політику відділів з політикою і напрямком розвитку всієї організації;

- вона полегшує підготовку організації до майбутнього.

Місія - головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування.

Місія організації деталізує статус фірми і забезпечує напрям та орієнтири для визначення цілей та стратегій на різних організаційних рівнях. Формулювання місії повинно охоплювати наступне:

- Цілі та завдання фірми з точки зору її основних послуг та виробів, її основних ринків та основних технологій, тобто якою підприємницькою діяльністю займається фірма.

- Робочі принципи фірми по відношенню до зовнішнього середовища фірми, цінності, в які вірить організація.

- Культура організації. Який робочий клімат існує всередині фірми, яких людей приваблює цей клімат, правила та взірці поведінки.

Відомий фахівець у галузі менеджменту X. Віссема вважає, що існує взаємозалежність між стратегією організації, її структурою та корпоративною культурою, які визначаються місією організації.

Місія організації розкладається на кредо та образ організації.

У кредо організації сформульований загальний кодекс поведінки організації, який визначає взаємовідносини не тільки між співробітниками, але й взаємини з клієнтами та акціонерами, її корпоративну культуру.

Образ організації відображає сутність цілей організації.

Відповідно до вищевикладеного місія організації відображає інтереси власників організації, її співробітників, клієнтури, ділових партнерів суспільства.

Прикладом правильно сформульованої місії може слугувати місія однієї з провідних компаній України “Утел”: “Наша спільна мета – будувати “Утел”, стати провідним оператором міжнародного та міжміського зв'язку України, надавати можливість людям легко спілкуватись один з одним, досягти фінансових результатів, які б задовольнили наших акціонерів, забезпечувати співробітникам умови для творчої і перспективної роботи, сприяти їхньому професійному зростанню. Наша діяльність спрямована на підвищення рівня життя українців і сприяння економічному зростанню та процвітанню країни. Ми не просто віримо у майбутнє, ми впевнено йдемо вперед. У центрі уваги нашого бізнесу знаходяться люди, і це кредо стосується не лише наших споживачів, але й нас самих. Повага до людей, поміркований ризик, особиста відповідальність, ефективність роботи в команді, особисті зусилля є внеском у наш загальний успіх”.

Життєвий цикл місії завжди обмежений у часі: на порядку денному постають усе нові й нові завдання. Вибрана місія з часом перестає відповідати вимогам організації. Разом з тим добре обґрунтована, правильно сформульована місія має реальну цінність для діяльності організації, тому що:

1. Формує погляди вищого керівництва щодо довгострокових планів організації.

2. Знижує ризик недалекоглядного управління та прийняття необґрунтованих рішень.

3. Висловлює цілі організації та служить працівникам стимулом до сумлінного виконання роботи.

4. Допомагає менеджерам середньої ланки сформулювати завдання, цілі та прагнення відділу, поєднувати основну політику відділів із політикою та напрямом розвитку всієї організації.

5. Полегшує підготовку організації до майбутнього.

2. Вимоги до місії

Місія повинна розроблятися з врахуванням таких 5-ти факторів:

• Історія фірми. У кожній організації є своя історія цілей, політики і досягнень; організація не повинна різко поривати зі своїм минулим.

• Існуючий стиль поведінки, переваги і спосіб дії власників та управлінського персоналу.

• Ринкове середовище.

• Ресурси, які вона може привести в дію для досягнення своїх цілей.

• Певні ділові здібності і можливості. Цілі організації повинні бути засновані на знаннях того, що вона вміє робити найкращим чином.

Добре сформульована місія проясняє те, чим є організація і якою вона прагне бути, а також показує відмінність її від інших, схожих на неї. З цією метою в супровідній розшифровці до місії повинні бути відображені:

- цільові орієнтири організації, які відображають те, на вирішення яких завдань націлена діяльність організації, і те, до чого прагне організація у своїй діяльності на тривалу перспективу;

- сфера діяльності організації, яка відображає те, який продукт організація пропонує покупцям, і те, на якому ринку організація здійснює реалізацію свого продукту;

- філософія організації, яка знаходить прояв у тих цінностях і віруваннях, які прийняті в організації;

- можливості і способи здійснення діяльності організації, які відображають те, у чому сила організації, у чому її можливості для виживання у тривалій перспективі, яким способом і з допомогою якої технології організація виконує свою роботу, які для цього є “ноу-хау” і передова техніка.

Поряд з вище переліченими характеристиками організації при формуванні місії важливим є відображення у змісті і формі викладу місії іміджу, яким володіє організація.

Місія не повинна нести в собі конкретних вказівок стосовно того, що, як, і в які терміни слід робити організації. Вона задає основні напрямки руху організації та відношення організації до процесів і явищ, які протікають всередині і ззовні неї.

Дуже важливо, щоб місія була сформульована гранично ясно, щоб вона була зрозуміла всім суб'єктам, які взаємодіють з організацією, і особливо усіма членами організації. При цьому місія повинна бути сформульована таким чином, щоб вона виключала можливість неоднозначного трактування, але в той же час залишала простір для творчого і гнучкого розвитку організації.

3. Процедура розробки місії підприємства

Місія організації як сформульоване твердження, як правило, виробляється її вищим керівництвом. Доволі часто місія буває сформульована засновником організації. Проте не завжди можна говорити про те, що в організації існує місія, навіть тоді, коли вона і сформульована і записана у вигляді так званого положення про місію. Для того, щоб можна було реально вважати, що в організації існує місія, необхідно, щоб сформульовані в положенні про місію твердження поділялись якщо не усіма, то більшістю співробітників організації. У зв'язку з цим формування місії – це не лише вироблення положень місії, а доведення їх до співробітників і прийняття їх останніми. Організація знаходить місію лише тоді, коли члени організації згідні з нею і керуються у своїй діяльності її положеннями.

Місія організації відображається у багатосторінковому документі, який має певну структуру і є важливим для організації. Загальна ідея місії одного з підрозділів може бути сформульована у короткому реченні. Наприклад, ідея швейцарської компанії “Новартіс”, яка займається виробництвом отрутохімікатів для боротьби із бур'янами зернових рослин, сформульована так: “Ми існуємо для того, щоб забезпечити населення земної кулі продовольством”.

Наведемо інший приклад місії, який наведений у документі, розробленому компанією “Ернст енд Янг”. У ньому знайшли своє відображення відповіді на такі запитання:

1. Якої філософії бізнесу дотримується фірма? Яка її система цінностей і ділова етика?

2. Чи має переваги порівняно з конкурентами концепція управління, на яку орієнтується фірма?

3. Хто є клієнтами фірми?

4. Які товари (послуги) надає фірма?

5. На яких ринках працює фірма?

6. Яка політика фірми у сфері передових технологій?

7. Наскільки фірма стабільна і які перспективи її розвитку?

8. Які зобов'язання фірми перед суспільством, перед регіоном, у якому вона діє?

9. Які зобов'язання фірма бере на себе щодо своїх працівників? Наскільки високо вона цінує своїх співробітників?

В якості прикладу наведемо витяги з місій різних організацій:

- Компанія “Форд”: “Надавати людям дешевий товар”.

- Компанія “ОТІС”: “Наша місія – забезпечити замовника більш надійними, порівняно з нашими конкурентами, засобами переміщення людей і предметів вверх, вниз, в сторону на короткі віддалі”.

- Фірма “АВІС”: “Ми даємо автомобілі в оренду. Наше призначення – повністю задовольняти бажання (потреби) наших клієнтів”.

- Американський червоний Хрест: “Наша місія – покращувати умови життя людей, турбуватися про людей, допомагати їм уникати критичних ситуацій і справлятися з ними”.

- Корпорація “Довгань”: “Захищена якість – захищене здоров'я”.

- Зоопарк “Монтана”: “Створити відвідувачу приємний розважаючий і освітній досвід, забезпечуючи у цей же час (поряд з цим) якісний догляд за тваринами і рослинами та реалізуючи належну програму по розмноженню тварин, які відчувають у цьому потребу.”

- Інкомбанк: “Ми економимо ваш час і гроші”.

- Онексімбанк: “Стихії не підвладен”.

- ТДТУ ім. Пулюя: “Вища технічна освіта – запорука вашого успіху і достатку”.

Розробка місії і стратегічного бачення стала необхідним елементом роботи усіх фірм і некомерційних організацій, які будують свою діяльність на принципах стратегічного менеджменту, хоч не існує чіткої уяви про ефективність впливу місії на кінцеві виробничо-фінансові результати діяльності фірми. Окремі економісти вважають, що місія повинна бути підсумком стратегічного аналізу, у противному випадку велика ймовірність того, що вона буде складатися лише з пустих гасел (лозунгів). Проте не слід вважати, що це протирічить загальноприйнятим підходам, так як процес стратегічного менеджменту – ітераційний, і кожний наступний етап має обернений зв'язок з усіма попередніми. І, навіть, якщо на першому етапі місія – лише пустий звук, то існують позитивні моменти, які зв'язані з процесами обдумування і аналізу проблем при її формулюванні.

4. Поняття цілей підприємства

Згідно з визначенням менеджменту всі зусилля організації мають бути спрямовані на досягнення цілей організації. Той, хто хоче досягти мети, повинен її знати. Мистецтво вибору, формулювання правильної мети та процесу її реалізації, включаючи оцінку її досягнення, притаманне лише професійному керівнику.

“Хто не знає, куди направляється, дуже дивується, коли потрапляє не туди”, - зазначав Марк Твен.

Вироблені на основі місії цілі організації є критерієм для всього наступного процесу прийняття управлінських рішень.

Якщо керівники не знають основної цілі, то вони не матимуть основи для вибору найкращої альтернативи.

Згідно з вибраною місією розробляються цілі організації. Цілі організації формуються наступним чином:

При формулюванні системи цілей слід пам'ятати, що вони повинні відповідати таким основним вимогам:

1. Бути конкретними, результати їх здійснення повинні вимірюватись. Наприклад: збільшити частку ринку по продукту А на 10%, зменшити витрати на собівартість перевезень на 5%;

2. Мати чітко визначений горизонт планування. Згідно з горизонтом планування розрізняють довгострокові, середньосторокові та оперативні цілі;

3. Бути досяжними. Встановлення цілей, які не забезпечуються ресурсом організації або здійснення яких не відповідає зовнішнім умовам, може призвести до катастрофічних наслідків. Наприклад, фірма “RСА” мало не збанкрутіла, коли намагалася стати основним виробником ЕОМ. Опинилась фірма в такому становищі внаслідок відсутності досвіду, який дозволив би їй конкурувати з ІВМ.

Цілі повинні бути побудовані на принципах взаємного доповнення.

У процесі стратегічного управління кожен керівник має поставити перед собою певну ціль. Це фактично зобов'язання керівника щодо досягнення певних результатів за відповідний строк.

Відомі фахівці стратегічного управління А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд вважають, що визначення цілей необхідно для встановлення певного результату, який менеджери вважають найбільш важливим для досягнення успіху організації. На їх думку, найбільш важливими для досягнення успіху є цілі фінансові та стратегічні.

У процесі визначення цілей постає проблема вибору серед них пріоритетних. Хоча і фінансовим, і стратегічним належить найвищий пріоритет (досягнення ключових результатів), труднощі виникають тоді, коли необхідно зробити вибір між діями, спрямованими на підвищення короткострокових фінансових показників та зусиллями щодо зміцнення становища організації у довгостроковій перспективі.

Розробка планів забезпечення досягнення цілей є функцією реалізації стратегії.

Ціль (мета) – це бажаний стан системи або результат її діяльності, який може бути досягнутий у межах деякого інтервалу часу. В цілях повинна знайти відображення перспектива розвитку системи. Цілі діяльності соціально-економічних систем у значній мірі визначаються умовами зовнішнього середовища.

Встановлення цілей переводить стратегічне бачення і напрямок розвитку організації в конкретні задачі, пов'язані з виробництвом і результатами діяльності фірми. Цілі являють собою зобов'язання управлінського апарату фірми домогтися певних результатів у певний час. Вони точно пояснюють, скільки, чого і до якого терміну необхідно зробити. Вони направляють увагу і енергію на те, чого слід домогтися.

До тих пір, поки довгострокові плани компанії та її місія не прив'язані до конкретних вимірних задач, а менеджери не демонструють прогрес у виконанні цих задач, формулювання місії і напрямки розвитку фірми є лише красивими словами та нереалізованими ідеями. Досвід переконливо показує, чому встановлення цілей є вирішальним моментом стратегічного управління: компанії, чиї керуючі виробляють цілі для кожного ключового показника діяльності, а відтак приймають енергійні дії для досягнення цільових показників, є серйозними кандидатами на перемогу у конкурентній боротьбі з компаніями, чиї керуючі оперують з такими термінами, як надія, уповання і очікування успіху.

Щоб цілі мали управлінську цінність, вони повинні бути визначені в кількісних та вимірних показниках і містити граничні значення, яких слід добиватися (домагатися). Під цим розуміється, що слід уникати таких формулювань, як “максимальні прибутки”, “зниження витрат”, “підвищення ефективності”, “збільшення обсягу продаж”, які не визначають ні кількісних, ні часових границь. Встановлення цілей – керівництво до дії: яких результатів і коли необхідно досягти та хто за це відповідає.

5. Сфери визначення цілей підприємства

Можна виділити 8 ключових просторів, в рамках яких організація визначає свої цілі. До них належать:

1. Становище на ринку. Ринковими цілями можуть бути завоювання лідерства на певному ринку або його сегменті, збільшення долі (частки) ринку компанії, зміцнення конкурентного статусу фірми.

2. Інновації. Цільові установки у цій сфері пов'язані з визначенням нових способів ведення бізнесу, розвитком виробництва нових товарів, застосуванням нових технологій.

3. Продуктивність. Більш ефективним є те підприємство, яке забезпечує виробництво продукції з більш низьким рівнем витрат (більш низькою собівартістю). Для будь-якого підприємства надзвичайно важливі такі показники як продуктивність праці; енергомісткість; ресурсозбереження.

4. Ресурси. Визначається потреба у всіх видах ресурсів і формулюються цілі стосовно розширення або скорочення ресурсної бази, забезпечення її стабільності, зниження залежності підприємства від одного джерела сировини.

5. Прибутковість. Ці цілі пов'язані з досягненням певного рівня рентабельності, забезпеченням заданого рівня прибутку, як правило, виражені кількісно.

6. Управлінські аспекти. Забезпечення ефективного менеджменту – ціль будь-якої організації, яка орієнтується на тривалу перспективу. Залучення до роботи видатних менеджерів, формування відповідної організаційної культури, створення систем управління для діяльності в умовах непередбачених ситуацій – лише деякі з тих факторів, які впливають на ефективність управлінського процесу.

7. Персонал. Цілі стосовно персоналу можуть бути зв'язані із збереженням робочих місць, забезпеченням певного рівня оплати праці, покращення умов і мотивації праці, зниженням плинності кадрів, підвищенням рівня кваліфікації.

8. Соціальна відповідальність. Зараз більшість економістів признає, що окремі фірми повинні орієнтуватись не лише на збільшення прибутку, але й на розвиток загальноприйнятих цінностей. Ця ідея закладена і в основу концепції соціально-етичного маркетингу, яка отримала широке поширення останнім часом. Будучи відкритою системою, фірма повинна підтримувати зв'язок зі своїм оточенням, враховуючи його вплив і взаємодіючи на нього для створення сприятливого іміджу фірми.

6. Характеристики цілей

Надто важливий момент у забезпеченні ефективного управління організацією – це поєднання цілей організацій і особистих цілеспрямувань людини. Ясне розуміння цілі, розробка людиною її життєвої програми, що не протирічить цілям організації, – один з головних моментів у забезпеченні ефективного управління. Люди, які не знають, чому себе присвятити, якої цілі добиватись (прагнути), подібні до пушинки, що літає по волі вітру то в одну, то в іншу сторону. З такими виконавцями навіть ідеально сформульовані цілі організації навряд чи будуть досягнуті.

Чітко накреслена ціль є тим важливим орієнтиром, по якому слід оцінювати досягнуті результати і на якому слід зосередити всю свою увагу. Ціллю завжди є прогнозування, передбачення майбутнього, орієнтація на досягнення нових, ще не пізнаних вершин розвитку. Великий італійський мислитель Нікколо Макіавеллі говорив: “Необхідно замахуватись на більше, щоб досягнути менше”.

У той же час система цілей повинна враховувати реальні можливості організації і людини. Критерій “важко, але реально” важливий тут, як ніде в інших ланках управлінського процесу. Цілі повинні бути мобілізуючими, і в той же час реальними. Вони повинні націлювати на кінцевий результат, але не вимагати від співробітників постійної роботи в умовах нестачі часу, недостатку досвіду, знань чи ресурсів. Якщо ми накреслюємо практично нереальні цілі, то в даному випадку і організацію, і людину може чекати глибоке розчарування. Те, що можна зробити в екстремальній ситуації, ніколи не буде нормою повсякденного життя. Зосередження усіх сил і ресурсів організації та спрямування їх на досягнення будь-якої цілі можливо лише при вирішальному прориві, при завоюванні конкурентних позицій. Щоденна робота не повинна бути екстремальною, вона повинна передбачати еволюцію, а не стрибкоподібний розвиток.

Цілі є масштабом для оцінки досягнутого. Мистецтво формулювання цілі і є мистецтво управління. Без чітко сформульованих цілей немає і не може бути ефективного контролю за діяльністю організації. Як і місія організації, ціль повинна бути зрозумілою виконавцям.

Управління організацією без встановлення цілей можна порівняти з мандрівкою по незнайомому місту без провідника. Мистецтво управління полягає у здатності з множини оточуючих, але важливих і невідкладних завдань, вибрати ті цілі, які є найбільш пріоритетними, досягнення яких забезпечить стійкий розвиток організації.

Формулюючи цілі і роблячи їх змістом життя організації, керівник повинен бути гранично обережним і постійно задавати собі запитання: “А що буде, якщо цього не робити?”. Невірно побудована ціль може принести дуже багато шкоди, вона здатна стати причиною банкрутства і загибелі організації.

З позиції стратегічного менеджменту прийнято розглядати стратегічні цілі, проте не можна вирішувати перспективні завдання без осмислення і ліквідації “вузьких місць”, без розв'язку рутинних завдань.

Важливість етапу формулювання цілей в стратегічному менеджменті важко переоцінити, оскільки, не знаючи куди йти, важко визначити маршрут руху.

7. Класифікація цілей підприємства

Цілі будь-якої організації є багатоплановими, що пояснюється тим, що будь-яка економічна система є багатоцільовою. Визначення пріоритетності цілей є у цьому випадку дуже важливою і складною проблемою і, як правило, вирішується експертним шляхом.

Розрізняють стратегічні і фінансові цілі, траєкторні і точкові цілі, довгострокові і короткострокові цілі, цілі різних рівнів управління.

  1   2   3

Схожі:

2. Місія та цілі підприємства iconЛекція. Тема Місія та цілі підприємства
Знати: суть основних понять І підходів трактування категорій “місія”, “мета”, “ціль”, факторів, що визначають ці поняття, вимог до...
2. Місія та цілі підприємства iconПідприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Правові основи
Мета: знати поняття «економіка», методологію курсу, форми прояву законів І закономірностей, взаємозв’язок з іншими дисциплінами,...
2. Місія та цілі підприємства iconТема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що...
М. М. Поплавського та науково-методичні розробки К. В. Стеценка), створення системи фахових дисциплін, запрошення нових викладачів-практиків...
2. Місія та цілі підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Без характеристики накопиченого потенціалу підприємства неможливо висувати перспективні цілі, виробляти найбільш прийнятну стратегію...
2. Місія та цілі підприємства icon«Бізнес-план підприємства з виробництва хлібобулочних виробів»
Документом, що поєдную всі ці вимоги є бізнес-план, що відображає основну виробничу ідею підприємства, основні напрямки діяльності,...
2. Місія та цілі підприємства icon9. бюджетне мотивування
Отже, узгоджена сукупність взаємозв’язків, цілей підрозділів, відповідних заходів є складовою організаційної структури підприємства,...
2. Місія та цілі підприємства iconТести місія організації це
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками
2. Місія та цілі підприємства iconПитання для державного екзамену з методики викладання математики
Цілі та завдання загальної освіти та цілі навчання математики в загальноосвітній школі. Аналіз програм з математики для середньої...
2. Місія та цілі підприємства iconМетодика викладання математики як наука І як навчальна дисципліна....
Цілі навчання математики ( освітні, виховні розвиваючі) в загальноосвітній школі. Аналіз шкільних програм з математики
2. Місія та цілі підприємства icon1. Сутнісно-видова характеристика підприємств
У кінцевому підсумку цілі підприємства (фірми) мають бути чітко сформульовані для кожного виду його (її) діяльності, що є важливим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка