Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А.
Скачати 135.93 Kb.
НазваМалахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А.
Дата конвертації26.06.2013
Розмір135.93 Kb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Філософія > Курс лекцій


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка
Історичний факультет
Кафедра філософії


Інструктивно-методичні матеріали

до семінарських занять

з курсу

«ЕТИКА І ЕСТЕТИКА»

для студентів напрямів підготовки

6.010101 Дошкільна освіта

6.010102 Початкова освіта

6.010103 Технологічна освіта

6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010106 Соціальна педагогіка

6.010201 Фізичне виховання

6.020202 Хореографія

6.020204 Музичне мистецтво

6.020205 Образотворче мистецтво

6.040101 Хімія

6.040102 Біологія

6.040201 Математика

6.040203 Фізика

6.040302 Інформатика
Полтава-2013

Підручники до курсу «Етика та естетика»
І. Етика

 1. Етика: Навчальний посібник / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; За ред. проф. В.О. Лозового. – К.:Юрінком Інтер, 2002. – 224с.

 2. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы: учебник / Е.В. Золотухина-Аболина. – Ростов-на-Дону: МарТ, 1998. – 448 с.

 3. Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч. посібник / В.А. Малахов. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

 4. Этика: учебник для вузов / под ред. А.А. Гусейнова, Е.Л. Дубко. – М.: Гардарики, 2004. – 496 с.


ІІ. Естетика

 1. Бычков В.В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2002. – 556 с.

 2. Адорно Т. Теорія естетики / Т. Адорно. – К.: Основи, 2002. – 518с.

 3. Естетика: навч. посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін.; за ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.

 4. Эстетика. Новая философская энциклопедия: В 4 т. – Т. 1-4. – М.: Мысль, 2000-2001.

Семінарське заняття 1.

«Предмет та завдання етики» (2 год.)
Питання для обговорення:

 1. Предмет етики. Етимологія та сутність понять «етика», «мораль», «моральність».

 2. Загальнофілософська теорія – основа етичних знань.

 3. Структура, функції та завдання етики.

 4. Місце етики в системі сучасного наукового знання.


Основні поняття: етика, мораль, моральність.
Основна література:

 1. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры) / Т.Г. Аболина. – К.: Лыбидь, 1992. – 196 с.

 2. Гусейнов А.А. Предмет этики / А.А. Гусейнов // Предмет и структура общественных   наук : Сборник статей / Под ред. П.А. Рачкова, В.С. Манешина. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 166-179.

 3. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы: учебник / Е.В. Золотухина-Аболина. – Ростов-на-Дону: МарТ, 1998. – 448 с.

 4. Етика: Навчальний посібник / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М. Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

 5. Кропоткин П.А. Этика / П.А. Кропоткин. – М.: Политиздат, 1990. – 496 с.

 6. Кондрашов В. А. Этика. Эстетика / В.А. Кондрашов, Е.А. Чичина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 512 с.

 7. Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч. Посібник / В.А. Малахов. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.

 8. Этика: учебник для вузов / под ред. А.А. Гусейнова, Е.Л. Дубко. – М.: Гардарики, 2004. – 496 с.

Додаткова література:

 1. Гусейнов А.А. Краткая история этики / А.А. Гусейнов, Е. Иррлитц. – М: Мысль, 1987. – 589 с.

 2. Ера діалогу: на шляху до прийняття Всесвітньої декларації глобальної етики // Людина і світ. – 2002. – №4. – С. 3-39.

 3. Лосев А.Ф. Этика как наука / А.Ф. Лосев // Человек. – 1995. – №2. – С. 82-95.

 4. Миронов В.В. Онтологическая сущность этики / В.В. Миронов // Вестник МГУ. – Серия 7. Философия. – 2001. – №1. – С. 13-17.

 5. Мирчук К.М. Науковий потенціал етичної нормативності / К.М. Мирчук // Людинознавчі студії: Наук. Праць ДДПУ. – Дрогобич, 2000. – Вип. 2. – С. 34-43.

 6. Хоружа Л. Етика як навчальний предмет: актуальність та особливості / Л. Хоружа // Освіта України. – 2005. – №13. – С.9.

 7. Християнська етика – уроки добра / упор. Н.Л. Мурашко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. (Назва серії: Бібліотека «Шкільного світу»).

Семінарське заняття 2.

«Сутність, структура та функції моралі» (2 год.)
Питання для обговорення:

 1. Соціально-історична природа моралі.

 2. Мораль як особливий спосіб освоєння соціальної дійсності.

 3. Проблеми автономності та гетерономності моралі.

 4. Структура моралі. Специфіка моральної свідомості.

 5. Функції моралі як конкретні механізми реалізації морального способу духовно-практичного освоєння світу.

 6. Типи моралі.


Основні поняття: мораль, моральна свідомість, моральні відносини, моральна практика, моральна норма, моральний принцип, моральні переконання, ціннісні орієнтації, моральний ідеал, моральні емоції та почуття, функції, типи.
Основна література:

 1. Аристотель. Никомахова этика. Кн. I-II / Аристотель // Аристотель. Соч. в 4 т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1984. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до дж.: http://www.koob.ru/aristotel/nikomahova_etika

 2. Біблія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до дж.: http://www.ukrainian-bible.co.uk/

 3. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М.: Молодая гвардия, 1998. [3-е изд., дополненное и переработанное]. – 271 с.

 4. Гусейнов А.А. Этика / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М.: Гардарики, 1999. – 472.

 5. Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический очерк / О.Г. Дробницкий. – М.: Наука, 1974. – 388 с.

 6. Етика: Навчальний посібник / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М. Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

 7. Коран [Електронний ресурс]. – Режим доступу до дж.: http://www.xadis.ru/books/kuran_tafsir/kuran.html

 8. Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер; [пер. с нем. Захарченко Н.А., Колшанского Г.В.; Общ. ред. и предис. проф. Карпушина В. А.] – М: Прогресс, 1973. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до дж.: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Schweitzer/_Index.php


Додаткова література:

 1. Байдаченко Т. Золоте правило моралі / Т. Байдаченко // Шкільний світ. – 2007. – №18. – С.6-8.

 2. Зеленков И.Л. Этика: тексты, комментарии, иллюстрации / И.Л. Зеленков. – Минск: ТетраСистемс, 2001. – 480с

 3. Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант. // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 4. – Ч.1. – М.: Мысль, 1965. – С. 219-310.

 4. Спиноза Б. Этика / Б. Спиноза; [пер. с лат. Н.А. Иванцова] // Спиноза Б. Избр. произв.: в 2-х т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 446-452.

Семінарське заняття 3

«Етика спілкування» (2 год.)
Питання для обговорення:

 1. Глобалізація та криза моральних систем у сучасних цивілізаціях.

 2. Моральні виміри спілкування та передумови.

 3. Культура спілкування й етикет.


Основні поняття: спілкування, толерантність, повага, співчуття, милосердя, культура спілкування, етикет.
Основна література:

 1. Афанасьев И. Деловой этикет / И.Афанасьев. – К.: Альтерпресс, 2001. – 320 с.

 2. Булига І. Навчальна дисципліна «християнська етика» поза конфесійний аспект / І. Булига // Українське релігієзнавство: бюлетень Укр. Асоціації релігіє знавців і Відділення ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2009. – С.92-95.

 3. Веріга Л.І. Програма курсу «Сучасний етикет» / Л.І. Веріга // Виховна робота в школі. – 2005. – №8. – С.43-46.

 4. Івашина Є. Абетка етикету спілкування / Є. Івашина, Л. Ткачук // Сільська школа України. – 2003. – №32. – С.30-34.

 5. Муріна Г. Етичні основи спілкування молоді / Г. Муріна // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – Вип. 30. – К., 2003. – С.1-20.

 6. Радевич-Винницький Я. Антиетикет у спілкуванні / Я. Радевич-Винницький // Українська мова та література. – 2000. – №48 (грудень). – С.2-5.

 7. Федоренко Ю. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування / Ю. Федоренко // Рідна школа. – 2002. – №1. – С.63-65.

 8. Чумало М. Таємниці спілкування. Як налагоджувати контакти / Чумало М., Федькович Г., Максимович Л. // Завуч. – 2003. – №6 (лютий). – С.4-6.


Додаткова література:

 1. Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения. / Г.С. Батищев // Вопросы философии. – 1995. – №3. – С.109-129.

 2. Бобир О.В. Етикет учителя: навч.-метод. посібник / О.В. Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

 3. Етичні норми в культурні українського народу // Виховна робота в школі. – 2006. – №4. – С.2-7.

 4. Маслюківська Г. Мистецтво спілкуватися. Круглий стіл / Г. Маслюківська // Шкільний світ. – 2007. – №8. – С.14-16.

 5. Скрипник О. Невербальне спілкування. Етика. 5 клас / О. Скрипник // Історія України: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2008. – №4. – С.21-22.

 6. Татенко В. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину / В. Татенко // Соціальна психологія. – 2003. – №1. – С.60-72.

Семінарське заняття 4

«Педагогічна етика» (2 год.)
Питання для обговорення:

1. Історичний аспект формування професійних кодексів моралі.

2. Специфіка учительської моралі як предмет педагогічної етики.

3. Принципи та норми педагогічної моралі.

4. Педагогічний такт як міра педагогічного впливу.
Основні поняття: педагогічна етика, учительська мораль, педагогічний такт.
Основна література:

 1. Аболіна Т.Г. Прикладна педагогічна етика в сучасному світі / Т.Г. Аболіна // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип. 2. – С. 267-278.

 2. Бакштановский В.И. Профессиональная этика: социологические ракурсы / В.И. Бакштановский // Социологические исследования. – 2005. – №8. – С. 3-13.

 3. Васянович Г. Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник. – Львів: Норма, 2005. – 344 с.

 4. Драган Л. Професійна етика та культура педагогічних стосунків у сучасній школі / Л. Драган // Директор школи. – 2001. – №20. – С. 15-16.

 5. Етичний кодекс українського педагога (проект) // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №1. – С. 96-102.

 6. Литовченко О. Гуманізм як критерій професійної придатності педагога // Початкова освіта. – 2006. – №15. – С. 9-10.

 7. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1978. (Т.1. – 397 с.; Т.2. – 320 с.).

 8. Писаренко В.И., Педагогическая этика: книга для учителя / В.И. Писаренко, И.Я. Писаренко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск: Народная асвета, 1986. – 240с.

 9. Синица И.Е. Что такое педагогический такт / И.Е. Синица // Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений. – М. : Академия, 2001. – С. 15-24.

 10. Сухомлинский В.О. О воспитании / В.О. Сухомлинский. – М.: Политиздат, 1982. – 270 с.

 11. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика / Е.Г. Федоренко. – К.: Вища школа, 1983. – 216 с.

 12. Чернокозов И. И. Профессиональная этика учителя: кн. для учителей / И.И. Чернокозов. – 2-е изд., доп. – К.: Рад. шк., 1988. – 221 с.


Додаткова література:

 1. Бобир О.В. Етикет учителя: навч.-метод. посібник / О.В. Бобир. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

 2. Киричок В.А. Етика спілкування вчителя з молодшими школярами в урочній і позаурочній діяльності / В.А. Киричок // Виховання моральності підростаючого покоління. – К., 2005. – С. 42-80.

 3. Котигер Я.С. Педагогическая этика / Я.С. Котигер, В.И. Чамлер; отв. ред. В.Г. Папандополо. – Кишинев: Штиинца, 1984. – 147 с.

 4. Макаренко Т. Я, кажется, завидую? Материалы для классного часа / Т. Макаренко // Початкова освіта. – 2004. – №1. – С. 25-28.

 5. Пометун О. Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках етики \ О. Пометун, Л. Пилипчатина // Завуч. – 2006. – №14. – Вкладка.

 6. Ткач Н. Дослідження емоційних особливостей злобливої та незлобливої форм заздрості / Н. Ткач // Психологія і суспільство. – 2005. – №1. – С. 39-45.

 7. Толоконнікова Ж. Підсумковий урок з етики. Для учнів молодших класів / Ж. Толоконнікова // Сільська школа України. – 2005. – №9. – С.17-20.

 8. Шемшурина А.Н. Об этической ответственности педагога / А.Н. Шемшурина // Этическое воспитание. – 2004. – №4. – С. 52-53.

Семінарське заняття 5.

«Предмет і значення естетики» (2 год.)
Питання для обговорення:

 1. Становлення естетики як самостійної науки. Запровадження терміну «естетика».

 2. Предмет естетики в світлі сьогоднішніх наукових доробок.

 3. Зв’язок естетики з іншими науками та її місце в житті цивілізації.


Основні поняття: естетика, мистецтвознавство.
Основна література:

 1. Борев Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М.: Русь-Олимп:АСТ: Астрель, 2005. – 829 с.

 2. Бычков В.В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2004. – 302 с.

 3. Дубчак Л.М. Естетика: посіб. для підгот. до іспитів / Л.М. Дубчак, П.С. Прибутько. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 124 с.

 4. Естетика: навч. посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовий та ін.; за ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.

 5. Естетика: словник найбільш уживаних термінів / Г.Гуріна (уклад.) . – Х.: ХДАК, 2003. – 91 с.

 6. Етика і естетика: словник ключових термінів / Н. Хамітов, С. Крилова, С. Мінєв. – К.: КНТ, 2008. – 328 с.

 7. Левчук Л. Т. Основи естетики: навч. посіб. / Л.Т. Левчук, О.І. Оніщенко. – К.: Вища школа, 2000. – 271 с.

 8. Левчук Л. Т. Естетика: підручник / Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; за заг. ред. Л.Т. Левчук. – 3-е вид., доповн. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 431 с.

 9. Каган М. С. Эстетика как философская наука / М.С. Каган. – СПб. ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 544 с.

 10. Камінський А. Г. Основи естетики / А.Г. Камінський. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 200 с.

 11. Сморж Л. О. Естетика : навч. пос. для студентів вузів / Л.О. Сморж. – Х. : Кондор, 2009. – 334 с.


Додаткова література:

 1. Выжлецов Г.П. Эстетика в системе философского знания / Г.П. Выжлецов. – Л.: ЛГУ, 1984. – 175 с.

 2. Гулыга А.А. Что такое эстетика?: Книга для учащихся / А.А. Гулыга. – М.: Просвещение, 1987. – 173 с.

 3. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття / Л.Т. Левчук. – К. : Либідь, 1997 – 224 с.

 4. Лукьянов В.Г. По законам красоты / В.Г. Лукьянов. – М.: Современник, 1988. – 475 с.

 5. Лукьянов В.Г. В мире естетики / В.Г. Лукьянов. – М.: Просвещение, 1988. – 171 с.

 6. Панченко В. Естетика в сучасній культурі / В. Панченко // Мистецтво та освіта. – 1997. – №2. – С.2-6.

Семінарське заняття 6.

«Основні категорії естетики» (2 год.).
Питання для обговорення:

 1. Статус категорій естетики.

 2. Прекрасне й потворне як естетичні категорії.

 3. Діалектика кількості та якості у піднесеному й низькому.

 4. Трагічне в житті й мистецтві.

 5. Комічне та його основні форми.


Основні поняття: прекрасне, потворне, гармонія, міра, піднесене, низьке, героїчне, драматичне, комічне, трагічне, гумор, сатира, іронія.
Основна література:

 1. Бергсон А. Смех / А. Бергсон. – М.: Искусство, 1992. – 128 с.

 2. Борев Ю. Эстетика / Ю.Борев. – М.: Русь-Олимп: АСТ: Астрель, 2005. –829 с.

 3. Волкогонов Д.А. Феномен героизма. О героях и героическом / Д.А. Волкогонов. – М.: Политиздат, 1985. – 260 с.

 4. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного / Г.Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 367 с.

 5. Громов Е.С. Палитра чувств: о трагическом и комическом / Е.С. Громов. – М.: Просвещение, 1991. – 189 с.

 6. Канарский А. Диалектика эстетического процесса: генезис чувственной культуры / А. Канарский. – К.: Изд-во при Киев. ун-те, 1982. – 192 с.

 7. Карасев Л.В. Смех и зло / Л.В. Карасев // Человек. – 1992. – №3. – С.14-27.

 8. Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический ідеал / В.П. Крутоус. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 162 с.

 9. Любимова Т.В. Комическое, его виды и жанры / Т.В. Любимова. – М.: Знание, 1990. – 62с.

 10. Любимова Т.В. Трагическое как эстетическая категорія / Т.В. Любимова. – М.: Наука, 1985. – 128 с.

 11. Михелис П. Эстетическая категория как выразительность духа времени // Современная западно-европейская и американская эстетика: Сб. переводов. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – С.40-93.

 12. Мовчан В.С. Героическое в системе эстетических категорій / В.С. Мовчан. – Львов: Вища шк. Изд-во при Льв.ун-те, 1986. – 151 с.

Додаткова література:

 1. Гулыга А.А. Что такое эстетика?: Книга для учащихся / А.А. Гулыга. – М.: Просвещение, 1987. – 173 с.

 2. Кьеркегор С. Афоризмы эстетика / С. Кьеркегор // Вестник Европы. –1986. – Т.ІІІ. – С.104-127.

 3. Лукьянов В.Г. В мире эстетики: кн. для учащихся ст. кл. / В.Г. Лукьянов. – М.: Просвещение, 1983. – 192 с.

 4. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии / Л.Н. Столович. – М.: Республика, 1994. – 464 с.

Семінарське заняття 7.

«Педагогічна естетика»
Питання для обговорення:

 1. Естетичне і художнє виховання – предмет педагогічної естетики.

 2. Формування естетичної культури особистості як мета естетичного виховання. Закономірності процесу естетичного виховання.

 3. Засоби естетичного виховання. Виховання засобами мистецтва.


Основні поняття: естетичний розвиток, естетична культура, естетичне виховання, художнє виховання, виховання засобами мистецтва.
Основна література:

 1. Гоголев Л. Беседы об эстетике поведения / Л. Гоголев. – К.: Мистецтво, 1990. – 180 с.

 2. Гридова І.О. Художня культура як засіб гуманізації особистості І.О. Гридова // Проблеми філософії. – К., 1991. – Вип. 87. – С. 98-104.

 3. Демина Л.М. По законам красоты: Эстетика труда: кн. для учащихся ст. кл. / Л.М. Демина. – М.: Искусство, 1990. – 207 с.

 4. Киркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал / С. Киркегор // Киркегор С. Наслаждение и долг. – М.: Политиздат, 1991. – С. 225-422.

 5. Кулаев К.В. Эстетическое воспитание: пути преемственности / К.ВКулаев. М.: Знание, 1986. – 65 с.

 6. Неменский В.М. Мудрость красоты / В.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.

 7. Петров Ю.В. Виховання творчістю. Культурно-естетичні аспекти розвитку особи / Ю.В. Петров. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1986. – 48 с.

 8. Художественная культура и эстетическое развитие личности / Под ред. В.И. Мазепы. – К.: Наукова думка, 1989. – 296 с.


Додаткова література:

 1. Вальтер Г.М. Художня потреба і самореалізація особистості / Г.М. Вальтер // Етика, естетика і теорія культури. – Вип. 37. – С. 39-45.

 2. Говорун Д.И. Творческое воображение и эстетические чувства / Д.И. Говорун. – К.: Выща школа, 1990. – 141 с.

 3. Крутоус В.П. Путь к прекрасному. (Об эстетическом идеале) / В.П. Крутоус. – М. Просвещение, 1989. – 192 с.

 4. Федь А.М. Эстетика поведения и быта школьников: учебно-методическое пособие / А.МФедь. – К.: Радянська школа, 1981. – 144 с.

 5. Федь А.М. Эстетическое воспитание на уроках по основам наук / А.МФедь. – К.: Рад. школа, 1984. –. 240 с.


Схожі:

Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconОснови теорії держави І права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія План
Правознавство: Навч. Посібник / За ред. С. М. Тимченка, Т. О. Коломієць. – К.: Істина, 2007. – 480 с
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconКурс лекцій навчальний посібник для студентів ІІІ курсу історичного факультету
...
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconКредитно-модульний курс
В.І. Штанько, Н. В. Чорна, Т. Г. Авксентьєва, Л. А. Тіхонова. Політологія: кредитно-модульний курс. Навч посібник. –, 2010.– 368...
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconСписок рекомендованої літератури
Маркетинг: бакалаврський курс: навч посібник / за ред д е н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: втд «Університетська книга», 2004. –...
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconКредитно модульний курс з освітнього менеджменту Навчальний посібник Переяслав Хмельницький 2008
Білобровко Т. І. Кредитно – модульний курс з освітнього менеджменту: навч посібник / Тетяна Іванівна Білобровко. Переяслав – Хмельницький,...
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
С 50 Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: дюі, 2006. – 254 с
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconРекомендована література
Кислюк К. В. Філософія. Модульний курс: навч посіб для студ вищ навч закл. – Х.: Торсінг Плюс, 2009. – 416 с
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconКурс лекцій Навчальний посібник для дистанційного навчання За редакцією
Рекомендовано кафедрою економічної теорії тнеу до друку (протокол №5 від 24 грудня 2007 р.)
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconЗавіновська Г. Т. Економіка праці: Навч посібник
Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч посібник. К.: Кнеу, 2000. С. 243 270
Малахов В. А. Етика: курс лекцій: навч посібник / В. А. iconЛ. В. Борисова «Управлінське документування: Кредитно модульний курс»
Білобровко Т.І. «Управлінське документування: Кредитно – модульний курс»: навч метод посібник / Т.І. Білобровко, Л. В. Борисова;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка